Wyrażenia algebraiczne

advertisement
Matematyka - potęgą wiedzy!
Katarzyna Mleczko
Temat:
Wyrażenia algebraiczne.
Co to są wyrażenia algebraiczne?
Wyrażenia algebraiczne są to takie wyrażenia,
w których obok liczb (1,2,5,100,..)
i znaków działań (+, -, *, :)
występują litery, np.
a+b+a+b
2a + 2b
2 (a + b)
Zadanie 1:
Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a.
liczbę o 10 większą od x
x + 10
b.
c.
Liczbę 6 razy większą od y
6*y
lub
6y
Połowę liczby 3x2 + y
0,5(3x2 + y)
d.
Liczbę o 20% większą od k
lub
k + 20% k
120% k
Lekcja
Temat: Jednomiany.
Co to są jednomiany?
Jednomiany to wyrażenia, które są pojedynczymi liczbami,
literami lub iloczynami liczb i liter, np.







14xy
-12
-xyz
ab
2ab
2ab2
2a
Porządkowanie jednomianów:
2a + a = 3a
5c – c = 4c
5a * 2b2 = 10ab2
Najpierw mnożymy czynniki liczbowe, wynik
zapisujemy na początku jednomianu.
Iloczyn takich samych czynników literowych
zapisujemy w postaci potęg.
5z * 5z = 25 z2
i dzielenie
20a : 2 = 10a
a:a=1
Wyrażenie algebraiczne, które powstaje przez
dodawanie jednomianów nazywamy sumą
algebraiczną.
Jednomiany, które dodajemy nazywamy
wyrazami sumy.
Download