Wiary wśród młodych ludzi w Europie 1 . WIARA . Tak pisał

advertisement
Wiary wśród młodych ludzi w Europie
1 . WIARA .
Tak pisał Jan Paweł II , Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa ( 2003 ) "na
Jezusa Chrystusa , żyje w swoim Kościele źródłem nadziei dla Europy" :
"Totemat, który ja , z moimi braci biskupów biorących słowa Pierwszego Listu Piotra , pragnę
głosić wszystkim chrześcijanom Europy na początku trzeciego tysiąclecia . Nie lękaj się , [ ...] ani
nie trwoży , ale uświęca Chrystusa jako Pana w waszych sercach , zawsze gotowy odpowiedzieć
na każdego, kto wzywa do uzasadnienia tej nadziei, która w was jest " (1 P 3 , 14-15) ( EiE 1 ) .
Problem z pierwszej wspólnoty : Dlaczegoświat nie wierzy i są prześladowani ? Do chrześcijan
,apostoł Piotr mówi , (serce i rozum ) .
. Adoracja Chrystusa w swoich sercach . To jestgłęboko osobista wiara ,intymne spotkanie z
Bogiem
Jest na nowo doświadczyć bycia "twarzą w twarz z Bogiem ", jak Abraham, Mojżesz , Eliasz ,
Izajasza , Jana, Piotra i Andrzeja , Pawła z Tarsu . Osobiste spotkanie , które zmienia życie.
b . Wiedząc, jak odpowiedzieć każdemu, kto prosi o nadziei, która w was jest . Musisz wiedzieć,
jak powiedzieć innym , bo twoje życie się zmieniło. Wiara musi stać się świadkiem. Kto spotkał
Chrystusa nie może nie powiedzieć innym . Świadek powinien być zrozumiały i przekonujący .
Wiara nie jest irracjonalna , ale rozsądne . Bóg dał nam zarówno wiarę , powód , aby Go poznać ,
który jestPrawdą. Powodem jestmost, który łączy dwa RIE rzeki .
Peter daje wiarę czci i rozumu .
" Adoracja " oznacza żyć " spotkanie z Bogiem ", który generuje komunię . Czcić oznacza uznania
Boga jako Pana mojego życia i oferują całe moje ja , w rezygnacji z całkowitej miłości.
"Make it right " oznacza żyć "Meet The People", który generuje komunię . Odkrywamy, że możemy
komunikować się z innymi nasz wewnętrzny świat , razem możemy dzielić się wiedzą o prawdzie ,
możemy kochać te same rzeczy i realizować nasze projekty. Nie jesteśmy skazani na samotność ,
milczenie lub kłamstwo. W końcu zdajemy sobie sprawę , że to doświadczenie komunii jest
możliwe, ponieważ Bóg jest zapalanie naszą inteligencję i orientowania nasze uczucia . On jest
Tym, który czyni nas zdolnymi do komunii .
Czym jest wiara ? Powtarzamy nauczanie Soboru Watykańskiego II : wiara jestodpowiedzią.
Konstytucja Dei Verbum 2 . Rodzaj i przedmiot objawienia
Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego i poznał tajemnicę swej woli
, przez które ludzie przez Chrystusa ,Słowo Wcielone , w Duchu Świętym, mają dostęp do Ojca, i
dojść do udziału w Boskiej naturze . Z tego objawienia ¬ nia ,niewidzialny Bóg w swej miłości
zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi , aby zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty z sobą
. Ten plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny i słowa wewnętrznie ¬ ty ze sobą połączone ,
tak że czyny dokonane przez Boga w historii zbawienia ilustrują i umacniają naukę oraz sprawy
słowami , słowa zaś obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą . Głęboka prawda ,
a następnie , o Bogu i zbawieniu ludzi , za pomocą tego objawienia się dla nas jasne, w Chrystusa,
który jest zarazempośrednikiem i pełnią całego objawienia .
Konstytucja Dei Verbum 5 Objawienie musi być przyjęty w wierze .
Bóg, który objawia się posłuszeństwa wiary , z której człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu
, oferując " pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego " i dobrowolnie uznając
prawdy objawionej przez Niego . Dlaczego warto dokonać takiego aktu wiary , musi mieć łaskę
Boga , który poprzedza i wspomaga i wewnętrzna pomoc Ducha Świętego , który porusza serca i
konwertuje je do Boga , otwiera oczy rozumu i dając " w ogóle do przyjęcia i wiarę w prawdę . "
Aby doprowadzić do zrozumienia objawienia się coraz głębiej ,sam Duch Święty udoskonalaumysł
kontynuuje wiarę ¬ go prezentów.
Wiara to jest Komunia i dialog , osobiste spotkanie i przyjęcie projektu życia . Przez wiarę ,
człowiek staje się swobodnie Syn Boży, przez Jezusa i Ducha Świętego . Wiara jest
więcsposobem na życie , jestsposobem na życie z dzieci Bożych
• Co to znaczy, że "ja" "ja" ? Istnieją trzy wymiary .
. Fiducial wiara : = wierząc Lay moje życie o Bogu , Jego Słowo . Człowiek opiera się na sile
Boga , jako człowiek Ewangelii , który buduje swój dom na skale. Amen !
 b . Poznawczy wymiar wiary. Wiara nieemocje lub opinia jest między innymi . Po ludzku zna
prawdę o Bogu
 c . wymiar eschatologiczny . Jest toaspekt, który przynosi wiarę nadzieję . To znaczy nie wierzę
tylko w to, co Bóg uczynił w przeszłości, ale również to, co Bóg uczyni w mojej przyszłości ( co Bóg
zrobi w życiu ) . Przykład: Mary powiedziała: " Oto jasłużebnica Pańska , czy to zrobić, aby mi się
stanie według twego słowa " (Łk 1,37 do 38 ) .
 powołania. Z mojego tak dipoende nie tylko moje życie, ale także innych. 29 lat temu moje
święcenia kapłańskie .
2 . YOUNG .
Poszczególne przeszkody dla wiary ludzi młodych :
Przeszkody wszechczasów :
• Załącznik do rodziny , która chce projektować swoje życie (apostołowie Jakub i Jan , z matką ,
który był zaniepokojony ich kariery ) . Przykład świętego Franciszka , który uwolnił się od
oczekiwań ojca , który chciał , aby zaprojektować swoje życie .
• Załącznik do bogactwa. Przykład bogatego młodzieńca , który nie ma odwagi, by pójść za
Jezusem
• Obawy przed prześladowaniem ( apostołowie uciekają aresztowania Jezusa w Wieczerniku , że
bliskiej ) .
• Strach przed rozczarowaniem ( por. uczniowie z Emaus ) .
• Strach nie jest do powołania (Peter , odejdź ode mnie , że jestem grzesznikiem ) . Jestobawa, że
blokuje odpowiedź na Boże wezwanie
Przeszkody dzisiaj :
• Relatywizm kulturowy i moralny . Upadek ideologii i nad triumfem efemerycznym .
• Niestabilność życia społecznego ( gospodarka rodzina i słabe) . To stwarza niepewność w
relacjach osobistych : anoreksja , depresja, uzależnienie od narkotyków alkoholu internet,
poszukiwanie transgresji .
• Ciśnienie mediów , pokazując, powierzchowne i narcystyczne obraz życia , który generuje
konkurencji , dla którychdrugi jest niebezpieczne , to jest zawszeprzeciwnikiem . Utrudnia to
autentyczna komunia między ludźmi .
• Wirtualny świat Facebooku i Internetu , co sprawia, żyjąc nierealne . Por. "przyjaciele " na
Facebooku , które często są obcy , z kim mają tylko powierzchowne gadać . To znacznie
ogranicza osobiste zaangażowanie i dar życia innym.
Specjalne świadczenia dla wiarymłodych
• Posiadanie życie przed :moc długi nadziei.
• Pragnienie nieskończoną miłość i sprawiedliwość .
• Świeżość sił , jeszcze nie przetestowany przez życiowych rozczarowań .
• otwartość na nowe wyższe obudzony przez Ducha Bożego : Oto czynię wszystko nowe !
•zdolność do odczuwania dzieci Boże , odbiorcami misji . " Tyś jest mój syn !"
• Bieda, która otwiera serce , aby błogosławieństw Królestwa . Młodzi ludzie nie są posiadacze
władzy !
3 . W Europie do nowej ewangelizacji .
Europa jako kulturowa wszechświata = Europa wiedzy . To było powszechne w średniowieczu,
które miały jednostki językowej i religijnej . cf . Dziśprogram Erasmus dla studentów .
Europa jako jedność wiary jako Christianitas = Europie.
Europa jako projekt integracji politycznej narodów = Europie. Ta dezintegracja .
Europa jakoobiekt gospodarczy i finansowy = europejskie banki i Prawa Finansowego .
Wiara musi byćmotorem do budowy cywilizacji europejskiej (Christian wiara Europę ) .
Monastycyzm Por. , przekazywanie kultury klasycznej w skryptoriów klasztorów , Christian
sztuki,urodzenia Uniwersytetu .
• Aby przywrócić wiarę jako wiedzę , jako najwyższy wyraz ludzkich poszukiwaniach wiedzy
,harmonii między wiarą a rozumem . Rozsądna wiary przeciwko relatywistycznej myślenia.
• Odkryj na nowo wspólny wymiar wiary , wiara jest osobista , ale nigdy nie jest indywidualistyczna
, to zawsze jestwiara Kościoła .
• Odnaleźć relacji między wiarą i nadzieją w społeczeństwie zdesperowany.
• Odnaleźć związek między wiarą i miłością , w społeczeństwie zdominowanym przez własnych
interesów i osobistych korzyści z badań. Tylko wiara podtrzymuje gospodarkę solidarności .
Powiązania między sprawiedliwości i miłości : sprawiedliwość daje unicuique suum , z miłości też
zrobić to, co jest moje. Paweł VI , Evangelii nuntiandi :Kościół istnieje , by ewangelizować , jest jej
istota .
• Aby na nowo odkryć wymiar misyjny wiary. Kościół istnieje , by ewangelizować , i wzywa nas do
podjęcia misji dla nowej ewangelizacji.
33 . Każdy człowiek ma prawo usłyszeć Ewangelię Boga do człowieka , którym jest Jezus
Chrystus . To prawo każdego człowieka , aby usłyszeć EwangelięApostoł Paweł jest bardzo jasne.
Niestrudzony kaznodzieja , bo zrozumiał, uniwersalny zakres Ewangelii , czyni zapowiedź jego
obowiązkiem : " To nie jest dla mnie, aby pochwalić się głosić Ewangelię , jestkonieczne dla mnie ,
i biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii " ( 1 Kor 09:16 ) ... I aby móc przejść podobne
doświadczenia , trzeba kogoś, kto jest wysyłany , aby głosić : "Jakże mieli uwierzyć w Tego,
którego nie słyszeli ? Jak można usłyszeć, jeśli nie ktoś głosić ? "(Rz 10:14 ) .
45 . Co to jest " nowa ewangelizacja " ? Błogosławiony Jan Paweł II , w swoim pierwszym
przemówieniu , które daje rozgłos i rezonans w tym okresie , zwracając się do biskupów z Ameryki
Łacińskiej , z tej definicji : "Obchody tysiąclecia ewangelizacji będzie miał swoje pełne znaczenie ,
jeśli będzie tozobowiązanie przez Ciebie Biskupi wraz z prezbiterium i swoim wiernym
zobowiązanie do ponownej ewangelizacji , ale dla nowej ewangelizacji . Nowy w swym zapale , w
swych metodach , w jej przejawach . " Zainteresowane strony i również zmienić czas , apapież
odnosi się do Kościoła w Europie rzuca bardzo podobny apel: "wykazały pilną potrzebę i
konieczność " nowej ewangelizacji ", w świadomości, że dzisiejsza Europa nie może po prostu
odwołać do dawnej chrześcijańskiego dziedzictwa : to musi być w stanie zadecydować o jego
przyszłości , zgodnie z osoby i przesłania Jezusa Chrystusa "( Instrumentum laboris Synodu , 33) .
Tak więckońcowy wynik tego spotkania może być sformułowane w następujący sposób:
1 . Jestemtrochę bardziej w stanie kontemplować twarz w życiu Chrystusa , wybrawszy Chrystusa
jako mojego Pana w wierze i miłości ?
2 . Teraz, w jaki sposób mogę zostaćmisjonarzem swojej Ewangelii , aby podzielić się z braćmi
wielki dar wiary?
3 . I śmiesz się modlić tak, jak się modlili proroków , dając swoje życie Bogu ? "Mów Panie, bo
sługa Twój słucha ! Oto jestem , Panie, poślij mnie ! "
Od prawdy o tej modlitwy zależy od przyszłości , a nawetprzyszłość świata .
Monte di S. Anna , 30 sierpnia 2012
P. CARLO SERRI OFM
Teksty Magisterium zapogłębianie
JAN PAWEŁ II , Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa , w Jezusa Chrystusa ,
żyje w swoim Kościele źródłem nadziei dla Europy (2003 ) .
BENEDYKT XVI, Motu Proprio Porta fidei (2011 ) . Ogłaszając Rok Wiary.
Synod Biskupów , XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie . Nowa ewangelizacja dla przekazania
wiary chrześcijańskiej. Lineamenta (2011 ) .
Synod Biskupów , XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne ,Nowa ewangelizacja dla przekazania
wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris ( 2012) .
Download