rola-inwestycji

advertisement
1.Teorie określające determinanty wzrostu gospodarczego:
teoria Keynsa - przedstawia determinanty od strony popytowej
teoria klasyczna - wyjaśnia determinanty wzrostu gospodarczego rozumiane jako czynniki dochodu
narodowego. W Polsce Michał Kalecki stworzył teorię wyjaśniającą determinanty wzrostu dochodu
narodowego, które pośrednio wpływają na dochód narodowy. Wyjaśnił wpływ czynników na
dochód narodowy, a tym samym na wzrost gospodarczy.
Keyns wyjaśnił determinanty popytu globalnego. Pokazywał teorię, która miała mieć duże
znaczenie praktyczne. Chodziło o pokazanie metod interwencji państwa w sytuacji, gdy gospodarka
jest np. w fazie recesji. Jak państwo powinno stymulować procesy ożywienia gospodarczego, jakie
działania może podejmować dla utrzymania tego wzrostu, który pojawia się w okresie ożywienia
gospodarki.
2.Klasyczny cykl koniunkturalny i fazy tego cyklu są związane z grą sił popytu i podaży, ponieważ
popyt ożywia gospodarkę. Dochód narodowy według Keynsa jest to popyt globalny. Jest to
konsumpcja i oszczędności. Konsumpcja to popyt konsumpcyjny, oszczędności przeznaczone są na
cele inwestycyjne. Zmiany dochodu narodowego zależą od zmian konsumpcji i zmian w
oszczędnościach. Keyns pokazuje rolę inwestycji jako determinanta popytu. Wyjaśnia znaczenie
inwestycji na zjawisko akceleracji, czyli przyśpieszenia w drodze inwestycji, a mechanizmem tego
przyśpieszenia jest mnożnik inwestycyjny.
3.Rola inwestycji - w klasycznym cyklu koniunkturalnym występują fazy: ożywienie
rozkwit gospodarki
kryzys - recesja
We współczesnej gospodarce te fazy nie występują. Każdej fazie towarzyszy działanie inwestycji.
Jest to działanie pozytywne, które sprzyja procesom ożywienia i kryzysu. W wyniku inwestycji
powstaje produkcja. Gdy w fazie ożywienia pojawia się możliwość zwiększania produkcji w wyniku
rosnącego popytu gospodarczego, to gospodarka na to zwiększenie odpowiada zwiększeniem
zdolności produkcyjnych. Więc w fazie ożywienia gospodarce towarzyszą zwiększające się
inwestycje przynajmniej do momentu wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych. Faza
ożywienia gospodarczego to faza dużych inwestycji, które kreują zdolności produkcyjne. Nie ma
wyhamowania na rozpoczęte inwestycje w momencie, kiedy popyt na wysokim poziomie nie
wzrasta.
Inwestycje skutkują zdolnością produkcyjną umożliwiającą wprowadzenie na rynek nowych
strumieni produkcji w momencie, gdy rynek nie ma już wielkiego zapotrzebowania. Efektem takiej
sytuacji, kiedy popyt na wysokim poziomie nie wzrasta, a zdolności produkcyjne w wyniku
inwestycji wzrastają, jest tworzenie się nadprodukcji, która oznacza niezrealizowaną część zdolności
produkcyjnych, zawsze powoduje kryzys. .
Kryzys gospodarczy w klasycznym cyklu gospodarczym nazywa się kryzysem nadprodukcji, zbyt
dużych zdolności produkcyjnych w stosunku do potrzeb rynkowych. Niewykorzystanie zdolności
pogłębia się i kryzys nie zmniejsza swojego oddziaływania, aż do momentu recesji - nie występują
tu w ogóle inwestycje (występuje podażowa rola inwestycji)
Wykład - kierunek teoretyczny
Teoria interwencjonizmu państwowego Keynesa
Wykład - Cykl koniunkturalny
Makroekonomia - Cykl koniunkturalny
Punkty zwrotne w cyklu koniunkturalnym wg inwestycyjnej teorii prof. Kaleckiego
Historia myśli ekonomicznej. Polska
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards