Prof - als.wpia.uw.edu.pl

advertisement
Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Studia Podyplomowe „Akademia Liderów Samorządowych”
Wyrównywanie statusu płci w praktyce
( wykłady 18.III.2012)
Wykłady koncentrować się będą na zagadnieniach równości kobiet i mężczyzn w trzech
obszarach:
1. władzy na szczeblu lokalnym i centralnym oraz mechanizmów wyrównywania szans
kobiet i mężczyzn,
2. pracy zawodowej i przedsiębiorczości, z uwzględnieniem propozycji wprowadzenia w
UE kwot płci w biznesie
3. wolności od przemocy
Przedstawione zostaną miedzy innymi:
I. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu Lokalnym o
II. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy (wybrane zagadnienia).
III. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie udziału kobiet w podejmowaniu
decyzji politycznych – jakość i równość z marca 2012
Postanowienia tych regulacji staną się punktem wyjścia do przedstawienia głównych
obszarów nierówności, prawnej i socjologicznej wiedzy na ich temat oraz na temat prób
przezwyciężania nierówności.
I.
Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu Lokalnym
1. Wprowadzenie i główne zasady Karty
2. Równościowy Plan Działania. Zasada konsultacji
3. Równość płci jako zasada demokracji. Reprezentacja polityczna. Trzy grupy
powodów uzasadniających dążenia do zrównoważonej reprezentacji politycznej.
Zasada popytu i podaży. Polska opinia publiczna o kobietach u władzy. Kwoty i
parytet. Czy coś się zmienia tam, gdzie więcej kobiet sprawuje władzę
4. Zrównoważona reprezentacja w swoich własnych organach decyzyjnych
5. JST jako pracodawca: znoszenie nierówności w zatrudnieniu, przeciwstawianie się
molestowaniu seksualnemu, dobór kadr, godzenie życia zawodowego i rodzinnego,
zachęcenie mężczyzn do korzystania z prawa opieki
6. Zamówienia publiczne
7. Edukacja: dostęp, stereotypy w nauczaniu i ich zwalczanie
8. Zdrowie
9. Pomoc i świadczenia socjalne
10. Opieka nad dzieckiem jako priorytet działań. Opieka nad innymi osobami jako prawo i
zadanie obu płci
11. Przeciwstawienie się wykluczeniu społecznemu (ubóstwo, wykluczenie z użycia
technologii informacyjnej, specyficzne potrzeby kobiet. specyficzne potrzeby
emigrantów)
12. Mieszkalnictwo. Problemy kobiet.
13. Kultura, sport, czas wolny (dostęp, zwalczanie stereotypów, kultura - w tym książki
poświęcone równości w bibliotekach)
14. Bezpieczeństwo i ochrona (statystyki uwzględniające płeć i polepszanie stanu
bezpieczeństwa)
15. Przemoc i jej związek z nierówną dystrybucją władzy. Mity i stereotypy na temat
przemocy. Zobowiązania sygnatariusza do działań: pomoc i wsparcie dla ofiar,
informacje, szkolenia, koordynacja działań, podnoszenie świadomości.
16. Handel ludźmi
17. planowanie i zrównoważony rozwój ( tu też pomoc dla kobiet- przedsiębiorczyń )
II.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy:
1. zasady ogólne
2. zadania gminy. Zadania wobec ofiar. Zadania wobec sprawców.
3. zadania własne powiatu
4. zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
III. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie udziału kobiet w podejmowaniu
decyzji politycznych – jakość i równość (z marca 2012)
1. Reprezentacja kobiet na stanowiskach wybieralnych
2. Reprezentacja kobiet na stanowiskach mianowanych
3. Środki promowania udziału kobiet w życiu politycznym
4. Promowanie równej reprezentacji płci w polityce dotyczącej stosunków zewnętrznych
Download