Oświadczenie o rachunku bankowym

advertisement
OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA
SPOŁECZNEGO
POSIADACZ RACHUNKU
NAZWA BENEFICJENTA POMOCY
ADRES
NIP
Osoba do kontaktu
Nr telefonu/fax
e-mail
BANK/SKOK
NAZWA BANKU/SKOK
ADRES ODDZIAŁU
NUMER RACHUNKU
Oświadczam, że podany powyżej numer rachunku bankowego jest rachunkiem prowadzonym w złotych
(PLN) przeznaczonym do realizacji płatności dotyczących bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź
w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwa społeczne oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej, otrzymanego w ramach
projektu "………………………………………………………………………………………………………".
……………………………………
……………………………..............................…………
(miejscowość, data)
Uzupełnia Realizator
Nr umowy na przyznanie środków finansowych
Nr umowy na wsparcie pomostowe
(czytelny podpis)
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards