Dr Iwona Chmura-Rutkowska

advertisement
Dr Iwona Chmura-Rutkowska
Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Mgr socjologii
Adiunkt w Zakładzie Socjologii Edukacji
WSE UAM w Poznaniu
Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
Zainteresowania naukowe oraz praca badawcza koncentrują się wokół problemu społecznokulturowych mechanizmów treningu socjalizacyjnego oraz praktyk edukacyjnych
reprodukujących stereotypy i uprzedzenia związane z płcią. Tematyka prac dyplomowych
pisanych w ramach seminariów dotyczy problemów i zagadnień związanych z
kształtowaniem się płci kulturowej, in. rodzaju (gender) zarówno na poziomie jednostki, jak i
społeczeństwa. Szczególny nacisk położony zostanie na te praktyki kulturowe i edukacyjne,
które są źródłem nierówności społecznych, przemocy i barier rozwojowych.
Publikacje:
 Chmura-Rutkowska I., Blondyna na motorze, czyli wizerunek kobiety w „Playboyu”,
„Rocznik Pedagogiczny” 2001, t. 24, s. 243 - 256.
 Chmura-Rutkowska I., „Fartuchowce” i strażacy - czyli płeć w elementarzu, „Forum
Oświatowe” 2002, nr 2, s. 47- 64.
 Chmura-Rutkowska I., Getto nauczycielek – w pułapce stereotypu, (w:) M.
Chomczyńska-Rubacha (red.) Płeć i Rodzaj w Edukacji, WSHE, Łódź 2004, s. 109121.
 Chmura-Rutkowska I., Ostrouch J., Doświadczenia socjalizacyjne młodych kobiet i
mężczyzn w zakresie domowej edukacji seksualnej, (w:) M. Chomczyńska-Rubacha
(red.) Role płciowe. Kultura i edukacja, WSHE, Łódź 2006, s. 133-150.
 Chmura-Rutkowska I., Ostrouch J., Mężczyźni na przełęczy życia. Studium
socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków 2007.
 Chmura-Rutkowska I., Kulturowe i społeczne negocjowanie tożsamości współczesnych
kobiet i mężczyzn (na przykładzie wybranych czasopism oraz w świadomości młodych
dorosłych), (w:) R. Borowicz (red.), Współobecne dyskursy, UMK Toruń 2009, s. 357378.
 Chmura-Rutkowska I., Czy młode kobiety tęsknią za tradycją?, (w:) L. Kopciewicz, E.
Zierkiewicz (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i
edukacji, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2009, s. 317-347.
 Chmura-Rutkowska I., „Poznaj swego wroga”- reprezentacje kobiecości i męskości w
wybranych „luksusowych” popularnych czasopismach wydawanych w Polsce po 1989
roku, (w:) M. Frąckowiak-Sochańska, S. Królikowska (red.), Kobiety w polskiej
transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, Wyd. Adam
Marszałek, Poznań 2010, s. 378-422.
Proponowana tematyka prac magisterskich/dyplomowych (konkretne przykłady
tematów):
 Rola postaw rodziców, zabaw i zabawek oraz mass mediów i literatury w socjalizacji













płciowej w okresie dzieciństwa i adolescencji.
Socjalizacja płciowa, jako element ukrytego programu w edukacji przedszkolnej.
Wzorce kobiecości, męskości i relacji kobieta-mężczyzna/dziewczyna-chłopak w
treściach współczesnych mediów oraz w podręcznikach szkolnych.
Dziewczęta i chłopcy – specyfika zachowań i relacji rówieśniczych
Stereotypy i uprzedzenia związane z płcią u dzieci i młodzieży.
Formy przemocy ze względu na płeć w szkole i relacjach rówieśniczych dzieci i
młodzieży.
Różnice doświadczeń szkolnych dziewcząt i chłopców na różnych etapach edukacji
szkolnej.
Relacje między dziewczętami a chłopcami w szkole - z perspektywy uczniowskiej,
nauczycielskiej i rodzicielskiej.
Specyfika funkcjonowania kobiet i mężczyzn w roli zawodowej nauczyciela.
Nauczycielskie przekazy dotyczące kobiecości i męskości w edukacji szkolnej.
Edukacja seksualna w polskiej szkole.
Kobiety i mężczyźni w relacjach rodzinnych i sferze prywatnej (macierzyństwo,
ojcostwo, nieodpłatna praca kobiet, przemoc w rodzinie, czas wolny)
Kobiety i mężczyźni w społeczeństwie obywatelskim i sferze publicznej (reprezentacja i
udział w strukturach władzy, status i role zawodowe, funkcjonowanie na rynku pracy,
zasoby finansowe)
Prawa kobiet, ruch na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
Kontakt: (telefon, e: mail, terminy i miejsce odbywania dyżurów, itp.)
0604 872 374
[email protected]
DYŻURY
wtorek12.00 - 13.00 p. 48 budynek AB
środa od 23.02.2011 14.00 - 15.00 p. 221 Kolegium w Gnieźnie
od 06.04.2011 14.45 - 15.45 p. 221 Kolegium w Gnieźnie
Inne informacje
 Uczestniczka Interdyscyplinarnych Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz równolegle na Wydziale Zarządzania i
Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001-2002).
 W latach 2004-2008 pracowała na rzecz projektów w ramach Programu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego UE (EFS) w obszarze tematycznym dotyczącym godzenia życia
rodzinnego i zawodowego oraz ponownej integracji kobiet i mężczyzn, którzy opuścili
rynek pracy.
 Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i
Tożsamością Kulturową UAM.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards