Materiał merytoryczny - RÓWNOŚĆ W PERSPEKTYWIE PŁCI

advertisement
Warmińsko-Mazurska
Akademia
Antydyskryminacyjna
Fundacja ”Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
tel. 505 344 605, [email protected]
05-07.12.2014
ĆWICZENIA INTEGRACYJNE / WSTĘPNE:
Jestem – Lubię – Mam (kłębek)
Cip-Cap
Autoportret
„List gończy” (w parach)
ĆWICZENIA NA START
Dokonywanie zmian
Trójkąty równoboczne
Kontrakt
Oczekiwania i obawy
NIESPODZIANKA 
RÓWNOŚĆ W PERSPEKTYWIE PŁCI
– WARSZTATY
PROWADZENIE: MARTA DOROBA
Zjazd I, 05-07.12.2014
TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNA:
cechy charakterystyczne podyktowane (narzucone)
przez społeczeństwo
i podtrzymywane przez jednostki
jako wyraz ich tożsamości.
Jest złożona i wielowarstwowa,
często jednak jakiś jej pojedynczy element
(np. płeć, religia, wiek)
jest uwypuklany i staje się główną (czasem jedyną) perspektywą,
z jakiej dana jednostka postrzegana jest
przez inne osoby i całą zbiorowość.
ĆWICZENIA
Tożsamościowa garderoba
Fałszywe zdania („Dla mnie bycie kobietą / mężczyzną
oznacza…”)
PŁEĆ A GENDER
9
Logicznie kuriozalne (a kulturowo / historycznie / „naukowo” zrozumiałe)
podejścia do różnic (między)płciowych
polaryzacja rodzajów = Mars i Wenus (John Gray)
= „międzyplanetarna teoria całkowitej odmienności genderowej”
(Michael Kimmel);
z „natury”, która wpływa na wszystko - biologizm / determinizm
biologiczny;
neutralizacja;
PŁEĆ:
Do niedawna płeć postrzegano wyłącznie
poprzez pryzmat jej definicji biologicznej.
Jednak płeć w rozumieniu biologicznym
(w języku angielskim sex)
odnosi się jedynie do anatomicznych,
drugorzędowych cech płciowych
oraz kombinacji chromosomowej danego osobnika (allosomów)
i hormonów płciowych.
Wyznacza ona rolę, jaką odgrywamy w reprodukcji.
Biologiczne i fizjologiczne cechy kobiet i mężczyzn,
z którymi się rodzimy.
Cechy te są:
-naturalne,
-uniwersalne,
-niezmienne w czasie i przestrzeni
.
GENDER:
Jest stosunkowo nową kategorią poznawczą.
W języku polskim przyjęty jako RODZAJ
= płeć społeczno – kulturowa.
Gender to znaczenia nadawane różnicom biologicznym
w kontekście danej kultury.
„Posiadanie anatomicznej konfiguracji mężczyzny czy kobiety
może mieć różne znaczenia, zależnie od jednostki i jej osadzenia
w konkretnym miejscu i czasie.”
Michael Kimmel
PŁEĆ DO GENDER MA SIĘ
JAK
KOBIETA / MĘŻCZYZNA
DO KOBIECOŚCI /MĘSKOŚCI.
Społecznie konstruowane role, oczekiwania,
zakresy odpowiedzialności,
które społeczeństwo przypisuje
kobietom i mężczyznom
(dziewczynkom i chłopcom).
Ról tych uczymy się w procesie socjalizacji.
Cechy te:
-mają charakter społecznie i kulturowo nadany,
-są zmienne w czasie i między kulturami.
ŹRÓDŁO: Brannon L., Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni podobnie czy różni, GWP, Gdańsk
2002, s.34
16
Kobiety w aktualnym rządzie RP (stan na 27.11.2014 r.)
Ewa Kopacz – Prezes(ka) RM
Ewa Kolarska – Bobińska – MNiSW
Joanna Kluzik-Rostkowska – MEN
Małgorzata Omilanowska – MKiDzN
Teresa Piotrowska – MSW
Maria Wasiak – MIiR
Prof. Małgorzata Fuszara – Pełnomocnik Rz ds. RT
ĆWICZENIA
Lubię – nie lubię
„Klatki” kobiecości i męskości
GENDER MAINSTREAMING
20
„to włączanie problematyki równości płci do głównego nurtu
życia politycznego i społecznego
na etapie
PLANOWANIA
WDRAŻANIA
I EWALUACJI,
(pełni funkcję „przecinającą” wszystkie poziomy decyzyjne
i operacyjne – włączając finanse).
Postrzegana często jako koncepcja innowacyjna, dużo szersza niż
tradycyjna polityka równości płci.
(Koncepcja GM została przyjęta przez Komisję Europejską
w 1996 roku jako jej uzupełnienie.)
Obejmuje
1) działania zmierzające do promowania równości – wprowadzając
w życie środki specjalne (vide: dyskryminacja pozytywna);
2) mobilizację wszelkich polityk o bardziej ogólnym charakterze
oraz środków specjalnych
w celu
osiągnięcia równości przez aktywne i otwarte uwzględnianie już na
etapie planowania danych działań ich potencjalnych skutków
dla sytuacji kobiet
i mężczyzn (perspektywa płci).
ŹRÓDŁO: Komisja Europejska, 1996, Incorporating equal opportunities for women and men into all Comunity policies and
activities, COM (1996) 67)
GENDER MAINSTREAMING TO NIE JEST
strategia wymyślona i forsowana przez kobiety i dla kobiet.
Celem jest:
-równość kobiet i mężczyzn (wspólne podejmowanie odpowiedzialności
za nią);
-optymalizacja ich szans i sytuacji życiowych i rozwojowych (rodzina,
praca, społeczeństwo i kultura – dostęp do dóbr i zasobów, kontrola nad
nimi oraz ich dystrybucja, UCZESTNICTWO) (skala mikro);
- optymalizowanie rozwoju demokratycznego i obywatelskiego
społeczeństwa oraz gospodarki (skala makro) = ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ;
Jest polityką HORYZONTALNĄ,
to znaczy obowiązuje we wszystkich działaniach władz publicznych
i wszędzie gdzie wykorzystywane są środki publiczne.
Jednym z przesłań tej koncepcji
(i drogi jej realizacji) jest
szersze i pełniejsze uwzględnianie zróżnicowania społeczeństwa
(a nie jego ujednolicenie!!!)
oraz projektowanie i realizacja działań
wychodzących naprzeciw tej różnorodności.
DROGA DO GM
Komisja Europejska w planie działań na rzecz równości kobiet
i mężczyzn [COM (2006) 92] zobowiązała się do podjęcia szeregu działań
w latach 2006–2010 w celu przyspieszenia postępu
w zakresie osiągnięcia prawdziwej równości między płciami.
Zaproponowane działania obejmują sześć priorytetowych obszarów:
1) osiągnięcie równej dla kobiet i mężczyzn niezależności ekonomicznej;
2) wzmocnienie polityki godzenia pracy z życiem prywatnym i rodzinnym;
3) promowanie równego udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji;
4) wykorzenienie przemocy uwarunkowanej płcią oraz handlu ludźmi;
5) eliminowanie w społeczeństwie stereotypów związanych z płcią;
6) propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych UE.
Źródło: Podręcznik włączania problematyki równości płci do głównego nurtu polityk. Zatrudnienie, integracja społeczna i ochrona
socjalna, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Dział G1, Luksemburg 2008, s. 3
ZASADY GM
1) Postrzeganie każdego człowieka całościowo (uwzględniając szeroki
kontekst jego funkcjonowania, uwikłania w role, aspiracje, potrzeby,
dążenia, doświadczenia, etc.).
2) Poświęcenie idei demokracji.
3) Dążenie do społecznej sprawiedliwości.
4) Godność i poszanowanie dla różnorodności.
+
Wszyscy (zazwyczaj zaangażowani w tworzenie polityki…ale nie tylko)
są „aktorami” i mogą działać symultanicznie.
Źródło: Stevens I., Van Lemoen I, Manual on Gender Mainstreaming at Universities,s. Leuven-Apeldoorn, Garant 2001, s.23,24
SZKODLIWE MITY
NIEKTÓRE BARIERY W URZECZYWISTNIANIU
GM
1) BEZKOSZTOWOŚĆ
2) NOWA NAZWA na znane już praktyki
3) Opieranie się o „neutralność płci” zamiast o równość płci
(zaklinanie rzeczywistości).
4) Przeciwstawianie polityki równościowej polityce prorodzinnej
i założenie, iż jest ona skierowana przeciwko rodzinie.
Źródło: E. Rutkowska, Studium przypadku: polityka równości płci w Polsce, w: H. Boll Stiftung, Gender Mainstreaming.
Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał? Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bolla w Polsce,
Warszawa 2008, s. 40, 46, 48
Przedstawienie praktycznych narzędzi wdrażania GM
vide „Polityka równości płci w praktyce”
– podręcznik przygotowany przez UNDP
(biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,
w Polsce).
Wskaźniki makroekonomiczne polityki równościowej:
zaangażowanie kobiet i mężczyzn w sferę prywatną i zawodową
(na podstawie budżetu czasu każdej płci);
wartość pracy nieopłacanej;
zakres wydatków publicznych na wyrównywanie szans kobiet (i mężczyzn);
procent kobiet i mężczyzn piastujących wysokie stanowiska w handlu
i sektorach makroekonomicznych;
Stąd tak ważne jest genderowe analizowanie budżetów –
szczególnie centralnych (ale i lokalnych czyli samorządowych)
oraz
stwarzanie przestrzeni (realnych a nie deklaratywnych)
na konstruowanie budżetów obywatelskich.
POJĘCIA
31
RÓWNOŚĆ
Jeśli jedna grupa nie jest uprzywilejowana wobec
innych lub priorytetowo traktowana.
=
O równości płci mówimy
gdy nie istnieje dyskryminacja ze względu na płeć.
RÓWNOŚĆ
= pół na pół/ po tyle samo
= „takość samość”
RÓWNOŚĆ
= równoprawność różnicy
= równość szans i warunków na urzeczywistnianie
pełni swego potencjału
Równość a równoprawność (a równy dostęp) – equity a equality:
Pierwsza to mierzalny wymiar (ale nie jedyny) przejawiający się przez równość
ilościową czyli parytet (równa reprezentacja).
Często traktowana jest jako przywilej.
Natomiast równoprawność bazuje na zapisach prawa wedle którego kobiety
i mężczyźni są sobie równi, są równorzędnymi podmiotami.
Jest to więc podstawowe prawo człowieka.
Powinna przejawiać się równym (opartym NA WYBORZE) podziałem zasobów,
dostępem do dóbr, możliwości, korzyści.
W praktyce często podważa się znaczenie równouprawnienia w pryzmacie równego
dostępu, bowiem dostęp w określonych instytucjach dzieje się w oparciu o „męską”
normę („męski idiom”). Między równoprawnością a równością istnieje długa droga,
na której pojawiają się między innymi bariery mentalnościowe, kontekst historyczny
i narodowa tożsamość, stereotypy.
IDEOLOGIA
DOMINUJĄCA
OPRESJA
DYSKRYMINACJA
STEREOTYP
UPRZEDZENIE
vide: A. Kamińska, red. Wybierz różnorodność…, s. 50-51
STEREOTYP
Nadmiernie upraszczany i niezmiennie uogólniany
obraz dotyczący danej grupy
(oparty np. na płci,
seksualności, religii, wieku, etc.)
Jest oparty na „wiedzy potocznej”
i bardzo trudny do zmiany (zniesienia).
„Stereotyp jest zawsze płaski, nie stereo.”
Lech Konopiński
UPRZEDZENIE
Tendencyjny osąd dotyczący osoby lub grupy.
Te poglądy i opinie
oparte są na niewiedzy
(lub/i wiedzy powszechnej)
i błędnych informacjach.
Jest to postawa,
opiera się zatem nie tylko na informacjach (lub ich braku),
ale także na uczuciach i emocjach.
DYSKRYMINACJA
Nierówne i niesprawiedliwe traktowanie
pewnych osób lub grup przez inne grupy,
w celu
zablokowania im równego dostępu do zasobów.
(Często) ma charakter systematyczny
i zinstytucjonalizowany.
Dyskryminacja ze względu na:
Płeć (seksizm / mizoginia / mizoandria)
Etniczność, kolor skóry (rasizm)
Niepełnosprawność
Wiek (agizm)
Orientację seksualną (homofobia)
Etc.
OPRESJA
Dyskryminacja,
która ma charakter
strukturalny, systematyczny, instytucjonalny
(naśladuje pewien schemat,
jest wpisana w ideologię dominującą).
Opiera się na tożsamości społecznej,
czyli przynależności do jakiejś grupy.
Opresja / spirala dyskryminacji
a kategoria i praktyka władzy:
Władza kolektywna versus / i indywidualna
Władza
•nad,
•z,
•do
•siła wewnętrzna
Opresja sprawia, że grupa dominująca jest niewidoczna
czyli „naturalna”
= na swoim miejscu,
ale tym samym jej pozycja jest niemożliwa do podważenia.
Vide: język na usługach ideologii (i grupy) dominującej.
„W polskiej rzeczywistości konieczne jest rozdwojenie jaźni, bowiem język
mówiący o egalitaryzmie jest językiem parodii, a rzeczywistość rozgrywa się
na poziomie codziennej natrętnej dyskryminacji”.
Anna Nacher
IDEOLOGIA
DOMINUJĄCA
OPRESJA
(dyskryminacja
systematycza,
kolektywna)
STEREOTYP
(myślowy obraz)
DYSKRYMINACJA
UPRZEDZENIE
(poziom
działaniowy)
(tendencyjny osąd)
45
Ćwiczenia:
Linia władzy
Własne doświadczenia dyskryminacji
DYSKRYMINACJA PŁCI
JAKO MIECZ OBUSIECZNY
np.
1) Różnice w wieku emerytalnym
2) Urlopy macierzyńskie / tacierzyńskie i rodzicielskie
3) Praca
- rozmowy kwalifikacyjne;
http://www.kampaniespoleczne.pl/zestawienia,18,2,10_hitow_najlepsze_polskie_kampanie_spoleczne_201
1_r_glosowanie
- prace „kobiece” i „męskie”;
POJĘCIA C.D.
•Autodyskryminacja
•Dyskryminacja płci bezpośrednia
•Dyskryminacja płci pośrednia
•Dyskryminacja pozytywna
LITERA PRAWA
(GWARANCJE RÓWNOŚCI?)
– UE A POLSKA
1.Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 1957r. – gł. Art. 119
2.Traktat Amsterdamski z 1997 r. (Art.141 wraz z art. 119)
3.Europejska Strategia Zatrudnienia
4. Strategia Lizbońska (plan rozwojowy dla UE przyjęty w 2000 r.)
5. Konwencja ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji wobec Kobiet
(CEDAW) przyjęta przez Polskę w 1980 r.
6. Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010 – 2015 (KE)
Polskie dokumenty strategiczne
Narodowy Plan Rozwoju
Narodowa Strategia Spójności
Pozostała litera prawa
1.Kodeks Pracy, Rozdział II, Art. 18 3a
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
3.Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy z 20.04. 2004r., R.20, Art.
123
4.Ustawa z 3.12.2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego
traktowania
5. Ustawa „Żłobkowa” z dnia 1.10.2011 ze zmianami (Ustawa z dnia 10 maja 2013 r.
o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw )
Nad sprawną i efektywną realizacją działań równościowych ma czuwać
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
(na mocy Rozporządzenia RM z 9.06. 2010 r.,
zmieniającego rozporządzenie z 22.04.2008)
Obecnie prof. Małgorzata Fuszara (wcześniej Agnieszka Kozłowska Rajewicz,
wcześniej…Elżbieta Radziszewska).
RÓWNOŚĆ A EKONOMIA
– WARSZTATY
PROWADZENIE: MARTA DOROBA
Zjazd I, 05-07.12.2014
Kobiety …..
stanowią ok. 50% populacji świata
wykonują ok. 2/3 pracy na świecie
trafia do nich 10% światowego dochodu
należy do nich mniej niż 1% światowej własności
stanowią 2/3 populacji analfabetów/ek
stanowią 70% osób żyjących za mniej niż 1 dolara dziennie.
ĆWICZENIA
Zawody męskie i kobiece (+mity)
Monologi o codzienności (w parach)
Bajka o związku partnerskim
(komedia / groteska / dramat / science fiction)
PARTNERSTWO
https://www.youtube.com/watch?v=wNHmEFbFnFg
PERSPEKTYWA PŁCI / RODZAJU A EKONOMIA
-POJĘCIA
•Równa płaca za pracę tej samej wartości
•Stratyfikacja pionowa rynków pracy ze względu na płeć
•Stratyfikacja pozioma rynków pracy ze względu na płeć
•Lepka podłoga
•Luka dochodowa
•Szklane ruchome schody
•Szklany sufit / glass ceiling
•Budżet (rachunek) satelitarny / satellite account:
5 PRZESZKÓD W „RÓWNOŚCIOWYM” RYNKU PRACY
(Magdalena Środa, „Kobiety i władza”)
1.Patriarchalna struktura rynku pracy
2.Konieczność godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym
(zaniechanie)
3.Mity (np. kobieta jako gorszy pracownik)
4.Polityczne
5.Nawykowe
(np. stosunek do pracy – świadczonej i zlecanej – wykorzystywanie
zwolnień w czasie ciąży, etc.)
NADZIEJE
1.Postępująca wysoka specjalizacja
2.Nieodwracalność procesów emancypacyjnych (Urlich Beck)
3.Zmienność i rosnąca mobilność rynków pracy
4.Docenienie różnorodności i talentów (diversity management)
5.CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)
Początki….
Do lat 70’ XX wieku teorie rozwoju gospodarczego tworzone przez mężczyzn
- kobiety „niewidoczne”.
Kamień milowy 1971 r. „Women’s Role in Economic Development” autorstwa
Ester Boserup
Na tej bazie powstała myśl Women In Development (WID) .
Koniec lat 70’ alternatywa - polityka GAD (Gender And Development) –
rozróżnienie potrzeb praktycznych od interesów strategicznych kobiet.
1993
raport KE „Green Paper”
– podkreślenie talentów kobiet, nacisk na ich lepsze wykorzystanie
2006
Raport OECD „Shaping Structural Change: The Role of Women”:
kobiety jako dźwignia ekonomii
(główny podmiot gospodarczy, realizujący dwa kontrakty)
/postulaty ich „nobilitacji” i uwidocznienia oraz wymiernego docenienia.
DZIEDZINY POLITYKI ZATRUDNIENIA
1)Aktywna polityka rynku pracy
2)Polityka płac i kariery zawodowej
3)Polityka godzenia życia zawodowego
z rodzinnym
4)Polityka w zakresie flexicurity
(+ społeczna odpowiedzialność biznesu)
1)AKTYWNA POLITYKA RYNKU PRACY
działania dążące do
zwiększenia szans zatrudnienia grup marginalizowanych
(np. walka z feminizacją ubóstwa na skutek m.inn. długotrwałego
bezrobocia) w oparciu o równy dostęp do tej aktywnej polityki
kobiet i mężczyzn;
Aktywne państwo opiekuńcze poprzez konkretne rozwiązania:
- MSP kobiet (wsparcie)
- wsparcie kobiet +45 w powrocie na rynek pracy
- stop specjalnym przywilejom (np. różny wiek emerytalny)
- stop zasiłkom i subwencjom (np. becikowe)
= dać wędkę a nie rybę!
+ zachęty podatkowe (dla przedsiębiorców)
2)POLITYKA PŁAC I KARIERY ZAWODOWEJ
głównie w oparciu o dążenie do wyrównania wynagrodzeń i szans.
NIEKTÓRE PRZEPISY REGULUJĄCE TE KWESTIĘ
NA GRUNCIE POLSKIM:
1.Traktat Amsterdamski (Art.141 wraz z art. 119)
2. Kodeks Pracy, Rozdział II, Art. 18 3a
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09.1996,
w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia kobiet
4. Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy
z 20.04. 2004 r., R.20, Art. 123
5. Ustawa z 3.12.2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów UE
w zakresie równego traktowania
3 ) POLITYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM
Wrzesień 2013 r. zmiany w Kodeksie Pracy:
- urlopy macierzyńskie/rodzicielskie/ojcowskie – wymiar i podział;
-wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia;
Elastyczne formy zatrudnienia
(kto jest zainteresowany?)
1)praca w niepełnym wymiarze godzin
2) umowy zlecenia i umowy o dzieło
3) telepraca
4) „ job-sharing ”
5) praca zdalna (elastyczne miejsce świadczenia pracy)
6) elastyczne godziny pracy
7) skondensowany tydzień pracy
8) rozliczanie zadaniowe
9) system Kopovaza
10) system ROWE (Results Only Working Environment)
4) POLITYKA W ZAKRESIE FLEXICURITY
czyli
elastyczność (flexibility) i bezpieczeństwo (security)
Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
(CSR – Corporate Social Responsibility)
Korzyści (dla pracownika/cy i przedsiębiorcy/czyni)
oraz bariery w popularyzacji i urzeczywistnianiu.
(vide: PKPP Lewiatan „Modelowe Rozwiązania Flexicurity” –
www.polskieflexicurity.pl)
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EKONOMII I POLITYCE SPOŁECZNEJ
Plebiscyt Firma Przyjazna Mamie (od 2006)
http://firmaprzyjaznamamie.pl/FirmaPrzyjaznaMamie/0,0.html
kampanie społeczne
http://www.rowniwpracy.gov.pl/godzenie-rol/spelnieni-w-wielu-rolach.html
http://web.e-mamaitata.eu/materialy_video/
http://www.kampaniespoleczne.pl/zestawienia,18,2,10_hitow_najlepsze_polskie_kam
panie_spoleczne_2011_r_glosowanie
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EKONOMII I POLITYCE SPOŁECZNEJ C.D
Gdańska inicjatywa budżetowania pod kątem płci (Stowarzyszenie Współpracy Kobiet
NEWW) – 2005 r.
http://genderbudgeting.files.wordpress.com/2012/12/gender-budzet-gdansk-neww2005.pdf
Projekt „Zrobione, zapłacone, wiele warte” realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich
(od 2000, później od 2006 r.) w efekcie raport „Nieopłacana praca domowa: jak ją traktować,
aby skuteczniej tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa”.
Projekt Gender Index, finansowany od 2005 r. z EFS w ramach IW EQUAL (temat G) –
realizacja między innymi SGH, PKPP Lewiatan, MPiPS, Fundacja Feminoteka
ĆWICZENIA
„Zawody na sznurku”
Budżet czasu ojca / matki
RÓWNOŚĆ W EDUKACJI
– WARSZTATY
PROWADZENIE: MARTA DOROBA
Zjazd I, 05-07.12.2014
1) Edukacja w Polsce jest „ślepa na płeć” (Dzierzgowska, Rutkowska).
2) Punkt wyjścia był optymistycznie nastrajający:
Krajowy Program Działań Na Rzecz Kobiet / etap II, wdrożeniowy
(na lata 2003-2005), w rozdziale „Edukacja” czytamy
o obowiązkach rządu, władz oświatowych, instytucji oświatowych
i akademickich (w porozumieniu z nauczycielami/kami, wydawcami,
rodzicami).
Wszystko po to, by wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe
kobiet i mężczyzn.
3) Czarne czasy w perspektywie równości w edukacji to teka MEN dla
Romana Giertycha:
wstrzymanie obowiązującego w całej UE podręcznika „Kompas”
(podręcznik do wychowania przedszkolnego – „Kompasik” –
nawet się nie pojawił).
4) Wywalczona po kilkunastu latach fasadowa Ustawa z 3.12. 2010
(o wdrożeniu niektórych….) w artykule 5 prezentuje zaś zapis,
że Ustawa (której trzon stanowi zakaz dyskryminacji, tak bezpośredniej
jak i pośredniej) nie dotyczy edukacji
w obszarze związanym z nierównościami ze względu na płeć!!!!
76
UKRYTY PROGRAM
77
wszystko co zostaje przyswojone
podczas nauki w szkole,
obok (poza) oficjalnego programu
nauczania i wychowania
=
to czego uczy przebywanie w szkole:
obyczajowość szkoły,
podręczniki, postawy i oczekiwania nauczycieli, etc.
Znacząco wpływa na:
1) jakość i efekty nauczania „tu i teraz”:
(aktywność intelektualna, motywacja,
poczucie własnej wartości, nietolerancja, hamowanie
indywidualizmu, kształtowanie konformizmu, etc.),
2) również na przyszłe szanse edukacyjne i życiowe
(reprodukcja kapitału rodzajowego jednostek).
79
NIEKTÓRE Z OBSZARÓW UKRYTEGO PROGRAMU
•Podręczniki i treści nauczania;
•Oczekiwania nauczycieli i nauczycielek
względem uczniów i uczennic;
•Ocena osiągnięć i zachowania (kod regulacyjny);
•Przydzielanie zadań i funkcji;
•Przypisywanie odmiennych cech i wzorów reakcji uczniom
i uczennicom i pracowanie wychowawczo w oparciu o te założenia;
•Warunki pracy intelektualnej;
81
1)
Kontrowersyjna czytanka w podręczniku do czwartej klasy szkoły podstawowej
„Daję słowo”, Wydawnictwo Nowa Era
Fragment opisuje wybory szkolnej miss z punktu widzenia młodego chłopca:
„Nawet dziecko wie, że dziewczyny w naszej szkole dzielą się na głupie i
bardzo głupie. Wymagać od dziewczyny, żeby była ładna i mądra – to
naprawdę okrutna przesada. Wiadomość o wyborach miss rozeszła się
błyskawicznie. Wszystkie samiczki (poczynając od zerówki) zrobiły się
nerwowe, poprawiają kucyki i mizdrzą się”.
fragment pochodzi z popularnej książki „Dynastia Miziołków” Joanny Olech
2)
Podręcznik „Wesoła szkoła” – seksistowskie żarty
MATEMATYKA - PODRĘCZNIKI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Zad. 1 Pani Kasia otrzymała 120 zł podwyżki, co stanowiło 20% jej dotychczasowej pensji. Ile
wynosi jej wynagrodzenie? (odp. 720 zł)
Zad.2 Pan Kowalski chce kupić mieszkanie, które kosztuje 200 tysięcy złotych. W banku może
pożyczyć kwotę 2,75 x większą niż jego roczne zarobki, zarabia miesięcznie 2 tysiące złotych.
Ile może dostać pożyczki?
Zad.3 Tata Olafa kupił samochód osobowy na raty. Pierwsza wpłata wynosiła 7000 i stanowiła
1/5 wartości samochodu. Pozostałą należność tata Olafa zapłaci w 32 równych ratach
miesięcznych. Ile kosztuje samochód i jaka jest wysokość jednej raty?
Zad.4 Kasia chce obszyć tasiemką sześć kwadratowych serwetek o boku 25 cm i prostokątny
obrus o wymiarach 1m x 2m. Ile metrów tasiemki musi kupić?
Zad.5 Babcia Basi chciała upiec szarlotkę. Basia obierała jabłka i kroiła je na ćwiartki. Ile
ćwiartek otrzymała po pokrojeniu 3 jabłek?
83
POSTAWY WOBEC HC (ELIZABETH VALLANCE)
(ZALEŻNE OD PRZYJĘTEJ FILOZOFII EDUKACYJNEJ)
1. Nic nie robić: niech ukryty program pozostaje ukryty.
Zdawać sobie tylko sprawę, że jest i jak funkcjonuje.
(OBOJĘTNOŚĆ, BEZRADNOŚĆ, HIPOKRYZJA – FIKCJA EDUKACYJNA)
2.Zmienić praktykę szkolną, środowisko, reguły postępowania nauczycieli
= wykorzenić nierówności (nurt szkolnictwa eksperymentalnego,
np. M. Montessori, C. Freinet, inne szkoły autorskie).
(MARGINES)
3.Zlikwidować szkoły (deschooling)
(BRAK ROZSĄDNEJ ALTERNATYWY)
4. Przystosować się: jeśli tak jest to znaczy, że tak ma być (że jest to potrzebne)
= przenieść ukryty program do programu jawnego.
(UCZCIWE PRZYZNAWNIE SIĘ DO KONSERWATYWNEJ FILOZOFII, PRZECIWDZIAŁANIE FIKCJI EDUKACYJNEJ).
5.?????????.
A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, W-wa 1995 (za Elizabeth Vallance), s.62-63
D. Pankowska, Co zrobić z ukrytym programem szkoły, Psychologia w szkole, Nr 3(23) 2009
84
•
•
Empowerment
Pedagogika feministyczna
85
WSKAZÓWKI

Za wzór przedstawiaj równość (treści, podręczniki, własne postawy)
/ herstory;
Działaj zgodnie z zasadami równości
(oczekiwania, ocenianie, przydział zadań);


Pomagaj zauważać, demaskować i kwestionować nierówności;


Wspieraj indywidualne zainteresowania i talenty,
pomagaj je wydobywać;
Poszerzaj granice (stwarzaj możliwości ośmielania się i próbowania)
/ empowerment, polityka głosu

Refleksja „in action” i „after action”;86
ĆWICZENIA
Własne doświadczenia z ukrytym programem
Analiza podręcznika „Od A do Z” (Didasco)
Przysłowia
Dowcipy
Bajki (technika Scamper)
PRZYSŁOWIA
•Kotka i żona ma siedzieć w domu.
•Baba babę całuje, a za oczy obgaduje.
•Baba z wozu koniom lżej.
•Instynkt kobiety jest często bystrzejszy nić męski rozum.
•Inteligencja kobiety jest w jej urodzie, a uroda mężczyzny w jego inteligencji.
•Chłopiec staje się mężczyzną, kobieta pozostaje kobietą.
•Obrażony mężczyzna obraża, obrażony chłopiec pielęgnuje swój ból.
•Mężczyzna powinien być jak tygrys, kobieta jak kot.
•Mężczyznę zachęcaj, kobietę hamuj.
•Poranny deszczyk i łzy kobiety szybko schną.
•Biada temu domowi, gdzie żona przewodzi mężowi.
•Mężczyzna ze słomy wart jest kobiety ze złota.
•Gdzie diabeł nie może tam babę pośle.
•Nie ma ryby bez ości, nie ma baby bez złości.
•Baba bez chłopa jak chałupa bez płota.
•Chłop do kielni baba do patelni.
•Prędzej się zgodzą dwie suki w jednej budzie niż dwie baby, choć to ludzie.
•Nie dasz chłopakom to dasz robakom.
•Choć chłop jak żaba lepszy niż baba.
•Chłopaki nie płaczą.
DOWCIPY A UKRYTY PROGRAM
Żona mówi do męża: na pięć minut wychodzę do sąsiadki, wyjmij za godzinę ciasto z
piekarnika.
•
Jak mężczyzna może pomóc żonie w sprzątaniu?
Podnieść nogi kiedy ona odkurza.
•
Czym się różni mężczyzna od chłopca? – Ma droższe zabawki.
•
Co to jest równy podział obowiązków w domu?
-Ona gotuje, on je. Ona sprząta – on brudzi, ona prasuje – on gniecie….
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI
Konkurs Motoroli Poland „Diversity”
– dla uczniów i uczennic szkół średnich - http://www.diversity.pl/
„Świat człowieka” – podręczniki do edukacji humanistycznej w gimnazjum
(PWN, autorstwo nauczycielki i nauczyciele Zespołu Szkół Bednarska
w Warszawie);
Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton” (przy Federacji na Recz Kobiet
i Planowania Rodziny)
Gender w Podręcznikach Projekt Badawczy
http://www.gender-podreczniki.pl/
•Anna Wołosik, Opowiem Ci ciekawą historię, Wyda ŻAK – podr. Do 4 klas sp,
hitoria
Projekty
1) Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie w pigułce
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, (2005, 2006, 2007)
2) Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji
w działalności edukacyjnej i szkoleniowej
Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA Poznań (2005)
3) Równość od przedszkola
Stowarzyszenie Silesia Nostra i Grupa Nieformalna „Śląsk Strefa Gender” (2007)
4) Dziewczęta i chłopcy. Bez lęku, bez uprzedzeń, bez przemocy. Jak sobie radzić
z trudnymi uczuciami, dyskryminacją, szykanowaniem i napastliwością w relacjach
z rówieśnikami i rówieśniczkami
Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt” Warszawa (2006)
Stowarzyszenie W Stronę Dziewcząt
JEJ PORTRET. SPRAWY KOBIET OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH PO WIEK XXI.
Scenariusze lekcji do historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, a także do
edukacji medialnej i prozdrowotnej.
Pakiet edukacyjny „Jej portret” składa się z następujących modułów:
•Dom i świat. Historia kobiet dla początkujących.
•Głosy kobiet
•Kobiety i mężczyźni jako obywatele i obywatelki. Prawa kobiet i dziewcząt.
•Biznesmenki, menedżerki, prezeski. Kobiety w biznesie, ekonomii i na rynku pracy.
• Nagie i ubrane. Jak media przetwarzają ciała kobiet i dziewcząt.
•Pionierki: uczone, wynalazczynie, podróżniczki, aktywistki.
•Kobiety - legendy, kobiety - alegorie w sztuce i literaturze.
Ćwiczenie „PRZĄDKI MĄDROŚCI”
Działanie równościowe / antydyskryminacyjne – trenig
1. Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny, CODN, Warszawa 2005
2.Branka M., Cieślikowska D., Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, Villa Decius, Kraków 2010
3.Chege R., Gender Mainstreaming w projektach rozwojowych, niezbędnik trenerski, Fundacja Przestrzeń Kobiet,
Fundacja Edukacja dla Demokracji, Kraków-Warszawa 2010
http://bezuprzedzen.org/doc/gender%20mainstreaming%20w%20projektach%20rozwojowych.pdf
4.Dzierzgowska A., Skrzypczak P, red., Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów, Stowarzyszenie
„Amnesty International”, Warszawa 2005 (www.amnesty.org.pl)
5.Kamińska A., Wybierz Różnorodność. Promowanie postaw antydyskryminacyjnych w organizacji, szkole i miejscu
pracy, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo, 2007
http://mojregion.eu/tl_files/TMP/POKL/Aktualnosci/15wybierzroznorodnosc.pdf
6.Majewska E., Rutkowska E., Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i
nauczycieli, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja F.E. Stiftung
7.Pankowska D., Wychowanie a role płciowe (dwie części: Podstawy teoretyczne plus Program edukacyjny), GWP,
Gdańsk 2005
http://bezuprzedzen.org/doc/rowna_szkola_edu_wolna_od_dyskryminacji.pdf
8.Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek, Lambda, Warszawa 2005,
http://www.bezuprzedzen.org/doc/pakiet_przeciw_dyskryminacji.pdf
\
Linki
www.wstronedziewczat.org.pl
www.gender.lodz.pl
www.bezuprzedzen.org
www.galeriatolerancji.org.pl
www.teachingtolerance.org
www.szkolabezprzemocy.pl
www.ponton.org.pl
97
TEST
ĆWICZENIA
PODSUMOWUJĄCE 3 DNI NASZEJ PRACY:
„Zmiana stanowiska / opinii (z piłką)”
Folded Story / Zaginana Historyjka
Co by było gdyby w Polsce….
Sytuacje…
Akronimy
Gender to:
płeć społeczno-kulturowa
Osoba, która wykazuje cechy i
zachowania typowe dla płci
przeciwnej.
Znaczenia jakie nadaje się płci
w danej kulturze.
Stwierdzenie „Kobiety są z
natury nademocjonalne, a
mężczyźni zrównoważeni”
odnosi się do
płci (sex)
rodzaju (gender)
zarówno do płci jak i do
rodzaju.
Przysłowie „ Inteligencja
kobiety jest w jej urodzie,
uroda mężczyzny w jego
inteligencji” odnosi się do
płci (sex)
zarówno do płci jak i do
rodzaju
rodzaju (gender)
przekonanie, że strategia ta jest bezkosztowość – można
niezbędna w każdym
realizować tą strategię bez
nowoczesnym,
nakładów finansowych.
demokratycznym i
obywatelskim społeczeństwie.
przekonanie, iż Gender
Mainstreaming przeciwstawia
się i przeciwdziała polityce
prorodzinnej.
Równość płci oznacza, że
nie istnieje dyskryminacja ze
względu na płeć.
kobiety i mężczyźni mają taki
sam realny dostęp do dóbr i
zasobów.
kobiety i mężczyźni są tacy
sami.
Stereotyp
to nadmiernie uproszczony
obraz.
może być pozytywny i
negatywny.
jest bardzo trudny do zmiany.
Do szkodliwych mitów na
temat Gender Mainstreaming
należą:
Mężczyźni są z natury skłonni
do rywalizacji,
a kobiety do współpracy.
Chłopcy nie powinni się bawić
dziewczyńskimi zabawkami, bo
wyrastają na maminsynków.
Uprzedzenia
to tendencyjne osądy.
W wielu krajach kobiety nie
mogą same wybierać sobie
partnerów
i decydować o swej drodze
życia.
opierają się na stereotypach.
Dyskryminacja
to zespół postaw
to działanie/a.
ma na celu utrudnienie dostępu
do zasobów.
wpływa na efekty nauczania
tylko w teraźniejszości.
wpływa tylko na przyszłe
szanse edukacyjne uczniów i
uczennic.
wpływa zarówno na jakość
procesu dydaktycznowychowawczego „tu i teraz”
jak i na przyszłe szanse
edukacyjne uczniów i uczennic.
w oczekiwaniach nauczycieli i
nauczycielek wobec uczniów i
uczennic.
różnice w standardzie życia
kobiet bezdzietnych
i kobiet wielodzietnych.
w przydzielaniu zadań i funkcji.
w treściach podręczników
szkolnych i podstaw
programowych.
różnice między zarobkami
młodych kobiet i mężczyzn w
Polsce a w wysoko
uprzemysłowionych krajach
UE.
wyraźne różnice między
średnimi zarobkami kobiet a
mężczyzn pracujących na
takich samych stanowiskach,
wykonujących takie same i tyle
samo obowiązków.
Spośród podanych twierdzeń
wybierz stereotyp(y)
Ukryty program
Ukryty program przejawia
się m.inn.
Pojęcie „luka dochodowa”
oznacza:
bazują na sferze intelektualnej
(wiedza lub jej brak) ale
również na emocjach.
Dyskryminacja pozytywna
Budżet satelitarny (rachunek
satelitarny)
Pedagogika feministyczna
opiera swoje postulaty i
działania na:
to dyskryminowanie, ale
w dobrej intencji.
jest ujednoliconym systemem
Unii Europejskiej.
idei empowermentu
(uwłasnowolnieniu) oraz
„herstory”
Do wskaźników
zaangażowanie kobiet
makroekonomicznych
i mężczyzn w sferę prywatną i
polityki równościowej należą: zawodową (na podstawie
budżetu czasu każdej płci);
Nad sprawną i efektywną
realizacją działań
równościowych w Polsce
zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów
z 22.04.2008 czuwa
Do elastycznych form
zatrudnienia należą:
to wprowadzenie
tymczasowych środków
szczególnych, zmierzających do
przyspieszenia osiągnięcia
równości kobiet
i mężczyzn.
pozwala oszacować wartość
nieodpłatnej pracy domowej.
polityce głosu / polityce
artykulacji czyli
świadomym
doprowadzaniu do
konfliktu, który ma tu
potencjał „pozytywny”.
wartość pracy nieopłacanej;
Minister / Ministra Polityki
Równościowej
Pełnomocnik/czka Rządu ds.
Równości Społecznej i
Ekonomicznej
job sharing / job splitting.
elastyczne miejsce świadczenia
pracy
i elastyczne godziny pracy.
to uprzywilejowanie danej
grupy ze względu na jej wyższe
miejsce
w hierarchii danego
społeczeństwa.
został opracowany przez
EUROSTAT w 1996 r..
równoprawności różnicy
i stworzeniu bezpiecznej
przestrzeni ekspresji.
zakres wydatków publicznych
na wyrównywanie szans kobiet
(i mężczyzn);
Pełnomocnik/czka Rządu ds.
Równego Traktowania
praca w stałych godzinach w
siedzibie pracodawcy ale w
cząstkowym wymiarze etatu.
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Marta Doroba
tel. 505013878
e- mail: [email protected]
Download