zrodla-prawa-w-hiszpanii-i-francji

advertisement
3
Ź R Ó D Ł A PRAWA W HISZPANII Pomniki prawa hiszpańskiego. Wizygoci → 711 r podbój
przez Arabów → reconqiusta zakończona w XIII w (w między czasie powstawało dużo małych
państewek chrześcijańskich, jak Leon, Galicja, Kastylia, Nawarra, Aragon, Portugalia, hrabstwa
Barcelony iin.) Prawa wizygockie wypierane przez arabskie ( islam ), potem tworzyły się lokalne
prawa oparte na prawach germańskich i odrodzonym prawie rzymskim. Najważniejsze państewka:
Kastylia i Aragon, a ich prawa oddziaływały na inne terytoria. Aragon - tzw. compilatio maior z XII
w. Zjednoczone królestwo Leonu i Kastylii - Siete Partidas , poł. XIII w., Kompilacja złożona z 7
części, oparta na prawie rzymskim, kanonicznym, miejscowym, zawierała przepisy z dziedziny
organizacji i nauki Kościoła, prawa administracyjnego i wojskowego, ustroju sądów i postępowania
sądowego, prawa rodzinnego, zobowiązań, spadkowego i karnego. → w XIII w ukazała się
skrócona wersja Fuero Real . Ordenanzas (XV w.) - zbiór źródeł prawa (z pominięciem praw
przestarzałych i sprzecznych), dokonany przez kanclerza Montavolo, na polecenie Kartuzów, po
zjednoczeniu Kastylii i Aragon (wzmacnia się władza królewska, min. dzięki Świętej Inkwizycji).
Leyes de Toro (na początku XVI w.) - najważniejszy pomnik prawa hiszpańskiego. pierwszeństwo
ustaw królewskich przed prawem zwyczajowym do XIX w. obowiązywały przepisy dot. prawa
prywatnego Nueva Recopilation - wydany jeszcze za czasów panowania Habsburgów, nawiązywał
do Ordenanzas , ale uwzględniał cały późniejszy materiał ustawodawczy (od 1480 r.). 9 ksiąg normy prawa kościelnego, państwowego, administracyjnego, przepisy prawa prywatnego i karnego.
Do początku XIX w. była podstawowym źródłem prawa hiszpańskiego Wpływy prawa
muzułmańskiego. Islam. Koran - podstawowe źródło prawa. Zawiera prawdy objawione, nauki
przekazane przez Mahometa. Składa się z 144 sur (rozdziałów) podzielonych na 6200 wersetów, bez
systematyki. Sunna - uzupełnienie Koranu; relacje o życiu i wypowiedziach Proroka spisywane po
jego śmierci i uznawane za objawienie pośrednie. Wydane w postaci wielotomowych zbiorów. W
ciągu VIII i IX w. sędziowie musieli wydawać wyroki na podstawie „opinii” (własnego rozsądku i
poczucia sprawiedliwości), ze względu na luki, lub przestarzałe przepisy w/w źródeł. Z tych opinii
metodą dedukcji zaczęto wydobywać elementy podobne → analogia jako źródło prawa. Ogólna
zgoda szerokich kół wiernych/uczonych prawników co do stosowania reguł postępowania. Tym
sposobem do islamu zaczęły przenikać elementy praw obcych (rzymsko-bizantyjskiego,
kanonicznego,
(…)
… staroangielskim. Od X w. znaczny wpływ prawa frankońskiego. Dopiero za czasów
anglonormandzkich rozwój prawa angielskiego poszedł w innym kierunku niż kontynentalny.
Powstanie systemu common law. Choć prawo zwyczajowe w dalszym ciągu dominuje, to w
praktyce sądów królewskich (w szczególności westministerskich) zaczyna wykształcać się jednolity
system prawa, oparty na poprzednich wyrokach w podobnej sprawie (precedensach). Opieranie się
na precedensach stopniowo doprowadziło do zaniku różnych praw zwyczajowych i do
wykształcenia się w XIII w. prawa zwanego prawem powszechnym (powstało nie w drodze
zwyczaju, ale dzięki świadomemu nawiązywaniu w orzecznictwie do precedensów) → zerwanie z
partykularyzmem.
termin common law miał kilka znaczeń:
jako określenie prawa zwyczajowego, w odróżnieniu od prawa stanowionego…
… prawa, zachowana do dnia dzisiejszego, o głównych różnicach w procedurze sądowej.
Prawo stanowione (statute law). Ustawy zwano asyzami, konstytucjami, a od XIV w. statutami →
prawo statutowe. Istniały też w dziedzinie prawa sądowego pisemne rozkazy, ryty (wydawane przez
kancelarię) , a ich nieprzestrzeganie równało się z obrazą majestatu królewskiego. Od okresu
monarchii stanowej podstawową rolę…
Źródła prawa we Francji i Hiszpani - omówienie
System common law
Dualizm cechą prawa angielskiego
System i źródła prawa sądowego w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych-opracowanie
Źródła prawa w Anglii - omówienie
Historia państwa i prawa - wykład 2
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download