DEFINICJA GRUPY

advertisement
22/01/2017
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA DEFINICJA
Jednostka w kontekście społecznym
wykład 11-12
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA A INNE
NAUKI SPOŁECZNE
Socjologia
Psychologia
społeczna
Psychologia
ogólna
• Psychologia społeczna to naukowe badanie
tego, jak ludzie wpływają na przekonania,
uczucia i zachowania innych ludzi (Kenrick,
Neuberg, Cialdini, 2002)
• Psychologia społeczna to naukowe badanie
tego, jaki wpływ na „myśli, uczucia i
zachowania jednostek ma rzeczywista lub
wyobrażona obecność innych” (Allport,1985)
Mechanizmy spostrzegania innych ludzi
1. Mechanizm efektu hallo
polega na skłonności do tworzenia spójnego afektywnie obrazu innej
osoby. Polega to na przypisywaniu innym na podstawie pewnej cechy (o
silnym ładunku emocjonalnym) innych cech o tym samym znaku.
2. Mechanizm projekcji
ocenianemu przypisuje się uczucia, myśli lub koncepcje oceniającego.
Np. Oceniający - "karierowicz" będzie się dopatrywał u osoby ocenianej
cech karierowiczostwa.
Dostarcza ogólnych
praw i teorii
dotyczących
społeczeństw, a nie
jednostek
Bada procesy
Bada właściwości,
psychologiczne pojawiające
które powodują, że
się, gdy ludzie przebywają
jednostki są
ze sobą, co powoduje, że
unikatowe i różnią się
stają się podatni na wpływ
od siebie.
społeczny
Mechanizmy spostrzegania innych ludzi
5. Efekt kontaktu
im częstszy jest kontakt oceniającego z ocenianym, tym ocena jest
bardziej pozytywna.
6. Ukryte teorie osobowości
Intuicyjne, indywidualne modele osobowości ludzkiej oraz wyobrażenia
o związkach pomiędzy cechami osobowościowymi, które służą do
wnioskowania i oceny innych ludzi.
7. Efekt pierwszego wrażenia
bardzo często oceniający posługuje się wrażeniem, jakie wywarł na nim
pracownik przy pierwszym spotkaniu. Towarzyski, elokwentny =
inteligentny
8. Kompetencje zawodowe
często znacznie ostrzej oceniani są ludzie mający to samo wykształcenie
lub ten sam zawód co osoba oceniająca, niż pracownicy o innym profilu
zawodowym.
3. Fałszywe poczucie powszechności –
• Przypisywanie innym ludziom przeżyć, zachowań, cech osobowości
określonej zbiorowości ludzi.
4. Tendencja centralna
mechanizm oceniania wszystkich skalą przeciętności. Oceniający unika
ocen ekstremalnych. Zjawisko to występuje często jako obawa o wynik
oceny lub niemożności ich zróżnicowania.
Mechanizmy wnioskowania
o przyczynach zachowania
1. Podstawowy błąd atrybucyjny
oznacza, że przypisujemy zachowaniu innych ludzi przyczyny wewnętrzne,
natomiast własnemu zachowaniu przypisujemy przyczyny zewnętrzne.
2. Asymetria atrybucyjna
dotyczy skłonności ludzi do wnioskowania o przyczynach zachowania w
zależności od jego skutków. Ludzie upatrują przyczyn własnych sukcesów
w samym sobie (włożonym wysiłku i zdolnościach), przyczyn zaś
niepowodzenia – we właściwościach środowiska.
3. Uproszczone ujmowanie przyczynowości
Jeżeli człowiek wie o wystąpieniu określonego stanu będącego przyczyną
jakiegoś zdarzenia, skłonny jest pomniejszać wpływ innych przyczyn.
1
22/01/2017
Źródło: Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002
Mechanizmy wnioskowania
o przyczynach zachowania
Grupa własna
Grupa obca
•
Pozytywne
wyniki (sukces)
atrybucja wewnętrzna
(np. duże zdolności)
atrybucja zewnętrzna
(np. szczęśliwy traf)
•
•
•
Negatywne
wyniki
(niepowodzenie)
atrybucja zewnętrzna
(np. pech)
atrybucja wewnętrzna
(np. brak uzdolnień)
NIEGRUPY
(np. osoby spacerujące po
parku, ale nieświadome
swojej obecności)
Jednostki:
Nie mają na siebie
wpływu
Nie są od siebie zależne
Nie mają wspólnej
tożsamości
Nie istnieją między nimi
relacje strukturalne
Grupy są zjawiskiem powszechnym
Grupy wywierają silny wpływ na swoich członków
Wpływ na jednostkę może być pozytywny lub negatywny
Zrozumienie procesów grupowych może pozwolić danej
grupie na zwiększenie jej pozytywnych wpływów na
jednostkę i na zmniejszenie wpływów negatywnych
• Grupy mogą być małe lub duże
• W każdej grupie tworzy się sieć komunikacyjna
•
•
•
Grupy
•
•
•
•
•
PRZYPADKOWE
ZBIOROWOŚCI
(np. ludzie stojący w
kolejce po lody)
Jednostki:
Mogą na siebie
nawzajem wpływać
Nie są od siebie
zależne
Nie mają wspólnej
tożsamości lub mają
ją w minimalnym
stopniu
Nie istnieją między
nimi relacje
strukturalne
RZECZYWISTE
GRUPY – ZESPOŁY
Jednostki:
• Wpływają na siebie
nawzajem
• Są współzależne
• Mają poczucie
wspólnej tożsamości
i odrębności od
innych
• Istnieją między nimi
relacje strukturalne
Struktura grup
• Normy - reguły obowiązujące wszystkich członków grupy
• normy nakazowe mówią, jak powinni się zachowywać
członkowie grupy
• normy zakazowe mówią, jak nie powinni się zachowywać
członkowie grupy
• Role grupowe – zachowania, których grupa oczekuje od swoich
członków zajmujących określone stanowiska (role odnoszą się do
poszczególnych członków grupy)
• Hierarchia pozycji społecznych – uporządkowanie członków
grupy pod względem władzy i możliwości wpływania na innych
Sieci komunikacyjne:
Struktura grup
• Sieć komunikacji – wzorzec przepływu informacji w grupie
łańcuch
- sieć scentralizowana - informacje płyną od jednego członka
(zwykle lidera) do wszystkich jednocześnie
- sieć zdecentralizowana - informacje rozchodzą się między
wszystkimi członkami i nie muszą przechodzić przez żadną
określoną osobę
• Spójność - siła więzi łączących członków grupy
koło
gwiazda
- spójność interpersonalna – członkowie grupy lubią ze sobą
przebywać
- spójność zadaniowa – członkowie grupy są bardzo
zaangażowani w wypełnianie wspólnych zadań
rak
2
22/01/2017
Dlaczego warto tworzyć i organizować grupy?
• Zespoły są bardziej efektywne. Osiągają najbardziej optymalne wyniki,
obniżają koszty i są bardziej racjonalne.
• Grupy są dobre dla ludzi - małe grupy zaspokajają ważna dla ludzi
potrzebę przynależności i zapewniają jednostkom wsparcie w momentach
kryzysowych, stresu.
• Grupy łatwiej znajdują rozwiązania - poprzez różnorodność członków
grupy, łatwiej jest grupie znaleźć rozwiązanie danego problemu, dzięki
większej innowacyjności i kreatywności.
• Grupy trafniej podejmują decyzje - które są bardziej przemyślane, dzięki
różnorodności poglądów jej członków.
• Grupy sprawniej wdrażają zmiany i rozwiązania - dzięki silnej dyscyplinie
grupowej, podziałowi ról i wykorzystaniu potencjału członków.
• Grupy efektywniej zarządzają jednostkami - dzięki pełnionym rolom,
podziale obowiązków członkom grupy łatwiej i szybciej jest zauważać
problemy. Weryfikacja i korekta działania następuje natychmiast.
GRUPY - ETAPY TWORZENIA
1. Tworzenie. Grupa nie jest jeszcze grupą ale zbiorowiskiem osób. Na tym etapie
rozmawia się o celach grupy, jej definicji, nazwie, składzie, przywództwie, czasie
istnienia. Jednostki starają się ustalić swoją przynależność do grupy i zrobić na innych
wrażenie.
2. Ścieranie. W wielu grupach występują konflikty gdy zaczyna się ustalanie i
modyfikowanie celów, przywództwa i innych ról, norm pracy i zachowania. Na tym etapie
uwydatnia się wiele osobistych priorytetów i występuje pewna wrogość między ludźmi.
Jeżeli zapanuje się nad tym okresem „docierania”, to wykrystalizują się realne cele,
procedury i normy. Ten etap jest szczególnie ważny dla testowania zaufania w grupie.
3. Normowanie. Grupa ustała normy i praktyczne zasady. Kiedy i jak będzie pracować, jak
będą podejmowane decyzje, jakie zachowania będą obowiązywać, jaki będzie poziom
pracy, stopień otwarcia i zaufania. Na tym etapie będzie dużo eksperymentów ze strony
jednostek, w celu przetestowania atmosfery w grupie i wzajemnych zobowiązań.
4. Działanie. Tylko wtedy jeżeli poprzednie trzy etapy zakończą się sukcesem, grupa
będzie w pełni dojrzała i będzie mogła być w pełni i odczuwalnie wydajna. Pewna
wydajność może być osiągnięta na każdym etapie rozwoju, ale jest prawdopodobne, że
będzie ona hamowana przez inne procesy związane z jej rozwojem i indywidualne
priorytety. Jeżeli np. sprawy przywództwa lub celów grupy są powracającymi tematami i
pojawiają się na każdym spotkaniu, mogą szkodzić pracy grupy.
Grupy - etapy tworzenia
• Gdy zadanie jest bardzo ważne, gdy jednostki są mocno związane z
grupą, lub gdy cele jednostek i grupy są identyczne, wtedy wszystkie te
etapy stają się prawie niezauważalne.
• Oczywiście grupa „dojrzewa” bardzo szybko i osiąga swój optymalny
poziom wydajności.
• Częściej jednak zdarza się, że pewne sprawy nie są załatwione do końca
i wtedy proces dojrzewania grupy „schodzi do podziemia”, szczególnie
w okresie ‚„ścierania”.
• Kiedy tak się dzieje, mają miejsce zakulisowe rozgrywki, ukryte
priorytety, wykorzystywanie wpływów, tworzenie się podgrup,
aktywizowanie się liderów nieformalnych.
• Innymi słowy „ścieranie” nie akceptowane na zewnątrz, przebiega
często w sposób bardziej niszczący, skrywane pod etykietką wydajności,
faktycznie tę wydajność obniża.
Konsekwencje przynależności do grupy
• Teoria kategoryzacji społecznych (Tajfel,1981)
- wzrost spostrzeganych różnic międzykategorialnych
- spadek spostrzeganych różnic wewnątrzkategorialnych (dotyczy
głównie grup obcych – tzw. efekt jednorodności grupy obcej)
- faworyzacja grupy własnej (bardziej pozytywne oceny i zachowania
kierowane do członków grupy własnej niż obcej)
• Teoria tożsamości społecznej (Tajfel, Turner,1986)
- ludzie maja skłonność do dzielenia napotykanych osób na kategorie
- jedna z kategorii społecznych identyfikuje zawsze własną kategorię
podmiotu („my”), zaś pozostałe identyfikują grupy obce
- faworyzowanie własnej grupy to sposób obrony/podwyższania
samooceny - motyw autowaloryzacji
Tendencyjne spostrzeganie
członków grupy własnej i do grupy obcej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
asertywny
dokładny
ostrożny
patriota
pewny siebie
elastyczny
nieugięty
niefrasobliwy
pracowity
pełen rezerwy
oddany
nieustępliwy
prostolinijny
sprytny
dociekliwy
odważny
taktowny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozpychający się łokciami
drobiazgowy
tchórzliwy
nacjonalista
zarozumiały
chwiejny
sztywny
leniwy
zaharowany
snob
fanatyczny
małoduszny
naiwny
przebiegły
wścibski
nieroztropny
Nieszczery
3
22/01/2017
Aktywność w grupie
• Człowiek w grupie przejawia dwa rodzaje zachowań:
• Zachowania interpersonalne – nastawione na relacje w
zespole zachowania społeczne, stereotypowe (np.
podporządkowanie się opinii większości grupy, dążenie do
akceptacji przez grupę).
• Zachowania zadaniowe – innowacyjne,
zindywidualizowane, ukierunkowane na zadania
(angażujące zdolności umysłowe, podejmowanie wysiłku).
Skuteczne i nieskuteczne zachowania w grupach
Skuteczne zachowania
Nieskuteczne zachowania
 Wzajemne wypróbowywanie pomysłów
 Namawianie do z góry przyjętych opinii
 Słuchanie po to, aby zrozumieć
 Słuchanie po to, by odrzucić albo nie
słuchanie w ogóle
 Gotowość do zmiany stanowiska
 Obrona własnego stanowiska do końca
 Wszyscy członkowie uczestniczą w
dyskusji
 Dyskusja zdominowana przez kilku
członków
 Znajdowanie podniety w różnicy zdań
 Negatywne reakcje na różnice zdań
 Interakcje i dochodzenie do zgodności
 Nawracanie pozostałych przez
interakcje z poszczególnymi osobami z
osobna
4
Download