Prezentacja programu PowerPoint - Instytut Organizacji i Zarządzania

advertisement
03/03/2016
Tematyka wykładu
 Psychologia społeczna jako podstawa zarządzania zespołami
 Procesy percepcji i kategoryzacji społecznej
Psychologia zarządzania zespołami
 Mechanizmy społeczne regulujące relacje pomiędzy ludźmi
(konformizm, facylitacja, agresja, altruizm, prospołeczność)
 Definicje grup i zespołów oraz ich rola w organizacji i życiu
społecznym
dr Beata Bajcar
Katedra Systemów Zarządzania
Wydział Informatyki Zarządzania
 Dlaczego grupy są ważne dla każdego człowieka? Proces
tworzenia się grupy i dynamika grup.
 Psychologiczne podstawy władzy i przywództwa
 Komponowanie zespołu przez lidera – role grupowe
 Konflikty wewnątrz- i międzygrupowe
 Komunikacja w grupie i problemy z nią związane
 Reguły wpływu społecznego (wzajemność, lubienie i sympatia,
społeczny dowód słuszności, autorytet, konsekwencja i
zaangażowanie, niedostępność)
Warunki zaliczenia
 Kolokwium zaliczeniowe na przedostatnim wykładzie
– maks. 60 pkt.
 Obecność na wykładach – 4 listy w semestrze
(każda obecność 5 pkt - łącznie 20 pkt.)
 Próg zaliczenia kolokwium - 30 pkt.
 Próg zaliczenia kursu - 40 pkt
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA JAKO
PODSTAWA ZARZĄDZANIA
ZESPOŁAMI
Wykład 1
30 pkt (kolokwium) + 10 pkt (2 obecności)
3
„Mimo wszelkich przeszkód spośród wszystkich
gatunków jesteśmy najtrwalej i najbardziej społeczni,
bardziej od siebie zależni niż sławne owady
społeczne, a prawdę mówiąc, gdy się nam
przyjrzysz, to nieskończenie bardziej obdarzeni
wyobraźnią i smykałką do życia społecznego” (Lewis
Thomas)
„Rzadkością, doprawdy, jest społeczeństwo dobrze
zorganizowane” (Tomasz Morus)
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA DEFINICJA
 Psychologia społeczna to naukowe badanie tego, jak
ludzie wpływają na przekonania, uczucia i zachowania
innych ludzi (Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002)
 Psychologia społeczna to naukowe badanie tego, jaki
wpływ na „myśli, uczucia i zachowania jednostek ma
rzeczywista lub wyobrażona obecność innych”
(Allport,1985)
1
03/03/2016
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
A INNE NAUKI SPOŁECZNE
PERSPEKTYWA
SPOŁECZNO-KULTUROWA
 Przekonania i postawy jednostki kształtują się pod wpływem
Socjologia
Dostarcza ogólnych
praw i teorii
dotyczących
społeczeństw, a nie
jednostek
Psychologia
społeczna
Psychologia
osobowości
Bada procesy
Bada właściwości,
psychologiczne pojawiające
które powodują, że
się, gdy ludzie przebywają
jednostki są
ze sobą, co powoduje, że
unikatowe i różnią się
stają się podatni na wpływ
od siebie.
społeczny
PERSPEKTYWA EWOLUCYJNA
takich czynników, jak narodowość, klasa społeczna,
aktualna sytuacja historyczna – podkreśla się kluczową rolę
dużych grup społecznych (np. etnicznych)
 Dużą wagę przywiązuje się do norm społecznych, czyli reguł
określających jakie zachowania są akceptowalne i pożądane
 Centralne miejsce zajmuje kultura – przekonania, wierzenia,
zwyczaje i język, wspólne dla grupy ludzi żyjących w
określonym miejscu i czasie
TEORIA SPOŁECZNEGO UCZENIA SIĘ
 U źródeł społecznych zachowań człowieka leżą cechy
fizyczne i psychiczne, które sprzyjały przetrwaniu i
rozprzestrzenianiu genów naszych przodków
 Kluczowe w tym podejściu jest zatem pojęcie doboru
naturalnego
PERSPEKTYWA
FENOMENOLOGICZNA
 Zachowania społeczne są wynikiem
subiektywnej interpretacji wydarzeń
zachodzących w środowisku
 Zachowania społeczne wynikają z doświadczeń
jednostki dotyczących kar i nagród
 Istotnym źródłem społecznego uczenia się jest także
obserwacja ważnych innych (modelowanie)
PERSPEKTYWA
SPOŁECZNO-POZNAWCZA
 Koncentruje się na procesach zachodzących
podczas interpretacji i zapamiętywania różnych
zachowań społecznych
2
03/03/2016
GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAINTERESOWAŃ
PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
• Wyjaśnianie zachowań jednostki w kontekście
społecznym;
• Wpływ różnych sytuacji zależy nie tyle od cech obiektywnych,
co od sposobu ich spostrzegania, interpretacji
GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAINTERESOWAŃ
PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
• Kontekst społeczny
• jest nieustannie zmieniającym się tłem, na którym
przedstawiamy posunięcia oraz silne i słabe strony jednostki
(jako istoty społecznej).
• kontekst społeczny obejmuje
• rzeczywistą, wyobrażoną lub symboliczną obecność innych ludzi
• czynności i interakcje zachodzące między ludźmi;
• cechy sytuacji, w których występuje zachowanie;
• oczekiwania i normy, które rządzą zachowaniem w danej sytuacji
(Sherif, 1981).
PODSTAWOWE MOTYWY
ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH
PRAGNIENIE PODTRZYMYWANIA
SAMOOCENY
 Świat spostrzegamy tak, a nie inaczej, ponieważ zmierzamy do
 Pragnienie podtrzymywania samooceny
 Pragnienie tworzenia adekwatnego obrazu siebie
i świata społecznego
 Oczekiwania dotyczące świata społecznego
podnoszenia samooceny, czyli pożądanego wyobrażenia o sobie
(Aronson, 1992; Baumeister, 1993; Pyszczyński, Greenberg,
1987; Thibodeau, Aronson, 1992).
 Jeżeli człowiek ma wybrać między zniekształceniem obrazu
świata dla podtrzymania dobrego samopoczucia a adekwatnym
odzwierciedleniem rzeczywistości, to wybiera pierwszą opcję.
 W tym kontekście ludzie dokonują usprawiedliwiania swoich
zachowań w porównaniu z interpretacjami tych zachowań przez
innych ludzi (Heather, Roger).
PRAGNIENIE TWORZENIA ADEKWATNEGO
OBRAZU
SIEBIE I ŚWIATA SPOŁECZNEGO (1)
 Człowiek chcąc wyjaśniać rzeczywistość poszukuje informacji o
otoczeniu i tworzy sobie przekonania na jego temat.
 Indywidualny sposób myślenia o świecie wyraża dążenie
jednostki do stworzenia adekwatnej reprezentacji świata, która
pozwala na podejmowanie odpowiednich decyzji, jak wybór
małżonka, itp.
 Kompletne poznanie otoczenia społecznego nie jest możliwe,
toteż dochodzi często do zniekształceń i błędów w interpretacji
zdarzeń, interakcji oraz zachowań społecznych - TOTEŻ NIE
ZAWSZE JEST TAK, JAK WIDZIMY.
PRAGNIENIE TWORZENIA ADEKWATNEGO
OBRAZU
SIEBIE I ŚWIATA SPOŁECZNEGO (2)
 Nasze postępowanie zależy bardziej od tego, jak swój świat
rozumiemy niż od tego, jaki ów świat w istocie jest
 sposób rozumienia świata odzwierciedla rzeczywistą jego
naturę, ale częściowo zależy od zawartości i stanu umysłu.
 Interpretacja tej samej sytuacji jest różna u różnych ludzi i
w różnych okolicznościach.
 Powodem tego jest odwoływanie się do odmiennych
struktur umysłowych w interpretacji obserwowanych
zdarzeń czy zachowań ludzi.
3
Download