Wyrażenia arytmetyczne posiadają liczby i znaki działań. Nie ma w

advertisement
Jednomiany
Suma
algebraiczna
Wyrażenia
algebraiczne

Kiedy uczysz się
matematyki
spotykasz się z
zapisami:
Wyrażenia
algebraiczne
to wyrażenia,
w których
występują
liczby, litery i
znaki działań
Wyrażenia
arytmetyczne posiadają
liczby i znaki działań.
Nie ma w nich liter.

Wartość liczbową wyrażenia
algebraicznego obliczamy wstawiając
liczby w miejsce liter np.:
x-y
gdzie x=2 y=(-1)
Po podstawieniu liczb w miejsce liter
otrzymujemy:
2-(-1)=2+1=3

Suma algebraiczna
to suma
jednomianów

Składniki sumy
algebraicznej to
wyrazy
Aby pomnożyć sumę
algebraiczną przez liczbę należy
pomnożyć każdy składnik tej
sumy przez tę liczbę, a iloczyny
dodać.
4(2a-b)= 8a-4b
2(y+z)= 2y+2z
Zamieńmy sumę na iloczyn:
5a+5
Liczba 5 jest wspólnym czynnikiem
jednomianów 5a i 5
5a+5=5*a+5*1=5(a+1)
Taki sposób zamiany sumy na
iloczyn nazywamy wyłączaniem
wspólnego czynnika przed nawias.
Teraz spokojnie możecie napisać sprawdzian z wyrażeń
algebraicznych.
Prezentację przygotowała:
Natalia Podsadowska
Download