treści programowe

advertisement
PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe
Przedsiębiorczość w detektywistyce, ochronie osób i mienia
II rok III semestr
Techniki reklamy
Pojęcie reklamy. Historia reklamy. Czynniki wpływające na rozwój reklamy. Techniczne i ekonomiczne.
Prawne aspekty reklamy. Ochrona prawna konkurencji i konsumentów. Hierarchia źródeł prawa, samoregulacje
środowiska reklamy. Przykłady regulacji. Reklama zewnętrzna. Typy reklam zewnętrznych. Zastosowanie.
Wady i zalety. Przykłady cen. Reklama Prasowa. Podziała prasy. Formy reklamy prasowej. Reklama w prasie
codziennej i periodykach. Wady i zalety r. prasowej. Przykładowe ceny ogłoszeń. Reklama telewizyjna. Rys
historyczny. Formy reklamy telewizyjnej. Oddziaływanie reklamy na konsumenta. Wady i zalety r. telewizyjnej.
Schematy spotów reklamowych. AIDA w reklamie telewizyjnej. Przykładowe cenniki emisji spotów. Reklama
internetowa. Obszary zastosowania. Formy reklamy w Internecie. Wady zalety r. internetowej. Koszty reklamy
internetowej. Definiowanie celów reklamy i etapy jej tworzenia. Adresaci reklamy, budżet i treści reklamowe.
Wykorzystanie stereotypów w reklamie. Definicja stereotypów. Podziały stereotypów. Typy wykorzystywane w
reklamie. Wady i zalety wykorzystania stereotypów w reklamie. Humor w reklamie. Rodzaje humoru. Wady i
zalety wykorzystania humoru w reklamie. Psychologia w reklamie. Percepcja klienta. Rola koloru, emocji.
Psychologiczna cena. Presupozycje. Czynniki decydujące o zakupie. Kampanie reklamowe. Planowanie
kampanii. Brief. Agencje reklamowe, domy mediowe. Przykłady kampanii reklamowych. Społeczne skutki
reklamy. Reklama a dzieci. Etyka reklamy. .Przygotowanie reklamy dowolnie wybranego typu na zadany temat
– praca studentów. Pokaz i omówienie błędów. Kampanie społeczne i Reklama polityczna. Sposoby pomiaru
efektywności reklamy. Testowanie wstępne, cele i metody. Oceny kampanii reklamowych. Odziaływania na
sferę kognitywna, wolicjonalną i afektywną.
Źródła i sposoby pozyskiwania informacji
Podmioty uprawnione do zdobywania informacji-podstawy prawne. Pozyskiwanie informacji, a
potrzeby informacyjne podmiotów . Klasyfikacja źródeł informacji-podstawowe określenia.
Pierwotne, wtórne i pochodne źródła informacji. Informacje instytucjonalne i osobowe. Proces
zarządzania informacją. Podstawowe i szczegółowe metody zbierania informacji. Obserwacja.
Wywiad. Badania ankietowe. Eksperyment. Testy. Zbiory informacji-podstawowe określenia.
Przechowywanie, utrzymywanie i aktualizacja informacji.
Zarządzanie kadrami
Charakterystyka polityki personalnej w organizacji. Planowanie zatrudnienia. Tworzenie opisu stanowisk pracy.
Przygotowanie procesu rekrutacji. Ogłoszenie rekrutacyjne. Przeprowadzanie procesu rekrutacji. Prowadzenie
dokumentacji pracowniczej. Wprowadzanie do pracy. Regulamin pracy oraz bhp. Ocenianie pracowników.
Szkolenia pracowników. Systemy wynagradzania pracowników. Rozwiązanie stosunku pracy. Wspomaganie
zwalnianych pracowników. Problemy zarządzania kadrami.
Civil Law In Detective Activities (w jęz. angielskim)
Introduction and overview; definition of the civil law; sources of law in Poland; legislation, custom, judicial
decisions, Division of the Polish Civil Code; The general principles of the civil law. Natural Persons; Capacity to
hold rights, commencement and termination of personality, protection of personality, protection of privacy,
personal rights, Legal entities, categories, formal requirements, personality, liability; rights, definition, abuse of
rights. Legal bodies without legal personality; Juridical act, definition, capacity, vices of consent, form,
formation of contracts, consideration and cause, content, nullities, interpretation; offer and acceptance,
terminology, duration of offer, revocation, method of signifying acceptance; Property, things (definition,
division), possession, ownership (acquisition, protection) recordation, real security rights, mortgage and lien.
Law of obligations (General Part); Obligation, definition, sources, performance; Contractual Obligations; nonperformance of obligations, claim to performance in kind impossibility – delay – other cases of breach of
contract-default; contractual rescission; eextinction of obligations: fulfilment, set-off, assignment of claims,
assumption of debt, joint and several obligations; Basic types of contracts; general principles of contract of sale
an lease, donation; Non-contractual obligations. Unlawful acts (tort liability, strict liability, consequences,
remedies, prescription, mass torts) Unjust enrichment; Family Law. Legal protection for the family and its
members. Marital Law, State Regulation of Entry into the Marital Relationship, Divorce, Separation
agreements, Child Custody.
PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe
Przedsiębiorczość w detektywistyce, ochronie osób i mienia
II rok
IV semestr
Taktyka działań detektywistycznych
Klienci i ich zlecenia. Formy i metody pracy detektywa-wprowadzenie. Pojęcie wywiadu. Zakres
informacji możliwych do uzyskania w ramach wywiadu. Czynności przygotowawcze warunkujące
efektywne przeprowadzenie wywiadu. Istota wywiadu oficjalnego i nieoficjalnego. Taktyka
prowadzenia wywiadu. Znaczenie i możliwości wykorzystania informacji uzyskanych w drodze
wywiadu białego. Sprawy cywilne i karne. Obserwacja i przykrycie. Analiza informacji. Ekspertyza i
analiza prawna. Poszukiwanie osób. Ustalenia majątkowe. Sprawozdanie.
Mechaniczne systemy ochrony obiektów i budynków
Przegrody budowlane : pomieszczenia i skarbce, drzwi i okna, szyby specjalne. Mechaniczne urządzenia
zabezpieczające: szafy pancerne i sejfowe, kasety, bankomaty, zamki, mechaniczne i systemy kluczy, depozyty
kluczy, urządzenia elektromechaniczne. Elementy mechaniczne zabezpieczeń obiektów i budynków.: zamki i
systemy „master key”. Wkładki cylindryczne jako podstawowy element decydujący o skuteczności zamka.
Elektromechaniczne systemy zabezpieczeń obiektów i budynków: zwory elektromechniczne, rygle
elektromagnetyczne, elektrozaczepy, zamki elektromotoryczne i elektryczne. System formalno-prawny w
zakresie bezpieczeństwa pożarowego i kierunki jego zmian. Funkcje elementów budynku w warunkach pożaru i
kryteria oceny. Zabezpieczenia mechaniczne a bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Organizacja zabezpieczenia
technicznego obiektów. Połączenie funkcjonalne systemów zabezpieczeń mechanicznych z systemami
zabezpieczeń elektronicznych oraz fizycznej ochrony obiektów i budynków.
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
Strach i lęk przed przestępczością w społecznościach lokalnych. Poczucie bezpieczeństwa w społecznościach
lokalnych. Rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa w społeczności lokalnej. Rola samorządu w zapobieganiu
przestępczości. Community policing. Policja, straże miejskie i gminne jako podmioty ochrony porządku i
bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Mieszkańcy terenu jako aktywni uczestnicy programów
prewencyjnych. Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni . Sytuacyjne zapobieganie
zagrożeniom."Zero tolerancji" i inne współczesne strategie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Rodzaje
zagrożeń bezpieczeństwa w społeczności lokalnej. Metody identyfikacji poszczególnych rodzajów zagrożeń
bezpieczeństwa w społeczności lokalnej. Czynniki ryzyka wiktymizacji w miejscu publicznym. Zagrożenie
wiktymizacją w obszarze przestępczości pospolitej i przestępczości komunikacyjnej. Współpraca policji ze
społecznścią lokalną w zakresie community policing. Opracowanie założeń programów prewencji kryminalnej w
społeczności lokalnej. Ewaluacja programów prewencyjnych.
Strategic Human Resources Management (w jęz. ang.)
Organizational culture; Manager personal skills; Organization of HR function; Roles in strategic HRM; Employee
relations strategy; The conflict in organizations; Changes in organizations; Developing HR strategies ; Implementing
HR strategies
Download