oświadczenie o odstąpieniu od umowy o korzystanie z

advertisement
* oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mBanku S.A., z wyłączeniem kart dla Klientów PB
** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mBanku S.A., dotyczy kart dla Klientów PB
Umowa nr:
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O KORZYSTANIE Z KARTY KREDYTOWEJ
NR #NR UMOWY#
Dane Kredytobiorcy:
Imię i Nazwisko:
Nr PESEL:
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy nr #nr umowy # z dnia #data zawarcia umowy#, zawartej z mBank S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.
Poniesione przeze mnie koszty związane z zawartą z Bankiem Umową, od której odstępuję proszę przesłać na rachunek
bankowy:
nazwa Banku i nr rachunku…………………………………………………………………………………..
Środki na realizację odstąpienia od Umowy Bank powinien pobrać z rachunku do spłaty karty:
w dniu, w którym w pełnej kwocie zostaną zaksięgowane na rachunku do spłaty karty
30-tego dnia licząc od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
1/
data i podpis Kredytobiorcy
___________________________
Wyjaśnienia:
1/
Należy uzupełnić, jeżeli Kredytobiorca przy użyciu karty wykonał jakąkolwiek operację
Strona 1 z 1
Download