Odp. na pytania do SIWZ

advertisement
Dęblin, dnia 19.04.2016 r.
Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego
na dostawę kompleksowego wyposażenia Laboratorium Meteorologii
METEOLAB i Geograficznych Systemów Informacyjnych GISLAB - numer
Zp/pn/38/2016
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W związku ze złożonym pytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:
1. PYTANIE
Ile osób będzie uczestniczyło w szkoleniach? (dotyczy Zadania 5).
ODPOWIEDŹ
W szkoleniach będzie uczestniczyło max. 10 osób - słuchaczy.
2. PYTANIE
Czy szkolenia będą mogły odbywać się w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę, konkretnie
w Warszawie? (dotyczy Zadania 5).
ODPOWIEDŹ
Szkolenia powinny odbyć się w siedzibie Zamawiającego (WSOSP).
3. PYTANIE
Czy macie Państwo jakieś preferencje co do terminów? (dotyczy Zadania 5).
ODPOWIEDŹ
Zamawiający ustali terminy szkoleń po zakończeniu procedury przetargowej.
4. PYTANIE
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (nieużywanego nigdy
wcześniej)? Pytanie to uzasadniamy tym, że w ostatnim czasie w zamówieniach publicznych
wiele firm oferuje używane oprogramowanie komputerowe, co może narazić Zamawiającego
na problemy związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodnie z postanowieniami
licencyjnymi producenta oprogramowania. Używane oprogramowanie typu OEM, jest
znacząco tańsze od nowego, przy czym zasady licencjonowania tego typu oprogramowania w
przypadku firmy Microsoft, zakazują jego przenoszenia poza urządzenie, na którym zostało
zainstalowane pierwotnie (za wyjątkiem sytuacji, w której urządzenie to ulegnie awarii).
Dodatkowo pragniemy poinformować Zamawiającego o możliwości weryfikacji takich
licencji – infolinia firmy Microsoft jest w stanie udzielić informacji, czy dany klucz
licencyjny był już aktywowany w przeszłości na innym komputerze?
1
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego.
Zamawiający w SIWZ w pkt 4 - Przedmiot zamówienia oraz w projekcie umowy
§ 5 Warunki techniczne zawarł zapis, że przedmiot umowy dostarczony przez
Wykonawcę będzie fabrycznie nowy.
5. PYTANIE
W SIWZ Wymagania minimalne Zadanie 1 - Zakup sprzętu komputerowego, w opisie ppkt.
1.1 Zamawiający wskazał System operacyjny Windows 10, a w Opisie oprogramowania, w
pkt. 38 wymienił dwukrotnie nazwę Windows 7 PL Professional.
Ponadto, w SIWZ Wymagania minimalne Zadanie 1 - Zakup sprzętu komputerowego, w
opisie podpunktu 1.1- Oprogramowanie, w punkcie 1, Zamawiający wskazał możliwość
dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru
instalowanych poprawek.
Dokonanie poprawek systemu przez Internet z opcją wyboru instalowanych poprawek
możliwe jest w przypadku systemu Windows 7. Taka możliwość nie występuje dla sytemu
Windows 10, w którym instalacja poprawek następuje automatycznie z opcją wyłącznie
odłożenia w czasie.
Wobec powyższego prosimy o doprecyzowanie "Opisu przedmiotu zamówienia” w zakresie
zadania nr 1 i jednoznaczne wskazanie systemu operacyjnego Windows 10 lub Windows 7
PL Professional.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wskazuje system operacyjny Windows 10 z możliwością downgrade do
Windows 7 PL Professional.
6. PYTANIE
W SIWZ Wymagania minimalne - Zadanie 1 - Zakup sprzętu komputerowego, w opisie ppkt.
1.1- Oprogramowanie, w pkt. 14, Zamawiający wskazał Funkcjonalność rozpoznawania
mowy.
Jednakże funkcjonalność ta występuje wyłącznie w systemie Windows 10 i na chwilę obecną
nie jest dostępna w polskiej wersji językowej.
a) Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w/w funkcjonalności w wersji obcojęzycznej?
b) Czy w przypadku gdy w odpowiedzi na Pytanie 1 Zamawiający wskaże oprogramowanie
Windows 7 jako spełniające wymagania SIWZ, wyrazi zgodę na wykreślenie
Funkcjonalności rozpoznawania mowy z wymagań SIWZ?
ODPOWIEDŹ
W pkt. 14 zamawiający wskazał funkcjonalność rozpoznawania mowy pozwalającej na
sterowanie komputerem głosowo. Dopuszczamy angielską wersję językową.
7. PYTANIE
W SIWZ Wymagania minimalne Zadanie 1 - Zakup sprzętu komputerowego, w opisie ppkt.
1.1- Oprogramowanie, w pkt. 38, Zamawiający wskazał możliwość używania co najmniej
dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego.
a) Czy dla Zamawiającego dwie poprzednie wersje względem Windows 10 to Windows 8 i
8.1 czy też Windows 8 i Windows 7?
b) Czy w przypadku gdy w odpowiedzi na Pytanie 1 Zamawiający wskaże
oprogramowanie Windows 7 jako spełniające wymagania SIWZ, wyrazi zgodę na
2
wykreślenie z SIWZ wymogu używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji
oprogramowania systemowego?
ODPOWIEDŹ
Przy wskazaniu oprogramowania Windows 10 zamawiający wskazuje możliwość
używania wcześniejszej wersji oprogramowania systemowego Windows 8.1 i Windows 7
Professional.
8. PYTANIE
W SIWZ Wymagania minimalne Zadanie 1 - Zakup sprzętu komputerowego, w opisie ppkt.
1.3- Serwer, Zamawiający wskazał brak Dołączonego systemu operacyjnego, a kilka pozycji
niżej Dołączony system operacyjny- Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard.
Czy w odniesieniu do w/w opisu Zamawiający miał na myśli dostawę serwera bez
zainstalowanego systemu ale z dołączoną płytą zawierającą system operacyjny Microsoft
Windows Server 2012 R2 Standard?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga zainstalowania systemu operacyjnego – Microsoft Windows
Server 2012 R2 Standard na serwerze.
9. PYTANIE
Czy z uwagi na ograniczony czas niezbędny do przygotowania oferty po udzieleniu
odpowiedzi na wskazane wyżej pytania, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie okresu
składania ofert do 29.04.2016 r.?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, że komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sekcji
Zamówień Publicznych przy ul. 2 Pułku „Kraków” budynek nr 22, pok. nr 3 w dniu
22 kwietnia 2016 r. o godz. 10.30.
KANCLERZ
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
mgr Waldemar BIENIEK
Wyk. J.B. tel.: 261 517 453
3
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards