Nieformalne spotkanie ministrów ds.Rodziny i Równości Płci

advertisement
Nieformalne spotkanie ministrów ds.Rodziny i Równości Płci
2011-10-20
Rodzina, równość płci a rynek pracy - to tematyka
Nieformalnego Spotkania Ministrów ds. Rodziny i Równości Płci,
które odbędzie się w Krakowie 21 października pod hasłem
"Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych szansą na
aktywne uczestnictwo w rynku pracy kobiet i mężczyzn".
Spotkaniu towarzyszy Konferencja (20-21 października), w
której wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej,
urzędnicy ministerstw państw członkowskich UE, niezależni
eksperci, jak również przedstawiciele europejskich organizacji
międzynarodowych i pozarządowych oraz przedstawiciele
partnerów społecznych.
Głównym celem dwudniowej Konferencji jest wymiana poglądów na temat
mechanizmów godzenia ról zawodowych i prywatnych/rodzinnych w kontekstach
równości płci, demografii, polityki rodzinnej i rynku pracy. Eksperci, m. in. z Sieci ds.
Równości Płci i Rynku Pracy Komisji Europejskiej, Europejskiego Instytutu ds.
Równości Płci, Europejskiej Agencji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy,
europejskich organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych, będą
prezentować swój dorobek w zakresie promowania najlepszych mechanizmów
wspierających godzenie zakreślonych tematyką obrad ról. Zaprezentowany zostanie
również raport na temat stanu wdrażania Pekińskiej Platformy Działania,
zatytułowany “Kobiety a gospodarka: Godzenie życia zawodowego z rodzinnym jako
warunek równego uczestnictwa w rynku pracy”, a przygotowany dla Prezydencji
Polskiej przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Z treścią raportu
można się zapoznać na stronie: http://www.eige.europa.eu/node/1324
Pekińska Platforma Działania to jeden z dwóch końcowych dokumentów (drugim była
Deklaracja Pekińska), przyjętych we wrześniu 1995 roku przez rządy 189 krajów na IV
Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, zorganizowanej pod egidą ONZ w Pekinie.
Konferencja Pekińska podjęła problem nierówności między płciami w kontekście praw
człowieka, a Pekińska Platforma Działania określała strategie działania na rzecz
równości kobiet i mężczyzn oraz zwiększenia udziału kobiet w życiu społecznym,
politycznym i gospodarczym. Wzywała do tworzenia narodowych programów
działania dla upowszechnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn przez prawo,
na rynku pracy, w rodzinie, w życiu politycznym i społecznym. Od 2000 roku
założenia Pekińskiej Platformy Działania i Deklaracji towarzyszą inicjatywom
podejmowanym w pracach Unii Europejskiej.
Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Rodziny i Równości Płci stworzy możliwość
wymiany opinii i dobrych praktyk pomiędzy Ministrami ds. Równości Płci i Polityki
Rodzinnej krajów Wspólnoty. W założeniu Spotkanie ma się również przyczynić do
promowania i wspierania dalszych wysiłków zmierzających do wyeliminowania różnic
płci oraz zbierania informacji na temat szkodliwych praktyk w celu stworzenia
podstaw prawnych je eliminujących.
Organizator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download