Przykładowe tematy prac dyplomowych

advertisement
Zagadnienia prac dyplomowych
I. Podstawowe problemy, koncepcje oraz pojęcia teorii i filozofii prawa
1. Wykładnia i stosowanie prawa
2. Tworzenie prawa i system prawa
3. Sprawiedliwość, demokracja i prawa człowieka
4. Inne
II. Nurty myśli teoretycznej i filozoficznej
III. Poglądy na prawo przedstawicieli myśli teoretycznoprawnej, filozoficznoprawnej,
filozoficznej, politycznej, socjologicznej
IV. Teoretyczne problemy szczegółowych nauk prawnych
1. Prawo konstytucyjne
2. Prawo cywilne
3. Prawo karne
4. Prawo europejskie
5. Inne
V. Retoryka i argumentacja prawnicza
VI. Etyka prawnicza oraz etyczne problemy prawa
VII. Teoretyczne i filozoficzne zagadnienia administracji, prawa administracyjnego i
funkcjonowania organów władzy publicznej
Przykładowe tematy/pola problemowe prac dyplomowych
I. Podstawowe problemy, koncepcje i pojęcia teorii i filozofii prawa
1. Wykładnia i stosowanie prawa
1. Analogia legis
2. Analogia legis jako metoda wypełniania luk w prawie
3. Argumentacyjny i sylogistyczny model stosowania prawa
4. Dowodzenie faktów sprawy w procesie stosowania prawa
5. Dyrektywy wykładni funkcjonalnej w orzeczeniach Sądu Najwyższego
6. Dyrektywy wykładni II stopnia
7. Dyskrecjonalna władza sędziego w ujęciu teoretyczno-dogmatycznym
8. Elementy swobody i związania w decyzji sądowej
9. Epistemologiczny i procesowy status opinii biegłego
10. Formalizm w stosowaniu prawa
11. Funkcja zasad w stosowaniu prawa
12. Funkcje wykładni we współczesnych koncepcjach prawa
13. Granice wykładni językowej
14. Koncepcja racjonalnego prawodawcy w argumentacji prawniczej
15. Modele stosowania prawa
16. Pojęcie racjonalnego prawodawcy w orzecznictwie Sądu Najwyższego
17. Pozamerytoryczne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji sędziowskich
18. Racjonalność językowa prawodawcy w świetle orzecznictwa (SN, NSA lub TK)
19. Rola racjonalnego prawodawcy w teorii prawa, dogmatyce i orzecznictwie
20. Sądowe stosowanie prawa i klauzule generalne
21. Stanowienie i stosowanie przepisów przejściowych (nowe tendencje)
22. Stosowanie klauzul generalnych
23. Stosowanie ustaw a stosowanie aktów prawa miejscowego
24. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia zasady clara non sunt interpretanda
25. Teorie etyczne oraz mechanizmy psychologiczne wpływające na decyzje sędziego
26. Twórczy versus odtwórczy charakter wykładni prawa
1
27. Uzasadnianie decyzji interpretacyjnej
28. Uzasadnienie decyzji stosowania prawa
29. Współczesna ideologia wykładni
30. Współczesne teoria wykładnia prawa
31. Wykładnia językowa
32. Wykładnia prawa w świetle filozoficznych poglądów na temat interpretacji
33. Założenie o racjonalności prawodawcy i jego współczesna krytyka
34. Zastosowanie reguł inferencyjnych we wnioskowaniach prawniczych
2. Tworzenie prawa i system prawa
35. Autonomia prawa wobec polityki a jakość ustawodawstwa
36. Cechy myślenia systemowego
37. Ekspert a wiedza prawodawcy
38. Gałęziowy podział prawa
39. Idea tworzenia polityki prawa w polskiej doktrynie xx wieku
40. Język prawny z punktu widzenia prawoznawstwa i lingwistyki
41. Język tekstów prawnych
42. Konstytucyjna koncepcja aktu wykonawczego
43. Korespondencja dyrektyw redagowania i interpretowania tekstów prawnych
44. Luka w prawie w kontekście stosowania prawa
45. Multicentryczność prawa
46. Obowiązywanie i funkcje zasad techniki prawodawczej
47. Precedens jako źródło prawa
48. Precedens jako źródło prawa w systemie Stanów Zjednoczonych Ameryki
49. Proces tworzenia prawa i jego wartości
50. Stosowanie zasad techniki prawodawczej w zakresie tworzenia prawa
51. Udział adresatów prawa w jego tworzeniu
52. Umowa jako forma tworzenia prawa
53. Zasady poprawnej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnej
54. Zwyczaj we współczesnym prawie
3. Sprawiedliwość, demokracja i prawa człowieka
55. Funkcjonowanie partii politycznych w demokratycznym państwie prawa
56. Generacje praw człowieka
57. Godność jako fundament sprawiedliwości
58. Idea państwa solidarnego. Jednostka a dobro wspólne
59. Jednostka a dobro wspólne
60. Komunitaryzm a prawa człowieka
61. Modele ochrony praw człowieka
62. Obywatelskie nieposłuszeństwo
63. Ochrona praw człowieka w Europie
64. Paternalizm i moralizm w prawie
65. Prawa człowieka i wielokulturowość
66. Prawa człowieka w stanach nadzwyczajnych
67. Prawa dziecka
68. Prawa mniejszości narodowych w Europie
69. Prawa socjalne i ekonomiczne w polskim konstytucjonalizmie
70. Prawo do prywatność w świecie ponowoczesnym
71. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn
72. Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce i w Unii Europejskiej
73. Sprawiedliwość globalna
74. Sprawiedliwość jako bezstronność
75. Sprawiedliwość proceduralna
76. Sprawiedliwość społeczna w polskim porządku prawnym
2
77. Uniwersalny a lokalny charakter koncepcji praw jednostki
78. Uzasadnienie praw człowieka
79. Własność – dobro wspólne a dobro jednostki
80. Wolność słowa i jej granice
81. Wolność słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
82. Współczesne koncepcje demokracji
83. Współczesne krytyki praw człowieka
84. Zasada proporcjonalności jako kryterium ograniczania korzystania z praw i wolności
obywatelskich
85. Zasada wolności a ochrona praw w Internecie
4. Inne zagadnienia
86. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów
87. Automia prawa wobec polityki
88. Czynniki kształtujące przestrzeganie prawa
89. Edukacja prawnicza
90. Informatyka prawnicza
91. Instrumentalizacja prawa i jej granice
92. Instrumentalność i instrumentalizacja prawa
93. Integracja zewnętrzna nauk prawnych. Na przykładzie nauk politycznych
94. Japońska kultura prawna
95. Język prawny i język prawniczy jako aspekt języka naturalnego
96. Koncepcje zasad prawa
97. Kultura prawa europejskiego
98. Kulturowe uwarunkowania prawa polskiego
99. Niepozytywistyczna i pozytywistyczna koncepcja państwa prawa
100. Normy cyberprzestrzeni
101. Państwo i prawo we współczesnym społeczeństwie
102. Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,
103. Postawy wobec prawa
104. Postępowanie sądowe a instytucje alternatywne
105. Prawo jako technika
106. Prywatyzacja wymiaru sprawiedliwości
107. Sędzia w systemie common law
108. Społeczeństwo obywatelskie i państwo prawa
109. Społeczne działanie prawa
110. Świadomość prawna
111. Utrata uzasadnienia aksjologicznego przez normę prawną a jej efektywność
112. Wpływ nowych technologii na prawo
113. Współczesne spory wokół legitymizacji prawa
114. Zadania szczegółowych nauk prawnych a wewnętrzna integracja prawoznawstwa
115. Zagadnienie naukowości prawoznawstwa
116. Zasada poszanowania praw słusznie nabytych w orzecznictwie TK
117. Związki między prawem a moralnością
II. Nurty myśli teoretycznej i filozoficznej
118. Amerykański realizm prawniczy
119. Dwudziestowieczne recepcje prawa natury
120. Ekonomiczna analiza prawa
121. Feministyczna krytyka prawa
122. Hermeneutyka prawnicza
123. Koncepcje "trzeciej drogi" jako próba przezwyciężenia opozycji między prawem
natury a pozytywizmem prawniczym
124. Liberalizm versus komunitaryzm. Spór o koncepcje prawa we współczesnej filozofii
politycznej.
3
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
Liberalna filozofia prawa
Ponowoczesna/postmodernistyczna krytyka prawa
Pozytywizm prawniczy
Ruch studiów krytycznych nad prawem
Socjologia i socjologiczne ujęcie prawa
Współczesne koncepcje prawa natury
Współczesny pozytywizm prawniczy
III. Poglądy na prawo przedstawicieli myśli teoretycznoprawnej, filozoficznoprawnej,
filozoficznej, politycznej, socjologicznej
132. Analiza dyskursu psychiatryczno-prawnego z zastosowaniem koncepcji Michela
Foucault
133. Filozoficzno-prawne poglądy Arystotelesa
134. Idea wiecznego pokoju w filozofii I. Kanta
135. Integralna filozofia prawa R. Dworkina
136. Jan Woleński i jego poglądy na prawo stanowione i prawo natury
137. Kara i karanie w ujęciu M. Foucault
138. Komunikacyjna wizja prawa J. Habermasa
139. Koncepcja racjonalnego prawodawcy L. Nowaka
140. Koncepcja świadomości prawnej na przykładzie teorii Leona Petrażyckiego
141. Nowa retoryka Perelmana jako podstawa negocjacji prawniczych
142. Petrażycjańska koncepcja prawa intuicyjnego
143. Prawo naturalne w myśli J. Finnisa
144. Prawo natury państwo i religia w filozofii T. Hobbes'a oraz J. Locka
145. Psychologiczna teoria prawa Leona Petrażyckiego
146. Retoryka prawnicza Ch. Perelmana
147. Teoria i filozofia prawa J. Wróblewskiego
148. Zasady filozofii prawa I. Kanta
V. Teoretyczne problemy szczegółowych nauk prawnych
1. Prawo konstytucyjne
149. Bezpośrednie i pośrednie stosowanie Konstytucji
150. Koncepcja demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP
151. Koncepcje sądu konstytucyjnego
152. Konstytucja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
153. Konstytucyjna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym
154. Pojmowanie i funkcja zasad konstytucyjnyjnych. Na przykładzie Konstytucji RP
155. Polskie debaty wokół pozycji ustrojowej Prezydenta.
156. Skarga konstytucyjna w prawie polskim
157. Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
158. Spór pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym w związku z tzw.
orzeczeniami interpretacyjnymi
159. Status władzy sądowniczej w Konstytucji RP z 1997 r.
160. Teoria władzy podzielonej w Konstytucji
161. Trybunał Konstytucyjny i jego miejsce w państwie prawa
162. Trybunał Konstytucyjny jako negatywny prawodawca
163. Współczesne dylematy zasady podziału władzy
164. Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału konstytucyjnego
165. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
166. Zasady konstytucyjne a bezpośrednie stosowanie prawa
4
2. Prawo cywilne
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
Cywilnoprawne i ekonomiczne aspekty umowy leasingu
Ewolucja pojęcia własności w polskiej doktrynie prawa cywilnego
Instytucja własności w perspektywie doktrynalnej
Klauzula zasad współżycia społecznegow prawie cywilnym
Klauzule generalne w prawie cywilnym
Koncepcja dóbr osobistych w polskim prawie cywilnym
Koncepcja osoby prawnej w polskim prawie cywilnym
Koncepcja zadośćuczynienia w polskim prawie cywilnym
Koncepcja źródeł prawa w prawie handlowym
Nieważność czynności prawnej
Nieważność czynności prawnej jako sankcja wady oświadczenia woli
Prawa autorskie i ich funkcjonalność w internecie
Prawo autorskie jako kompromis między interesem twórcy a interesem społecznym
Problem gałęziowego podziału prawa. Na przykładzie prawa konsumenckiego
Przemiana prawa autorskiego w dobie rewolucji cyfrowo-internetowej
Sankcjonowanie norm prawa cywilnego a struktura przepisów prawnych
Tendencje rozwojowe odpowiedzialności cywilnej
Ułomne osoby prawne w polskim prawie prywatnym
Umowy z udziałem konsumentów a swoboda kontraktowania
Wykładnia oświadczeń woli w prawie cywilnym
Wykładnia prawa cywilnego
Zagadnienie podmiotowości prawnej nowych typów spółek prawa handlowego
Zasada autonomii woli w prawie cywilnym
Zasada dobrej wiary w prawie cywilnym
Zasada pacta sunt servanda
Zasada swobody umów w polskim prawie cywilnym - analiza filozoficzno-prawna
Zastosowanie ekonomicznej analizy prawa w prawie cywilnym
Zbieg norm w polskim prawie prywatnym
3. Prawo karne
195. Cele kary w nauce prawa karnego
196. Ewolucja funkcji kary w prawie karnym
197. Filozoficzne zagadnienia kary i karania
198. Program ochrony świadka koronnego jako instrument zwalczania przestępczości
zorganizowanej w Polsce
199. Rola mediacji w prawie publicznym. Na przykładzie postępowania karnego
200. Teoria sprawiedliwości w doktrynie prawa karnego
201. Wiktymologia jako przykład rozwoju prawoznawstwa
202. Wykładnia prawa karnego
203. Wykorzystanie środków dowodowych w procesie karnym oraz ich wpływ na
wykrycie prawdy materialnej
4. Prawo europejskie
204. Aksjologia prawa europejskiego
205. Elementy kultury common law w prawie europejskim
206. Koncepcja zasad prawa w prawie europejskim
207. Konstytucjonalizm jako płaszczyzna integracji europejskiej
208. Mechanizmy sądowe i pozasądowe ochrony praw jednostki w UE
209. Orzeczenia wstępne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
210. Prawo europejskie jako płaszczyzna integracji kultur prawnych
211. Prawo europejskie jako system prawa
212. Prawotwórczy charakter orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
213. Sąd krajowy jak sąd prawa europejskiego
5
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
Sądy konstytucyjne wobec Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Soft law jako źródło prawa europejskiego
Systemowość prawa europejskiego
Wykładnia prawa europejskiego
Wykładnia prawa wspólnotowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
Zasada subsydiarności a suwerenność w integracji europejskiej
Zasady prawa europejskiego
Źródła prawa Unii Europejskiej i ich stosunek do prawa krajowego
5. Prawo gospodarcze
222. Liberalizm a liberalizacja działalności gospodarczej w Polsce
223. Zasada wolności gospodarczej w prawie polskim
224. Problem gałęziowego podziału prawa. Na przykładzie prawa gospodarczego
6. Inne
225. Interpretacja umów międzynarodowych na tle wykładni prawa krajowego i wykładni
oświadczeń woli
226. Obejście a nadużycie prawa
227. Podmiotowość prawna dziecka
228. Pojęcie obejścia ustawy w prawie polskim
229. Pojęcie winy w prawie cywilnym i karnym
230. Prawo do życia w ujęciu Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
wolności
231. Prawo i jego wartości na przykładzie zasady dobra dziecka
232. Zasada lex retro non agit
VI. Retoryka i argumentacja prawnicza
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
Argumentacja prawnicza w kulturze civil law i common law
Błędy w argumentacji na przykładzie uzasadnień orzeczeń sądowych
Granice argumentacji prawniczej
Kompetencje komunikacyjne prawników
Mowa obrończa
Prawnik jako negocjator
Rozprawa sądowa jako sytuacja komunikacyjna
Toposy prawnicze
Uzasadnienie decyzji stosowania prawa jako wypowiedź retoryczna
Znaczenie logiki w rozumowaniach prawniczych
VII. Etyka prawnicza oraz etyczne problemy prawa
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
Antropologiczne manipulacje genetyczne a konflikt prawa i moralności
Etyczno-prawne problemy transplantacji
Etyka prawnicza w kontekście nowych ról zawodowych prawników
Etyki zawodowe zawodów prawniczych
Filozoficznoprawne zagadnienia ingerencji w procesy życiowe człowieka
Funkcje kodeksów etyki zawodowej
Kara śmierci
Klonowanie człowieka - dylematy moralne i rozwiązania prawne
Legalizacja związków partnerskich
Moralizm prawny
Neutralność moralna prawa
Podstawowe zagadnienia biojurysprudencji
Prawa zwierząt
Prawne i etyczne problemy aborcji
6
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
Prawne i etyczne problemy eutanazji
Prawne problemy bioetyki
Prawnicze korporacje zawodowe w demokratycznym państwie prawnym
Prawo a moralność w ponowoczesności
Prawo wobec wielokulturowości
Spór o współczesny model prawnika
Tolerancja jako pojęcie prawne
Wnioskowania prawnicze w sądowym stosowaniu prawa
Wpływ zasad etyki zawodowej na kształt praktyki prawniczej
Wykonywanie zawodu adwokata w prawie wspólnotowym
Zawodowa etyka prawnicza a etyka uniwersalna
VIII. Teoretyczne i filozoficzne zagadnienia administracji, prawa administracyjnego i
funkcjonowania organów władzy publicznej
268. Administracja w państwie prawa
269. Akty prawa miejscowego jako źródło prawa powszechnie obowiązującego.
270. Autonomia prawa podatkowego
271. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych
272. Dobra administracja w polsce i Unii Europejskiej
273. Dualizm państwa i samorządu a jednolitość porządku prawnego
274. Dyrektywy wykładni w orzecznictwie sądów administracyjnych
275. Elektroniczne ogłaszanie prawa
276. Etyka urzędnicza
277. Europeizacja prawa administracyjnego
278. Ewolucja prawnej regulacji ochrony konkurencji i nadzoru nad koncentracją
przedsiębiorców.
279. Ewolucja sądownictwa administracyjnego w prawie polskim
280. Formalizm prawniczy a odpowiedzialność sędziów i urzędników za podejmowane
decyzje
281. Funkcje sądownictwa administracyjnego
282. Kierunki zmian kompetencji prawodawczych organów samorządu terytorialnego
283. Klauzule generalne w prawie administracyjnym
284. Kodeks dobrej administracji
285. Koncepcja państwa prawnego w orzecznictwie sądów administracyjnych
286. Koncepcja praw podmiotowych a prawo publiczne
287. Koncepcje prawa i jego stosowania w modelach administracji
288. Kreowanie reputacji administracji publicznej przy użyciu technik public relation
289. Legalność jako kryterium działań organów administracyjnych
290. Obejście prawa w prawie ubezpieczeń społecznych
291. Obowiązywanie zasad techniki prawodawczej w stanowieniu prawa miejscowego
292. Ochrona praw nabytych w postępowaniu administracyjnym
293. Ochrona prywatności o dobro publiczne.
294. Prawo do dobrej administracji
295. Prawo miejscowe w systemie źródeł prawa
296. Prawo publiczne
297. Publicyzacja prawa
298. Publiczne prawa podmiotowe
299. Publicznoprawne skutki czynność cywilnoprawnych
300. Responsywna administracja publiczna
301. Rzecznik Praw Obywatelskich i jego rola w ochronie praw człowieka i obywatela.
302. Sposoby pojmowania przedsiębiorcy w prawie polskim.
303. Spór o autonomię prawa podatkowego w poglądach doktryny i orzecznictwa
304. Spór o model administracji
305. Standardy etyczne w administracji publicznej
306. Status prawny członka korpusu służby cywilnej
7
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
Stosowanie Konstytucji przez organy administracyjne
Stosowanie prawa administracyjnego
Stosowanie prawa europejskiego przez organy administracyjne
Stosowanie prawa przez organy administracji
Stosunek prawnopodatkowy jako szczególny tryb stosunku administracyjnoprawnego
Technokratyczny model administracji i jego krytyka
Tendencje ewolucyjne w pojmowaniu obejścia prawa w prawie administracyjnym
Uzasadnianie decyzji administracyjnych
Uznanie administracyjne
Wykładnia prawa administracyjnego
Wykładnia prawa podatkowego
Zasada sprawiedliwości podatkowej
Zasada zaufania obywateli do państwa w orzecznictwie sądów administracyjnych
Zasada zaufania obywateli do państwa w prawie polskim
Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie sądów administracyjnych
8
Download