Podstawowe b**dy - FALA - Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej

advertisement
Z pamiętnika młodej asesorki
Rodzaje błędów-kryteria oceny

Formalne

Merytoryczne

Ogólne kryteria
horyzontalne

STRATEGICZNE
Polityka równych szans i
zrównoważonego rozwoju
Prawodawstwo wspólnotowe,
krajowe,
SZOP POKL

Kryteria dostępu
Standard minimum
Wyjątki wynikają z ograniczonej
rekrutacji:
•Profil działalności projektodawcy –
ograniczenia statutowe,
 •Realizacja działań pozytywnych,
 •Zakres realizacji projektu

Cele strategiczne równości płci





1.Równy stopień niezależności
ekonomicznej kobiet i mężczyzn,
2.Godzenie życia prywatnego i
zawodowego,
3.Równe uczestnictwo w podejmowaniu
decyzji,
4.Wykorzenienie wszelkich form przemocy
związanych z płcią,
5.Eliminowanie stereotypów związanych z
płcią.
Standard minimum
1.Czy uzasadnienie potrzeby realizacji
projektu zawiera analizę sytuacji kobiet i
mężczyzn, która wskazuje na nierówności
ze względu na płeć? (punkt 3.1 wniosku o
dofinansowanie).
 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn
zawarta w uzasadnieniu potrzeby realizacji
projektu, zawiera dane ilościowe, które
wskazują na brak istniejących nierówności
w obszarze problemowy projektu?

Standard minimum


3. Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu
potrzeby realizacji projektu dotyczą zasięgu i
obszaru interwencji projektu (punkt 3.1 wniosku o
dofinansowanie).
4. Rozwiązania planowane do wypracowania i
działania podejmowane w projekcie odpowiadają
na nierówności lub bariery ze względu na płeć,
istniejące w obszarze problemowym projektu lub
różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i
mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia
istniejących nierówności w obszarze projektu
(punkt 3.2 i 3.3 wniosku o dofinansowanie).
Standard minimum
5.Rezultaty są podane w podziale na
płeć i wynikają z uzasadnienia potrzeby
realizacji projektu. Rezultaty wskazują
jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i
mężczyzn w obszarze projektu
(punkt3.4wnioskuodofinansowanie).
 6. Projekt przewiduje równościowy
sposób zarządzania projektem (punkt
3.5 wniosku o dofinansowanie).

Źródła danych:
1.Raport GUS „Kobiety w Polsce” –2008
 2.Raport UNDP „Polityka równości płci –
Polska 2007”
 3.Krajowy System Monitorowania
Równego Traktowania Kobiet i
Mężczyzn
www.monitoring.rownystatus.gov.pl
 4.Obserwatoria Rynku Pracy
 5.System Informacji Oświatowej

Karta oceny cz. B
Numer pytania PYTANIE
z wniosku o
dofinansowanie
projektu
3.1
Min:
12
pkt
20
CELE PROJEKTU
A
Wskazanie kwestii problemowych, które
zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki
realizacji projektu
10
B
Wskazanie celu głównego i celów
szczegółowych projektu
3
C
Wskazanie zgodności celów z PO KL, Planem
działania oraz innymi właściwymi dokumentami
strategicznymi
7
Karta oceny cz. B
Numer pytania z
wniosku o
dofinansowanie
projektu
PYTANIE
3.2
GRUPY DOCELOWE PROJEKTU (nie
dotyczy projektów o charakterze
badawczym i informacyjnym)
Min 9 pkt
A Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub
15 (0)
5
instytucji, które zostaną objęte
wsparciem)
B Uzasadnienie wyboru grupy docelowej
5
C Opis sposobu rekrutacji uczestników
5
projektu (w tym uwzględnienie zasady
równości szans, w tym równości płci)
Grupy docelowe - statut
uczestnika -tabela
Nie należy zostawiać żadnych pól nie
wypełnionych. Jeżeli nie przewiduje się
objęciem wsparcia danejkategorii–
należywpisać„0”
 W przypadku projektów o charakterze
badawczym lub informacyjnym należy
w pkt.3.2 umieścić zapis nie dotyczy.
 BEZROBOTNY= TYLKO W PUP
 NIEAKTYWNY ZAWOD=POZOSTALI

Karta oceny cz. B
Numer pytania PYTANIE
z wniosku o
dofinansowanie
projektu
DZIAŁANIA
3.3
Min.
12/18
15/30
a
Wykazanie adekwatności doboru
instrumentów służących osiągnięciu
celów projektu, racjonalność
harmonogramu działań
15/15
b
Opis stosowanej metodologii
badania/kanałów informacyjnych i
sposobu dotarcia do grup docelowych
kampanii
0/15
Karta oceny cz. B
Numer
PYTANIE
pytania z
wniosku o
dofinansowan
ie projektu
3.4
25
REZULTATY I PRODUKTY PROJEKTU
A
Opis twardych i miękkich rezultatów projektu
oraz produktów projektu w odniesieniu do
planowanych działań, z uwzględnieniem ich
trwałości i kompleksowości, racjonalności,
wykonalności i zamierzonej do osiągnięcia
wartości dodanej projektu
10
B
Opis sposobu monitorowania (badania,
mierzenia) rezultatów i produktów projektu
5
C
Opis, w jaki sposób ww. rezultaty i produkty
wpłyną na realizację założonych celów projektu
10
Min 15
pkt
Karta oceny cz. B
Numer pytania z
wniosku o
dofinansowanie
projektu
PYTANIE
3.5
POTENCJAŁ PROJEKTODAWCY
I SPOSÓB ZARZĄDZANIA
PROJEKTEM
Min:
6 pkt
10
A
Doświadczenie w realizacji
podobnych przedsięwzięć
3
B
Doświadczenie w realizacji
podobnych przedsięwzięć
3
C
Sposób zarządzania projektem
(podział obowiązków, personel
kluczowy)
4/2
D
Rola partnerów lub innych
instytucji zaangażowanych w
projekt (jeśli dotyczy)
0/2
Kolejność wniosków na liście
Rezultaty i produkty - 25
 •Cele - 20
 •Działania - 15
 •Grupy docelowe projektu -15
 •Wydatki projektu -15
 •Potencjał projektodawcy i sposób
zarządzania projektem-10.

kryteria merytoryczne:
I. jakości projektu:






•uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów
szczegółowych PO KL;
•sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup
docelowych;
•wartość dodana projektu;
•doboru działań i dostosowanie wsparcia do potrzeb grupy docelowej;
•rezultaty projektu;
•racjonalność harmonogramu działań;
II. beneficjenta:


•wiarygodność -doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał
instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
•sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);
III. finansowania projektu:



•niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
•efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
•kwalifikowalność wydatków.
oddolna inicjatywa lokalna

projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej
grupy docelowej (w tym przypadku mieszkańców
gmin wiejskich, wiejsko –miejskich i miast do 25 tys.
mieszkańców) zakładający udział grupy docelowej w
formułowaniu założeń i realizacji projektu.

udzielane wsparcie musi wynikać z potrzeby
społeczności lokalnej np. służyć rozwiązaniu
problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność
lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu
własnych zdolności społeczności lokalnej do
diagnozowania i rozwiązywania problemów

udział grup w identyfikacji potrzeb i zakresu
wsparcia na etapie przygotowania i realizacji
projektu.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Warsztaty zrealizowano w ramach programu
„Kompetentni liderzy -sprawne organizacje”
dotowanego przez PO FIO 2009
ze środków MPiPS
REALIZATORZY:
Fundacja wspierania Aktywności Lokalnej FALA
Fundacja MAGNUS
Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO
Dalsze konsultacje: [email protected]
Koordynator Małgorzata Suwaj 663 514 264
Download