Kilka słów tytułem wstępu…

advertisement
ZASADA RÓWNOŚCI
SZANS
KOBIET I MĘŻCZYZN
W PROJEKTACH PO KL
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
1
Społecznego
Kilka słów tytułem
wstępu…
• Podniesienie rangi zasady równości szans
kobiet i mężczyzn
• Koniec z „kwiatkiem do kożucha”
• Wprowadzenie do oceny projektów
tzw. standardu minimum
1
RÓWNOŚĆ PŁCI
• Stan, w którym kobietom i mężczyznom
przypisuje się taką samą wartość społeczną,
równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają
równy dostęp do zasobów (środki finansowe,
szanse rozwoju), z których mogliby skorzystać.
• Możliwość wyboru drogi życiowej bez
ograniczeń stereotypów płci (czyli uogólnionych
przekonań dotyczących tego jakie są „wszystkie”
kobiety i jacy są „wszyscy” mężczyźni).
Bariery równości
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy
Różnice w płacach kobiet i mężczyzn
Stereotypy płci we wszystkich obszarach
Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy
Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków
rodzinnych
Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia
Dyskryminacja wielokrotna
Niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji
Przemoc ze względu na płeć
Niewystarczający system opieki przedszkolnej
2
CZYM JEST ZASADA
RÓWNOŚCI SZANS K & M? (1)
‰ Jedna z horyzontalnych polityk Unii Europejskiej.
‰ Zobowiązanie państw członkowskich do
eliminowania wszelkich nierówności oraz
promowania równości pomiędzy kobietami i
mężczyznami.
‰ Zobowiązanie państw członkowskich do
włączenia tej zasady w główny nurt swoich
polityk (gender mainstreaming).
CZYM JEST ZASADA
RÓWNOŚCI SZANS K & M? (2)
‰Przestrzeganie zasady równości szans K & M
stanowi obowiązek prawny wynikający z:
¾ Traktatu Amsterdamskiego (art. 2, 3, 141)
¾ Rozporządzeń Rady Europejskiej regulujących
wdrażanie EFS we wszystkich krajach
członkowskich UE:
• rozporządzenie nr 1083/2006/WE (art.16)
• rozporządzenie nr 1081/2006/WE (art. 2, 3, 6,
10)
3
DWA FILARY RÓWNOŚCI
™ POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI
(GENDER MAINSTREAMING)
™ KONKRETNE DZIAŁANIA
WSPIERAJĄCE RÓWNOŚĆ PŁCI
(SPECIFIC ACTIONS)
GENDER MAINSTREAMING
Pojęcie określone w Komunikacie KE
z 21/02/1996 r. jako
„świadome, systematyczne włączanie
problematyki płci do głównego nurtu
każdej polityki na wszystkich jej etapach,
tj. podczas planowania, realizacji i
ewaluacji”.
4
GENDER MAINSTREAMING
• Jest to celowe, systematyczne i świadome
ocenianie danej polityki i działań z perspektywy
wpływu na warunki życia kobiet i mężczyzn,
która ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji
i osiągnięcie faktycznej równości płci.
• Problemy kobiet i mężczyzn stają się
integralnym elementem planowania, wdrażania,
monitorowania i ewaluacji wszelkich polityk i
programów.
KONKRETNE DZIAŁANIA
WSPIERAJĄCE RÓWNOŚĆ PŁCI
Są to działania pozytywne, wyrównawcze,
mające na celu przyspieszenie zmian na
rzecz równości poprzez udzielenie
szczególnego wsparcia grupom
znajdującym się gorszym położeniu.
Celem konkretnym działań jest
przyspieszenie rzeczywistej zmiany
społecznej.
5
MITY POLITYKI RÓWNOŚCI PŁCI
• MIT 1
Polityka równości ma doprowadzić do tego, żeby
kobiety i mężczyźni stali się tacy sami.
• MIT 2
Polityka równość płci oznacza, że zawsze
powinniśmy zachować parytet 50/50.
• MIT 3
Polityka równości płci jest dla kobiet, robiona
przez kobiety (feministki) i dyskryminuje
mężczyzn.
CELE STRATEGICZNE
RÓWNOŚCI PŁCI
„Plan działań na Rzecz Równości Kobiet i
Mężczyzn 2006-2010”
•
•
•
•
•
Równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i
mężczyzn
Godzenie życia prywatnego i zawodowego
Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
Eliminowanie stereotypów związanych z płcią
Propagowanie równości płci w stosunkach
zewnętrznych oraz polityce rozwojowej
6
Równość płci
w
ustawodawstwie krajowym (1)
• Konstytucja RP - art. 33
1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej
Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym,
politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności
równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i
awansów, do jednakowego wynagradzania za
pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia
społecznego oraz do zajmowania stanowisk,
pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności
publicznych i odznaczeń.
Równość płci
w
ustawodawstwie krajowym (2)
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Art. 11 2
Pracownicy mają równe prawa z tytułu
jednakowego wypełniania takich samych
obowiązków; dotyczy to w szczególności
równego traktowania mężczyzn i kobiet
w zatrudnieniu.
7
Równość płci
w
ustawodawstwie krajowym (3)
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
11 3
Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu,
bezpośrednia lub pośrednia,
w szczególności ze względu na na płeć (…)
– jest niedopuszczalna.
Równościowe działania
(KAZUK)
• K kompleksowe
• A adekwatne
• Z zespół z
równościowymi
kompetencjami
• U uczestnictwo K i M
• K komunikują równość
8
PORADNIK
Zachęcamy Państwa
do zapoznania się z
Poradnikiem
pn. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn
w projektach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki,
który znajduje się na stronie internetowej
www.zdrowie.gov.pl
(zakładka: PO KL/Publikacje)
Instytucja Wdrażająca
MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Funduszy
Europejskich
ul. Miodowa 15
tel. 022 522 24 44
fax. 022 522 24 45
www.zdrowie.gov.pl
www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
18
Społecznego
9
Download