Zasada konkurencyjności jest konsekwencją

advertisement
1. Wstęp
2. Bank
2.1 Początek bankowości na świecie
2.2 Powstanie i rozwój systemu
bankowego w Polsce
2.3 Pojęcie banku i zasady jego
działania
2.4 Funkcje banku
2.5 Zasady tworzenia banków
2.6 Struktura systemu bankowego w
Polsce
3. Kredyt bankowy
3.1 Pojęcie i funkcje kredytu
bankowego
3.2 Zasady funkcjonowania
kredytów
3.3 Klasyfikacja kredytów
3.4 Kredyty dla ludności
3.5 Warunki udzielania kredytów
3.6 Kredyty dla podmiotów
gospodarczych
4. Ewidencja księgowa kredytu
5. Wnioski
6. Bibliografia
7. Wykaz załączników
1. WSTĘP
Pojęcia banku i kredytu, mają bardzo długą historię znane były już w
starożytności. Z biegiem czasu ulegały licznym przemianom . Niniejsza praca ma za
zadanie przedstawić jak współcześnie funkcjonują banki oraz kredyty bankowe.
Praca została podzielona na dwie części: pierwszą dotyczącą banku i drugą
dotyczącą kredytów.
Nie sposób omawiać współczesnego funkcjonowania banków nie znając choć
w części ich przeszłości.
Ze względu na to w punkcie 2.1 pragnę przybliżyć zagadnienia związane z
pojawieniem się banków i rozwojem systemu bankowego na świecie, natomiast w
punkcie 2.2 zagadnienia dotyczące początków rachunkowości w Polsce.
Bank to jednostka organizacyjna, której działalność powinna opierać się na
pięciu podstawowych zasadach: uniwersalizm, samodzielność, konkurencyjność,
samofinansowanie i komercjalizm. Powyższe zasady zostały bliżej omówione w
punkcie 2.3 zatytułowanym „Pojęcie banku i zasady jego działania”.
W punkcie 2.4 pt. „Funkcje banków” zostały przedstawione operacje
przeprowadzone przez banki dzięki którym realizowane są ich funkcje.
Nie można obudzić się rano i postanowić „dzisiaj otworzę sobie bank”.
Założenie banku wiąże się ze spełnieniem wielu warunków, a część z nich omówiona
została w punkcie 2.5 pt. „Zasady tworzenia banków”.
Organizacja systemu bankowego w Polsce jest wynikiem wieloletniego
procesu, w którym ulegała ona przemianom związaną z ogólnym rozwojem
gospodarki, a także zmianami w metodach zarządzania przedsiębiorstwami. Punkt
2.6 przedstawia współczesną strukturę systemu bankowego w Polsce.
Rozdział trzeci niniejszej pracy zatytułowany „Kredyt bankowy” jak sama
nazwa wskazuje dotyczy kredytów. W punkcie pierwszym tegoż rozdziału, zawarte
zostały ogólne zagadnienia dotyczące kredytu i jego funkcji.
Punkt 3.2 omawia podstawowe zasady funkcjonowania kredytu, tzn. celowość,
terminowość i oprocentowanie.
W polskim systemie bankowym stosuje się wiele kredytów, klasyfikowanych
według różnych kredytów : przedmiotu kredytowania okresu kredytowania, formy
kredytu, sposobu zabezpieczenia kredytu waluty kredytu, itp.
W punkcie 3.3 „Klasyfikacja kredytu” przedstawione zostały podziały ze
względu na najczęściej stosowane kryteria.
Działalność kredytowa banków narażona jest na ryzyka kredytowe czyli ryzyka
terminowego zwrotu przez kredytobiorcę udzielonego mu kredytu, łącznie z
należnymi bankowi odsetkami. W związku z tym banki stosują różne formy
zabezpieczania kredytu. Najważniejsze z nich zostały opisane w punkcie 3.4 pt. „
Formy zabezpieczenia spłaty kredytu”.
W punkcie 3.5 „Kredyty dla ludności” na przykładzie oferty banku PKO BP
omówione zostały krótko przykładowe kredyty konsumpcyjne : super kredyt, kredyt
gotówkowy, kredyt bezgotówkowy na zakup towarów i usług, gotówkowy kredyt
sezonowy, kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdów i sprzętu technicznego, kredyt
dla studenta i kredyt mieszkaniowy.
Nie każdy podmiot gospodarczy, który stara się o kredyt może go uzyskać.
Kredytobiorca musi spełniać odpowiednie warunki, np. musi przedłożyć w banku
wymagane dokumenty, posiadać odpowiednie zabezpieczenia, zdolność kredytową,
itp. Warunki niezbędne dla uzyskania kredytu gospodarczego oraz procedury
związane z jego udzielaniem przedstawione zostały w punkcie 3.6 rozdziału „Kredyt
bankowy”. Natomiast w punkcie 3.7 „Kredyty dla podmiotów gospodarczych” opisuje
wybrane na podstawie oferty banku PKO BP kredyty gospodarcze.
2.BANK
2.1 POCZĄTEK BANKOWOŚCI NA ŚWIECIE
Banki były znane już w starożytności. Istnieją dokumenty świadczące o
funkcjonowaniu domów bankowych w Babilonie w XII w. p. n.e., W Grecji i w
starożytnym Rzymie. Banki te zajmowały się głównie wekslarstwem oraz interesami
kredytowymi. Jednak wraz z upadkiem kultury starożytnej nastąpił kres rozwoju
systemu bankowego.
Dopiero późniejszy rozkwit wymiany towarowo – pieniężnej doprowadził do
odrodzenia się instytucji finansowych. Najstarszą formą operacji finansowych była
lichwa, czyli pożyczanie pieniędzy lub towarów osobom potrzebującym. Pojawiła się
wcześniej niż pieniądz, ponieważ lichwiarze początkowo pożyczali towary. W zamian
za pożyczkę lichwiarze ściągali bardzo duże odsetki z powodu dużego ryzyka
niewypłacalności dłużników, a także ponieważ wykorzystywali trudną, niekiedy
przymusową sytuację pożyczkobiorcy.
Następnym etapem rozwoju instytucji finansowych byli średniowieczni złotnicy
i handlarze pieniędzmi, którzy przyjmowali na przechowanie złoto oraz wymieniali
monety miejscowe na zagraniczne albo na złoto lub srebro w stanie surowym. Poza
przechowywaniem pieniędzy złotnicy zajmowali się też transferem pieniędzy.
Dokonywali tego za pomocą poleceń wypłaty, to znaczy jedna osoba polecała drugiej
dokonanie wypłaty na rzecz osoby trzeciej. W ten sposób pojawił się odpowiednik
dzisiejszych czeków bankowych. Pośredniczyli także w obrotach płatniczych poprzez
przenoszenie wkładów
z konta na konto w kręgu swych klientów. Stąd powstała później nazwa bank żyrowy
od słowa „giro” czyli krąg.
Ważnym etapem w dziejach rozwoju systemu bankowego było pojawienie się
banków handlowych (komercyjnych). Banki te zaczęły łączyć dwie funkcje, które
wcześniej były traktowane oddzielnie, tj. udzielanie pożyczek i przyjmowanie
depozytów. Pierwsze banki komercyjne szybko stały się najważniejszymi ośrodkami
handlu światowego powstały one pod koniec XIV wieku w północnych Włoszech
dlatego nazwa banku wywodzi się od włoskiego słowa „banca” oznaczającego stół
służący wekslerzowi za prymitywny kantor. Wśród najstarszych banków wymienia
się: Casa di San Goirgio w Genui założona w 1586 r.,
Banco de Rialto w Wenecji (1587), Banco di San Ambrosio w Mediolanie (1593 r.)
nieco później zaczęły powstawać banki na płn. Europy: w Amsterdamie (1609r.),
Hamburgu (1919), i Rotterdamie (1635 r.).
Istotnym usprawnieniem systemu bankowego było pojawienie się w XVII wieku
w Anglii biletów bankowych, czyli banknotów, będących zaświadczeniami
depozytowymi zawierającymi zobowiązania banku do wypłaty na żądanie określonej
ilości złota lub złotych monet złożonych przedtem w depozyt.
Z czasem w różnych krajach zaczęła utrwalać się tendencja do monopolizacji
emisji banknotów przez banki będące pod kontrolą państwa w celu zwiększenia
bezpieczeństwa obrotów finansowych. Przywilej ten uzyskiwały banki centralne, które
zaczęły pojawiać się na świecie od XVII wieku. Początkowo emitowały one banknoty
pod zastaw złota i srebra. Odchodzenie od wymienialności banknotów na złoto
spowodowało przekształcenie się banknotów w pieniądz papierowy. Pierwszym
historycznie bankiem emisyjnym był Bank Szwecji, który powstał w 1668 r.,
natomiast za najstarszy bank centralny uznaje się Bank Anglii utworzony w 1694 r. W
1800 r. Powołany został Bank Francji w 1814- Bank Holandii, w 1817 – Narodowy
Bank Australii i Bank Norweski, w 1850 – Bank Belgii, w 1856 – Bank Hiszpanii, w
1860 – Państwowy Bank Rosji, w 1875 – Niemiecki Bank Rzeszy, 1882 – Bank
Japonii, w 1913 r. - bank centralny Stanów Zjednoczonych, nazwany Systemem
Rezerwy Federalnej (FED).
2.2 POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE
Pierwsza wielka instytucja bankowa na ziemiach polskich powstała w 1825
roku w Warszawie. Było to Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które udzielało
kredytów dużym gospodarstwom rolnym.
W 1828 roku Minister Skarbu Królestwa Polskiego Ksawery Drucki – Lubecki
stworzył pierwszy w Polsce bank centralny – Bank Polski. Stał się on centralną
instytucją finansową, której działalność wykraczała poza emisją pieniądza, zajmował
się obsługą długu publicznego prowadził interes depozytowy zbliżony do dzisiejszych
rachunków bieżących oprocentowanych, interes lombardowy, dyskontował weksle,
udzielał pożyczek zabezpieczonych środkami trwałymi, kredyty hipoteczne,
angażował się także w projekty inwestycyjne własne i rządowe. Wskutek
wprowadzenia represji władz carskich w 1860 roku powstał Rosyjski Bank Państwa,
który przejął działalność emisyjną. Także powstanie nowych banków akcyjnych
(Bank Handlowy w Warszawie, Bank Dyskontowy w Warszawie, Bank Handlowy w
Łodzi) spowodował, że 01.01.1866 roku Bank Polski przestał istnieć i został
przekształcony w oddział rosyjskiego Banku Państwa.
Drugą instytucją którą można określić mianem banku centralnego w Polsce
była Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (PKKP) utworzona przez niemieckie władze
okupacyjne w 1916 roku jako instytucja obsługująca procesy gospodarcze w
Generalnym Gubernatorstwie. PKKP stała się bankiem emisyjnym mającym prawo
do wypuszczania marek polskich, ponadto realizowała takie czynności bankowe jak:
udzielanie pożyczek, przyjmowanie depozytów, dyskonto weksli. Po zakończeniu
pierwszej wojny światowej Kasa przeszła w ręce władz polskich, jednak nie została
przekształcona w Bank Polski.
W okresie międzywojennym powstało wiele banków komercyjnych, m.in.
Pocztowa Kasa Oszczędności (1919r.), Państwowy Bank Rolny (1921r.), Bank
Gospodarstwa Krajowego (1924r.), Polska Kasa Opieki (1929r.). Działało także wiele
banków prywatnych, domów bankowych, kantorów wymiany oraz 5 tys. Spółdzielni
kredytowych.
Na podstawie ustawy uchwalonej przez Sejm RP 11.01.1924r. „O naprawie
Skarbu i reformie walutowej” został powołany Bank Polski S.A. Głównym zadaniem
Banku było utrzymanie wartości nowego pieniądza-złotego oraz regulowanie obiegu
pieniężnego i kredytu. Pomimo trudności Bank Polski w dużej mierze przyczynił się
do umocnienia złotego na międzynarodowych rynkach finansowych. Prowadził
niezależną politykę pieniężną, której nadrzędnym celem była stabilizacja systemu
pieniężnego i wzrost zaufania obywateli do polskiego pieniądza.
Po wybuchu drugiej wojny światowej, 5 września 1939r., polecono ewakuację,
w wyniku której Bank Polski ze swoimi podstawowymi aktywami (złotem) poprzez
Rumunię i Francję trafił do Londynu, gdzie przetrwał okres okupacji hitlerowskiej w
Polsce. W czasie pobytu w Anglii głównym zadaniem Banku było zabezpieczenie
wywiezionego z kraju złota. Do kraju Bank z zapasem złota powrócił w 1946r., lecz
nie wznowił działalności. Tymczasem dekretem z dnia 15 stycznia 1945r. powołano
do życia Narodowy Bank Polski ze statutem wzorowanym na statucie Banku
Polskiego. Głównym zadaniem nowo powstałego Narodowego Banku Polskiego stał
się emisja pieniądza, organizacja bankowości i systemu pieniężnej obsługi
zniszczonego życia gospodarczego, a w szczególności uruchomienie kredytów i
obrotu bezgotówkowego.
Po wojnie zlikwidowano większość przedwojennych instytucji bankowych.
Reformy bankowe na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych wprowadziły
system bankowy wzorowany na systemie obowiązującym w ZSRR. Polski system
bankowy wszedł w okres tworzenia tzw. struktury monobankowej w której jeden bank
(NBP) skupiał wszystkie funkcje banku centralnego i funkcje bezpośredniego
kredytowania. NBP objął kontrolą i bezpośrednim kredytowaniem działalność
eksploatacyjną większości przedsiębiorstw uspołecznionych. Wszystkie reformy
bankowe przeprowadzone w tym czasie miały za zadanie koncentrację banków w
Narodowym Banku Polskim, co przejawiało się we włączeniu do NBP nawet
Powszechnej Kasy Oszczędności.
Prawdziwy przełom w polskiej bankowości nastąpił w 1989r. Ustawy O
Narodowym Banku Polskim z 31.01.1989r. ( Dz. U. z 1989r., Nr 4, poz. 22) i Prawo
Bankowe z 31.01.1989r. ( Dz. U. z 1989r.,Nr 4, poz. 21) sprowadziły działalność NBP
do roli typowej dla banku centralnego. Już 11,04.1988r. na mocy rozporządzenia
Rady Ministrów wyodrębniono ze struktur NBP 9 komercyjnych banków regionalnych
( Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie, Bank Gdański w Gdańsku, Pomorski
Bank Kredytowy w Szczecinie, Bank śląski w Katowicach, Wielkopolski Bank
Kredytowy w Poznaniu, Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie, Powszechny
Bank Gospodarczy w Łodzi Bank Zachodni we Wrocławiu, Bank DepozytowoKredytowy w Lublinie)- co w połączeniu z istniejącymi bankami specjalistycznymi (
Bank PKO S.A., Bank Handlowy, PKO BP, Bank Gospodarki Żywnościowej i Bank
Rozwoju Eksportu)- było podstawą demonopolizacji sektora bankowego.
W połowie 1992r. sprzedażą BRE została zainicjonowana prywatyzacja
sektora bankowego. W latach 1993-1995 zostały sprywatyzowane 4 z 9 banków
komercyjnych wyłonionych z NBP ( WBK Poznań, BS Katowice, BPH Kraków i BG
Gdańsk). Zaczęły też powstawać banki prywatno-państwowe i prywatne. Pod koniec
1995r. istniało już około 80 ogólnokrajowych banków komercyjnych oraz ponad 300
małych banków spółdzielczych.
Następuje proces zbliżania systemu bankowego w Polsce do systemu
istniejącego w krajach o ukształtowanej gospodarce rynkowej, a zwłaszcza w krajach
Unii Europejskiej. Nowelizacja prawa bankowego i ustawy o NBP z 1992r. w
poważnym stopniu dostosowały polski system bankowy do rozwiązań unijnych.
Zmiany dotyczyły przede wszystkim zasad tworzenia banków. Wprowadzono
wówczas wymóg posiadania przez bank komercyjny kapitału własnego w wysokości
co najmniej 70 mld zł ( przed denominacją ) – czyli zgodnie z kursem z września
1993r. około 3 mln ECU.
Warto też zaznaczyć, że oszczędności ludności lokowane w Banku PKO S.A.,
PKO BP, i BGŻ do końca 1999r. korzystały z pełnej gwarancji Skarbu Państwa. Od
2000r. wkłady we wszystkich polskich bankach komercyjnych objęte są gwarancjami
w ramach tzw. bankowego funduszu gwarancyjnego, który po przystąpieniu do UE
będzie działał na takich samych zasadach jak w krajach członkowskich UE.
Zmiany postępują nadal. Dotyczą one m.in.: badania zdolności kredytowej
klientów banków, jednolitego planu kont, wielu przepisów prawa bankowego.
Kolejne zmiany prawa bankowego określające miejsce banku centralnego i
jego władz w systemie polityczno-gospodarczym państwa sprawiły, że NBP
powszechnie jest uważany za instytucję niezależną od rządu. Niezależność działania
banku centralnego nie oznacza, że jego polityka może być oderwana od realiów
gospodarczych i prowadzonej przez rząd polityki gospodarczej. Zadaniem
statutowym NBP jest umacnianie polskiego pieniądza, ograniczenie inflacji oraz
tworzenie warunków gruntowej przebudowy polskiej gospodarki. Bank centralny
realizuje polityką pieniężną głównie przez operacje otwartego rynku oraz za pomocą
takich instrumentów pośrednich, jak: stopa procentowa, kurs walutowy, stopa rezerw
obowiązkowych.
2.3 POJĘCIE BANKU I ZASADY JEGO DZIAŁANIA
Prawo bankowe jest dziełem prawa finansowego regulującym organizacje i
działalności banków.
Ustawa Prawo Bankowe z 31 I 1989r. określa banki jako samodzielne i
samofinansujące się jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
których przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń.
Działalność banków powinna opierać się nie tylko na ustawie, lecz także na
statutach. Obowiązkiem każdego banku jest posiadanie własnego statutu, który
winien określać: nazwę banku, siedzibę oraz przedmiot i zakres jego działalności,
organy i organizację banku, tryb składania oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków, fundusze własne, zasady tworzenia i wykorzystania funduszy
specjalnych oraz zasady gospodarki finansowej i postanowienia, których
wprowadzenia do statutu wymagają odrębne przepisy. Podstawowymi zasadami
działania
banków
są:
uniwersalizm,
samodzielność,
konkurencyjność,
samofinansowanie i komercjalizm.
Zasada uniwersalizmu polega na możliwości prowadzenia przez banki
wszystkich czynności bankowych, nawet w zakresie poszerzonym. Banki poza
podstawowymi czynnościami mają uprawnienia do tworzenia przedsiębiorstw,
emitowania bankowych papierów wartościowych, finansowania, kredytowania i
rozliczania obrotów z zagranicą, prowadzenia obrotu wekslowego, udzielania
poręczeń i gwarancji itp. Drugim przejawem zasady uniwersalizmu jest zniesienie
barier branżowych, kompetencyjnych i terytorialnych w działalności banków. Obecnie
potencjalni klienci banków mają swobodę wyboru banku, z którym chcą
współpracować.
Zasada uniwersalizmu stwarza bankom względnie równe warunki działania.
Umiejętne wykorzystanie nowych uprawnień i możliwości może być czynnikiem
rozwoju i ekspansji banku.
Samodzielność banku polega na możliwości podejmowania autonomicznych
decyzji. Zasada ta jest logiczną konsekwencją odpowiedzialności banku za jego
sytuację ekonomiczną i finansową przez skupienie w gestii banku prawa do
podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności za decyzje. Granice samodzielności
banków wyznacza prawo bankowe, ustawy regulujące czynności bankowe ( np.
ustawa o NBP ) i statut banku. Bank centralny sprawuje ogólny nadzór nad
działalnością banków, nie ingeruje jednak w jednostkowe decyzje banku.
Zasada konkurencyjności jest konsekwencją zmian w systemie bankowym.
Wynika ona z zasad uniwersalizmu i samodzielności, które wprowadzają równe
warunki działania banków. Elementami konkurencji, poza kredytem, procentem,
opłatą i prowizją, może być solidność banku, różnorodność usług, sprawność
działania, zakres doradztwa finansowego i ekonomicznego, pozytywny wizerunek
banku, kompetentna obsługa itp.
Zasada samofinansowania oznacza, że działalność banku powinna znaleźć
pokrycie w środkach przez bank zgromadzonych jako pierwsze wyposażenie,
wypracowanych w prowadzonej działalności i pozyskanych na określonych
warunkach od innych podmiotów.
Zasada komercjalizacji stanowi, że banki realizując swoje zadania powinny
dążyć do maksymalizacji zysku przez minimalizację kosztów i strat oraz optymalne
kojarzenie akumulacji środków z udzielanymi kredytami, z zachowaniem płynności
finansowej. Przewidywana opłacalność wykonywanych usług, poziom zysku oraz
wielkość ryzyka banku są podstawowymi kryteriami podejmowania decyzji przez
bank oraz przesądzają o jego sytuacji i pozycji.
2.4 FUNKCJE BANKÓW
We współczesnej gospodarce rynkowej, banki odgrywają ogromną rolę. Do
podstawowych funkcji banków należy:
- tworzenie przez bank emisyjny pieniądza, jako ostatecznego środka zapłaty
- tworzenie przez banki operacyjne pieniądza, jako środka płatniczego
- zaspokajanie za pomocą kredytu zapotrzebowania na pieniądze
- pośredniczenie pomiędzy posiadaczami środków pieniężnych i ich
użytkownikami.
Operacje bankowe dzielimy na pasywne, aktywne i usługowe:
Operacje pasywne (bierne) polegają, na gromadzeniu wkładów na żądanie
oraz terminowych wkładów oszczędnościowych, emitowaniu własnych papierów
wartościowych i wykonywaniu czynności zmierzających do powiększenia sumy
środków znajdujących się w dyspozycji banków.
Początkowo składano depozyty w bankach komercyjnych kierując się przede
wszystkim względami bezpieczeństwa. Z czasem jednak odsetki uzyskiwane za
pozostawienie pieniędzy do dyspozycji banku stały się głównym motywem
przechowywania depozytów. Ich oprocentowanie jest zróżnicowane w zależności od
okresu przechowywania. Wkłady długoterminowe są oprocentowane wyżej niż
krótkoterminowe lub à vista, gdyż dają bankom większą swobodę dysponowania
depozytami, a ponadto są formą rekompensaty za wyrzeczenie się dysponowania
gotówką przez osoby posiadające oszczędności. Gromadzenie wkładów na
rachunkach na żądanie jest szczególnie korzystne dla banków – nie muszą z tego
tytułu płacić wysokich odsetek, a jednocześnie ich część może być podstawą do
udzielania kredytów. Wynika to z tego, że na tych rachunkach gromadzą się salda (
różnica między wypłatami a wpłatami), których wysokość można oszacować dzięki
doświadczeniu bankowemu. Sumą tych nieczynnych sald bank może dysponować
podobnie jak wkładami terminowymi. Duży wpływ na decyzje dotyczące
deponowania oszczędności w bankach ma porównanie wysokości stopy procentowej
za stopą inflacji, czyli tempem wzrostu średniego poziomu cen w gospodarce. Jeżeli
stopa procentowa przewyższa stopę inflacji otrzymujemy dodatnią realną stopę
procentową. W sytuacji odwrotnej, gdy jest ujemna realna stopa procentowa
zniechęcająca do przechowywania oszczędności w banku, siła nabywcza
zdeponowanych oszczędności obniża się.
Operacje aktywne (czynne) polegają, na lokowaniu kapitałów własnych i
klientów w różne przedsięwzięcia, udzielaniu kredytów i pożyczek itp. Działalność
kredytowa jest dla banków źródłem zysków. Podstawowym elementem zysku
bankowego jest różnica między odsetkami uzyskanymi przez bank od kredytobiorców
a płaconymi właścicielom wkładów. Dodatkowo część zysków może wynikać z
nadwyżki uzyskiwanych opłat manipulacyjnych ponad koszty funkcjonowania banku.
Trzeci typ operacji to czynności usługowe, czyli bankowe. Do tych operacji
zaliczmy czynności wykonywane na zlecenie i ryzyko klientów oraz ewidencyjnorozliczeniowe. Obsługa rozliczeń finansowych i obiegu pieniądza między różnymi
podmiotami życia gospodarczego jest jedną z ważniejszych funkcji banku. Banki
prowadzą rachunki bieżące dla przedsiębiorstw, instytucji i osób fizycznych,
przeprowadzają rozliczenia między różnymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
regulują płatności oraz dokonują bezgotówkowych przelewów bankowych. W celu
usprawnienia obsługi finansowej klientów wprowadza się książeczki czekowe i karty
kredytowe.
Banki są przedsiębiorstwami specjalnymi i w związku z tym mogą one
wykonywać działalność nie tylko związaną z czynnościami bankowymi:
- tworzyć spółki i spółdzielnie
- realizować z innymi podmiotami przedsięwzięcia gospodarcze
- świadczyć usługi konsultacyjne i doradcze w sprawach finansowych
- podejmować działalność gospodarczą
- być udziałowcami (akcjonariuszami) zagranicznych banków i osób prawnych
działających w kraju
- tworzyć i likwidować za granicą oddziały i inne placówki.
2.5 ZASADY TWORZENIA BANKÓW
Ustawa o prawie bankowym przewiduje, iż założycielami banku mogą być
osoby prawne i osoby fizyczne, lecz ich liczba nie może być mniejsza od trzech,
jeżeli założycielami są osoby prawne, a od dziesięciu, jeżeli banki zakładają osoby
fizyczne.
Przepis ten nie ma zastosowania wtedy, gdy założycielami banków są: skarb
państwa, bank krajowy, bank zagraniczny lub międzynarodowa instytucja bankowa.
W przypadku, gdy założycielem jest skarb państwa, tworzony bank może mieć
formę jednoosobowej spółki akcyjnej skarbu państwa. Bank założony przez bank lub
międzynarodową instytucje będzie posiadał formę jednoosobowej spółki akcyjnej.
Ustawa uzależnia założenie banku od spełnienia następujących warunków:
- wyposażenia banku w kapitał własny, przy czym wielkość kapitału
założycielskiego określa zarządzeniem Prezes NBP i jest ona różna w zależności
od rodzaju czynności bankowych do wykonania przez bank oraz od rozmiarów
zamierzonej działalności, a minimalny kapitał założycielski wynosi 100 mld. zł dla
banku krajowego i 5 mln. ECU dla zagranicznego
- zapewnienia bankowi odpowiednich pomieszczeń
- co najmniej 3 osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk
kierowniczych powinny mieć wykształcenie i doświadczenie niezbędne do
kierowania bankiem oraz cechy dające rękojmię prowadzenia działalności w
sposób zabezpieczający interesy klientów banku.
Żaden z założycieli, który nie jest założycielem jednoosobowym, nie może być
właścicielem więcej niż połowy kapitału założycielskiego. Ma to na celu wykluczenie
podporządkowania decyzji banku wyłącznie jego woli.
Ustawa Prawo bankowe wiele miejsca poświęca kontroli przepływu
własności akcji w bankach. Intencją przepisów jest niedopuszczenie do wykupienia
banku przez osoby, które nie spełniają warunków wymaganych od założycieli.
Akcjonariusz ma obowiązek informować władze banku, a bank – władze NBP,
o zamiarze nabycia pakietu akcji, które dają prawo, do co najmniej 5 % głosów na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Na nabycie pakietu akcji, który samodzielnie
lub z posiadanymi wcześniej akcjami daje prawo do ponad 10 % głosów na
zgromadzeniu akcjonariuszy (dotychczas 20 %), konieczna jest zgoda Prezesa NBP.
Banki państwowe są tworzone i likwidowane na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP. Rozporządzenie Rady Ministrów o
utworzeniu banku państwowego określa nazwę, podstawowe zadania oraz zakres
działania banku.
Organami banku państwowego są rada nadzorcza i zarząd.
Prawo bankowe pozwala przekształcić banki państwowe w spółki akcyjne.
Rada Ministrów na wniosek Ministra Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP,
w drodze rozporządzenia wyraża zgodę na przekształcenie banku państwowego w
spółkę akcyjną z udziałem skarbu państwa. Przekształcenie banku państwowego lub
banku państwowo-spółdzielczego w spółkę akcyjną nie powoduje zmian w danych
uprawnieniach i obowiązkach banku.
Banki w formie spółek akcyjnych można tworzyć za zgodą Prezesa NBP w
porozumieniu z Ministrem Finansów w trybie określonym w przepisach kodeksu
handlowego.
Funkcję organu nadzoru w bankach w formie spółki akcyjnej pełni rada banku
składająca się z co najmniej 5 osób wybranych przez walne zgromadzenie
akcjonariuszy. Rada banku powołuje prezesa, wiceprezesa i członków zarządu.
Banki w formie spółek akcyjnych mogą być tworzone również przez osoby
zagraniczne albo z udziałem kapitału zagranicznego. Statut banku w formie spółki
akcyjnej ustalają założyciele banku.
W latach osiemdziesiątych stosowana była liberalna polityka licencjonowania
nowych banków, wyrażająca się m.in. w zbyt małym kapitale wymaganym od
założyciela banku
(20 mld. zł.). Podobnie niski próg (najniższy w Europie)
występował przy zakładaniu banków zagranicznych. Powstała konieczność
podniesienia tego progu i zaostrzenia reguł licencjonowania nowo tworzonych
banków (obecnie 100 mld. zł. albo 5 mln. ECU).
2.6 STRUKTURA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE
Organizacja systemu bankowego w Polsce jest wynikiem wieloletniego
procesu, w którym uległa ona przemianom związanym z ogólnym rozwojem
gospodarki, a także zmianami w metodach zarządzania przedsiębiorstwami.
W celu wyjaśnienia struktury bankowości w Rzeczypospolitej Polskiej istotne
znaczenie ma znajomość podstawowych teoretycznych kryteriów klasyfikacji
banków.
Z punktu widzenia podmiotów własności występują banki państwowe oraz
prywatne.
Z punktu widzenia form organizacyjnych działają banki o statucie specjalnym,
banki państwowe, banki w formie spółek akcyjnych i spółdzielni.
Z punktu widzenia form kredytowych banki dzieli się na udzielające kredytu
krótkoterminowego i długoterminowego.
Z punktu widzenia terytorialnego są banki ogólnokrajowe, regionalne i lokalne.
Jednak podstawowym kryterium klasyfikacji są zadania banków. Z tego punktu
widzenia rozróżnia się: bank emisyjny(bank centralny), banki handlowe kredytowe
(bank kredytu krótkoterminowego i średnioterminowego) oraz banki rozwojowe (bank
kredytu długoterminowego).
Współczesny system bankowy w Polsce obejmuje następujące ogniwa:
- Narodowy Bank Polski jako bank centralny – ma wyłączne prawo do
emitowania pieniądza, prowadzi obsługę budżetu państwa i politykę pieniężną
państwa, organizuje obrót walutami obcymi, nadzoruje inne instytucje
finansowe, udziela kredytu refinansowego innym bankom oraz państwu, a
także obsługuje zagraniczny dług państwa, czuwa nad prawidłowym
finansowaniem i rozwojem systemu bankowego
- banki komercyjne bez ograniczenia i terytorialnego zakresu działania –
obsługują przedsiębiorstwa, instytucje i osoby fizyczne, prowadzą dla nich
rachunki bieżące, przeprowadzają rozliczenia finansowe, przyjmują i lokują
oszczędności,
udzielają
kredytów
obrotowych,
inwestycyjnych
i
konsumpcyjnych, tworzą pieniądz bankowy
- banki specjalne – udzielające kredytu długo - i krótkoterminowego na cele
eksploatacyjne i inwestycyjne podmiotom z określonych działów gospodarki
lub rodzajów działalności(np. banki hipoteczne, rolne, melioracyjne,
komunalne, rozwoju eksportu)
- kasy oszczędności – ich podstawowym zadaniem jest przyjmowanie
wkładów oszczędnościowych i naliczanie od nich odsetek w skali rocznej – w
Polsce funkcję taką pełni Powszechna Kasa Oszczędności (PKO)
- inwestycje drobnego kredytu – np. takie jak: banki spółdzielcze, komunalne
kasy kredytowe (udzielające kredytu pod zastaw ruchomości i nieruchomości)
- instytucje kredytu konsumpcyjnego – udzielające pożyczek na
finansowanie zakupów ratalnych i umów leasingowych.
3. KREDYT BANKOWY
3.1 POJĘCIE I FUNKCJE KREDYTU BANKOWEGO
Termin – kredyt - wywodzi się od łacińskiego słowa „credo”, co oznacza
wierzę, ufam. W sensie ekonomicznym kredyt polega na odstąpieniu przez jedną ze
stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub w
towarze w zamian za obietnicę zwrotu w ustalonym terminie równowartości, łącznie z
wynagrodzeniem za jej udzielenie, czyli odsetkami. W zależności od przedmiotów
pożyczek można wyodrębnić dwa rodzaje kredytu jest to: towarowy i pieniężny.
Najstarszą formą kredytu jest kredyt towarowy (kupiecki, handlowy).
Występuje on wówczas, gdy normalna transakcja kupna-sprzedaży przekształca się
w stosunek kredytowy ze względu na odroczenie terminu zapłaty. Kredyt umożliwia
prowadzenie działalności handlowej w sytuacji, gdy potencjalni nabywcy nie mają
wystarczających środków finansowych, aby kupić towar w momencie oferowania go
do sprzedaży, a równocześnie sprzedawcy nie mogą znaleźć nabywców, którzy
mogliby natychmiast zapłacić im gotówką. Kredyt towarowy jest kredytem
krótkoterminowym. Szczególną formą kredytu towarowego jest sprzedaż ratalna.
Kredyt pieniężny polega na odstąpieniu określonej ilości, pieniędzy przez osobę
fizyczną lub prawną drugiej osobie, pod warunkiem ich zwrotu w ustalonym terminie
oraz zapłaty procentu tj. ceny za korzystanie z kredytu.
We współczesnej gospodarce kredyty są ważnym źródłem finansowania
działalności gospodarczej. W ustabilizowanej gospodarce rynkowej, gdzie istnieje
sprawny system oceny, ryzyka związanego z planowanym przez firmę
przedsięwzięciem, pożyczkobiorcy mogą liczyć na otrzymane około połowy środków
finansowych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia.
Udzielanie kredytów i pożyczek to podstawowa działalność banków, bez
których nie mogą one egzystować i zarabiać. Z ekonomicznego punktu widzenia
kredyt i pożyczka są tym samym. Pod względem prawnym obie instytucje jednak
nieco się od siebie różnią.
Umowa pożyczki uregulowana jest w kodeksie cywilnym(art. 720-724). Z
cywilistycznego punktu widzenia umowa kredytowa jest umową nie nazwaną (nie
uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego).
Umowę kredytową wyróżniają trzy cechy charakterystyczne. Jest ona
umową:
- konsensualną, co oznacza, że dochodzi do skutku już w chwili podpisania
przez strony, a nie dopiero w momencie wydania środków pieniężnych
- dwustronne zobowiązującą, gdyż bank zobowiązuje się oddać określoną
kwotę środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy, kredytobiorca zaś –
zwróci tę kwotę
- odpłatną, ponieważ bank pobiera od kredytu prowizję, a od kredytu
wykorzystanego – również odsetki.
Prawne podstawy umowy kredytowej określono w rozdz. 2 Prawa
bankowego. Na pożyczkobiorcę przenoszona jest własność określonej ilości
pieniędzy, kredytobiorca zaś (w zasadzie, jako że są również kredyty gotówkowe)
może jedynie dysponować w sposób określony umową określającą sumę pieniądza
bezgotówkowego. Kredyt jest zawsze odpłatny, pożyczka natomiast może być
nieodpłatna. Przez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji
kredytobiorcy na czas oznaczony określoną kwotę środków pieniężnych, a
kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach zawartych w
umowie, do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami wraz z odsetkami w
terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od kredytu.
Kredyt pełni trzy podstawowe funkcje: emisyjną, dochodową oraz
stymulacyjną.
W odniesieniu do pojedynczego kredytobiorcy kredyt pełni funkcję
dochodową i rozliczeniową. Powiększa on siłę nabywczą kredytobiorcy, co stwarza
dla niego nowe możliwości nabywcze, a więc zwiększa jego udział w produkcie
narodowym.
Dla całej gospodarki podkreśla się funkcję emisyjną i dochodową kredytu.
Funkcja redystrybucyjna kredytu powoduje czasowe przesunięcie siły nabywczej
pieniądza. Oznacza to przemieszczanie i możliwości nabycia odpowiedniej części
produktu społecznego przez podmiot kredytowany.
Realizacja funkcji emisyjnej dla całej gospodarki narodowej następuje przez
dostarczenie gospodarce pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego. Funkcja
emisyjna kredytu określana jest jako funkcja powszechna. Każde udzielenie kredytu
zwiększa ilość pieniądza w obiegu, a każda spłata – zmniejsza.
W całej gospodarce jest nadwyżka kredytów udzielonych nad spłacanymi.
Oznacza to kreowanie nowych wartości pieniężnych, a więc pełnienie przez kredyt
funkcji dochodowej.
3.2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KREDYTU
Podstawowe zasady funkcjonowania kredytu to: celowość, terminowość,
oprocentowanie.
Celowość kredytu oznacza, iż w umowie kredytowej musi być precyzyjnie
określony przedmiot kredytowania. Ułatwia to sprawdzenie prawidłowości
wykorzystania kredytu, czyli sprawdzenie, czy przeznaczono go na cele wcześniej
określone w umowie. Wykorzystanie kredytu niezgodnie z przeznaczeniem może być
podstawą wypowiedzenia umowy kredytowej albo żądania spłaty części lub całości
kredytu przed terminem płatności określonych w umowie.
Cechą kredytu jest to, iż za korzystanie z kredytu kredytobiorca powinien
uiścić cenę, tj. oprocentowanie, prowizję oraz inne koszty. Wysokość stopy
procentowej, ustalona w umowie, liczona jest w stosunku rocznym od kwoty
wykorzystanego kredytu za okres od dnia wykorzystania kredytu do dnia spłaty i
pobierana jest w ustalonych terminach. Oprocentowanie nalicza się w walucie
kredytu i pokrywa koszt uzyskania środków na kredyt oraz marżę banku.
Są dwa rodzaje oprocentowania: stałe i zmienne. Oprocentowanie stałe
występuje bardzo rzadko w bankowości polskiej. Obecnie w polskiej gospodarce
banki stosują powszechnie zmienną stopę oprocentowania, która składa się ze:
stawki bazowej, marży banku udzielającego kredytu oraz marży banku zasilającego
bank-kredytodawcę w środki finansowe, w wypadku pozyskania środków z innych
banków.
Stawka bazowa jest elementem zmiennym oprocentowania. Dla kredytów
złotowych jest to najczęściej stopa procentowa kredytu refinansowego, rzadziej stopa
procentowa kredytu redyskontowego, lokat międzybankowych czy bonów
skarbowych lub inne.
Zmienna wysokość oprocentowania w czasie trwania umowy kredytowej bez
jej wypowiedzenia jest możliwa tylko w sytuacji określonej w umowie. Dla kredytów
dewizowych stawką bazową jest stopa oprocentowania depozytów w danej walucie
na określony czas na europejskim rynku międzynarodowym. Najczęściej są to: Libor,
czyli stawka na giełdzie londyńskiej, lub Fibor – stawka na giełdzie frankfurckiej.
Składnikiem oprocentowania, obok stawki bazowej, jest marża bankukredytodawcy, będąca elementem stałym. Jest to dochód banku mający pokryć
koszty działalności instytucji, koszt podejmowania ryzyka oraz zapewnić zysk. Banki
określają minimalny i maksymalny poziom marży, a niektóre stosują dodatkowo
specjalnie wyższą marżę od kredytów o wysokim stopniu ryzyka. Z powodu inflacji
wyższa jest marża pobierana od kredytów złotowych.
Trzecim elementem oprocentowania jest marża banku zasilającego bankkredytodawcę w środki przeznaczone na sfinansowanie wniosku kredytowego.
Marża ta jest stosunkowo niska, ponieważ finansowanie takie jest dla instytucji
zasilającej bank-kredytodawcę obciążone małym ryzykiem, gdyż spłatę kredytu w
takiej sytuacji gwarantuje bank-kredytodawca.
Dodatkowo kredytodawcy pobierają od kredytobiorcy różne prowizje. Prowizja
przygotowawcza jest jednorazową opłatą za czynności związane z udzieleniem
kredytu, liczoną od kwoty udzielonego kredytu, najczęściej 0,5%-2%. Niekiedy banki
pobierają prowizję od zaangażowania, w wysokości określonej umową, która
naliczana jest od niewykorzystanej kwoty kredytu, najczęściej od dnia wykorzystania
całego kredytu. Celem tej prowizji jest pokrycie strat banku, który stawiając do
dyspozycji kredytobiorcy środki, pozbawia się dochodów z tytułu obrotu tymi
pieniędzmi.
Od kredytów nie spłaconych w terminie banki pobierają odsetki od
zadłużenia przeterminowanego. Ich wysokość jest określona w umowie, przy czym
są one znacznie wyższe niż odsetki od kredytu( wynoszą 70% - 80%). Czasami
banki pobierają również prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu. Taka spłata
naraża bank na stratę, wynikającą z konieczności natychmiastowego ulokowania
spłaconej wcześniej kwoty w mniej efektywny sposób niż zaplanowano.
Cechą kredytu jest również konieczność jego spłaty w ściśle określonym
terminie. Umowa kredytowa dokładnie określa kwoty i terminy spłat kolejnych rat
kredytu. W wypadku kredytów średnio- i długoterminowych może wystąpić karencja
w spłacie rat kapitałowych, czyli początkowy okres trwania umowy kredytowej, w
którym kredytobiorca nie spłaca rat kredytu a tylko odsetki.
Bank kontroluje sytuację prawną, finansową i ekonomiczną kredytobiorcy.
Umowa kredytowa nakłada na kredytobiorców obowiązek składania informacji,
sprawozdań i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji kredytobiorcy. W razie
pogorszenia wyników czy utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę bank może
wypowiedzieć umowę, ustalić wcześniejszy termin spłaty lub wzmocnić
zabezpieczenia. W umowie powinny być podane warunki i terminy jej wypowiedzenia
oraz okoliczności powodujące natychmiastową wymagalność kredytu.
3.3 KLASYFIKACJA KREDYTÓW
W polskim systemie bankowym stosuje się wiele kredytów, klasyfikowanych
według różnych kryteriów: przedmiotu kredytowania, okresu kredytowania, formy
kredytu, sposobu zabezpieczenia kredytu, waluty kredytu.
Według przedmiotu kredytowania rozróżnia się trzy typy kredytów:
obrotowe, inwestycyjne i konsumpcyjne.
Kredyty obrotowe są przeznaczone na bieżące potrzeby związane z
prowadzoną działalnością gospodarczą np.: zakup materiałów. Mogą one mieć
charakter krótko- lub średnioterminowy.
Kredyty inwestycyjne służą finansowaniu nakładów gospodarczych na
stworzenie nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych. Kredyty te mogą
finansować inwestycje:
- materialne, np. zakup sprzętu, armatury, maszyn, nieruchomości, środków
transportu
- niematerialne, np. zakup papierów wartościowych, patentów, finansowanie
działalności naukowo-badawczej.
Kredyty inwestycyjne można też podzielić ze względu na ich przeznaczenie
na:
- kredyty na nabycie maszyn i urządzeń ( przeważnie krótko- lub
średnioterminowe )
- kredyty na zakup lub budowę całych obiektów ( średnio- lub długoterminowe )
- kredyt na restrukturyzację, przeznaczone na przebudowę struktury
gospodarczej kredytobiorcy w celu odzyskania równowagi finansowej (
średnio- lub długoterminowe ).
Kredyty konsumpcyjne przeznaczone są na ratalny zakup towarów i usług
konsumpcyjnych przez ludność, a także na sfinansowanie potrzeb związanych z
budownictwem mieszkaniowym. Kredyty udzielane są w formie gotówkowej i
bezgotówkowej. Kredytobiorcami mogą być tylko osoby fizyczne.
Biorąc za podstawę podziału okres kredytowania wyróżnia się kredyty:
- krótkoterminowe – według polskiej praktyki udzielane na okres do jednego
roku
- średnioterminowe – udzielane na okres do 3 lub 5 lat
- długoterminowe – udzielane na okres powyżej 3 lub 5 lat.
Przyjmując za kryterium formę udzielania kredytu można je podzielić na
kredyty udzielane w rachunku bieżącym i rachunku pożyczkowym, kredyty wekslowe.
W rachunku bieżącym mogą być udzielane kredyty krótkoterminowe na
działalność eksploatacyjną i tylko wówczas, gdy osoba ubiegająca się o kredyt ma
rachunek bieżący w danym banku. Kredyt ten umożliwia kredytobiorcy zadłużenie się
w rachunku bieżącym do wysokości przyznanego kredytu, dzięki czemu posiadacz
rachunku bieżącego może dysponować nie tylko środkami zgromadzonymi na tym
rachunku, ale również może wystawiać zlecenia płatnicze przekraczające stan
posiadanych środków do wysokości przyznanego limitu kredytowego. Kredyt w
rachunku bieżącym charakteryzuje się dużym ryzykiem, dlatego banki udzielają go
jedynie długoletnim, solidnym i wiarygodnym w ich opinii klientom. W ramach
kredytów w rachunku bieżącym rozróżnia się: kredyt otwarty ( in blanco ) i kredyt
kasowy ( płatniczy ).
Kredyt otwarty jest udzielany na okres 1-1,5 roku, a bank uruchamiając go
zobowiązuje się do zapłaty w ramach gotówki, czeków gotówkowych zwykłych,
potwierdzonych, poleceń przelewu, akredytyw, w których bank jest wskazany do
domicyliat, czyli osoba, u której dokument ma być płatny. W ramach kredytu
otwartego, jeżeli jest to określone w umowie, banki mogą wykupywać również weksle
trasowane, jeżeli bank jest wskazany na nich jako domicyliat. Za wszystkie
wymienione dokumenty bank płaci do wysokości udzielonego w umowie limitu.
Kredyt otwarty jest kredytem odnawialnym, tzn. po spłacie może być udzielony
ponownie.
Kredyt kasowy upoważnia kredytobiorcę do pobrania z rachunku bieżącego
kwoty przekraczającej pokrycie na tym rachunku. Kredyt jest udzielany w razie
chwilowego braku gotówki w kasie, na okres od kilku do kilkunastu dni, i spłacany z
najbliższych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy. Kredyt płatniczy jest
nieodnawialny, gdyż jego spłata nie powoduje możliwości ponownego wykorzystania.
Oprócz wymienionych kredytów w rachunku bieżącym realizacja pozostałych
następuje przez rachunek kredytowy.
Kredyty w rachunku pożyczkowym uruchamiane są przez otwarcie dla
kredytobiorcy specjalnego rachunku, na którym bank ewidencjonuje każdą wpłatę i
spłatę kredytu. Kredytobiorca może mieć kilka rachunków kredytowych w zależności
od liczby kredytów, z których korzysta, ponieważ każda z nich jest ewidencjonowano
na oddzielnym rachunku. Kredyty w rachunku kredytowym są krótko- lub
średnioterminowe i mogą zostać udzielane jako:
- kredyt docelowy – przeznaczone na finansowanie jednej określonej
transakcji, będąc kredytem nieodnawialnym
- kredyt na pokrycie wymagalnych zobowiązań – udzielany na okres kilku
miesięcy w razie krótkotrwałych trudności płatniczych wywołanych
przejściowym wzrostem stanu zobowiązań, zakłóceniami w sprzedaży itp. nie
powinien być kredytem odnawialnym
- kredyt kasowy – udzielany w związku z chwilowym brakiem gotówki w kasie
- kredyt sezonowy – na finansowanie potrzeb z związku z przesunięciem
wpływów i nakładów eksploatacyjnych spowodowanych specyfiką produktu lub
świadczonych usług, np. kredyt na skup płodów rolnych, udzielany na okres
do dwóch lat i nieodnawialny
- linie kredytowe – stanowiące kredyt finansujący wiele transakcji, których
przedmiotem są sukcesywne i powtarzalne dostawy towarów czy świadczone
na rzecz kredytobiorcy usługi, do wysokości określonego w umowie limitu
kredytowego. Linia kredytowa jest udzielana bez określenia w umowie
obowiązujących terminów i kwot wykorzystania kredytu w postaci transz i
może mieć ona charakter kredytu odnawialnego, bądź nieodnawialnego.
Inną formą kredytów są kredyty wekslowe. Wśród nich można wyróżnić
kredyty dyskontowe i akceptacyjne.
Kredyt dyskontowy jest udzielany w formie wykupu ( dyskonta ) weksli przez
bank przed terminem ich płatności. Bank przyjmując weksel do dyskonta udziela
kredytobiorcy kredytu, który jest spłacany nie przez kredytobiorcę, ale przez
głównego dłużnika wekslowego. Dopiero jeżeli główny dłużnik wekslowy weksli nie
wykupi, bank domaga się spłaty kredytu przez osobę, która złożyła weksel do
dyskonta ( kredytobiorcę ). Zgodnie z umową, bank może udzielić kredytu
dyskontowego w odniesieniu do każdego złożonego do dyskonta weksla lub w
postaci linii dyskontowej, określając górną granicę linii dyskontowej, do wysokości
którego będą przyjmowane w określonym w umowie okresie weksla do dyskonta.
Według prawnej formy zabezpieczenia kredyty dzieli się na: lombardowe,
hipoteczne i inne.
Kredytu lombardowego banki udzielają pod zastaw lub zabezpieczenie
papierów, towarów i przedmiotów wartościowych. Cechą tego kredytu jest posiadanie
przez bank przedmiotu zastawu, choć właścicielem jego jest nadal kredytobiorca.
Maksymalna wielkość tego kredytu nie przekracza wartości zastawu.
Kredyt hipoteczny jest kredytem średnio- lub długoterminowym na cele
inwestycyjne. Hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu wiąże gwarancję jego
spłaty z określoną nieruchomością. Jest to forma kredytu wygodna dla banku, gdyż
pozwala mu na zaspokojenie roszczeń w tej nieruchomości mimo zmiany właściciela
i zapewnia bankowi pierwszeństwo przed wierzycielami kolejnych właścicieli
nieruchomości.
Ustanowienie hipoteki następuje przez wpis do księgi wieczystej
nieruchomości w sądzie rejonowym. Przeszkodą w udzieleniu kredytu
zabezpieczonego hipotecznie jest wysoka odpłatność za wpisanie kwoty
zobowiązania hipotecznego ( 3,2% kwoty zobowiązania ).
Banki nie mogą udzielić kredytu hipotecznego przedsiębiorstwom
państwowym i innym państwowym osobom prawnym oraz spółkom z udziałem
skarbu państwa przewyższającego 50% kapitału założycielskiego, nie może bowiem
obciążać nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa.
Zależnie od waluty, w jakiej udziela się kredytu, wyróżnia się kredyty złotowe
i walutowe.
Banki przeważnie uzależniają walutę kredytu od kraju, w którym mają być
dokonywane płatności ze środków zaangażowanych przez banki.
Kredyty dewizowe są to kredyty udzielane w walutach obcych: w dolarach
USA, funtach brytyjskich czy EURO. Kredyty te mogą być udzielane przez polskie
banki, które mają zezwolenie dewizowe oraz przez banki zagraniczne i inne
zagraniczne instytucje finansowe. Zasady i warunki udzielania kredytów określone są
w regulaminach i znacznie różnią się w poszczególnych bankach.
Atrakcyjność kredytów dewizowych polega na relatywnie niższej stopie
oprocentowania. Spłata kredytu i odsetek następuje w złotych lub dewizach, według
kursu obowiązującego w dniu spłaty rat i odsetek, co oznacza, że kredytobiorca
ponosi ryzyko różnic kursowych.
Przedstawiona klasyfikacja kredytów obejmuje typowe rodzaje kredytów. Nie
każdy bank udziela wszystkich rodzajów kredytów.
Specyficznym rodzajem kredytów bankowych są kredyty udzielane w
ramach konsorcjum bankowego, w które angażuje swoje środki wiele banków.
Takie umowy kredytowe zawierane są wtedy, gdy kredytobiorca stara się o duży
kredyt. Konieczność angażowania się większej ilości banków w udzielanie kredytów
wynika z:
- niemożności udzielania kredytu przez bank na podstawnie przepisów
przeciwdziałających nadmiernej koncentracji kredytów dla jednego klienta lub
grupy powiązanych ze sobą organizacyjnie lub kapitałowo pomiotów (
najwyżej 10% funduszy własnych może być zaangażowanych w jedną umowę
kredytową)
- chęci zmniejszenia ryzyka kredytowego przez rozłożenie go na kilka banków
- restrukturyzacji kredytów udzielonych temu samemu kredytobiorcy przez
uczestników konsorcjum ( wszystkie udzielone wcześniej kredyty przez banki
wchodzące w skład konsorcjum traktowane są jako jeden kredyt udzielony
przez konsorcjum ).
Cechą umowy kredytowej konsorcjalnej jest występowanie w niej wielu stron:
- kredytobiorcy
- gwaranta – banku, który zabezpiecza spłatę kredytu, czyli zobowiązuje się do
zapłaty należnych kwot w wypadku niewywiązania się kredytobiorcy z
zobowiązań ( dlatego najczęściej bank gwarant przyjmuje od klienta
zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu )
- banków samofinansujących, które angażują swoje środki finansowe
- banku aranżującego – jednego z banków finansujących, który organizuje
konsorcjum, negocjuje warunki umowy oraz formalnie ją przygotowuje
- agenta – jednego z banków finansujących wyznaczonego do obowiązków
techniczno-administracyjnych, czyli zbierania i przekazywania dokumentów,
wpłat, wypłat, informowania pozostałych uczestników umowy o przebiegu
transakcji itp.
Banki partycypujące w umowie kredytowej określają, oprócz ogólnej kwoty
kredytu, także maksymalne kwoty, w jakich angażują się poszczególne banki w
finansowanie umowy. Każda spłata zasila banki proporcjonalnie do ich udziałów w
ogólnej kwocie kredytu. Wszystkie banki uczestniczące w umowie mają jednak prawa
i obowiązki.
Ponadto w umowie kredytowej zawartej w ramach konsorcjum występują
elementy charakterystyczne dla zwykłej umowy kredytowej.
3.4 KREDYTY DLA LUDNOŚCI
Kredyty konsumpcyjne są przeznaczone dla osób fizycznych na cele nie
związane z budownictwem mieszkaniowym i działalnością gospodarczą.
Bank analizuje stan majątkowy kredytobiorcy, ryzyko związane z udzieleniem
kredytu oraz zabezpieczenie. Przy ocenie zdolności kredytowej należy określić
stałość miejsca pracy na tle zmian strukturalnych zachodzących w kraju, sytuację
rodzinną oraz obciążenia budżetu domowego i inne zobowiązania. Głównym
warunkiem udzielenia kredytu jest pisemne ustanowienie zabezpieczenia spłaty
kredytu.
Ze względu na to, że PKO BP reprezentuje 20% udziałów w całej sieci
placówek bankowych w kraju i w depozytowo-kredytowej obsłudze ludności i
jednostek gospodarczych, warunki i rodzaje udzielanych kredytów omówiono na
przykładzie PKP BP . Super kredyt –kredyt jest udzielany na bieżące potrzeby
właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Kredyt może być udzielony posiadaczom rachunków oszczędnościoworozliczeniowych w PKO BP, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- przekazują na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy systematyczne
wpłaty środków pieniężnych,
- posiadają rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w oddziale PKP BP przez
okres:
 co najmniej 3 miesięcy, w przypadku dokonywania systematycznych,
comiesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
 co najmniej 6 miesięcy, w przypadku dokonywania systematycznych
wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rzadziej niż raz
na miesiąc ale nie rzadziej niż na 3 miesiące,
-w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt nie dopuścili do
powstania salda debetowego.
Maksymalna kwota kredytu to5-krotność średnich miesięcznych wpływów na
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Kwota ta nie może przekroczyć 100krotności najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, obowiązującego w dniu zawierania umowy.
Podstawowym
zabezpieczeniem
spłaty kredytu
odnawialnego
są
systematyczne wpłaty środków pieniężnych na rachunek oszczędnościoworozliczeniowy.
Każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek oszczędnościoworozliczeniowy zaliczany jest na spłatę kredytu. Każda spłata całości lub części
wykorzystanego kredytu powoduje, że odnawia się on o kwotę dokonanej spłaty i
może być wielokrotnie wykorzystywany i spłacany.
Kredyt gotówkowy- przeznaczony jest na dowolny cel.
Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które spełniają łącznie następujące
warunki:
 posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 posiadają zdolność kredytową
 dają gwarancję, według ceny PKP BP, całkowitej terminowej spłaty
kredytu wraz z odsetkami,
 przedstawiają odpowiednie zabezpieczenie spłaty kredytu.
Wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej osoby ubiegającej
się o kredyt oraz od proponowanej formy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.
Jeżeli zabezpieczeniem spłaty kredytu ma być wyłącznie poręczenie, to
maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 12-krotnych
średnich miesięcznych udokumentowanych dochodów netto osoby ubiegającej się o
kredyt.
Przy ustanowieniu innego niż poręczenie zabezpieczenia kredyt może być
udzielony w wyższej kwocie.
Kredyt wraz z odsetkami jest spłacany w równych lub malejących ratach
miesięcznych.
Kredytobiorca może również wybrać wariant, polegający na spłacie odsetek
jednorazowo „z góry” przy wpłacie kredytu.
Możliwa jest wcześniejsza całkowita spłata kredytu. W takim przypadku PKO
BP pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu.
Kredyt bezgotówkowy na zakup towarów i usług
Kredyt może być udzielony na zakup:
1. nowych towarów- dóbr materialnych powszechnego użytku np.
artykułów przemysłowych służących do wyposażenia mieszkań,
artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu audiowizualnego,
komputerowego i fotograficznego, sprzętu sportowo-turystycznego,
odzieży i innych towarów, np. węgla, z przeznaczeniem na potrzeby
gospodarstw domowych oraz maszyn i urządzeń rolniczych (z
wyjątkiem ciągników rolniczych) na potrzeby własne gospodarstwa
rolnego i inne.
2. usług- służących zaspokojeniu określonych potrzeb np. turystycznych,
samochodowych,
remontowo-budowlanych,
kamieniarskich,
instalacyjnych, usług w sferze zdrowotnej i innych.
Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które spełniają łącznie następujące
warunki:
 posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 posiadają zdolność kredytową,
 dają gwarancję, według oceny PKP BP, całkowitej terminowej spłaty
kredytu wraz z odsetkami,
 przedstawią odpowiednie zabezpieczenie spłaty kredytu.
Kredyt udzielany jest we współpracy z przedsiębiorcami, z którymi oddziały
PKP BP zawarły stosowną umowę. Umowa o kredyt może być zawarta u sprzedawcy
lub w banku.
Kredyt może być udzielony w wysokości równej cenie towaru lub usługi, przy
czym PKO BP może uzależnić udzielenie kredytu od wniesienia przez kredytobiorcę
udziału własnego na poczet ceny towaru lub usługi. Cenę towaru lub usługi określa
faktura lub umowa sprzedaży.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być zarówno przewłaszczenie rzeczy
zakupionej na kredyt, jak i inne stosowane w PKP BP, formy zabezpieczenia spłaty
kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu jest ustalane indywidualnie z osobą
ubiegającą się o kredyt.
Kredyt wraz z odsetkami jest spłacany w równych lub malejących ratach
miesięcznych.
Kredytobiorca może również wybrać wariant, polegający na spłacie odsetek
jednorazowo „z góry” przy wypłacie kredytu.
Możliwa jest wcześniejsza całkowita spłata kredytu. W takim przypadku PKO
BP pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu.
Gotówkowy kredyt sezonowy
Kredyt udzielany jest w okresach szczególnego zainteresowania klientów
nabywaniem towarów i usług z przeznaczeniem na okolicznościowe zakupy i
finansowanie wypoczynku.
Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność
do czynności prawnych. Udzielenie kredytu i jego wysokość uzależnione są od oceny
zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt.
Wysokość kredytu oraz maksymalny okres spłaty kredytu są określane
każdorazowo przez Zarząd PKP BP przed uruchomieniem danego kredytu.
Kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdów i sprzętu technicznego
Kredyt jest przeznaczony na :
*zakup nowych i używanych: samochodów, ciągników rolniczych, motorów,
motorowerów, przyczep, podlegających zarejestrowaniu na podstawie przepisów
prawa powszechnie obowiązującego,
 zakup sprzętu technicznego- nowego i używanego sprzętu pływającego
oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni,
szybowców, śmigłowców, podlegających zarejestrowaniu na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 spłatę kredytu, zaciągniętego w innym banku na zakup pojazdu.
Udzielenie kredytu i jego wysokość uzależnione są od zdolności kredytowej osoby
ubiegającej się o kredyt oraz od formy zabezpieczenia spłaty kredytu.
Kredyt może być udzielony:
*dla pojazdów nowych - do wysokości równej cenie pojazdu wraz z
wyposażeniem dodatkowym, kosztami ubezpieczenia oraz kosztami
prowizji PKO BP i opłaty pobieranej przez przedsiębiorców
współpracujących z PKP BP w zakresie udzielenia kredytów,
 dla pojazdów używanych- do wysokości 85% wartości pojazdu wraz z
wyposażeniem dodatkowym, kosztami ubezpieczenia oraz kosztami
prowizji PKO BP i opłaty pobieranej przez przedsiębiorców
współpracujących z PKO BP w zakresie udzielania kredytów,
 na spłatę kredytu w innym banku- do wysokości kwoty zobowiązania,
na spłatę którego kredyt jest przeznaczony.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 7 lat, z tym, że dla samochodów
używanych suma wieku pojazdu i okres kredytowania nie może przekroczyć 10 lat.
Podstawową formą zabezpieczenia kredytu jest zastaw rejestrowy na
samochodzie lub przewłaszczenie oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na
rzecz PKO BP w pełnym zakresie w całym okresie kredytowania.
Na udziale kredytu wymagana jest zgoda współmałżonka Kredytobiorcy,
chyba że udokumentuje rozdzielność majątkową lub współmałżonek jest współ
kredytobiorcą lub poręczycielem.
Kredyt dla studenta
Kredyt może być udzielony na sfinansowanie kosztów związanych ze studiami, np.
*
opłacenie czesnego , miejsca w domu studenckim, wynajmu
mieszkania,
* zakup podręczników,
 zakup sprzętu dydaktycznego, np. komputera, instrumentu
muzycznego,
 opłacenie usług dydaktycznych, np. kursy językowe organizowane dla
studentów itp.
Kredyt udzielany jest studentom, którzy posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych i przedstawia odpowiednie zabezpieczenie spłaty kredytu.
Kredyt przeznaczony jest dla studentów wszystkich rodzajów szkół wyższych,
spełniających warunki określone w ustawie o sokolnictwie wyższym. Kredyt może
być udzielony studentom, którzy:
 odbywają studia w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym,
kończące się uzyskaniem dyplomu magisterskiego, lekarskiego,
inżynierskiego lub licencja tu,
 posiadają rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy SUPERKONTO
lub SUPERKONTO STUDENT w PKO BP (warunek dla kredytobiorców
spłacających na bieżąco odsetki w okresie zawieszenia spłaty kredytu).
Ponadto warunkiem udzielenia kredytu jest udokumentowanie przez kredytobiorcę:
 zdania wszystkich egzaminów i uzyskania wymaganych zaliczeń,
zgodnie z regulaminem studiów, w całym okresie poprzedzającym
udzielenie kredytu,
 brak kar dyscyplinarnych,
 przyjęcia na uczelnię- w przypadku studentów rozpoczynających
naukę.
Wszystkie, stosowane w PKO BP, formy zabezpieczenia spłaty kredytu, np.
poręczenie, blokada środków na rachunku bankowym. W przypadku poręczenia
wskazane jest, aby osobami poręczającymi byli rodzice studenta.
Zabezpieczenia spłaty kredytu jest ustalenie indywidualnie z osobą ubiegającą
się o kredyt.
Wysokość kredytu nie może przekroczyć 12-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego pracowników w gospodarce narodowej, ogłaszanego
przez Prezesa GUS, obliczonego dla okresu poprzedzającego udzielenie kredytu.
W przypadku, gdy student posiada stałe źródło dochodów, kredyt może być
udzielony do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
pracowników w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS,
obliczonego dla okresu poprzedzającego udzielenie kredytu.
Kredyt jest wypłacany w transzach, w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
Maksymalna liczba transz nie może przekroczyć 60.
Kredyt na zakup sprzętu dydaktycznego lub na opłacenie usługi może być wypłacony
jednorazowo.
Kredyt mieszkaniowy własny kąt
Kredyt jest udzielany na:
 budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont i
rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę:
-domu jednorodzinnego, wielomieszkaniowego lub letniskowego, lokalu
mieszkalnego lub użytkowego,
-garażu lub miejsca postojowo-garażowego,
-obiektów związanych z zagospodarowaniem działki budowlanej lub
rekreacyjnej,
-przebudowę pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 zakup:
-domu jednorodzinnego, wielomieszkaniowego lub letniskowego, lokalu
mieszkalnego lub użytkowego,
-garażu lub miejsca postojowo-garażowego,
-działki rekreacyjne lub budowlanej,
 zmianę domu jednorodzinnego, letniskowego lub lokalu mieszkalnego,
 zmianę statusu mieszkania z lokatorskiego na własnościowe,
 spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej na cele
mieszkaniowe,
 refinansowanie poniesionych kosztów inwestycji,
 finansowanie kosztów pozyskania lokalu mieszkalnego w ramach
budownictwa realizowanego przy udziale środków z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego.
Kredyt jest udzielany osobom fizycznym:
 posiadającym obywatelstwo polskie na stałe zamieszkałym w Polsce,
 obywatelom państw obcych posiadających prawo stałego pobytu w
Polsce.
Do wkładu własnego kredytobiorcy zalicza się:
 środki pieniężne kredytobiorcy zgromadzone lub przewidziane do
zgromadzenia w okresie realizacji inwestycji,
 wartość rynkową działki budowlanej lub rekreacyjnej, w przypadku gdy
stanowi ona własność lub współwłasność kredytobiorcy,
 pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 wydatki poniesione na przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym
m.in. koszty badań geologicznych, koszty opracowania dokumentacji
technicznej, koszty przygotowania terenu pod budowę,
 wartość wykonanych prac przy budowie oraz zgromadzonych
materiałów,
 pozostałe koszty związane z inwestycją (w tym opłaty notarialne,
skarbowe, sądowe, opłaty związane z ubezpieczeniem budowy, koszty
zabezpieczenia kredytu, prowizje pośredników).
Kredyt może być udzielony na okres do 25 lat, z wyjątkiem kredytu na zakup działki
budowlanej lub rekreacyjnej, którego okres spłaty nie powinien przekroczyć 10 lat.
3.5 WARUNKI I PROCEDURY ZWIĄŻANE Z UDZIELANIEM KREDYTÓW
DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Jeżeli wniosek o udzielenie kredytu zostanie rozpatrzony pozytywnie wówczas
zostaje sporządzona umowa kredytowa ( załącznik nr 4).
3.6 WARUNKI UDZIELANIA KREDYTÓW GOSPODARCZYCH
Przykładowe rodzaje kredytów gospodarczych oferowanych przez PKO BP.
- kredyty obrotowe w walucie polskiej
- kredyty inwestycyjne w walucie polskiej
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty płatnicze
Przy wszystkich wyżej wymienionych rodzajach kredytów stosowane są następująco:
formy zabezpieczenia spłaty kredytu.
Kredyty obrotowe w walucie polskiej
Kredyty obrotowe w walucie polskiej przeznaczone są na:
 finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą oraz innych zobowiązań, np. w przypadku
pokrycia przez Oddział zobowiązań z tytułu akredytywy dokumentowej
udzielonej na cele bieżące,
 na spłatę zadłużenia przedsiębiorcy wobec PKO BP, innego banku albo
instytucji finansowej z tytułu kredytu obrotowego,
 na restrukturyzację zadłużenia przedsiębiorcy z tytułu kredyty wobec
PKO BP lub innego banku albo instytucji finansowej z tytułu kredytu
obrotowego będącego w okresie wykorzystania.
Ze względu na okres kredytowania, kredyt obrotowy może być:
 krótkoterminowy-udzielane na okres 12 miesięcy,
 średnioterminowy-udzielane na okres 36 miesięcy.
Wykorzystanie kredytu następuje w walucie polskiej.
Kredyt może być wykorzystywany jednorazowo, w transzach, tj. w określonych w
umowie kredytu kwotach i terminach, a w przypadkach uzasadnionych charakterem i
częstotliwością kredytowanych transakcji, w postaci linii kredytowej (bez określenia w
umowie kredytu obowiązujących terminów i kwot wykorzystania kredytu).
Kredyt w linii może być udzielony jako:
 kredyt z odsetkami pobieranymi w miesięcznych lub w kwartalnych
okresach obrachunkowych- o charakterze odnawialnym lub
nieodnawialnym,
 kredyt z odsetkami pobieranymi z dyskontem- o charakterze kredytu
nieodnawialnego,
 kredyt wykorzystywany w walucie polskiej lub w walutach
wymienialnych ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od
waluty wykorzystania kredytu- o charakterze kredytu odnawialnego lub
nieodnawialnego.
Kredyt w linii kredytowej o charakterze odnawialnym może być udzielony jako
kredyt krótkoterminowy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy nie dłuższe niż
12 miesięcy.
Kredyt w transzach może być udzielony na okres do 36 miesięcy.
Stosowane są następujące formy zabezpieczenia spłaty kredytu: poręczenie, weksel
i poręczenie wekslowe, gwarancje, przelew (cesja) wierzytelność na zabezpieczenie,
przejęcie długu, przystąpienie do długu, złożenie kaucji, blokada rachunków
bankowych i depozytów, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw umowny na
zasadach ogólnych, bankowy zastaw rejestrowy, zastaw na prawach, zastaw
ustawowy, zastaw na statkach morskich, hipoteka, ubezpieczenie kredytu, inne
dodatkowe sposoby zabezpieczenia kredytu.
Kredyty inwestycyjne w walucie polskiej
Kredyty inwestycyjne przeznaczone są na :
 finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację
istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposażenia w środki
obrotowe niezbędne do uruchomienia produkcji,
 na finansowanie innych zobowiązań (np. powstałych z tytułu
działalności leasingowej, pokrycia akredytywy dokumentowanej
udzielonej w związku z realizowaną inwestycją, na spłatę zadłużenia
przedsiębiorcy wobec PKO BP lub innego banku albo instytucji
finansowej z tytułu kredytu inwestycyjnego, restrukturyzację zadłużenia
przedsiębiorcy wobec PKO BP lub innego banku albo inwestycji
finansowej z tytułu kredytu inwestycyjnego będącego w okresie
wykorzystania, nabycie akcji lub udziałów innej spółki prawa
handlowego).
Ze względu na okres kredytowania, kredyt inwestycyjny może być:
 krótkoterminowy- udzielane na okres do 12 miesięcy,
 średnioterminowy- udzielane na okres do 36 miesięcy,
 długoterminowe- udzielane na okres powyżej 36 miesięcy.
Czas kredytowania zależy od realizowanego projektu.
Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy powinien wynosić 40 %uzależniony jest od rodzaju przedsięwzięcia.
Kredyt może być wykorzystywany w transzach, tj. w określonych w umowie
kredytu kwotach i terminach.
Wykorzystanie kredytu może nastąpić w formie bezgotówkowej, poprzez
realizację dyspozycji kredytobiorcy na pokrycie płatności w ramach udzielonego
kredytu lub w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych charakterem płatności,
wynikającym z przedmiotu działania kredytobiorcy, wykorzystanie kredytu w części
może nastąpić w formie gotówkowej lub w formie przelewu na rachunek bieżący.
Stosowane są następujące formy zabezpieczenia spłaty kredytu: poręczenie,
weksel i poręczenie wekslowe, gwarancje, przelew (cesja) wierzytelności na
zabezpieczenie, przejęcie długu, przystąpienie do długu, złożenie kaucji, blokada
rachunków bankowych i depozytów, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw
umowy na zasadach ogólnych, bankowy zastaw rejestrowy, zastaw na prawach,
zastaw ustawowy, zastaw na statkach morskich, hipoteka, ubezpieczenie kredytu,
inne dodatkowe sposoby zabezpieczenia kredytu.
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt przeznaczony jest na pokrycie wymagalnych zobowiązań wynikających
z prowadzenia działalności gospodarczej.
Kredyt może być udzielony przedsiębiorcy o utrwalonej dobrej sytuacji
ekonomiczno-finansowej i majątkowej, który posiada w oddziale rachunek bieżący.
Kredyt jest udzielany, jako kredyt odnawialny, w ramach przyznanego limitu
kredytowego. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub
gotówkowej.
Dyspozycje kredytobiorcy, których wykonanie nie znajduje w całości lub w
części pokrycia na rachunku bieżącym, są księgowane w ciężar przyznanego limitu
kredytowego.
Dyspozycje kredytobiorcy, które przekraczają kwotę przyznanego limitu
kredytowego, nie są realizowane.
Spłata kredytu jest dokonywana bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy z
pierwszych wpływów na rachunek bieżący.
Kredyt płatniczy
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie doraźnych płatności wynikających z
krótkotrwałego zachwiania płatności finansowej.
Kredyt może być udzielony przedsiębiorcy posiadającemu w oddziale
rachunek bieżący co najmniej od 6 miesięcy. W szczególnie uzasadniony
przypadkach okres ten może być krótszy.
Wniosek o udziale kredytu płatniczego oddział rozpatruje w terminie 3 dni
roboczych od dnia jego złożenia w oddziale.
Maksymalna kwota kredytu wynosi 500000 zł.
Spłata kredytu i odsetek od wykorzystanego kredytu następuje jednorazowo w
terminie określonym w umowie.
4. EWIDENCJA KSIĘGOWA
W księgach rachunkowych podmiotów
ewidencjonuje się w następujący sposób:
gospodarczych
kredyty
bankowe
1 – wykorzystanie kredytu bankowego w ramach otwartych linii kredytowych
2 – przelew środków z tytułu otrzymanego kredytu bankowego
3 – przeksięgowanie kredytów przeterminowanych
4 – dopisanie odsetek do zadłużenia
5 – pobieranie odsetek
6 – pobieranie odsetek od kredytów służących sfinansowaniu zakupu lub budowy
środków trwałych
7 – pobieranie przez bank odsetek z góry za cały okres kredytowania
8 – odpisanie w koszt odsetek dotyczących danego miesiąca
5. WNIOSKI
Uzyskanie kredytu nie jest rzeczą łatwą: należy wypełnić dużo różnych
dokumentów, dostarczyć do banku mnóstwo załączników, posiadać mocne
zabezpieczenia. Wiele osób ponadto narzeka na wysokie oprocentowanie i prowizje.
Mimo tego jednak kredyt bankowy jest jednym z przedstawionych źródeł
finansowania podmiotów gospodarczych. W wielu firmach od 50% kapitałów, to
kapitały pochodzące z długoterminowych kredytów bankowych.
Dla niektórych osób, jednostek gospodarczych kredyt jest sposobem na życie,
co chwile zaciągają nowe kredyty. Inni korzystają z nich sporadycznie w sytuacjach
wyjątkowych. Jednakże i dla tych pierwszych i dla tych drugich kredyt jest bardzo
potrzebny. Dzięki niemu można zrealizować transakcje, które nie byłyby możliwe do
zrealizowania ze względu na brak własnych środków finansowych. Kredyt powiększa
się siłą nabywczą kredytobiorcy, co stwarza dla niego nowe możliwości nabywcze, a
więc zwiększa jego udział w produkcie narodowym. Każde udzielenie kredytu
zwiększa ilość pieniądza w obiegu, a każda spłata zmniejsza.
6. BIBLIOGRAFIA
Współautorstwo Redakcja naukowa Roman Milewski „Podstawy ekonomii” Wydanie
drugie Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 1999
„Bankowość” Podręcznik dla studentów pod redakcją Jana Głuchowskiego i Jana
Szambelańczyka Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej Poznań 1999
Tadeusz Orłowski „Nowy leksykon ekonomiczny” Wydanie pierwsze Oficyna
Wydawnicza Graf. Punkt Warszawa 1998
Redakcja naukowa Bolesław Winiarski „Polityka gospodarcza” Wydanie drugie
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001
Kazimierz Zabielski „Finanse międzynarodowe” Wydanie trzecie Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa 2003
Alina Majchrzycka-Guzowska „Finanse w gospodarce rynkowej” Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1996
Józef Jóźwicki „Finanse” część II Wydanie drugie Oficyna Wydawniczo-Handlowa
Kielce 1997
7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
-
wniosek o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym
wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego
wykaz dokumentów załączonych do wniosku o udzielenie kredytu
umowa kredytowa.
Download