mity i fakty - Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus

advertisement
MITY
I
FAKTY
na temat
polityki równości szans
kobiet i mężczyzn
Jeśli uważasz, że polityka równości szans płci to
tylko wymysł „unijnych urzędniczek
(urzędników)”, prawdopodobnie
spotkałeś/spotkałaś się z błędnymi informacjami
na ten temat.
Oto powszechne mity:
Założenia polityki równości płci:
•
Równość płci to przeciwieństwo
nierówności płci, nie zaś
nieuznawanie różnic między płciami,
Mit 1
•
„Polityka równości ma doprowadzić do tego, żeby
kobiety
i mężczyźni stali się tacy sami.”
Jest to oczywiście fizyczną i biologiczną
niemożliwością.
Różnice między kobietami i
mężczyznami nie mogą być powodem
nierównego traktowania,
•
Działania adresowane są do kobiet i
mężczyzn,
i odnoszą się do relacji między
płciami.
Mit 2
„Polityka równości płci oznacza, że powinniśmy
zawsze zachować parytet 50/50.”
To też nie jest prawdą ale dąży się do większego
udziału kobiet i mężczyzn w zawodach,
funkcjach i na stanowiskach przez nich
niedoreprezentowanych.
Mit 3
Projekt „Nowoczesne kompetencje pracowników motorem rozwoju Centrum Języków Obcych i
Edukacji POLIGLOTUS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
FAKTY
Polityka równości płci jest dla kobiet, robiona
przez kobiety (a właściwie feministki)
i dyskryminuje mężczyzn.
I to nie jest prawdą. W tworzenie i prowadzenie
polityki równości szans płci zaangażowane są
zarówno kobiety jak i mężczyźni. Na każdym
szczeblu władzy i w każdej organizacji gdzie
korzysta się z funduszy unijnych.
Cele strategiczne równości płci
•
równy stopień niezależności
ekonomicznej kobiet i mężczyzn
•
godzenie życia prywatnego i
zawodowego
•
równe uczestnictwo w podejmowaniu
decyzji
•
eliminowanie stereotypów związanych
z płcią
•
propagowanie równości płci w
stosunkach zewnętrznych oraz
polityce rozwojowej
Polityka równości płci,
realizowana poprzez odpowidnie akty prawne,
to celowe, systematyczne i świadome ocenianie
danej polityki i działań z perspektyw wpływu na
warunki życia kobiet i mężczyzn, które ma na
celu przeciwdziałanie DYSKRYMINACJI i
osiągnięcie faktycznej równości płci.
Jak dochodzi do dyskryminacji?
Oto łańcuch tego zjawiska, który zaczyna się od
„niewinnych” stereotypów:
STEREOTYPY
Zespół społecznych przekonań na temat danej grupy:
uproszczonych, sztywnych, uogólnionych.
UPRZEDZENIA
Negatywna ocena, osąd dokonane na
podstawie stereotypowych przekonań.
Nowe terminy, które warto
dobrze rozumieć i znać:
Płeć biologiczna a płeć kulturowa:
Dyskryminacja ze względu na płeć
Oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie
lub ograniczenie, którego skutkiem lub celem
jest uszczuplenie lub uniemożliwienie jednej
z płci korzystania na równi z drugą płcią z
zasobów, praw człowieka oraz podstawowych
wolności w dziedzinach życia politycznego,
gospodarczego, społecznego, kulturalnego,
obywatelskiego i innych.
http://www.efs.gov.pl/Documents/agendadzialan.pdf
- to „Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i
mężczyzn w PO KL'', czyli plan działania opracowany
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Płeć biologiczna (sex) odnosi się do
biologicznych różnic między mężczyznami a
http://www.manifa.pl
kobietami, które są uniwersalne i naturalnie
tu
znajdziesz
manifest
antydyskryminacyjny (manif-a)
niezmienne (narządy rozrodcze, cechy płciowe,
funkcje reprodukcyjne, gospodarka hormonalna).
http://www.bezuprzedzen.org
Płeć kulturowa (gender) odnosi się do cech
- tej stronie przyświeca myśl Jane Elliot:
nadawanych kobietom i mężczyznom oraz do
"Uczymy się być rasistami, to znaczy że możemy się
relacji między nimi kształtowanych przez
również nauczyć
społeczeństwo. Płeć kulturowa definiuje to, co
jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To
jest dozwolone, oczekiwane i docenianie w
wszystko kwestia władzy"
odniesieniu do kobiet i mężczyzn
w danej sytuacji.
Stąd, oczywistym jest, że
DYSKRYMINACJA
Zachowania uwarunkowane
uprzedzeniami i wynikające z nich.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zajrzyj do Internetu:
wszelkie działania w obrębie polityki równości
szans kobiet i mężczyzn dotyczą płci
kulturowej – gender.
http://www.gender.uw.edu.pl/
- strona informacyjna dotycząca Podyplomowych
Studiów nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci
„Gender Studies” w Instytucie Stosowanych Nauk
Społcznych na Uniwersytecie Warszawskim
Gender mainstreaming (ang.)- systematyczne
włączanie problematyki równości płci do
wszystkich strategii i działań politycznych na
etapie planowania, wdrażania, monitorowania i
ewaluacji oraz formułowanie ogólnej polityki pod
tym kątem i wykorzystywanie w tym celu
specjalnych środków
Projekt „Nowoczesne kompetencje pracowników motorem rozwoju Centrum Języków
Obcych i Edukacji POLIGLOTUS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Download