Plan studiów stacjonarnych Studia jednolite magisterskie Kierunek

advertisement
Plan studiów stacjonarnych
Studia jednolite magisterskie
Kierunek Prawo
PRZEDMIOT
I.
Rodzaj
zajęć
SEMESTRY, forma zaliczenia (E - egzamin, zoc zaliczenie z oceną)
I
II
III IV
V
VI VII VIII IX
X
PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE
Prawo konstytucyjne
Wstęp do prawoznawstwa
Informatyka prawnicza
Historia ustroju i prawa polskiego
Logika prawnicza
Ekonomia
Język angielski
Język obcy II
Powszechna historia państwa i prawa
Prawo rzymskie
Etyka prawnicza
Podstawy zarządzania
Podejmowanie decyzji finansowych
Wychowanie fizyczne
Prawo administracyjne
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo cywilne - część ogólna
Prawo karne
Prawo rzeczowe
Postępowanie administracyjne i
sądowoadministracyjne
Prawo gospodarcze publiczne
Prawo Unii Europejskiej - instytucje
Prawo zobowiązań
Postępowanie karne
Prawo finansów publicznych
Prawo rodzinne i opiekuńcze
W, Ćw
zoc
E,
zoc
W
E
Ćw
zoc
W
E
W
E
W
E
Ćw
zoc
zoc
zoc
Ćw
zoc
zoc
E
W
E
W
E
W
zoc
W
zoc
Ćw
zoc
Ćw
zoc
W, Ćw
W, Ćw
W, Ćw
W, Ćw
W, Ćw
W, Ćw
W
W, Ćw
E,
zoc
E,
zoc
E,
zoc
zoc
E
E,
zoc
E,
zoc
E,
zoc
E
W, Ćw
E,
zoc
E,
zoc
zoc
W, Ćw
zoc
W, Ćw
E,
zoc
W, Ćw
E,
zoc
E,
zoc
W, Ćw
Prawo spadkowe
E,
zoc
E,
zoc
W, Ćw
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Prawo handlowe - część ogólna i spółki
osobowe
Postępowanie cywilne
Prawo pracy
Ścieżki kariery prawniczej
Seminarium magisterskie
W
E
W, Ćw
zoc
W, Ćw
zoc
W
zoc
S
zoc
W, Ćw
Prawo handlowe - spółki kapitałowe
Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo własności intelektualnej
Teoria i filozofia prawa
Warsztat dla przyszłych aplikantów
E
W, Ćw
W
E,
zoc
E
W
zoc
Współczesne ustroje państw
Zasady tworzenia prawa
Historia dotryn politycznoprawnych
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Prawo ochrony danych osobowych
Prawo żywnościowe
Prawo bankowe
Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o
wykroczenia
Organizacje międzynarodowe
International Criminal Law
European Courts of Justice: Judgements
EU Environmental Law
Kanoniczne prawo małżeńskie
Cywilnoprawna ochrona konsumenta
Prawo karne gospodarcze
Prawo podatkowe
Kryminologia
Bezpieczeństwo publiczne
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
zoc
zoc
zoc
1. BLOK A
Łacińska terminologia prawnicza
zoc
W
PRZEDMIOTY DO WYBORU
II.
zoc
E,
zoc
P
Praktyka zawodowa
E,
zoc
E,
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
Medycyna sądowa
Energy Law and Policy
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Egzekucja orzeczeń w postępowaniu cywilnym
i administracyjnym
Prawo ubezpieczeń społecznych
Prawo medyczne i farmaceutyczne
European Private International Law Jurisdiction
Prawo upadłościowe i naprawcze
Prawo antydyskryminacyjne
W
zoc
W
zoc
W
zoc
W
zoc
W
zoc
W
zoc
W
zoc
W
zoc
W
zoc
2. BLOK B
Podejmowanie decyzji interpretacyjnych
Kazusy z prawa rzymskiego
Udział obywateli w sprawowaniu władzy
Język prawny i prawniczy
Legal English Writing
Retoryka
Negocjacje i mediacje
Pisma w postępowaniu administracyjnym
Prawo obrotu nieruchomościami
law and Language
Konstruowanie umów cywilnoprawnych
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Prawo budowlane i planowanie przestrzenne
Testamenty i umowy małżeńskie
Pisma procesowe w postępowaniu karnym
Psychologia sądowa
Wpływ orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego na prawodawstwo polskie
Polityka społeczna
Podstawy finansów i rachunkowości
Symulacja rozprawy przed sądem karnym
Ubezpieczenia majątkowe
Moot Court
Kryminalistyka
K
K
K
K
K
K
K
W
W
W
K
K
K
K
K
K
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
K
zoc
K
K
K
K
K
K
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
Pisma procesowe w sprawach cywilnych
Prawo urzędnicze
Symulacja rozprawy przed sądem cywilnym
Międzynarodowy arbitraż gospodarczy
Studium przypadku - analiza akt w sprawie
karnej
Prawo papierów wartościowych
Prawo zamówień publicznych
Studium przypadku - analiza akt w sprawie
cywilnej
K
K
K
K
K
K
K
K
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
zoc
Download