SIWZ - bip.poznan.pl

advertisement
Numer sprawy: ZP.VI/3410-16/07
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity: Dz. U. z 2006, Nr 164 poz. 1163 ) zwana dalej
ustawą.
I.
Zamawiający
Urząd Miasta Poznania
Biuro Zamówień Publicznych
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. i faks. (061) 8785210
II.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
III.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ( na koszt Wykonawcy ) do siedziby
Urzędu Miasta Poznania, pokój 524 ( 5 piętro ), 270 zestawów komputerowych
określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 4
SIWZ.
Załącznik nr 1 do wzoru umowy określa minimalne wymagania jakie muszą
spełniać oferowane przez Wykonawcę zestawy komputerowe. Dostawę należy
zrealizować w 6 etapach określonych w pkt. IV SIWZ.
Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy, w załączniku nr 1 do wzoru
umowy wskazał znak towarowy procesora firmy Intel jako wzorzec jakościowy
przedmiotu zamówienia.
Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty
zawierającej zestawy komputerowe z procesorem klasy x86 o parametrach
wydajnościowych nie gorszych od parametrów procesora określonego we
wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania
określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
Jednocześnie Zamawiający zakłada, że wykazanie równoważności złożonej
oferty leży po stronie Wykonawcy i w razie wątpliwości powinno zostać
udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób ( np. poprzez
odwołanie się do wyników testów ).
Należy wyraźnie podkreślić , że Zamawiający absolutnie nie utożsamia
parametrów wydajnościowych procesora z częstotliwością jego taktowania
i Zamawiający nie będzie w żaden sposób dyskryminował jakiejkolwiek oferty
tylko dlatego, że będzie zawierała zestawy komputerowe z innym procesorem
niż procesor firmy Intel o częstotliwości taktowania innej od zdefiniowanej we
wzorcu.
1/7
Zamówienie należy wykonać własnymi siłami, bez użycia podwykonawców.
CPV : 30.23.13.00-0
IV.
Termin wykonania zamówienia:
Etap I
Etap II
Etap III
Etap IV
Etap V
Etap VI
– 45 zestawów komputerowych – dostawa w terminie 28 dni od daty
zawarcia umowy.
– 45 zestawów komputerowych – dostawa pomiędzy 25 a 30 dniem
od odbioru etapu I.
– 45 zestawów komputerowych – dostawa pomiędzy 25 a 30 dniem
od odbioru etapu II.
– 45 zestawów komputerowych – dostawa pomiędzy 25 a 30 dniem
od odbioru etapu III.
– 45 zestawów komputerowych – dostawa pomiędzy 25 a 30 dniem
od odbioru etapu IV.
– 45 zestawów komputerowych – dostawa pomiędzy 25 a 30 dniem
od odbioru etapu V.
V.
Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie
publiczne:
1.
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2.1 wykonanie należycie w okresie ostatnich trzech lat (03.2004 – 02.2007),
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
minimum jednej dostawy obejmującej swoim zakresem minimum 200
zestawów komputerowych w ramach jednego kontraktu/umowy.
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy (wyszczególnienie okoliczności w p. VI).
2.
3.
4
VI.
Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu określają przepisy
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
VII.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
warunków udziału w postępowaniu:
potwierdzające
spełnianie
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te
występujące wspólnie. Podmioty składające ofertę wspólną zobowiązane są
przedłożyć wymagany dokument wymieniony w punktach 1, 2, 3, 4, 5
odrębnie dla poszczególnych jednostek, natomiast dokumenty wymienione w
punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz załącznik nr 3 należy załączyć
wspólnie dla podmiotów składających ofertę wspólną,
2/7
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert oraz jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z
przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu
wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego
(składających) ofertę;
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ;
3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust 1 pkt. 9 ustawy ( dla podmiotów zbiorowych), wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
6. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat (03.2004 –
02.2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
( minimum jednej ), obejmujących swoim zakresem minimum 200 zestawów
komputerowych w ramach jednego kontraktu/umowy – załącznik nr 5 do
SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
Ponadto w ofercie należy złożyć:
7. Podpisany załącznik nr 1 do wzoru umowy.
8. Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ.
9. Dowód wniesienia wadium
10. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę
wspólną w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.
11. Dokument potwierdzający, że maksymalna głośność komputera nie
przekracza 35 dB, mierzona zgodnie z normą PN-ISO 9296 (oświadczenie
producenta komputerów lub wyniki testów niezależnego ośrodka
badawczego).
12. Dokument - deklaracja zgodności zestawów komputerowych z normą CE
(oświadczenie producenta komputerów i monitorów),
13. Dokument potwierdzający posiadanie przez komputery certyfikatu poprawnej
pracy z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP (oświadczenie firmy
Microsoft lub wydruk z witryny internetowej firmy Microsoft),
W celu oceny spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu
Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności oraz poprawności dokumentów
złożonych na podstawie p. VII SIWZ.
3/7
Dodatkowo :
Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na
podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest
załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ oraz wpiąć
dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste
folie. Niedopełnienie zafoliowania skutkuje jawnością całej oferty.
VIII.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami
ustawowymi;
2. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem”.
3. Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia prosimy złożyć na drukach
formularzy załączonych do SIWZ lub przepisanych z zachowaniem jednolitego
układu oraz kolejności pełnego zakresu treści ;
4. Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem jednej
z osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
6. Oferty składa się w jednym egzemplarzu;
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych;
8. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę;
9. Ofertę prosimy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie
uniemożliwiającej rozłączenie się kartek;
10. Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający
jej odczytanie przed otwarciem należy zaadresować na Urząd Miasta
Poznania, Biuro Zamówień Publicznych, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
oznaczyć nazwą i adresem składającego ofertę oraz hasłem:
„Dostawa 270 komputerów”.
IX.
Opis kryteriów oraz sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
Cena – 100%
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
X.
Opis sposobu obliczania ceny oferty
Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji umowy.
W formularzu ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji ceną brutto
wyznacza się korzystając ze wzoru:
C = A + (A x B)
4/7
gdzie:
A stanowi wartość netto;
B jest to 22% stawka podatku VAT;
C jest to cena brutto;
Stawką podatku VAT – 22%
Jeżeli Wykonawca uprawniony jest do naliczania innej stawki podatku
VAT, musi załączyć do oferty dokument, na podstawie którego jest do
tego uprawniony, pod rygorem odrzucenia oferty.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.
XI.
Wzór umowy
Wzór umowy stanowi zał. nr 4 do SIWZ
Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone
będzie wpisem do umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
XII.
Wadium
Ustala się wadium w wysokości 18 900,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy
dziewięćset złotych 00/100).
Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu
składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:
- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
74 1020 4027 0000 1302 0049 9277
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- w gwarancjach bankowych
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
W celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do Pani
Jolanty Rybakowskiej nr tel. 8785411, w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia
wniesienia. Przyjęcie dokumentu przez Wydział Finansowy nie jest jednoznaczne z
poprawnością złożonego wadium.
Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego, zgodnie z przesłankami art. 46 ust. 5 ustawy.
5/7
Termin związania ofertą
XIII.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert i kończy dnia 04.04.2007 r.
W toku niniejszego postępowania Zamawiający ma uprawnienie do
przedłużenia terminu związania ofertą, maksymalnie do 60 dni.
Zawiadomienie w tej sprawie przekazane zostanie w formie pisemnej prośby o
wyrażenie zgody. Odmowa przychylenia się do prośby Zamawiającego nie
powoduje utraty wadium, natomiast wyrażenie zgody dopuszczalne jest tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłożony okres związania
ofertą.
Termin i miejsce składania ofert
XIV.
Oferty należy składać do dnia 05.03.2007 r. do godz. 09:00 w Urzędzie
Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17,w pok. nr 247.
Oferty złożone po terminie zwrócone będą bez otwierania, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
XV.
Termin i miejsce otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2007 r. o godz. 09:15 w Urzędzie Miasta
Poznania pl. Kolegiacki 17 w pok. nr 244.
2. Otwarcie ofert jest jawne;
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane
ustawą Prawo zamówień publicznych.
5. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, na podstawie art. 89 ustawy
Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
XVI.
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i
Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu na nr 61
8785210, z zastrzeżeniem protestu, który składa się wyłącznie w formie pisemnej
na adres Zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych Urząd Miasta Poznania, pl.
Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Złożenie protestu w innej formie nie wywołuje
jakichkolwiek skutków prawnych.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
zawartych w specyfikacji. Pytania muszą być sformułowane na piśmie
i
skierowane na adres Zamawiającego lub faksem, w terminie nie przekraczającym 6
dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień
wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami
postępowania jest Henryk Słomiński.
1.
4. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek i czwartek od 8 00 do 1700, pozostałe dni
tygodnia od 730 do 1530.
6/7
XVII. Ogłoszenie wyników postępowania
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano z uzasadnieniem jej wyboru Zamawiający
zamieści na stronie internetowej ( http://bip.city.poznan.pl ) oraz na tablicy
ogłoszeń w holu Urzędu Miasta Poznania.
XVIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu
zawarcia umowy.
1. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu
podpisania umowy.
2. Przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość żądania
umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie.
XIX.
Środki ochrony prawnej
W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane
w dziale VI.
XX.
Pozostałe informacje
1. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych
zasad:
1.1
udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,
1.2
Zamawiający odwrotnie określi termin i miejsce udostępnienia,
1.3
Zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana
zostanie czynność przeglądu,
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4
Zał. nr 5
- Formularz oferty;
- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 i 2 ustawy
- Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
- Wzór umowy z załącznikami
- Wykaz dostaw
7/7
Download