Slajd 1

advertisement
RÓWNOŚĆ SZANS
KOBIET I MĘŻCZYZN
Konferencja „Budownictwo to jest to !” –
28.09.2010r.
WSTĘP
Polityka równości płci, która realizowana jest
w Unii Europejskiej, należy do jednej
z najnowocześniejszych i najbardziej
zaawansowanych na świecie.
Obowiązujący w Unii stan prawny i podejmowane
przez nią działania mają jeden nadrzędny cel:
faktyczna równość w sensie prawnym kobiet
i mężczyzn, równość obu płci na rynku pracy
w dostępie do edukacji, dóbr i usług oraz udział
kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania
decyzji.
DEFINICJE
1. Zasada równości szans mężczyzn i kobiet – to prawo do
sprawiedliwego dostępu do różnych życiowych
możliwości, określa się to najczęściej poprzez zakaz
dyskryminacji (np. ze względu na płeć, wyznanie
religijne czy narodowość) gwarantowany prawami
człowieka.
2. Przemoc ze względu na płeć – jest to jakiekolwiek akt
przemocy albo groźba jej użycia wymierzona przeciwko
danej osobie
z powodu jej przynależności do danej płci. W grupie
osób dorosłych w ponad 90% przypadków oznacza
przemoc mężczyzn w stosunku do kobiet.
CD DEFINICJI
3. GENDER – płeć społeczno-kulturowa, czyli zespół cech,
atrybutów, postaw, ról społecznych związanych
z faktem bycia kobietą lub mężczyzną. Płeć kulturowa
kształtowana jest społecznie, „uczymy się” jej w procesie
socjalizacji, edukacji i wychowania. Płeć kulturowa zmienia
się w czasie i przestrzeni.
4. GENDER MAINSTREAMING – uwzględnienie społecznego
i kulturowego wymiaru płci we wszystkich dziedzinach
życia i działaniach Unii Europejskiej przez wszystkie kraje
członkowskie.
POLSKIE AKTY PRAWNE W KWESTII
RÓWNOŚCI SZNAS KOBIET I MĘŻCZYZN
1. Konstytucja RP – cytat: „Kobieta i mężczyzna w RP mają
równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym
i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności
równe prawa do kształcenia, zatrudniania i awansów, do
jednakowego wynagrodzenia za prace jednakowej wartości,
do zabezpieczenia społecznego
do zajmowania stanowisk,
pełnienia funkcji oraz uzyskiwania
godności publicznych i odznaczeń”.
2. Kodeks Pracy – cytat: „Jakakolwiek dyskryminacja w
stosunku pracy, w szczególności ze względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość,
przekonania zwłaszcza polityczne i religijne oraz
przynależność związkową jest niedopuszczalna”.
3. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
4. Ustawa o mniejszościach narodowych i etycznych
oraz o języku regionalnym.
5. Ustawa o systemie oświaty.
USTAWODAWSTWO WSPÓLNOTOWE
Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w EFS
wynika z zapisów Traktatu Amsterdamskiego oraz Rozporządzeń
Rady Europejskiej i jest to obowiązek prawny wiążący instytucje
realizujące projekty unijne korzystające ze środków EFS.
Europejska strategia zatrudnienia szczegółowo mówi o równości płci
w wytycznej nr 6:
Wymagane działania to:
1. Wspomaganie aktywizacji kobiet na rynku pracy.
2. Redukcje różnic między kobietami i mężczyznami
występujących we wskaźnikach dotyczących zatrudnienia
i bezrobocia.
3. Redukcja różnic wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
EDUKACJA JAKO STRATEGICZNY CEL
W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NIERÓWNOŚCI PŁCI
Nie jest łatwo przełamać stereotyp płci co do przyszłości zawodowej.
Zachęcenie uczennic gimnazjum uczących się na terenie powiatów:
oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego do wybierania dalszej
edukacji w szkołach budowlanych może być trudne ze względu na
przyjęte stereotypy takie jak:
 dziewczyny są spokojne, opiekuńcze, uległe, zainteresowane
sprawami domowymi: gotowaniem, strojeniem się, często
pokazuje się je przed lustrem (chłopców nigdy)
 chłopcy są ciekawi świata, poszukujący, samodzielni, aktywni,
potrafiący wykonywać najtrudniejsze prace.
Takie uogólnione przekonania na temat przyjmuje postać podziału
zawodów na męskie i kobiece.
PROPOZYCJA PROMOCJI KSZTAŁCENIA
DZIEWCZĄT NA KIERUNKACH BUDOWLANYCH

Na plakatach informacyjnych o naborze uczniów
do klas pierwszych umieszczajmy niestereotypowe
wizerunki dziewczyn – uczennic /np. dziewczyna
w kasku na budowie nadzorująca pracujących
mężczyzn, dziewczyna - architekt mieszkania lub ogrodu

W organizowanych dniach otwartych szkoły, zapraszajmy
szczególnie dziewczęta do nauki zawodów, ukazujmy swoją
szkołę jako etap pośredni dla dalszej edukacji na studiach
w kierunkach: budownictwo, architektura i ochrona
środowiska
CD. PROPOZYCJA PROMOCJI KSZTAŁCENIA
DZIEWCZĄT NA KIERUNKACH BUDOWLANYCH

W klasach maturalnych przekonujmy uczące
się dziewczyny , aby nie kończyły edukacji na
tym etapie, lecz podjęły trud studiowania
(organizujmy wycieczki np. na Politechnikę
Krakowską)

Zaangażujmy doradców zawodowych w gimnazjach
do wspierania swoich uczniów w zróżnicowanych
wyborach swojej przyszłej edukacji
PODSUMOWANIE
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce jest trudna, zdecydowanie
gorsza niż mężczyzn. Do najważniejszych ograniczeń pełnego
dostępu kobiet do rynku pracy zaliczyć można:
- dyskryminację kobiet na rynku pracy, mniejsze możliwości
awansu, niższe, zarobki, wyższą stopę bezrobocia kobiet w Polsce,
- niski współczynnik aktywności zawodowej kobiet w Polsce,
- niski poziom wykorzystania niestandardowych form zatrudnienia
(elastyczny lub niepełny wymiar czasu pracy),
- traktowanie pracy w domu i wychowanie dzieci jako okres
bierności zawodowej,
- brak dostępu do usług opiekuńczych konieczności dzielenia
obowiązków rodzinnych i zawodowych,
- brak ułatwień powrotu kobiet do pracy zawodowej po dłuższej
nieobecności np. urlop macierzyński
Dziękuję za uwagę.
Download