Pytania egzaminacyjne

advertisement
Pytania egzaminacyjne
1.
Wymień o omów funkcje pieniądza
2. Wymień i omów cechy pieniądza
3. Wymień o omów formy pieniądza
4. Omów podmioty występujące na rynku
5. Omów rynek dóbr i usług
6. Omów rynek zasobów
7. Omów zasoby naturalne
8. Omów zasoby ludzkie
9. Omów zasoby kapitałowe
10. Omów zasoby informacyjne
11. Wyjaśnij pojęcie równowagi rynkowej, ustalanie cen
12. Wymień i omów jakie dobra wpływają na popyt
13. Omów cztery podstawowe typy osobowości
14. Omów piramidę potrzeb
15. Wymień i omów jakie są źródła przychodów w gospodarstwach domowych
16. Omów rodzaje wydatków domowych
17. Wymień i omów funkcje banku komercyjnego
18. Jakie są różnice między bankiem centralnym a komercyjnym
19. Podział kredytów ze względu na ich przeznaczenie
20. Omów inne usługi bankowe – lokaty, konta bankowe
21. Wymień rodzaje inwestycji i krótko je scharakteryzuj
22. Omów inwestycje rzeczowe
23. Omów inwestycje finansowe
24. Jakie czynniki wpływają na wybór rodzaju inwestycji
25. Omów strukturę rynku kapitałowego
26. Omów rodzaje akcji i rynków występujących na giełdzie
27. Zasady rozliczania się z podatku dochodowego
28. Wymień rodzaje praw konsumenta
29. Omów prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia konsumenta
30. Omów prawo do reprezentowania
31. Omów prawo do informacji
32. Omów prawo do ochrony interesu ekonomicznego
33. Omów różnice między gwarancja a rękojmią
34. Wymień i omów rodzaje ubezpieczeń
35. System emerytalny w Polsce
36. Omów zasady działania I filaru w systemie emerytalnym
37. Omów zasady działania II filaru w systemie emerytalnym
38. Omów zasady działania III filaru w systemie emerytalnym
Download