Dyfuzja odpowiedzialności, czyli kiedy pomożemy

advertisement
Zakres zainteresowań psychologii społecznej
 wyjaśnianie, jak ludzie postrzegają rzeczywistość
społeczną, w jaki sposób o niej myślą, jak odczuwają i
jak się zachowują
 perspektywa egzogeniczna – to, co postrzegamy jest
odzwierciedleniem rzeczywistości
 perspektywa endogeniczna – to, co postrzegamy, jest
1. Wprowadzenie
zależne od tego, jak przetworzy to człowiek – człowiek
konstruuje rzeczywistość (aby ją lepiej zrozumieć…)
 złoty środek – to, co postrzegamy jest wynikiem tak cech
bodźca, jak i procesów poznawczych człowieka
 wyjaśnianie, jak przebiegają interakcje pomiędzy ludźmi
 badanie, jak ludzie wiążą się ze sobą i jak wpływają na
siebie – wywieranie wpływu społecznego
Dyfuzja odpowiedzialności, czyli kiedy
pomożemy ofierze?
Badania J. Darleya i B. Latané
 Zdarzenie:
 13 marca 1964 r.
 Ofiara: Kitty Genovese zaatakowana przez nożownika
 Zabójca: Moseley, zbiega z miejsca wypadku
 Pierwszy krok: świadek zauważa zdarzenie
 Drugi krok: świadek interpretuje to zdarzenie jako wymagające
udzielenia pomocy
 stopień niejednoznaczności sytuacji – ludzie są bardziej skłonni pomagać, kiedy
łatwo identyfikują zdarzenie jako sytuację zagrożenia
 syndrom „kłótnia małżonków” – wpływ przeświadczenia, jakiego rodzaju relacja
występuje między napastnikiem a ofiarą
 zasada społecznego dowodu słuszności – patrzymy na innych, szukamy
wskazówek, jak się zachować – ci inni patrzą na nas – wzajemne modelowanie
 status ofiary – czy jest sens pomagać pijakowi…
Cele psychologii społecznej
 ciekawość poznawcza w dochodzeniu do
motywów ludzkich zachowań (badania
podstawowe)
 rozwiązywanie wielu problemów społecznych np. redukowanie wrogości i uprzedzeń,
wzmacnianie altruizmu i wspaniałomyślności
(badania stosowane)
 uwarunkowania kulturowe - zdecydowanie
różny zakres problematyki (np. dotyczący
stereotypów)
Badania J. Darleya i B. Latané cd.
 Trzeci krok: świadek przyjmuje osobistą odpowiedzialność
 zjawisko rozproszenia (dyfuzji) odpowiedzialności – sytuacja, kiedy nikt
konkretny nie czuje się zobowiązany do podjęcia działania
 poczucie osobistej odpowiedzialności - bardziej korzystna może być
sytuacja, kiedy jest tylko jeden, a nie wielu świadków zajścia
 bardziej korzystna może być sytuacja, kiedy świadkowie dobrze się znają
 Czwarty krok: świadek wie, co ma robić
 czy ja znam się na rzeczy - posiadanie kompetencji/wiedzy
 wpływ Dobrego Samarytanina na gotowość niesienia pomocy
 Piąty krok: świadek to robi
 ocena czy mi się to opłaca… - teoria wymiany społecznej
Podstawowe założenia psychologii społecznej
 podstawowe założenie - nasze myśli i uczucia bądź zachowania są
wywoływane przez innych, czyli ludzie wpływają na nas w sposób
rzeczywisty albo wyobrażony
 co to znaczy, że ludzie wpływają na innych?
 wpływ bezpośrednio na zachowania ludzkie
 wpływ na nasze myśli i uczucia - pośrednio na zachowania ludzkie
 faktyczne, wyobrażone lub zakładane wpływy społeczne
 psychologia społeczna tradycyjnie kładła nacisk na siłę oddziaływania
sytuacji społecznej…
 dodatkowe założenie- większość ludzi w określonej sytuacji
zachowuje się tak samo
1
Psychologia społeczna a
inne nauki
 pomiędzy psychologią a socjologią
 psychologia społeczna a psychologia osobowości
 psychologia osobowości - nie wszyscy ludzie zachowują się w danej sytuacji
identycznie - różnice indywidualne
 psychologia społeczna – badanie mechanizmów psychologicznych powodujących,
że w określonych sytuacjach ludzie zachowują się tak samo
 psychologia społeczna a socjologia
 socjologia - stara się zrozumieć ludzkie postawy i zachowania z punktu widzenia
grupy, bada zróżnicowania społeczne, kulturowe
 psychologia społeczna - psychologia społeczna odkrywa mechanizmy
psychologiczne, które stoją ponad zróżnicowania kulturowe
 psychologia społeczna a behawioryzm
 behawioryzm - wszyscy ludzie reagują w taki sam sposób na te same bodźce
 psychologia społeczna - ludzie spostrzegają, pojmują, interpretują swoje otoczenie,
konstruują rzeczywistość
 psychologia społeczna wyjaśnia myśli, emocje i zachowania ludzkie, przez to, jak
człowiek interpretuje rzeczywistość, a nie jak ona „wygląda”
Główne motywy zachowania
według psychologii społecznej
 psychologowie społeczni twierdzą, że następujące motywy są
szczególnie ważne dla człowieka:
 potrzeba bycia adekwatnym wobec rzeczywistości, która nas otacza





– paradoksalnie zniekształcamy obraz rzeczywistości (np. ślepe testy)
potrzeba takiego usprawiedliwiania naszych myśli i zachowań, by
mieć dobre o sobie mniemanie (np. dlaczego nie odniosłem sukcesu,
bolesna inicjacja)
podstawowy błąd atrybucji [Lee Ross] – tendencja do wyjaśniania
ludzkich zachowań czynnikami osobowościowymi
jak sobie radzimy – samospełniająca się przepowiednia (stereotypy a
rzeczywistość…)
potrzeba posiadania kontroli na sobą i rzeczywistością - informacje
czerpane są jedynie z jednego źródła
dążenie do podwyższania poczucia własnej wartości a niska
samoocena
Podsumowanie
 Psychologia społeczna zajmuje się badaniem procesów
psychicznych i zachowań ludzi znajdujących się w określonych
sytuacjach społecznych
 Człowiek nie reaguje biernie na to, co dzieje się w otoczeniu,
ale je w sposób aktywny zmienia, przekształca, oddziałuje na nie
2
Download