Prezentacja - najczęściej popełniane błędy we Wniosku o płatność

advertisement
Akty prawne określające zasady składania
wniosków o płatność w ramach PO RYBY 2007-2013
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej
na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów
zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. 2009 nr 177 poz.1371)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie
operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” (Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1563)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków
o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
(Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1786)
Wniosek o płatność należy składać:
osobiście;
w wersji papierowej i elektronicznej;
w terminie określonym
o dofinansowanie (§ 8);
w
umowie
w miejscu wskazanym przez SW (Sekretariat
Wydziału Obszarów Wiejskich, pok. 341,
ul. Mazowiecka 15).
Najczęściej popełniane błędy
niespójność daty sprzedaży i protokołu odbioru;
brak należytego udokumentowania płatności gotówkowej;
naruszenie art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej!!!;
nieprawidłowo dokonywane wydatki z konta do obsługi zaliczki;
brak lub nieprawidłowy opis na odwrocie dokumentu księgowego;
problemy z osiągnięciem celu operacji.
Brak należytego udokumentowania płatności
gotówkowej
Dowód płatności powinien jasno określać, za jaką fakturę dokonano płatności
oraz identyfikować strony transakcji.
W przypadku płatności gotówkowej dowodem zapłaty jest:
faktura VAT lub inny dokument księgowy
o równoważnej wartości dowodowej z adnotacją
„zapłacono
gotówką”
opatrzony
podpisem
upoważnionej osoby (wystawcy/sprzedawcy);
dokument księgowy KP (kasa przyjęła);
oświadczenie wystawcy dokumentu, że „w dniu …..
przyjęto
w
formie
gotówkowej
zapłatę
w wysokości …. od …. za należność wynikającą
z dokumentu nr ….. z dnia ….”
Naruszenie art. 22 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku
bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny
przedsiębiorca oraz
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na
liczbę wynikających z niej płatności, przekracza
równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote
według średniego kursu walut obcych ogłaszanego
przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Nieprawidłowo dokonywane wydatki
z konta do obsługi zaliczki
z konta do obsługi zaliczki ponoszone są wyłącznie wydatki kwalifikowalne.
W sytuacji gdy podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego dla beneficjenta, faktury
opłacane są z dwóch rachunków:
•
•
kwota netto z rachunku wyodrębnionego do obsługi zaliczki
kwota podatku VAT z rachunku własnego beneficjenta
Płatności w ramach rachunku zaliczkowego dokonywane są do wyczerpania
środków na tym rachunku tj. do kwoty przyznanej w umowie
o dofinansowanie w zakresie zaliczki, a następnie ze środków własnych
beneficjenta.
Brak lub nieprawidłowy opis na odwrocie
dokumentu księgowego
Wymagane adnotacje:
Sprawdzono pod względem merytorycznym;
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym;
Zatwierdzono do wypłaty;
Dekretacja księgowa (Beneficjenci prowadzących pełną księgowość) albo
adnotacja wskazująca numer pozycji z „Zestawienia wszystkich
dokumentów księgowych dotyczących operacji” (pozostali Beneficjenci);
Data i podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
Opis dokumentu księgowego – c.d.
Nazwa programu „Zrównoważony rozwój
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;
sektora
rybołówstwa
Nazwa środka, np. „4.1 a Wzmocnienie konkurencyjności…”
Umowa o dofinansowanie nr ...................... z dnia ...........;
Umowa z wykonawcą/zlecenie z dostawcą nr......... z dnia ........ (jeżeli
dotyczy);
Kwota wydatków kwalifikowalnych (dla danego dokumentu);
Informacja o sfinansowaniu wydatku z zaliczki (jeżeli dotyczy);
Opis związku wydatku z projektem – odniesienie do pozycji z zestawienia
rzeczowo-finansowego;
Data i podpis osoby sporządzającej opis dokumentu.
Błędy w załącznikach do wniosku o płatność
Poprawianie błędów
Błędy w opisach dowodów księgowych należy poprawiać poprzez skreślenie
niepoprawnej treści lub kwoty, w taki sposób, aby pierwotny zapis pozostał
czytelny; obok korekty należy wpisać treść poprawną oraz datę poprawki wraz
z podpisem osoby upoważnionej do dokonania tej czynności.
Nie należy poprawiać pojedynczych liter ani cyfr.
Nanoszenie poprawek w umowach/aneksach wymaga parafowania przez
obie strony.
Faktury VAT poprawia się notą lub fakturą korygującą.
Problemy z osiągnięciem celu operacji
§ 3. Umowy o dofinansowanie - Realizacja operacji obejmuje:
wykonanie zakresu rzeczowego;
poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niż do
dnia złożenia wniosku o płatność;
udokumentowanie wykonania robót, dostaw lub usług;
osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o
płatność końcową
-
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu
nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych
przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją.
§ 5. Umowy o dofinansowanie - Beneficjent zobowiązuje się do spełniania wymagań
sanitarnych, ochrony środowiska, weterynaryjnych, a także dotyczących bezpieczeństwa
żywności i żywienia oraz warunków ochrony zwierząt, jeżeli są wymagane przepisami
prawa krajowego w odniesieniu do realizowanej operacji, nie później niż do dnia złożenia
wniosku o płatność
Pozostałe uwagi
Faktury VAT i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej przedłożone we
wniosku o płatność powinny być opłacone w całości.
W przypadku częściowego finansowania wydatków w ramach PROW lub ze
środków własnych należy dostarczyć dowody zapłaty dokumentujące całościowe
opłacenie dokumentów.
Układanie dokumentów w segregatorze
faktura lub inny dowód księgowy;
umowa z wykonawcą;
dokumenty
prac;
potwierdzające
odbiór
dowód zapłaty;
oferty;
inne załączniki (np. zaproszenia, listy
obecności, dokumentacja zdjęciowa
itp.)
Dokumenty należy układać w kolejności wskazanej we wniosku o płatność.
Dziękuję za uwagę
Andrzej Brasuń
Wydział Obszarów Wiejskich
Dział ds. os 4 PO RYBY
[email protected]
Tel: 71 776-91-33
Aleksandra Czekaj
Wydział Obszarów Wiejskich
Dział ds. os 4 PO RYBY
[email protected]
Tel: 71 776-96-94
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards