a. stopień doktora w dziedzinie socjologii, lub studiów na kulturową

advertisement
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: pracownik naukowy adiunkt
DATA OGŁOSZENIA: 2 lutego 2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19 lutego 2017 r.
LINK
DO
STRONY:
http://www.ifispan.pl/konkurs-na-stanowisko-pracownika-naukowego-adiunkta-w-
dziedzinie-socjologii-plci/
SŁOWA KLUCZOWE: socjologia, adiunkt, socjologia płci, historia ruchów społecznych na rzecz równości kobiet
i mężczyzn, metodologia i prowadzenie ilościowych i jakościowych badań terenowych,
Wymagane kwalifikacje:
a. stopień doktora w dziedzinie socjologii, lub studiów na kulturową tożsamością płci,
b. udokumentowany publikacjami dorobek naukowy, preferowani będą kandydaci, mający publikacje w
wysoko punktowanych periodykach z zakresu socjologii płci,
c. doktorat z zakresu socjologii polskich ruchów społecznych na rzecz równości kobiet i mężczyzn,
d. zaawansowana rozprawa habilitacyjna w zakresie specjalności, której dotyczy konkurs,
e. biegła znajomość języka angielskiego,
f. doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej, preferowani będą kandydaci mający
doświadczenie w kierowaniu lub pracy na stanowisku badawczym w międzynarodowych projektach
z zakresu równości kobiet i mężczyzn, w tym projektach instytucji Unii Europejskiej,
g. doświadczenie w opracowywaniu metodologii i prowadzeniu ilościowych i jakościowych badań
terenowych z zakresu socjologii płci i równości kobiet i mężczyzn, w tym badań społecznych
(dotyczących np. przemocy wobec kobiet) i badań nad politycznymi aspektami równości kobiet i
mężczyzn (dotyczących np. udziału kobiet w polityce, równości kobiet i mężczyzn w dokumentach
międzynarodowych),
h. doświadczenie w dydaktyce z zakresu metodologii badań nad płcią i seksualnością.
Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:
a.
b.
c.
d.
kopii dyplomu doktorskiego;
wykazu publikacji naukowych;
opinii o kandydacie samodzielnego pracownika nauki z dziedziny objętej tematyką Konkursu;
curriculum vitae zawierającego:
− historię pracy zawodowej;
− informację o udziale w konferencjach naukowych;
− informację o pobytach badawczych w ośrodkach zagranicznych i międzynarodowej współpracy
naukowej;
− informację o zrealizowanych i realizowanych obecnie projektach badawczych (grantach) ze
wskazaniem źródła ich finansowania i pełnionej funkcji (kierownik, wykonawca);
− informację o nagrodach i wyróżnieniach za działalność naukową;
− informację o stanie zaawansowania rozprawy habilitacyjnej;
− informację o problematyce badawczej, jaką kandydat/ka zamierza zajmować się w związku z
pracą w IFiS PAN;
e. potwierdzenie znajomości języków obcych.
Ponadto kandydaci są proszeni o złożenie kilku publikacji, które uznają za najważniejsze i najlepiej
charakteryzujące ich zainteresowania badawcze.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 19 lutego 2017 r. w formie elektronicznej na adres: [email protected]
Download