Psychologia SL Poziom

advertisement
Przedmiot: Psychologia SL
Poziom: podstawowy
Opis kursu:
Psychologia oparta jest na systematycznym badaniu zachowań ludzi i zachodzących w nich
procesów psychicznych. Psychologia ma swoje korzenie zarówno w naukach przyrodniczych jak
i społecznych, co zapewnia wyjątkowe podejście do zrozumienia współczesnego społeczeństwa.
Psychologia w programie IB bada interakcje czynników biologicznych, poznawczych
i społecznych oraz ich oddziaływanie na zachowanie człowieka. Zastosowanie badań
psychologicznych oraz obawy etyczne są kluczowymi rozważaniami w trakcie trwania kursu.
Zrozumienie, w jaki sposób wiedza psychologiczna jest generowana, opracowywana
i zastosowywana umożliwia uczniom uzyskanie lepszego zrozumienia siebie i pozwala docenić
różnorodność ludzkich zachowań.
Cele kursu:
- rozwijanie świadomości, jak psychologiczne badania mogą być stosowane z korzyścią dla ludzi
- rozwijanie zrozumienia wpływów biologicznych, poznawczych i społecznych oraz ich
oddziaływań na zachowanie człowieka
- rozwijać zrozumienie ludzkich zachowań alternatywnych
- rozumieć i stosować różne metody badania psychologicznego.
Zadania:
Po przeprowadzeniu kursu psychologii na poziomie SL uczeń będzie:
- Wykazywać wiedzę i zrozumienie podstawowych terminów i pojęć z zakresu psychologii
- Wykazywać wiedzę i zrozumienie psychologicznych metod badawczych
- Wykazywać wiedzę i zrozumienie dla trzech poziomów analizy psychologicznej – podejścia
biologicznego, poznawczego i społeczno-kulturowego
- Wykazywać się umiejętnością korzystania z przykładów badań i koncepcji psychologicznych do
formułowania argumentów
- Objaśniał jak trzy poziomy analizy można stosować do wyjaśnienia zachowania człowieka
Tematyka zajęć:
Część 1: Rdzeń
Poziom analizy Biologicznej
Nasze możliwości poznawcze, emocje i zachowania są produktami anatomii i fizjologii
naszego systemu nerwowego i hormonalnego.
• charakter układu nerwowego jest w części elektryczny
• różne obszary mózgu wykonują różne funkcje
• hormony odgrywają ważną rolę w naszym psychologicznym funkcjonowaniu.
- obrazowania mózgu CT, PET, fMRI dzięki nim możliwe jest bezpośrednie badanie życia mózgu
- postępy w psychofarmakologii - dziedzinie medycyny, która odnosi się do równowagi w zakresie
chemikaliów w mózgu, które doprowadziły do opracowania nowych leków dla problemów tak
różnych, jak depresja, zaburzenia lękowe i choroby Alzheimera.
• Jak badania na zwierzętach mogą pomóc w zrozumieniu ludzkich zachowań
• Zagadnienia etyczne związane z badaniami naukowymi na poziomie biologicznym.
• Badanie odnoszące się do lokalizacji funkcji w mózgu (Wernicke, Broca, Gazzaniga i Sperry).
• Jaki jest wpływ neurotransmisji na ludzkie zachowanie (działanie noradrenaliny na depresję).
• Funkcje hormonów w ludzkim zachowaniu.
• Działania środowiska na procesy fizjologiczne (rytmy ciała, działanie stresorów
środowiskowych).
• Wykorzystanie technologii obrazowania mózgu (CT, PET, fMRI)
• W jakim stopniu dziedziczenie genetyczne ma wpływ na zachowanie?
Poziom analizy poznawczej
Około 1950 roku psycholodzy zaczęli systematycznie badać i dążyć do poznania dalszego
zrozumienia ludzkiego zachowania. Ta zmiana kierunku nauki służąca zaobserwowaniu zachowania
w zakresie pamięci i percepcji, nazywa się "rewolucją kognitywną". Psychologowie poznawczy
sugerują, że ludzie tworzą wewnętrzne reprezentacje umysłowe, które kierują zachowaniem
człowieka. Psychologia poznawcza reprezentuje szeroki wachlarz dziedzin badawczych. Zajmuje
się tematami takimi jak pamięć, percepcja, sztuczna inteligencja, amnezja i poznanie społeczne.
Psychologowie kognitywni używają różnych metod badawczych (na przykład eksperymenty).
• Dwa modele i teorie jednego procesu poznawczego ( pamięć, percepcja, język, podejmowanie
decyzji).
• Jak biologiczne czynniki mogą mieć wpływ na procesy poznawcze (choroba Alzheimera,
uszkodzenia mózgu, brak snu).
• Jak społeczne lub kulturowe czynniki wpływają na jeden proces poznawczy (edukacja, efekt gier
wideo na uwagę).
• Przykłady pamięci rekonstrukcyjnej, percepcja / iluzje wzrokowe, podejmowanie decyzji /
heurystyka
• Wykorzystanie technologii w badaniu procesów poznawczych.
• W jakim stopniu czynniki poznawcze i biologiczne oddziałują na emocje (teoria dwuczynnikowa)
• Jak emocje mogą wpływać na jeden proces poznawczy (pamięć).
Poziom analizy społeczno-kulturowej
Na początku, w
indywidualnego działania
zrozumiane tylko wtedy,
zachowanie się pojawiło.
dużej mierze psychologia ograniczyła się do badania wyłącznie
człowieka. Uznaje się, że zachowanie człowieka może być w pełni
gdy jest rozpatrywane w kontekście społecznym, w którym dane
Uznanie to doprowadziło do wielu badań wpływu społecznego oraz
analizy zachowania się jednej lub kilku osób na zachowanie i postawę innego człowieka. Stanowi
to również szerszy kontekst dla tematów badających takie zachowania jak agresja.
• Jak środowisko wpływa na indywidualne zachowania.
• Metody badawcze stosowane są na poziomie analizy społeczno-kulturowe (naturalistyczna
obserwacja, wywiady, case studies).
• Zagadnienia etyczne związane z badaniami naukowymi.
• Rola czynników sytuacyjnych i dyspozycyjnych w wyjaśnianiu zachowań.
• Błędy atrybucji (iluzoryczna korelacja, samolubne nastawienie).
• Powstawanie stereotypów oraz ich wpływ na zachowanie.
• Teoria społecznego uczenia się.
• Czynniki wpływające na zgodność (myślenie grupowe, wpływ mniejszości).
• Rola dwóch wymiarów kulturowych na zachowanie (indywidualizm / kolektywizm, męskość /
kobiecość).
Część 2: Opcje
Psychologia stosunków międzyludzkich
Ta opcja psychologii społecznej skupia się na relacjach międzyludzkich, które mogą być
romantyczne, przyjazne, rodzinne lub antagonistyczne. Ludzie są zwierzętami społecznymi, ale
jednocześnie jesteśmy uzależnieni od innych. Głównym celem jest zrozumienie zawiłości relacji,
oraz poprawa relacji interpersonalnych, promowanie odpowiedzialności społecznej i zmniejszenie
przemocy.
• W jakim stopniu czynniki biologiczne, poznawcze i społeczne wpływają na relacje
międzyludzkie?
• Jakie różnice są między altruizmem i prospołecznym zachowaniem.
• Dwie teorie wyjaśniające altruizmu u ludzi.
• Zbadanie biologicznych, psychologicznych i społecznych czynników przyciągania.
• Omów rolę komunikacji w utrzymaniu relacji.
• Wyjaśnić rolę, jaką odgrywa kultura w tworzeniu i utrzymaniu relacji.
• Przeanalizować, dlaczego relacje mogą się zmienić lub kończyć.
• Ocena społeczno-kulturowe wyjaśnienia genezy przemocy.
• Omów względnej skuteczności dwóch strategii zmniejszania przemocy.
• Omów skutki krótko- i długotrwałego narażenia na przemoc.
Wymagania i egzaminy:
Istnieją dwa składniki oceniania ucznia. Ocenianie zewnętrzne, które stanowi 75% końcowej oceny
na dyplomie oraz ocenianie wewnętrzne, które stanowi 25% tej oceny.
Ocenianie zewnętrzne
Składniki oceniania
Arkusz 1
Arkusz 2
Ocenianie na poziomie SL
Sekcja A
3 pytania krótkiej odpowiedzi
Sekcja B
1 otwarte pytanie opisowe
1 otwarte pytanie opisowe
Czas
2 godz.
1 godz.
Ocenianie wewnętrzne
Uczniowie są zobowiązani do zaplanowania i przeprowadzenia prostego badania
eksperymentalnego, które stanowi 25% końcowej oceny na dyplomie. Każdy uczeń musi
przedstawić swoją pracę pisemnie w postaci tak zwanego rozszerzonego opisu w limicie słów 10001500. Opieka i przewodnictwo nauczyciela jest zapewniona.
Download