Agenda działań

advertisement
Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał
Ludzki.
„Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał
Ludzki” weszła w życie 25 czerwca 2009r., po jej podpisaniu przez podsekretarza stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jarosława Pawłowskiego. Agenda jest dokumentem
wyznaczającym na najbliższe lata kierunki działań na rzecz wzmocnienia potencjału
równościowego w instytucjach odpowiedzialnych za realizację Programu Kapitał Ludzki,
a także podniesienia świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości szans
kobiet i mężczyzn.
Dzięki świadomym i systematycznym działaniom Instytucji Zarządzającej Programem
Kapitał Ludzki we współpracy m.in. z Instytucjami Pośredniczącymi pierwszego i drugiego
stopnia, wszelkie podmioty zaangażowane we wdrażanie Programu będą realizować zasadę
równości szans kobiet i mężczyzn, przyczyniając się do zmiany sytuacji na rynku pracy.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne EFRR, EFS, FS
kwestię wyrównania szans traktuje jako jedną z naczelnych i istotnych polityk
horyzontalnych, która powinna być przestrzegana przez wszystkie kraje UE. Rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 dotyczące Europejskiego funduszu Społecznego wskazuje, jako
jeden z priorytetów dla wsparcia z EFS, promowanie konkretnych działań mających na celu
poprawę dostępu do zatrudnienia, zwiększenie trwałego uczestnictwa kobiet w zatrudnieniu
i rozwoju ich kariery oraz zmniejszenie segregacji ze względu na płeć na rynku pracy poprzez
oddziaływanie na pośrednie i bezpośrednie przyczyny różnic w wynagradzaniu kobiet
i mężczyzn.
Równość szans kobiet i mężczyzn to „stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się
taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy
dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby korzystać. Jest to
możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń stereotypów płci.”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki wśród zadań na lata 2007 – 2013 ma określone także te
mające na celu propagowanie zasady równości szans. Są to: konieczność zwiększania
zatrudniania kobiet i mężczyzn, a szczególnie kobiet, jako tych, które są w szczególnej
sytuacji na rynku pracy; podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn,
szczególnie osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach (np. kobiety powracające
do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych); rozwijanie aktywności
ekonomicznej kobiet i mężczyzn, pobudzanie postaw przedsiębiorczych; godzenie życia
prywatnego i zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi
i osobami zależnymi, co umożliwi pełne uczestnictwo w kształceniu i rynku pracy
oraz promowanie nowych form organizacji pracy.
Dzięki temu, że PO KL ma za zadanie wspierać defaworyzowane grupy społeczne na różnych
obszarach, będą realizowane projekty, które pozwolą na zmianę niekorzystnej sytuacji danej
płci na konkretnym obszarze, wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych.
Obok teoretycznych założeń, są też konkretne wymagania. Projektodawcy muszą
we wnioskach o dofinansowanie diagnozować sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze
i oceniać wpływ na sytuację płci.
Cel główny – „dzięki świadomym i systematycznym działaniom Instytucji Zarządzającej
PO KL, wszelkie podmioty zaangażowane we wdrażanie PO KL będą realizować zasadę
równości szans kobiet i mężczyzn przyczyniając się do wzmocnienia równości płci”.
Cele szczegółowe – tworzenie równościowego systemu instytucjonalnego i podniesienie
świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości szans w PO KL.
Download