Reklama

advertisement
11
Ź R Ó D Ł A PRAWA W ANGLII Źródła prawa w okresie anglosaskim. prawa zwyczajowe
Anglów, Sasów i Jutów - niski szczebel rozwoju, bez wpływów rzymskich ustawodawstwo
królewskie - regulowały min. kwestie związane z sądownictwem, związane z jednoczeniem się
państewek. ustawa wydana ok. 600 r. przez króla Heptarchii - dotyczyła prawa karnego i
rodzinnego. kodyfikacja króla Wessexu - koniec IX w.; wydana dla całej Anglii, oparta na
dotychczasowych prawach i Piśmie Świętym, najpełniejsza co do treści. ustawa Kanuta Wielkiego z
ok. 1030 r. Ustawy królów angielskich → nie odbiegały co do treści od kontynentalnych leges
barbarorum , ale były spisane w języku staroangielskim. Od X w. znaczny wpływ prawa
frankońskiego. Dopiero za czasów anglonormandzkich rozwój prawa angielskiego poszedł w innym
kierunku niż kontynentalny. Powstanie systemu common law. Choć prawo zwyczajowe w dalszym
ciągu dominuje, to w praktyce sądów królewskich (w szczególności westministerskich) zaczyna
wykształcać się jednolity system prawa, oparty na poprzednich wyrokach w podobnej sprawie
(precedensach). Opieranie się na precedensach stopniowo doprowadziło do zaniku różnych praw
zwyczajowych i do wykształcenia się w XIII w. prawa zwanego prawem powszechnym (powstało
nie w drodze zwyczaju, ale dzięki świadomemu nawiązywaniu w orzecznictwie do precedensów) →
zerwanie z partykularyzmem. termin common law miał kilka znaczeń: jako określenie prawa
zwyczajowego, w odróżnieniu od prawa stanowionego (statute law); jako prawo dla całej ludności
w odróżnieniu od przywilejów i aktów o charakterze indywidualnym jako rodzime prawo
powszechne w odróżnieniu od innych praw o charakterze „powszechnym", tj. prawa rzymskiego i
kanonicznego. Choć na uniwersytetach angielskich prawo rzymskie i kanoniczne było wykładane,
miały one niewielki wpływ na common law . → przyjmowano elementy metody prawniczej, zasady
ogólne, ale odrzucano treść pozytywną → miało na to wpływ 3 czynniki: w czasach gdy prawo
rzymskie wpływało na kulturę prawną innych państw, w Angli już był system prawa powszechnego;
kształcenie sędziów odbywało się nie na uniwersytetach, ale w korporacjach o charakterze szkół
zawodowych, tzw. gospodach prawniczych (Inns); nowym potrzebom gospodarczym sprostał
system rozstrzygania według zasad słuszności; niechęć Anglików do zmiany praw i obawa przed
wzrostem siły sadownictwa kościelnego. Dopiero w późniejszych czasach pływ prawa rzymskiego
zaznaczył się w sferze prawno-ustrojowej (prawa argumentacja dla absolutystycznych dążeń
władców angielskich). Equity law.
(…)
… na tzw. Zakon ruski, co może świadczyć o istnieniu systemu prawnego na Rusi..
Ruska Prawda. Prawo zwyczajowe - główne źródło prawa w państwie kijowskim
Pojawia się ustawodawstwo książęce - obok uwzględnianych praw zwyczajowych, też prawa nowe.
Z czasem zebrano te ustawy, a zbiór ten uzyskał nazwę Ruskiej Prawdy (XI i XII w.)
napisana w języku ruskim
porównywana z frankońskimi leges barbarorum ze względu na podobny poziom rozwoju prawa.
Znane są dwie redakcje Ruskiej Prawdy: tzw. Krótka Prawda i Obszerna Prawda. Krótka Prawda przepisy głównie z dziedziny prawa karnego i procesu. 2 części: tzw. Prawda Jarosława (30'te XI
w.) oraz tzw. Prawdy Jarosławiczów (50-70'te XI w., charakter prawa-przywileju, zróżnicowanie
stanowe norm). Obie na podstawie prawa zwyczajowego, usatw książęcych i praktyki sądowej
(tylko 2 część)
Obszerna Prawda - XII w., przepisy Krótkiej Prawdy, zmienione i uzupełnione przez wnuków
Jarosława Mądrego, oraz Statut Włodzimierza Monomacha.
Skrócona Prawda - XV w., wyciąg z redakcji Prawdy Obszernej z pewnymi przeróbkami, ale nie
odegrała większej roli. Ukazała jednak, że przepisy Ruskiej Prawdy były nadal w użyciu.
Ustawy cerkiewne. Prawo bizantyjskie. wydawane przez książęta w celu…
… się podporą władzy monarszej w opozycji do bojarów.
Carski Sudiebnik z 1550 r., w miejsce poprzedniego, zawierający wiele nowych postanowień,
głównie z dziedziny sądownictwa i procesu.
Sobornoje Ułożenije z 1649 r. (obowiązywał prawie 200 lat), opracowany przez specjalną komisję i
przyjęty przez Sobór Ziemski. Opierało się m.in. na Sudiebnikach, ukazach (ustawach) carskich, na
prawie bizantyjskim i III…
… od ojca/opiekuna → cena nabycia żony przekształciła się w opłatę zwaną wieno (wiano, Wittum,
meta), która z czasem zaczęła przypadać kobiecie na wypadek owdowienia. W drodze dwóch
umów: zmówin i zdawin
Zmówiny - wstępna umowa ślubna regulująca warunki i termin zawarcia małżeństwa. Narzeczony
dawał ojcu cenę kupna lub zadatek i otrzymywał obietnicę zawarcia małżeństwa i przedmiot
symbolizujący podjęcie…
Skutki prawne małżeństwa.
Prawo małżesńkie majątkowe
Posag i wiano - omówienie
Prawo małżeńskie majątkowe
Prawo majątkowe małżeńskie - omówienie
Prawo osobowe i rodzinne
Reklama

























Prawa autorskie






Reklama
Kontakt
Download