DEFINICJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I

advertisement
DEFINICJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN
Na wszelkich etapach realizacji PO KL wdrażana jest zasada horyzontalna równości szans, w tym
równości kobiet i mężczyzn, która ukierunkowana jest na wyrównywanie szans odbiorców wsparcia na
rynku pracy oraz godzenie życia zawodowego z rodzinnym.
Konieczność wdrażania i stosowania zasady równości szans wynika z prawa wspólnotowego
i krajowego. Art. 2 i 3 Traktatu Amsterdamskiego definiuje zasadę równości kobiet i mężczyzn jako
jedną z zasad horyzontalnych polityk Unii Europejskiej. Zobowiązanie państw członkowskich do
eliminowania wszelkich nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami wyraża się także
w programach realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych (rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS, rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego).
Równość szans w kontekście równości płci należy rozumieć jako stan, w którym kobietom
i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki,
a przedstawiciele obu płci mają równy dostęp do wszelkich zasobów, z których korzystają w życiu
(środków finansowych, zatrudnienia, szans rozwoju zawodowego i osobistego). Stan docelowy oznacza
tym samym możliwość wyboru przez każdego człowieka drogi życiowej bez żadnych ograniczeń,
przejawiających się w stereotypowym postrzeganiu płci, przypisywaniu im określonych ról społecznych
oraz funkcjonujących i powiązanych z tą perspektywą uprzedzeń (m.in. wśród pracodawców).
(http://pokl.parp.gov.pl)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards