równość szans kobiet i mężczyzn w projektach

advertisement
RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I
MĘŻCZYZN W PROJEKTACH –
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
STRATEGICZNE CELE NA RZECZ RÓWNOŚCI
- Równy stopień niezależności ekonomicznej
kobiet i mężczyzn.
- Godzenie życia prywatnego i zawodowego.
- Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji.
- Wykorzenianie wszelkich form przemocy ze
względu na płeć.
- Eliminowanie stereotypów związanych z płcią.
- Propagowanie równości płci w stosunkach
zewnętrznych oraz polityce rozwojowej.
„SCHODY DO RÓWNOŚCI”
PROJEKTY „ŚLEPE”
- Brak odniesienia do sytuacji kobiet i mężczyzn
– opisywane są: instytucje, osoby, ludzie…..
- Dane ilościowe nie uwzględniają podziału na
kobiety i mężczyzn.
PROJEKTY „NEUTRALNE”
- Dane ilościowe nie uwzględniają podziału na
kobiety i mężczyzn.
- Analiza problemu w projekcie nie uwzględnia
specyfiki sytuacji kobiet i mężczyzn.
- Projektodawca deklaruje „pełną dostępność”
i „brak dyskryminacji”, nie proponując
żadnych konkretnych działań, które zapewnią.
PROJEKTY „PRAKTYCZNE”
- Dane ilościowe uwzględniają podział na kobiety i
mężczyzn, jednak nie przekłada się on na adekwatny
liczbowy udział uczestników/uczestniczek.
- Na etapie analizy dostrzega się zróżnicowaną
sytuację kobiet i mężczyzn, jednak nie przekłada się
to na równościowe cele i działania projektu.
PROJEKTY „RÓWNOŚCIOWE”
- Wszystkie dane segregowane są z podziałem
na płeć.
- Na etapie analizy bada się różnice w sytuacji
kobiet i mężczyzn.
- Skład liczbowy uczestników/uczestniczek wynika
z analizy i jest adekwatny do problemu.
- Propagowane działania przyczyniają się do
realizacji strategicznych celów równości szans
płci.
PROJEKTY „GENDER MAINSTREAMING”
- Zasadniczym celem projektu jest równość szans
płci.
- Projekt planowany jest na poziomie makro i
odnosi się w głównej mierze do poprawy
działalności oraz struktury władz państwowych w
zakresie zasady równości szans płci.
- Celem projektu jest zmiana systemu na taki, który
w swoich działaniach wspiera równość szans
kobiet i mężczyzn.
Bariery równości płci
-
Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy.
-
Różnice w płacach kobiet i mężczyzn.
-
Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy.
-
Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych.
-
Niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji.
-
Przemoc ze względu na płeć.
-
Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia.
-
Niewystarczający system opieki przedszkolnej.
-
Stereotypy płci we wszystkich obszarach.
- Dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet starszych,
imigrujących, niepełnosprawnych oraz należących do mniejszości
etnicznych.
Główne trudności Projektodawców związane z
wdrażaniem zasady równości szans płci we
wnioskach o dofinansowanie PO KL
1. Potrzeba realizacji projektu
- Zignorowanie tematu równości – brak analizy sytuacji kobiet
i mężczyzn.
- Brak podania danych jakościowych/lub ilościowych
dotyczących kobiet i mężczyzn lub stworzenie niepełnego
obrazu sytuacji kobiet i mężczyzn.
- Dane jakościowe/lub ilościowe nieadekwatne – np. projekt
o zasięgu gminnym, dane z terenu całej Polski, dane
niezwiązane z obszarem interwencji projektu, podanie danych
zbyt ogólnych.
- Podanie danej ilościowej bez jakiegokolwiek komentarza.
- Brak danych statystycznych obrazujących
równość/nierówność.
2. Analiza celu głównego i celów szczegółowych
i określenie wskaźników pomiaru celów
-
Brak uwzględnienia kwestii równości szans kobiet i
mężczyzn w treści stawianych celów, brak celów
szczegółowych związanych z równością szans kobiet i
mężczyzn.
Cel skierowany tylko do jednej płci lub brak podziału
celu głównego na K i M w przypadku projektów
kierowanych do osób.
- Cel niespójny z analizą dotyczącą sytuacji kobiet
i mężczyzn oraz zdefiniowanymi problemami.
- Brak wskaźników pomiaru (rezultatów) w podziale na
płeć.
-
3. Opis grup docelowych projektu
-
Zadeklarowanie równościowej rekrutacji bez opisu, na
czym będzie ona polegała.
- Niedostosowanie formy rekrutacji – używanie
nieodpowiedniego kanału informacji w dotarciu do
zakładanej grupy docelowej.
- Informowanie o równym dostępie do projektu i kobiet i
mężczyzn, przy pomijaniu wizerunku obu płci w
materiałach promocyjnych – np. ukazani są tylko
mężczyźni lub tylko kobiety.
- Brak w opisie identyfikacji grupy pod kątem płci.
- Nieadekwatna proporcja kobiet i mężczyzn do
opisywanego wcześniej problemu.
4. Opis zadań i produktów, które będą wytworzone
w ramach ich realizacji w kontekście celów
-
Brak zróżnicowania zadań pod kątem kobiet i mężczyzn
odpowiadających na zidentyfikowane problemy i bariery.
-
Zadania pozornie zgodne z zasadą równości szans kobiet
i mężczyzn, a faktycznie pogłębiające segregację, czy też
stereotypy (np. oferowanie kobietom szkoleń, które dadzą
pracę w najniżej opłacanych zawodach bez możliwości
wyboru).
-
Brak włączenia kwestii równościowych do szkoleń dla grup
docelowych pomimo istniejących możliwości.
5. Opis oddziaływania projektu
- Brak wskazania wpływu projektu na sytuację kobiet
i mężczyzn.
6. Opis sposobu zarządzania projektem
- Deklaracja niedyskryminacji
Warto pamiętać, że niedyskryminacja jest warunkiem prawnym zgodnym z
Kodeksem Pracy a nie wymogiem związanym z EFS.
-Deklaracja „projekt będzie zarządzany w sposób równościowy”.
-Preferowanie danej płci w zatrudnieniu, struktura zespołu zarządzającego
50:50.
- Nieuwzględnianie
kwestii
równości
we
wszystkich
zarządzania/realizacji projektu – w tym np. monitoring.
obszarach
- Ignorowanie potrzeb zespołu – brak warunków do godzenia życia
zawodowego
z
prywatnym
dla
potencjalnych
pracowników,
nieuwzględnianie elastycznych warunków pracy np. godzin, mimo iż
specyfika projektu na to by pozwalała.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Paweł
Trę
Paweł Tr
ębowicz
Punkt Informacyjny EFS
Tel. 85 74 97 247
www.pokl.up.podlasie.pl
e-mail: [email protected]
Download