Gender w projektach EFS i w życiu społecznym

advertisement
Imię i nazwisko
Koordynatora
………………………
FORMULARZ OPISU PRODUKTU
DLA CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI
1. NAZWA ( KURSU, SZKOLENIA ITP.) Gender
w projektach EFS i w życiu społecznym.
2. CELE - Celem Kursu jest przedstawienie tematyki znaczenia płci społeczno-kulturowej w kontekście zarówno społecznym
jak i ujęciu projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Równość płci jest jedną z
polityk horyzontalnych UE, z tego też względu ujęcie jej w poprawny sposób w projektach unijnych niejednokrotnie
warunkuje możliwość otrzymania dofinansowania. Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób chcących zapoznać się z
tematyką równości płci kobiet i mężczyzn, płci społeczno kulturowej jak i praktyków tworzących i realizujących projekty EFS.
3. PROGRAM (wg tabeli)
MODUŁ
Teoria
TREŚĆ
1. Kontekst tematyki Płci społeczno-kulturowej (Gender)
- Gender: płeć społeczno-kulturowa
- Gender Mainstreaming
- Zmiany na przestrzeni dziejów
- Gender a problemy globalne
2. Demografia
- długość życia Polska vs. UE
- Starzenie się społeczeństwa
- Prognozy demograficzne dla Polski
- Struktura ludności teraz i w 2035 roku
3. Płeć w różnych sektorach gospodarki
- Szkolnictwo wyższe
- Administracja
- Sektor prywatny
4. Wartość pracy kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w rodzinie
- Płeć i płaca
- Udział kobiet wśród osób pracujących wg wybranych rodzajów
miejsca pracy
- Praca kobiet i mężczyzn - biznes i stanowiska
- Praca kobiet i mężczyzn – gosdpodarstwa domowe
- Wartość pracy domowej – wymiar ekonomiczny, kulturowy,
egzystencjalny
5. Obszary dyskryminacji
- Stereotyp - uprzedzenie - dyskryminacja ... mechanizmy
- Dyskryminacja: definicja, typologia
- Dyskryminacja a prawo polskie
WYMIAR
GODZIN
16
Stereotypy płci
Dyskryminacja w ujęciach: społecznym, edukacji, rynku pracy,
ubóstwa, zdrowia,
- Bariery równości (KE)
6. Ramy prawne polityki i strategii Gender Mainstreaming
- Mity na temat polityki równościowej
- Strategiczne cele na rzecz równości
7. Dokumenty międzynarodowe w kontekście strategii wyrównywania
szans kobiet i mężczyzn
8. Czym tak naprawdę jest Równość Płci?
- Schody do równości
- Korzyści z polityki gender mainstreaming
9. Narzędzia Gender Mainstreaming
- Gender analysis
- Analiza pod kątem płci – 4 kroki
- Gender Impact Assessment
- Wdrażanie Gender Mainstreaming - czynniki sukcesu
10. EFS jako narzędzie walki z dyskryminacją
- Kluczowe obszary i założenia EFS
- Dyskryminacja a Program Operacyjne współfinansowane w
ramach EFS (zagadnienia horyzontalne)
- Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn
11. Ekonomia życia codziennego a płeć
- Budżet czasu
- Praca odpłatna i nieodpłatna
- Specjalizacja pracy kobiet i mężczyzn
- Kontrakt płci jako bariera równości
12. - Płeć a rynek pracy
- Mity o pracy kobiet
- Konsekwencje kontraktu płci na rynku pracy
13. Gender Budget jako narzędzie polityki równości płci
- Budżet wrażliwy na płeć
- Warunki stosowania analizy Gender budget
14. Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego
- Podstawy prawne
- Bariery równości płci
15. Obszary interwencji EFS z punktu widzenia istniejących nierówności
płci:
- Zatrudnienie i rynek pracy
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Sektor prywatny
16. Jak wdrażać Gender w projektach?
- PCM równościowe
- Kryteria celu równościowego
-
- Czy 50 / 50 jest wyjściem ?
- Cele strategiczne równości płci
- Standard minimum
- Działania równościowe
- Zarządzanie równościowe
- Monitoring i ewaluacja
- Wyjątki w standardzie minimum
- Kiedy wniosek na pewno nie jest równościowy?
- Najczęściej popełniane błędy
17. Praktyka
- Projekty rozwijające innowacyjne formy kształcenia (np. elearning)
- Jak realizować równość szans kobiet i mężczyzn w projektach
promocyjno-informacyjnych?
- Jak realizować równość szans kobiet i mężczyzn w projektach
badawczych?
- Równościowe zarządzanie projektem
- Jak rozumieć wyjątki od standardu minimum?
- Publikacje, źródła danych
Łączna liczba godzin
4. FORMA
- KURS
- SZKOLENIE
- WARSZTAT
- SEMINARIUM
- SEMINARIUM CERTYFIKACYJNE
- KURSOKONFERENCJA
5. WIELKOŚĆ GRUPY
- minimalna
10
- maxymalna
25
6. LICZBA GODZIN - 16
7.TRYB
- wieczorowy ( 16.00 – 21.00)
- weekendowy ( Pt- Nd)
8. METODY SZKOLENIOWE
16
Wykład multimedialny, dyskusja, praca w grupach.
9. WYMOGI INFRASTRUKTURALNE ( np. specjalistyczne wyposażenie, pomoce naukowe)
Rzutnik multimedialny, flipchart + pisaki.
Podpis koordynatora
Download