przedmiotyUruchomione

advertisement
Lublin, 16.09.2013 r.
WKD 1/09/2013
Sz. P.
Studenci
Wydziału Prawa i Administracji
Przesyłam Państwu informacje dotyczące procedury wpisów na przedmioty fakultatywne
oraz monograficzne na kierunku PRAWO (stacjonarne i wieczorowe) i ADMINISTRACJA (I, II stopień)
oraz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (I stopień) na semestr ZIMOWY w
roku akademickiego
2013/2014.
Uprzejmie przypominam, że prowadzący przedmiot nie może samodzielnie dopisać / wypisać
studenta z listy uczestników przedmiotu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2008 Dziekana Wydziału
Prawa i Administracji UMCS może tego dokonać jedynie właściwy Prodziekan.
Sekretarz
Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
mgr Małgorzata Szymańska
Załącznik
PRAWO
Przedmioty kierunkowe uruchomione
1. Ekonomia
2. Etyka prawnicza
3. Historia administracji w nowożytnej Europie
4. Łacińska terminologia prawnicza
5. Postępowania odrębne w procesie cywilnym
6. Postępowania szczególne w procesie karnym
7. Prawo karne porównawcze
8. Prawo karne wykonawcze
9. Prawo o notariacie
10. Prawo papierów wartościowych
11. Prawo parlamentarne
12. Prawo podatkowe
13. Prawo upadłościowe
14. Prawo wykroczeń i prawo karne skarbowe
15. Prawo żywnościowe i zarządzanie rolnictwem
16. Swoboda rynku wewnętrznego w UE
17. Ustroje państw współczesnych
18. Współczesne kultury prawne
19. Wybrane zagadnienie części szczególnej prawa karnego
20. Zarządzanie nieruchomościami
Przedmioty monograficzne uruchomione.
1. Aksjologia współczesnych systemów politycznych i prawnych
2. Bank centralny w warunkach gospodarki rynkowej
3. Filozofia prawa natury
4. Język łaciński
5. Katolicka nauka społeczna
6. Obywatelstwo europejskie
7. Państwo i prawo w nauce niemieckiej XIX i XX wieku
8. Prawna ochrona dóbr kultury
9. Prawo dyplomatyczne i konsularne
10. Prawo o partiach politycznych
11. Prawo umów międzynarodowych
12. Psychologia sądowa
13. Retoryka prawnicza w praktyce
14. Wiktymologia
15. Własność prywatna w doktrynach prawnych
16. Wprowadzenie do prawa amerykańskiego
BEZPIECZEŃSTWO
12.
WEWNĘTRZNE I STOPNIA
Przedmioty kierunkowe uruchomione
1.
2.
3.
4.
5.
Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb państwowych
Historia doktryn polityczno-prawnych
Prawo karne wykonawcze
Prawo policyjne
Prawo wykroczeń
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPIEŃ
PRZEDMIOTY KIERUNKOWEDLA SPECJALIZACJI FUNKCJONOWANIE SŁUŻB OCHRONY
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Przedmioty kierunkowe uruchomione
1. Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego
2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
ADMINISTRACJA I STOPNIA
Przedmioty kierunkowe uruchomione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Etyka urzędnicza
Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych
Legislacja administracyjna
Nauka o państwie i polityce
Organizacja ochrony środowiska
Prawo ubezpieczeń gospodarczych
Współczesne kultury prawne
Przedmioty monograficzne uruchomione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Administracja elektroniczna
Demokratyczne państwo prawne
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
Państwo i prawo w nauce niemieckiej XIX i XX w.
Prawo o partiach politycznych
Prawo parlamentarne
Prawo sportowe
ADMINISTRACJA II STOPIEŃ
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
1. Administrowanie Wspólną Polityką Rolną
2. Dzieje wymiaru sprawiedliwości
3. Europejska kultura prawna
4. Historyczne podstawy prawa europejskiego
5. Międzynarodowe prawo handlowe
6. Odpowiedzialność karna urzędników
7. Podstawy prawne działalności urzędniczej w środowisku międzynarodowym
8. Prawna regulacja świadczenia usług w Unii Europejskiej
9. Prawo celne
10. Prawo dewizowe
11. Prawo o notariacie
12. Prawo subwencyjne
13. Prawo Unii Europejskiej
14. Prawo upadłościowe i naprawcze
15. Prawo żywnościowe
16. Socjologia prawa
17. System międzynarodowych organów ochrony prawnej
18. Teoria państwa
19. Umowy w obrocie gospodarczym
20. Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
21. Zarządzanie zasobami ludzkimi
PRZEDMIOTY MONOGRAFICZNE
1. Rozstrzyganie spraw gospodarczych
2. Techniki decyzyjne
3. Idea niezawisłości sędziowskiej w II Rzeczypospolitej
4. Katolicka nauka społeczna
5. Prawo autorskie w Internecie
6. Umowy w prawie własności intelektualnej
7. Prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego
8. Programy strukturalne UE rozwoju obszarów wiejskich
9. Międzynarodowy arbitraż
10. Demokratyczne państwo prawne
11. Socjologia administracji
12. Ustrój i prawo na ziemiach polskich
13. Prawo konsumenckie UE
Download