Reklama

advertisement
4
IDEOLOGIA POLITYCZNA I PRAWNA ARABÓW ŚREDNIOWIECZNYCH Rys historyczny
W XVII w głównym ośrodkiem miejskim Arabii Centralnej była Mekka, dysponująca
ogólnoarabskim sanktuarium Ka'ba Wystąpienie Proroka Muhammad ibn Abd Allah
Wiara w jednego Boga oraz misję Proroka, przekonanie o nieuniknionej godzinie Sądu
Ostatecznego i zmartwychwstaniu, o odpowiedzialności człowieka za swoje czyny, konieczności
odrzucenia bałwochwalstwa, obowiązek prowadzenie „świętej wojny” z niewiernymi, nakaz
oddawania obowiązkowej jałmużny
Kompromis z Kurajszytami, pierwszą stolicą państwa Medyna, ukształtowano władzę prawodawczą
i sądową, rodziło się prawo islamu - szaria, odwołujące się do Koranu
Muhammad zjednoczył lud arabski, państwo oparte na wolności, równości, braterstwie i
sprawiedliwości społecznej Koran i tradycja Koran - święta księga islamu, zbiór prawd religijnych,
nakazów i zakazów moralnych oraz przepisów prawa
Religia, którą głosił Muhammad, jest tą samą, którą głosił Abraham i Mojżesz, a także Jezus z
Nazaretu. Należało ją jednak odnowić i przywrócić pamięć o Abrahamie, założycielu mekkeńskiego
sanktuarium Ka'by
Religia islamu zamyka się w 4 podstawowych zasadach
Jedności i jedyności Boga - Allaha
Misji proroczej Muhammada
Wierze w życie przyszłe, wieczne, zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny, niebo i piekło, a więc
odpowiedzialność człowieka za własne czyny
Wierze w aniołów, szatanów i demonów-dżiny
Fatalizm muzułmański - człowiek bez reszty podlega Bogu, który decyduje o jego losie
Obowiązki: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post, pielgrzymka do Mekki Prawo
muzułmańskie Islam znacznie bardziej niż inne religie ma charakter porządku prawnego, który
reguluje życie i postępowanie muzułmanina według nauk zawartych w Koranie i sunnie proroka
Koran interpretują ulemowie, którzy z czasem stworzyli system prawa zwany szariatem
Idźma - interpretacja wyprowadzająca nowe regulacje, która uzyskała akceptację ogółu ulemów
Fetwa - orzeczenie na podstawie analogii z Koranu lub sunny, zbiory fetw posiłkowym źródłem
prawa
2 zasadnicze kierunki
Prawo sunnickie - uznawana za źródło wiedzy religijnej oraz prawa kanonicznego tradycja związana
z życiem Muhammada
Prawo szyickie - odrzuca tradycję, kalifem może być wyłącznie potomek córki Muhammada i jego
zięcia
Prawo zostało podarowane ludziom przez Allaha za pośrednictwem jego proroka Muhammada muzułmańska doktryna prawa ogranicza rolę prawotwórstwa ludzi i nakazuje zawsze przestrzegać
zasady ogólne islamu zawarte w Koranie i sunnie
Źródłami prawa oprócz idźmy są: filch - doktryna prawna i kijas -wnioskowanie na podstawie
analogii
(…)
… wojny z niewiernymi (dżihad)
Władza kalifa rozciąga na wszystkich muzułmanów bez względu gdzie przebywają
Obowiązkiem władzy także ściąganie jałmużny - przejaw muzułmańskiego solidaryzmu
społecznego
Idee przewodnie piśmiennictwa arabskiego
Zasada fatalizmu, pojęcie wspólnoty i braterstwa wyznawców Allaha
Duża rola w upowszechnianiu nauki i filozofii greckiej w Europie
Alfarabi - przekładał dzieła greckie, łączył arystotelizm z neoplatonizmem
Awicenna - naukę godził z religią islamu, także przyczynił się do recepcji arystotelizmu
Awerroes - wiara w poznawalność świata, oddzielił poznanie religijne od filozoficznego; wpływ na
formowanie awerroizmu łacińskiego - jeszcze wyraźniej oddzielił naukę od religii, głosząc zarazem
odwieczność świata materialnego
Ibn Badża - wybitny komentator Arystotelesa…
Wykład - charakterystyka islamu
Wykład - Symbolika islamu
Myśl społeczno-polityczna islamu
Księga w islamie.
Systemy oparte na religii - omówienie
Pielgrzymki w islamie
Reklama



























Prawa autorskie
Reklama




Kontakt
Download