Nr sprawy - bip.poznan.pl

advertisement
Urząd Miasta Poznania
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Nr sprawy: ZP-II.271.258.2012.HS1(ZOU.271.1.2013.HS1)
Uczestnicy postępowania
Poznań, 7 stycznia 2013 r.
W związku z pytaniami zadanymi przez jednego z uczestników postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „Dostawa 200 zestawów komputerowych klasy
PC“ Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.
Pytanie 1
„Zamawiający
wymaga przeprowadzenia
testu
Sysmark
2007
Preview
na
komputerze
wyposażonym w system operacyjny MS Windows 7 PL 32bit. Pragniemy poinformować,
że przeprowadzenie ww testu nie jest możliwe na polskojęzycznej wersji systemu Windows 7.
Producent oprogramowania testującego na swojej stronie internetowej wyraźnie informuje
"SYSmark 2007 Preview is supported on English, French, German, and Japanese operating
systems"
Oprogramowanie Sysmark być może uruchamia się na polskiej wersji językowej systemu
operacyjnego, ale wynik taki nie może być miarodajny ponieważ system operacyjny Windows 7
w wersji PL nie jest wspierany przez producenta oprogramowania testującego. Osiągnięty na takiej
konfiguracji wynik nie może być więc traktowany jako podstawa do oceny zgodności oferty.
Wnosimy o zmianę wersji systemu operacyjnego na jedną z obsługiwanych i wspieranych przez
producenta oprogramowania testującego.”
Odpowiedź 1
Zamawiający podtrzymuje swoje wytyczne odnośnie przeprowadzenia testu wydajnościowego na
systemie Windows 7 Professional w wersji polskiej.
Dodatkowo wyjaśniamy, że Zamawiający wielokrotnie przeprowadzał test BAPCo SYSmark2007
Preview na polskojęzycznej wersji systemu Windows 7 i jest to jak najbardziej możliwe. Ponadto
jest to już piąte postępowanie przetargowe prowadzone przez Zamawiającego z przedmiotowym
wymaganiem. W poprzednich postępowaniach Wykonawcy składali oferty na tych samych
warunkach, co oznacza, że przeprowadzenie testu przez Wykonawców również było możliwe.
Ponownie informujemy, że dla prawidłowego przeprowadzenia testu BAPCo SYSmark2007
Preview należy wykonać zmiany konfiguracyjne systemu operacyjnego, określone przez
producenta programu testowego na jego stronie internetowej dla systemów Windows innych niż
angielskojęzyczne.
Pytanie 2
„Zamawiający wymaga aby na komputerach był zainstalowany Microsoft Windows XP Professional
PL z SP3. Pragniemy poinformować, że firma Microsoft producent systemu operacyjnego Windows
XP wycofała ww system operacyjny w wersji OEM z dystrybucji w lutym 2010roku. Natomiast
wielkowolumenowi producenci komputerów (tzw. Direct OEM) na podstawie umowy z firmą
Microsoft utracili możliwość instalacjl/preinstalacji ww systemu operacyjnego w październiku 2010
roku.
Zwracamy się o zmianę zapisu SIWZ i dopuszczenie komputerów z zainstalowanym Windows 7.
Przypominamy również, że zgodnie z licencją systemu operacyjnego Windows 7 Professional /
Ultimate UŻYTKOWNIK KOŃCOWY posiada prawo instalacji wcześniejszej wersji systemu
operacyjnego (tzw "Downgrade") odpowiednio Vista Business / Ultimate lub XP Professional we
własnym zakresie. Prawo to nie dotyczy jednak PRODUCENTA komputera, a jedynie użytkownika
końcowego.”
Odpowiedź 2
Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania (określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy)
odnośnie wymaganego (zainstalowanego) systemu operacyjnego na oferowanych komputerach (tj.
Microsoft Windows XP Professional PL z SP3). Sposób instalacji systemu operacyjnego
Zamawiający pozostawia Wykonawcy (jedynym wymogiem jest, aby był on zgodny z warunkami
wymaganej przez Zamawiającego licencji Microsoft Windows 7 Professional). W ostatnim zdaniu
tego pytania Wykonawca Sam wskazuje możliwy sposób realizacji przedmiotowego wymogu tj.
instalacja wcześniejszej wersji systemu operacyjnego (tzw „downgrade”).
Pytanie 3
„Czy Zamawiający dopuści komputery, których płyta główna nie jest w całości wyposażona
w
kondensatory
typu
„Solid-State"
spełniające
wszystkie
pozostałe
wymagania
Zamawiającego?”
Odpowiedź 3
Zamawiający podtrzymuje wymóg, aby płyty główne w oferowanych komputerach były wyposażone
w całości w kondensatory typu „Solid-State". Podyktowane jest to potrzebą, aby dostarczone
komputery, w tym płyty główne, przez wieloletni okres ich użytkowania (również pogwarancyjny)
charakteryzowały się niezawodnością i stabilnością pracy.
Proszę o uwzględnienie powyższych odpowiedzi w składanej ofercie.
Download