Centrum równości płci

advertisement
Centrum równości płci
Islandzkie Centrum równości płci to instytucja rządowa zajmująca się wdrażaniem ustawy o
równym statusie kobiet i mężczyzn (islandzki dz.u. nr 10/2008). Celem ustawy jest ustanowienie i
utrzymanie równego statusu i równych możliwości dla kobiet i mężczyzn, a więc promowanie
równości płci na wszystkich dziedzinach życia społecznego.
Centrum równości płci zapewnia doradztwo i edukację w kwestiach równości płci dla władz
krajowych i gminnych, instytucji, przedsiębiorstw, osób prywatnych i organizacji pozarządowych.
Zgodnie z ustawą o równym statusie do obowiązków Centrum równości płci należy:

monitorowanie i wdrażanie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn

nadzorowanie akcji edukacyjnych i informacyjnych dotyczących równości płci

doradzanie władzom krajowym, instytucjom, przedsiębiorstwom, organizacjom
pozarządowym oraz osobom prywatnym w kwestiach związanych z równością płci

proponowanie i przedstawianie ministrom lub innym przedstawicielom władzy krajowej
środków mających na celu wprowadzenie równości płci

zwiększyć poziom aktywności w kwestiach dotyczących równości płci np. poprzez
zwiększenie zaangażowania mężczyzn w pracę nad równością płci

monitorowanie rozwój równości płci w społeczeństwie np. poprzez zbieranie informacji i
prowadzenie badań

udzielanie wsparcia komisjom ds. równości płci, doradcom ds. równości płci oraz
przedstawicielom ds. równości płci wśród władz lokalnych, instytucji i przedsiębiorstw

tworzenie we współpracy z władzami krajowymi środków do walki z przemocą ze względu
na płeć

zmiana negatywnych stereotypów dotyczących tradycyjnych ról kobiet i mężczyzn w
społeczeństwie i w pracy
Download