islam

advertisement
ISLAM
Doktryna
a. Podstawowymi źródłami Koran (recytacja, wykład) i sunna (tradycja).
b. Koran – 114 sur (rozdziałów), każda następna, z wyj. krótkiej I, jest krótsza od poprzedniej, jest objawieniem
przekazanym Mahometowi przez Allaha, zawiera główne prawdy wiary, podstawowe obowiązki religijne,
główne zasady moralne i przepisy prawne
c. Główne prawdy wiary:
- nauka o jednym Bogu – Allah wszechmocnym i wszechwiedzącym panem wszystkiego, człowiek jego sługą,
człowiek stworzony przez Allaha z gliny i wody na obraz i podobieństwo Boga, pierwszymi ludźmi Adam i Ewa
- wiara w wysłannictwo boże Mahometa
- wiara w dzień Sądu Ostatecznego – koniec świata poprzedzony okresem stopniowego upadku, po którym
pojawi się mahdi zwiastujący miłość i szczęście, po tym kolejny upadek, sąd rozpocznie się na dźwięk trąby
anioła Israfila, każdy będzie osądzony wg własnych czynów
- wiara w anioły – aniołowie stworzeni przez Allaha ze światła, dlatego nie są istotami wiecznymi
- wiara w księgi objawione – pisma proroków biblijnych oraz Koran
- wiara w proroków – ludzi wybranych przez Boga i doskonałych, z mocą czynienia cudów
- wiara w predestynację – wszystko co dzieje się z człowiekiem, jest wynikiem woli Boga
d. główne obowiązki islamu – 5 kolumn – filarów (arkan) wiary:
- wyznanie wiary - szahada
- modlitwa rytualna – salat – 5x dziennie (wschód słońca, południe, godzina przed zachodem, o zachodzie słońca i
2h po nim), w każdym miejscu, piątek dniem świętym (nabożeństwo w meczecie prowadzone przez imama),
wierni zwróceni w stronę Mekki
- jałmużna – zakat – jest prawem, każdy wierny ma obowiązek płacenia podatku zależnie od wartości swego
majątku, dzięki niej zostaje oczyszczony
- post w miesiącu ramadan – saum – przez cały miesiąc od wschodu do zachodu słońca wierni nie mogą jeść, pić,
palić tytoniu, uprawiać seksu, kończy się 4-dniowym świętem
- pielgrzymka do Mekki – wyróżniamy małą nie związaną z określoną porą roku i wspólnotową, z obowiązku
zwalnia jedynie niezdolność fizyczna, brak pieniędzy, inne ważne przeszkody
e. etyka ściśle związana z prawem szariat i jurysprudencją, ze względu na charakter sankcji wyróżnia się obowiązki
podstawowe (wypełnianie nagradzane, unikanie karane), mniej istotne (wykonywanie nagradzane, unikanie
nie jest karane), czyny naganne, ale nie zakazane, oraz zabronione i karane
f. największą zbrodnią odstąpienie od wiary
g. brak rozdziału na sferę świecką i duchowną, brak instytucji Kościoła, zamiast kapłanów uczeni i prawnicy
Sufizm – mistycyzm muzułmański, termin nawiązuje do ubrań z szorstkiej wełny noszonych przez sufich (strój jako
protest przeciwko luksusowym ubiorom)
a. I znaczenie – rodzaj mistycyzmu zarówno w islamie sunnickim, jak i szyickim
b. II znaczenie – ponadczasowa i ponadreligijna prawa zawarta w każdej medytacji religijnej
c. Obecnie 2 rodzaje – tradycyjny (odwołujący się do islamu) i współczesny (ezoteryczne tradycje)
d. Powrót do pierwotnej czystości i życia wewnętrznego wiernych, dżihad jako wojna z własnymi
słabościami, celem głównie poszukiwanie Boga
e. Zbliżenie do Boga dokonywa się stopniowo, warunkiem wstępnym przestrzeganie Koranu, potem
wtajemniczenie – odkrycie istoty rzeczy
f. Główny nacisk na medytację i ascetyzm celem osiągnięcia jedności z Bogiem
g. Jednym z głównych elementów medytacji jest zikr – rozmyślanie o Bogu podczas wypowiadania jego
stu najpiękniejszych imion, innym elementem rozmyślanie nad zaszyfrowaną wartością liter
Bahaizm – sekta szyickiego odłamu islamu, nie jest uznawany i nie uważa się za odłam tej religii, celem stworzenie
nowej religii uniwersalistycznej;
a. osoby obojga płci powinny mieć zapewnione jak najlepsze wykształcenie i rozwój duchowy i intelektualny
b. przeciwny niewolnictwu, ascezie, życiu zakonnemu, żebractwu, używaniu alkoholu, narkotyków, rozwodom
c. zaleca monogamię i czystość przedmałżeńską w odniesieniu do obu płci
d. w sprawach publicznych podporządkowanie rządowi i niemieszanie w sprawy polityczne
e. odrzuca tradycyjne wyobrażenia Boga, wszelkie próby jego opisu uważane za bezcelowe
f. zobowiązanie wyznawców do codziennej indywidualnej (wyj. zbiorowa podczas pogrzebu) modlitwy, każda
praca wykonywana w duchu nabożeństwa uważana za modlitwę
g. post każdego roku od 2-20.03 (zwolnieni do 15 roku życia i pow. 70, chorzy, ciężarne)
h. duże znaczenie numerologii i liczby 19 (jest też 19 miesięcy po 19 dni oraz Święto 19. Dnia)
i. nie zna, jak cały islam, instytucji sakramentów
j. dziecko w duchu bahaizmu wychowywane do 15 roku życia, potem decyduje samo
k. małżeństwa uzależnione od decyzji obu stron i zgody rodziców
l. rozwody dopuszczalne gdy zawiodły środki mediacji
Download