Document

advertisement
L.Dz.:267/03/2010
Poznań, 8 marca 2010 r.
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy:
Roczna, sukcesywna sprzedaż wraz z dostarczeniem dla podmiotów
wskazanych w załączniku nr 4 do projektu umowy, klastrów lokalnych oraz
ich elementów składowych: serwerów, przełączników, okablowania, szaf
teleinformatycznych z wyposażeniem i oprogramowania (zwanych dalej
elementami infrastruktury) oraz ich instalacja, uruchomienie i instruktaż
(PN 5/01/2010 – PLATON dostawa sukcesywna elementów klastra)
Wykonawca zadał pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.), zwanym dalej Pzp,
udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie 1:
Jeżeli w węzłach usługowych i węzłach graficznych będą używane inne moduły pamięci – to czy można
podać cenę na 496szt rozbudowy do 32GB oraz 496szt rozbudowy do 48GB – jednym rodzajem pamięci
oraz 248szt rozbudowy do 32GB oraz 248szt rozbudowy do 48GB – drugim rodzajem pamięci ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający zgodnie z SIWZ prosi o podanie jednej kwoty niezależnie od rodzaju węzła dla
którego dostarczane będą dodatkowe moduły pamięci. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie
wszystkie koszty związane z dostarczeniem odpowiednich, zgodnych z SIWZ dodatkowych modułów
pamięci RAM.
Pytanie 2:
Sieć wewnątrz-klastrowa jest określana jako rozwiązanie umożliwiające komunikację wszystkich węzłów
(usługowych i graficznych), czy do tej sieci mają być również podłączone Współdzielone Podsystemy
Dyskowe – tak wynikałoby z punktu 3.3.5 podpunkt c), ale nie jest to określone w punkcie 3.4 ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, zgodnie z pkt. 3.3.5 c) aby serwer dostarczany w ramach Współdzielonego
Podsystemu dyskowego (WPD) był podłączony do sieci wewnątrz-klastrowej.
Pytanie 3:
Sieć wewnątrz-klastrowa jest określana jako rozwiązanie umożliwiające komunikację wszystkich węzłów
(usługowych i graficznych) klastra w technologii 10Gbit Ethernet. Czy w przypadku użycia
przełączników umieszczonych w obudowie Blade konieczne jest wykonanie połączeń między nimi tak
aby wszystkie węzły w klastrze komunikowały się w technologii 10Gbit Ethernet – czy wymaganie takiej
łączności ograniczone jest to tylko do węzłów w pojedynczej obudowie Blade ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby wszystkie węzły w klastrze były połączone siecią wewnątrzklastrową o określonych parametrach. Stąd wymaganie takie nie może zostać ograniczone do pojedynczej
obudowy blade.
Pytanie 4:
W punkcie 3.3.5 podpunkt c) wymagane są: „2 karty 10GBE lub równoważne.” Czy za równoważne
zostanie uznana jedna karta dwuportowa w technologii 10GbE?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dwóch oddzielnych kart w technologii 10 GbE lub równoważnej.
Pytanie 5:
W specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, tabela pkt. 3.1 węzły usługowe oraz pkt. 3.2 węzły
graficzne, jest zapis:
„A Procesory:
1. Dwa (2) procesory taktowane zegarem min. 2.26 GHz (lub szybszym) każdy, 6 MB cache (lub
więcej) każdy.
2. Każdy procesor jest cztero-rdzeniowy (quad-core, 4-core) lub o większej liczbie rdzeni, o
architekturze 64-bitowej EM64T/x86-64, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM i
katalogowym poborze mocy podawanym przez producenta procesora na jego stronie internetowej nie
większym niż 80W (wartości Wattage/TDP), osiągający w teście SPEC CPU2006 (dostępnym na
stronie www.spec.org) wynik nie mniejszy niż 159 dla testu „SPECint_rate2006 Base” oraz 127 dla
testu „SPECfp_rate2006 Base” dla węzła referencyjnego z zainstalowanymi 2-ma (dwoma) takimi
procesorami. Nie wymaga się by oferowany węzeł (np. producent, model) był identyczny z węzłem
referencyjnym opisanym na stronie www.spec.org. Wystarczy, że posiada ten sam zestaw
procesorów.”
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania procesorów, których premiera odbędzie się
dopiero po otwarciu ofert a związku z tym wynikiem testów SPEC dla tych procesorów nie można
znaleźć na stronie www.spec.org? Natomiast do oferty zostaną dołączone wyniki testów SPEC
przeprowadzone przez członka organizacji SPEC.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający dopuszcza jedynie procesory dla których jest możliwa weryfikacja parametrów
zgodnie z SIWZ – tzn. sprawdzenie katalogowego poboru mocy na stronie internetowej producenta
procesora oraz wyników testów SPEC na stronie internetowej www.spec.org. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że dopuszcza sytuacje, gdy Wykonawca sam wykona testy SPEC i umieści je na stronie
internetowej www.spec.org zgodnie z opisaną tam procedurą. Wymagane w SIWZ informacje na
stronach internetowych muszą być dostępne w dniu otwarcia ofert.
Pytanie 6:
W projekcie umowy, paragraf 2 pkt, 3, pakt. D jest zapis: „w okresie 7 dni od dnia podpisania protokołu
dostawy, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż dotyczący dostarczonych elementów
infrastruktury, w wymiarze 3 dni po 8 godzin dla 3 osób wskazanych przez podmiot odbierający”; czy
Zamawiający wymaga aby wykonawca przeprowadził instruktaż każdorazowo po każdej transzy dostawy
do poszczególnych odbierających ( czyli tyle instruktaży w każdym z dziewiętnastu podmiotów
odbierających ile dostaw odbyło się do każdego podmiotu odbierającego w ciągu roku), czy Zamawiający
wymaga przeprowadzenia jednego instruktażu w każdym podmiocie odbierającego?
Odpowiedź:
Wystarczające jest przeprowadzenie jednego instruktażu w trakcie pierwszego zamówienia dla każdego
rodzaju sprzętu wymienionego w ofercie w każdym ośrodku, do którego zostanie dostarczony sprzęt.
Pytanie 7:
W pkt 5 SIWZ, „Termin wykonania umowy” jest zapis: „realizacja zamówienia będzie następować
sukcesywnie przez okres jednego roku, licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony, zgodnie ze
szczegółowymi zapotrzebowaniami podmiotu odbierającego”, czy oznacza to, że poszczególne podmioty
odbierające będą zamawiały całościowo elementy infrastruktury czy dany podmiot odbierający może
sukcesywnie tzn. parę razy w roku, zamawiać zapotrzebowanie elementów infrastruktury ?
Odpowiedź:
Każdy z podmiotów odbierających jest uprawniony do sukcesywnego, wielokrotnego zamawiania
elementów infrastruktury przez cały okres objęty umową.
Pytanie 8:
W projekcje umowy, paragraf 3, pkt. 17 jest zapis: „ podmiot sporządzi taki protokół rozbieżności
jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad lub
nieprawidłowości lub niezgodności w terminach wskazanych w protokole rozbieżności”, prosimy o
doprecyzowanie w jakim terminie Wykonawca ma usunąć wady lub nieprawidłowości lub niezgodności.
Odpowiedź:
Zamawiający/podmiot obierający nie mogą sprecyzować takiego terminu gdyż jest on zależny od rodzaju
wady lub nieprawidłowości lub niezgodności jakie mogą wystąpić i termin na ich usunięcie może się
różnić.
Pytanie 9:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania oraz
parametry techniczne podane przez Zamawiającego, wystarczające będzie dołączenie do oferty
wypełnionego załącznika nr 1 do oferty „Szczegółowa kalkulacja cenowa i specyfikacja parametrów
technicznych” oraz oświadczenia potwierdzającego, że zaoferowany sprzęt spełnia minimalne
wymagania oraz parametry techniczne podane przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający uznaje za prawidłową ofertę spełniającą wszystkie techniczne i formalne wymagania SIWZ
(w tym wszystkie wymagane w SIWZ załączniki).
Zamawiający przewiduje potrzebę niezbędnego dodatkowego czasu na przygotowanie ofert,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Termin składania ofert ulega zmianie tj. Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 24 marca 2010r. do
godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2010r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 12:30 w Sali nr 3.
Z poważaniem
Przygotował Łukasz Bienias
Download