Warsztaty równościowe Szkolenie dla Koszalińskiego

advertisement
Warsztaty równościowe
Szkolenie dla Koszalińskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej
„Era Kobiet”
Opracowanie: Małgorzata Borowska, Idea Zmiany
2
Oferta
Warsztat równościowy będzie służył zdobywaniu wiedzy w zakresie zjawisk związanych
z płcią społeczno-kulturową (gender), mechanizmów wykluczenia i dyskryminacji, a także
wzajemnej inspiracji w planowaniu innowacyjnych, wspierających działań na rzecz kobiet.
Połączymy trening świadomości, zdobywanie wiedzy na temat twardych wskaźników
dyskryminacji ze względu na płeć oraz pracę warsztatową służącą wypracowywaniu działań
stowarzyszenia na rzecz wyrównywania szans.
Jak skorzystasz?
Nauczysz się analizować mechanizmy psychologiczne i społeczne prowadzące do
wykluczenia i dyskryminacji
Będziesz miała większą wiedzę i świadomość nt. tego, jak płeć społeczno-kulturowa
wpływa Twoje działania, relacje z innymi, a także położenie kobiet i mężczyzn
w różnych obszarach życia społecznego
Zdobędziesz wiedzę na temat projektowania tzw. działań pozytywnych czyli
służących wyrównywaniu szans, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu
społecznemu
Cele warsztatu:
Poszerzenie świadomości na temat wpływu płci społeczno-kulturowej oraz
stereotypów płci
Poznanie istniejących barier w osiąganiu faktycznej równości kobiet i mężczyzn –
mapa nierówności w Polsce 2010
Zdobycie wiedzy dot. polityki gender mainstreaming i narzędzi wyrównywania szans
Wzajemna inspiracja dotycząca możliwości działania na rzecz kobiet,
przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans
3
Ramowy program szkolenia
10.00 – 11.00
Wprowadzenie
Przedstawienie się
Przedstawienie celów szkolenia
Zebranie oczekiwań
Ustalenie zasad pracy
11.00 – 12.30
Płeć społeczno-kulturowa, stereotyp, dyskryminacja
Sex i gender – co to znaczy, że jesteśmy „uwikłani” w płeć
społeczno-kulturową?
Kiedy stosujemy strategie genderowe i jakie to ma konsekwencje?
Ćwiczenia, elementy treningu wrażliwości genderowej
12.30 – 12.45
Przerwa kawowa
12.45 – 14.30
Płeć społeczno-kulturowa, stereotyp, dyskryminacja
Maska twardziela – film i dyskusja
14.30 – 16.00
Kontrakt płci jako bariera równości
Praca płatna i niepłatna – jakie są efekty społecznego podziału pracy
dla kobiet i mężczyzn, społeczności i gospodarki?
Ćwiczenia „Zegary czasu” i „Koło efektów”, prezentacja trenerska
16.00 – 17.00
Filary polityki równości
Zasada równego traktowania – równość de iure
Polityka na rzecz równości de facto – gender mainstreaming i jej
narzędzia
Prezentacja trenerska
Dzień II
10.00 – 10.30
Rozpoczęcie
10.30 – 12.00
Inspiracja – dobre praktyki projektów równościowych
Przykłady projektów wyrównawczych – skierowanych do jednej płci –
dlaczego się udały, z czego można skorzystać?
Analiza dobrych praktyk
12.00 – 12.15
Przerwa
12.15 – 13.30
Inspiracja – planowanie działań na rzecz równości na poziomie
lokalnym
Praca warsztatowa, planowanie działań
13.30 – 14.30
Podsumowanie i zakończenie szkolenia
4
TRENERKA
Małgorzata Borowska – trenerka Idei Zmiany. Trenerka umiejętności społecznych –
absolwentka Szkoły Treningu Grupowego i certyfikowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów
Organizacji Pozarządowych. Z wykształcenia politolog – absolwentka Uniwersytetu
Jagiellońskiego i London School of Economics. Stażystka brytyjskiej Izby Lordów, gdzie
przyglądała się wprowadzaniu kwot (parytetów) na listy wyborcze Partii Konserwatywnej.
Specjalizuje się w polityce równości płci, prawie Unii Europejskiej i strategii gender
mainstreaming. Przeprowadziła ponad 300 godz. szkoleń z tego zakresu. Trenerka gender
mainstreaming w projekcie Fundacji Fundusz Współpracy (szkolenia dla Partnerstw EQUAL)
oraz „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany” Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, kluczowa trenerka w projekcie realizowanym dla Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich – „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym
i regionalnym”.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards