Test sprawdzający z marketingu

advertisement
Test sprawdzający z marketingu. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwach.
Imię i nazwisko: .................................................................................
Klasa: .......................................
Zestaw I
1. Wyjaśnij pojęcie marketingu ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Podejmowanie decyzji marketingowych dotyczy:
a) produktu, cen, dystrybucji i promocji,
b) ekonomicznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
c) określenia zestawu instrumentów i działań marketingowych.
3. Produkty wg kryterium materialności i czasu użytkowania dzielimy na:
a) materialne i niematerialne,
b) konsumpcyjne i przemysłowe,
c) artykuły pierwszej potrzeby, ogólnego użytku, specjalnego przeznaczenia.
4. Podaj rdzeń korzyści przy zakupie mięsa .......................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. Asortyment szeroki oznacza następującą ofertę przedsiębiorstwa:
a) szereg odmian danego produktu,
b) cały wachlarz produktów,
c) jeden lub kilka rodzajów produktu.
6. Wersja standardowa produktu to:
a) uproszczona i tania,
b) odpowiadająca najpowszechniejszym preferencjom,
c) odpowiadająca preferencjom nabywców o najniższych dochodach.
7. Z punktu widzenia producenta marka między innymi:
a) pozwala pozyskać lojalność konsumentów,
b) ochrania interesy konsumenta,
c) ułatwia wprowadzenie nowych produktów.
8. Chcesz zwiększyć swój udział w rynku, być bardziej widocznym i czuć się bezpieczniej,
wykorzystując do tego celu cenę jako instrument, a więc obniżasz cenę, gdy:
a) Klienci przywiązują dużą wagę do poziomu cen;
b) Twój produkt jest unikalny, zaś konkurencja na rynku słaba;
c) Masz niewykorzystane zdolności produkcyjne lub nadmiar personelu;
d) Masz ograniczone możliwości produkcyjne;
e) Koncentrujesz się na takim segmencie nabywców, który nie zwraca uwagi na cenę;
f) W produkcji Twojego wyrobu można osiągnąć tzw. efekt skali, czyli jednostkowe koszty
produkcji malejące ze wzrostem liczby produkowanych wyrobów;
g) Chcesz wykorzystać cenę w strategii promocyjnej, np. w miarę jak produkt przesuwa się w
swoim cyklu życia planujesz obniżać cenę, aby wejść na nowe rynki;
h) Niebezpieczeństwo konkurencji jest niewielkie;
i) Niższa cena nie będzie kojarzyć się z gorszą jakością produktu;
j) Wysoka cena będzie kojarzyć się z wysoką jakością towaru;
k) Niższą ceną zachęcisz konkurencję do zajmowania się tym rynkiem;
l) Obniżka ceny spowoduje na rynku zainteresowanie Twym wyrobem.
9. Narysuj krzywą popytu elastycznego.
10. Gdy producent sprzedaje swój produkt bezpośrednio ostatecznym odbiorcom to mamy do
czynienia z ………………………………………………………………………………….
11. Wymień przynajmniej trzy zalety wykorzystywania kanału bezpośredniego dystrybucji.
a) …………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………
12. Przedmiotem reklamy są:
a) produkt i jego marka,
b) warunki sprzedaży,
c) korzyści jakie może osiągnąć odbiorca,
d) kryteria wyboru środków reklamy.
13. Wymień funkcje aktywizacji sprzedaży.
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
14. Sprzedaż osobista jest szczególnie istotnym narzędziem aktywizacji sprzedaży gdy:
a) kanały dystrybucji są długie,
b) produkt wymaga demonstracji,
c) cena produktu jest stała,
d) cena produktu nie jest stała.
15. Podaj dwa przykłady zależności pomiędzy cyklem życia produktu, a wyborem określonego
rodzaju środka promocyjnego.
 .....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
16. Wybierz dziedzinę sponsorowania dla przedsiębiorstwa produkującego artykuły podstawowej
potrzeby.
……………………………………………………………………………………………………
17. Działania public relations są związane:
a) bezpośrednio ze sprzedażą,
b) pośrednio ze sprzedażą.
18. Wymienione instrumenty marketingowe zakwalifikuj do jednej z czterech grup.
Instrumenty: public relations, jakość, kredyt, lokalizacja punktu usługowego lub sklepu,
wzornictwo, marka, reklama, termin płatności, sprzedaż osobista, kanały dystrybucji, promocja
sprzedaży, asortyment, cena katalogowa, zasięg terytorialny sprzedaży, rabat, serwis,
gwarancja, karty stałego klienta, rozmiary, przyjmowanie zwrotów, nazwa.
Instrumenty związane z:
produktem
ceną
dystrybucją
promocją
Test sprawdzający z marketingu. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwach.
Imię i nazwisko: .................................................................................
Klasa: .......................................
Zestaw II
1. Wyjaśnij pojęcie marketingu mix ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Produkt w marketingu jest:
a) końcowym efektem procesu produkcyjnego,
b) zbiorem korzyści dla nabywcy,
c) rzeczą lub usługą zaspokajającą potrzeby nabywcy.
3. Produkty wg kryterium ostatecznego odbiorcy dzielimy na:
a) materialne i niematerialne,
b) konsumpcyjne i przemysłowe,
c) artykuły pierwszej potrzeby, ogólnego użytku, specjalnego przeznaczenia.
4. Podaj rdzeń korzyści przy zakupie twarogu ....................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. Asortyment głęboki oznacza następującą ofertę przedsiębiorstwa:
a) szereg odmian danego produktu,
b) jeden lub kilka rodzajów produktu,
c) cały wachlarz produktów.
6. Wersja popularna produktu to:
a) odpowiadająca najpowszechniejszym preferencjom,
b) uproszczona i tania,
c) wzbogacone o dodatkowe korzyści.
7. Z punktu widzenia producenta marka między innymi:
a) ułatwia utrzymanie przewagi nad konkurentami,
b) dostarcza satysfakcji psychologicznej,
c) gwarantuje ciągłe udoskonalenie produktu.
8. Istnieje strategia ceny zwana „zbieraniem śmietanki”; stosuje się wtedy wysokie ceny w celu
szybkiego odzyskania pieniędzy zainwestowanych w nowe produkty; można tak postępować
wtedy, gdy:
a) Klienci przywiązują dużą wagę do poziomu cen;
b) Twój produkt jest unikalny, zaś konkurencja na rynku słaba;
c) Masz niewykorzystane zdolności produkcyjne lub nadmiar personelu;
d) Masz ograniczone możliwości produkcyjne;
e) Koncentrujesz się na takim segmencie nabywców, który nie zwraca uwagi na cenę;
f) W produkcji Twojego wyrobu można osiągnąć tzw. efekt skali, czyli jednostkowe koszty
produkcji malejące ze wzrostem liczby produkowanych wyrobów;
g) Chcesz wykorzystać cenę w strategii promocyjnej, np. w miarę jak produkt przesuwa się w
swoim cyklu życia planujesz obniżać cenę, aby wejść na nowe rynki;
h) Niebezpieczeństwo konkurencji jest niewielkie;
i) Niższa cena nie będzie kojarzyć się z gorszą jakością produktu;
j) Wysoka cena będzie kojarzyć się z wysoką jakością towaru;
k) Niższą ceną zachęcisz konkurencję do zajmowania się tym rynkiem;
l) Obniżka ceny spowoduje na rynku zainteresowanie Twym wyrobem.
9. Narysuj krzywą popytu nieelastycznego.
10. Zespół kolejnych ogniw, za pośrednictwem których dokonuje się przemieszczania produktów to
..........................................................................................................................................................
11. Wymień trzy korzyści wynikające ze sprzedaży przez pośredników.
a) …………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………
12. Środki reklamy to:
a) marka produktu,
b) nosiciele informacji, które przedsiębiorstwo chce przekazać na rynek,
c) nosiciele sugestii, które przedsiębiorstwo chce przekazać na rynek,
d) radio, TV, czasopisma, poczta.
13. Wymień funkcje reklamy.
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
14. Zastosowanie promocji sprzedaży ma szczególne znaczenie w przypadku:
a) niewielkich zapasów produktu,
b) istnienia na rynku produktów substytucyjnych,
c) konieczność wzmocnienia marki,
d) braku na rynku substytucyjnych produktów.
15. Podaj dwa przykłady zależności pomiędzy określonym rodzajem środka promocji i
stosowaniem reklamy.
 .....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
16. Wybierz dziedzinę sponsorowania dla przedsiębiorstwa produkującego ekskluzywne
samochody.
…………………………………………………………………………………………………….
17. Działania w sferze public relations oddziaływają na:
a) pojedyncze jednostki,
b) grupy ludzi.
18. Wymienione instrumenty marketingowe zakwalifikuj do jednej z czterech grup.
Instrumenty: public relations, jakość, kredyt, lokalizacja punktu usługowego lub sklepu,
wzornictwo, marka, reklama, termin płatności, sprzedaż osobista, kanały dystrybucji, promocja
sprzedaży, asortyment, cena katalogowa, zasięg terytorialny sprzedaży, rabat, serwis,
gwarancja, karty stałego klienta, rozmiary, przyjmowanie zwrotów, nazwa.
Instrumenty związane z:
produktem
ceną
dystrybucją
promocją
Download