Uploaded by User4336

20210925-Negocjacje, arbitraż i mediacje

advertisement
Negocjacje, arbitraż i mediacje
- Specjalność - studia I stopnia
Kierunek: Psychologia w biznesie
Niestacjonarne Stacjonarne OD PAŹDZIERNIKA Studia licencjackie
Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?
Poznasz zasady wdrażania/ realizowania polityki personalnej, aby organizacja osiągała cele.
Nauczysz się zarządzania rozwojem i zaangażowaniem pracowników i ich oczekiwaniami.
Zrozumiesz metody mierzenia kapitału ludzkiego.
Dowiesz się, jak wdrażać procesy personalne (m.in. zarządzanie przez cele, zarządzanie rozwojem i
talentami pracowników), aby były zrozumiałe, akceptowalne i realizowane przez menedżerów.
Opanujesz skuteczne prowadzenie dialogu z partnerem społecznym.
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Po spełnieniu dodatkowych wymagań możesz wpisać się na listę mediatorów sądowych, a także być
mediatorem pozasądowym, np otworzyć swoją kancelarię mediacyjną.
Większość zajęć będzie prowadzona przez trenerów w formie warsztatów.
Masz możliwość wyboru pomiędzy studiami stacjonarnymi, niestacjonarnymi, a także ścieżką hybrydową na
studiach niestacjonarnych.
Jeśli zdecydujesz się na ścieżkę hybrydową na studiach niestacjonarnych, będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności
zarówno podczas zajęć na uczelni (ćwiczenia), jak i zajęć realizowanych online (wykłady), zgodnie z harmonogramem
zajęć. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Samodzielnie zdecyduj, która forma studiowania będzie dla Ciebie korzystniejsza.
Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
1
Praca dla Ciebie:
specjalista ds. zakupów
specjalista ds. sprzedaży
negocjator
mediator sądowy (po spełnieniu dodatkowych wymagań) i
pozasądowy.
Opinie:
"
„W biznesie negocjacje toczą się każdego dnia. Aby osiągnąć w nich sukces, powinny być efektywne i racjonalne. Jak
to osiągnąć? Tylko rzetelna, oparta na dowodach, wiedza oraz perfekcyjne przygotowanie, kompetencje
interpersonalne negocjatora i częsty trening dają szansę na zawieranie najlepszych porozumień.”
"
Andrzej Szastok
Trener biznesu, wykładowca WSB w Chorzowie
Program studiów
Przedmioty podstawowe i kierunkowe:
Język obcy
Filozofia
Etyka w biznesie
Etyka zawodu psychologa
Podstawy socjologii
Psychologia komunikacji w działaniu
Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
2
Podstawy psychologii
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
Podstawy prawa
Podstawy zarządzania
Statystyka w psychologii
Marketing i badania marketingowe
Zachowania organizacyjne
Mikroekonomia
Trening umiejętności interpersonalnych
Psychologia poznawcza
Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
Psychologia społeczna
Psychologia ekonomiczna
Psychologia marketingu i reklamy
Wywieranie wpływu
Psychologia emocji i motywacji
Metodolgia badań psychologicznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wprowadzenie do pracy dyplomowej
Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych
Wprowadzenie na rynek pracy
Wychowanie fizyczne
Wykład monograficzny
BHP
Przedmioty specjalnościowe:
Determinanty sytuacji negocjacyjnej
Psychologia konfliktu
Podejmowanie decyzji
Teoria gier a negocjacje
Komunikacja w negocjacjach
Techniki wpływu społecznego, perswazji i manipulacji w negocjacjach
Kulturowe aspekty negocjacji i mediacji
Prawne aspekty prowadzenia mediacji gospodarczych
Psychologiczne aspekty prowadzenia mediacji gospodarczych
Stres w negocjacjach
Twórcze rozwiązywanie problemów negocjacyjnych
Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
3
Trening negocjacji złożonych
Wykładowcy
mgr Kamil Zieliński
Psycholog, trener biznesu, nauczyciel akademickim i przedsiębiorcą. Pełni funkcję menedżera kierunku psychologia w
biznesie oraz kierownika zakładu dydaktycznego psychologii w biznesie. Prowadzi firmę szkoleniowo-konsultingową
KZ Kamil Zieliński. Zawodowo uczy wykorzystania psychologii w życiu i biznesie. Ma doświadczenie biznesowe,
handlowe, menedżerskie i akademickie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Pełni funkcję
eksperta do spraw psychologii społecznej i komunikacji w Centrum Analiz Miejskich IRRP oraz recenzenta naukowego
portalu Mała Psychologia. Interesuje się zagadnieniami związanymi z psychologią biznesu, w szczególności
wywieraniem wpływu, perswazją, myśleniem krytycznym, kreowaniem wizerunku, sprzedażą oraz psychologią
oszustwa.
mgr Marzena Jankowska
Trener biznesu, psycholog, coach, kierownik projektów HR. Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego (specjalność psychologia pracy i organizacji), Akademię Project Managera (Wyższa Szkoła
Bankowa w Poznaniu) oraz Szkołę Coachingu Menedżerskiego (Moderator). Zrealizowała ponad 3000 godzin
szkoleniowych dla biznesu (m.in. Henkel, Polifarb Cieszyn, Johnson Controls, Betafence, Pronox Technology, Inter
Car, Monosuisse, Electorlux, Polskapresse, Tractebel Ingeneering ), dla administracji publicznej (m.in.: Urząd
Marszałkowski w Katowicach, Urząd Miasta Ruda Śląska, Urząd Miasta Wrocławia, ZUS, Powiatowe Urzędy Pracy w
Rudzie Śląskiej i Katowicach, ARiMR) oraz organizacji pozarządowych (m.in. Śląski Bank Żywności, KL Auschwitz,
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji osobistych
(komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, organizacja czasu pracy), obsługi klienta i
sprzedaży oraz kompetencji menedżerskich (psychologia w zarządzaniu, motywowanie, trudne rozmowy z
pracownikami, budowanie zespołu). Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz
wiceprezesem Stowarzyszenia „Pro Ethica”. Jest autorem publikacji z zakresu odporności psychicznej i zarządzania.
Beata Adamczyk - Nowak
Trener biznesu, coach, doradca personalny. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu sprzedaży i obsługi klienta,
komunikacji, autoprezentacji, kompetencji menedżerskich i przywództwa, budowania zespołów, rozwiązywania
konfliktów. Moderuje warsztaty zarządzania projektami oraz warsztaty strategiczne oparte na metodach twórczego
rozwiązywania problemów.
Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
4
Prowadzi zajęcia dla uczestników studiów podyplomowych oraz studentów studiów stacjonarnych Wyższej Szkoły
Bankowej w Chorzowie. Jest sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu
(www.trenerzy.org.pl).
Poza pracą lubi aktywne formy wypoczynku: bieganie, żeglowanie, pływanie, jazda na rowerze, narciarstwo
zjazdowe, narciarstwo biegowe.
Anna Jędrusik - Gorzołka
Certyfikowany Trener, Coach, praktyk biznesu. Doktorantka Uniwersytetu Śląskiego, socjolog z pasją – obserwuje i
bada funkcjonowanie organizacji od wewnątrz. Współzałożycielka i Przewodnicząca Rady Programowej
Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów (ESCP). Autorka wielu projektów rozwojowych. Od ponad 10 lat
koordynuje i realizuje projekty szkoleniowe i coachingowe dla menadżerów, handlowców, pracowników produkcji,
urzędników, naukowców, nauczycieli i studentów oraz projekty badawcze (m.in. Assessment i Development Center,
badania satysfakcji klientów i pracowników). Członek Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją.
Autorka dwóch książek („Zasady i wybrane techniki komunikacji werbalnej” oraz „Zarządzanie karierami w
organizacji”), publikacji naukowych i prelegentka międzynarodowych konferencji.
Obszary specjalizacji: psychologia w biznesie, coaching, psychologia pozytywna, psychologia społeczna,
psychologia zdrowia, socjologia edukacji, metody i techniki badań, zarządzanie w organizacjach, train the trainers.
mgr Andrzej Szastok
Trener biznesu i administracji publicznej, coach, nauczyciel akademicki, wykładowca na studiach MBA. Absolwent
polonistyki na Uniwersytecie Śląskim, a także studiów podyplomowych: zarządzanie w administracji i protokół
dyplomatyczny (Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej), Zintegrowane
systemy zarządzania w urzędach administracji publicznej (Wyższa Szkoła Administracji), marketing polityczny
(Uniwersytet Śląski), praktyczna psychologia społeczna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Ukończył Szkołę
Trenerów Elżbiety Sołtys w Krakowie oraz Szkołę Trenerów Biznesu i Szkołę Coachingu Menedżerskiego wrocławskiego
MODERATORA uzyskując certyfikaty trenera biznesu i coacha.
Przez wiele lat związany był jako menedżer z instytucjami administracji publicznej oraz firmami polskiego rynku
książki.
Szkolenia prowadzi od 2000 roku. Specjalizuje się w projektach rozwojowych z zakresu treningu dla trenerów,
negocjacji, kreowania wizerunku i wystąpień publicznych, kompetencji menedżerskich i etyki.
Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
5
prof. dr hab. Marek Szopa
Profesor nauk fizycznych, praktyk zarządzania. Współzałożyciel i Partner Zarządzający firmy szkoleniowej Exbis. Od
wielu lat rozwija zainteresowania "ścisłym" podejściem do rozwoju organizacji i zarządzania. Odbywał staże w
uniwersytetach w Kolonii i Leuven. Specjalista w zakresie twórczego myślenia i lateralnych technik rozwiązywania
problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o teorię gier. Autor oryginalnych gier symulacyjnych realizowanych
w instytucjach gospodarczych. Prowadzi szkolenia negocjacyjne - przygotowywał negocjatorów z Ministerstwa
Gospodarki do rozmów akcesyjnych z UE oraz m.in. pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ING, PKO BP, BZ
WBK, Comarch czy Hewlett-Packard Global e-Business Operations. Członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Współpracownik firm konsultingowych – Change International (Irlandia, Niemcy), WissemaGroup i Core Commit
(Holandia). Wykładowca zapraszany na międzynarodowe konferencje poświęcone zastosowaniom teorii gier i nowym
ideom w zarządzaniu (m.in. MUWIT Berlin, Global HR&OD Forum, ICGT Stony Brook, IWGT&EA Sao Paulo).
dr Maria Ochwat
Specjalista z zakresu komunikacji społecznej i międzykulturowej, międzynarodowych stosunków politycznych, praw
człowieka i konfliktów międzynarodowych. Dziennikarz i specjalista z zakresu produkcji filmowej oraz telewizyjnej;
obserwator procesów sądowych; trener biznesu i coach; doradca w zakresie mediów, public relations, reklamy i
realizacji kampanii wyborczych.
dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie i Katowicach
Ekonomista, menedżer, trener i konsultant, od 1994 r. prowadzący szkolenia z dziedziny negocjacji, sprzedaży,
komunikacji oraz obsługi klienta (szkolenia w języku polskim i angielskim), moderator i facylitator.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (od 2001 r.) w dziedzinie mikroekonomii, makroekonomii,
międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz negocjacji i komunikacji interpersonalnej.
Wykładowca w programach Executive MBA i MBA (zajęcia w języku angielskim i polskim) w obszarze ekonomicznego
otoczenia biznesu oraz negocjacji (m. in. WSB w Chorzowie, Wrocławiu i Opolu). Adiunkt we Franklin University
(Columbus, Ohio, USA), wykładowca modułu Managerial Economics na studiach MBA (od 2014). Visiting professor w
Modern College of Business and Science (Maskat, Oman, od 2014).
Trener współpracujący z firmami szkoleniowymi: Corso Consulting, PRC Communications (trener: 1999-2017,
specjalista ds. szkoleń: 2002-2003, członek zarządu Grupy PRC - dyrektor ds. szkoleń: 2003 - 2004), SMG/KRC HR
Polska, BePublic, Grupą Doradczo-Szkoleniową PROLOG, Modern Business, Śląską Fundacją na Rzecz Rozwoju
Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Pro Futuro". Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu PTTB (2009-2019). Członek Sądu Koleżeńskiego - Komisji Etyki Zawodowej PTTB (2010).
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - (od 2007 r.). Członek Senatu
WSB (2007-2018), przewodniczący Rady Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie (2007-2018), członek Rady
Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
6
Programowej Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość CEREO. Członek konwentu i Senatu Wyższej Szkoły Bankowej
w Warszawie (od 2019 r.).
Dyrektor akademicki programów MBA: studiów Executive MBA chorzowskiego wydziału WSB/Coventry University (od
2007 r.) i studiów MBA chorzowskiego wydziału WSB/Franklin University (od 2012 r.). Administrator projektu MBA in
International Business Akademii Ekonomicznej w Katowicach/University of Bristol/Ecole Nationale des Ponts et
Chaussees (1995-1998).
Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie
Miasta Chorzów w kadencji 2018-2023. Odznaczony Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa
Śląskiego. Wyróżniony Nagrodą Roberta L. Bailey'a, nadaną przez Franklin University za wybitne osiągnięcia
dydaktyczne oraz Wyróżnieniem Rektora Franklin University za realizację standardów kształcenia.
Autor ponad 40 publikacji naukowych.
dr Iwona Napłoszek
Od 2003 roku jest związana z katowicką firmą szkoleniową Exbis, która prowadzi warsztaty edukacyjne dla firm.
Swoje doświadczenie biznesowe zdobywała jako koordynator, trener, przedsiębiorca, a obecnie partner zarządzający.
W WSB jest wykładowcą na kierunku Psychologia w biznesie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu negocjacji.
Do jej zainteresowań zawodowych należy edukacja osób dorosłych, a w szczególności w zakresie negocjacji,
zarządzaniem oraz efektywnością osobistą.
Partnerzy kierunku
Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
7
Download