Praktyczne zastosowanie zasady równości płci w projektach

advertisement
Praktyczne zastosowanie zasady
równości płci w projektach
społecznych i edukacyjnych
Joanna Boduch-Paw
Regionalny Ośrodek EFS w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kielce, 26.05.2010
Równość płci
• Stan, w którym kobietom i mężczyznom
przypisuje się taką samą wartość społeczną,
równe prawa i równe obowiązki oraz gdy
mają oni równy dostęp do zasobów (środki
finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby
korzystać.
• Możliwość wyboru drogi życiowej bez
ograniczeń stereotypów płci.
Stereotypy
• Uogólnione przekonania dotyczące tego, jakie
są (wszystkie) kobiety i jacy są (wszyscy)
mężczyźni,
• Uproszczone opisy „męskiego mężczyzny”
i „kobiecej kobiety”, podzielane przez ogół
społeczeństwa i powstające w efekcie
wychowania i socjalizacji w społeczeństwie
Stereotypy płci
Kobiety
Mężczyźni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wrażliwe
Uczuciowe
Subtelne
Ciepłe
Troskliwe
Mają trudności w podejmowaniu
decyzji
Uległe
Poświęcające się
Uczynne
Opiekuńcze
Agresywni
Niezależni
Mało emocjonalni
Stanowczy
Pewni siebie
Silni
Dominujący
Bezpośredni
Aktywni
Zaniedbani
Głośni
Łańcuch dyskryminacji
Obszary dyskryminacji
•
•
•
•
Edukacja - stereotypowa zawartość
podręczników – dziewczynki bierne chłopcy
aktywni, jeden model rodziny, brak informacji o
przemocy, stereotypowe postawy
nauczycielek/li,
Rynek pracy- segregacja pionowa i pozioma,
„szklane zjawiska”,
Ubóstwo – feminizacja biedy,
Zdrowie – wyższa długość życia kobiet, brak
profilaktyki uwzględniającej specyfikę płci.
Bariery równości
• Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy,
• Różnice w płacach kobiet i mężczyzn,
• Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu
pracy,
• Niski udział mężczyzn w wypełnianiu
obowiązków rodzinnych,
• Niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji,
Bariery równości cd.
•
•
•
•
•
Przemoc ze względu na płeć,
Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia,
Niewystarczający system opieki przedszkolnej,
Stereotypy płci we wszystkich obszarach,
Dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w
odniesieniu do kobiet starszych, imigrujących,
niepełnosprawnych oraz należących do
mniejszości etnicznych.
Standard minimum
Standard minimum ma służyć
OCENIE, czy projekt jest zgodny
z zasadą równości płci.
Standard minimum
• Standard minimum składa się z 6 pytań
• Wniosek o dofinansowanie projektu nie
musi spełniać wszystkich punktów ze
standardu minimum (wymagane są co
najmniej 2 z 6 punktów standardu
minimum).
Standard minimum
• Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet
i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji
i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która
wskazuje na nierówności ze względu na
płeć?
□ TAK
□ NIE
Standard minimum
Punkt 3.1 wniosku
• Przedstawienie danych jakościowych i/lub
ilościowych w podziale na płeć w obszarze
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania
projektu,
• Odniesienie się do występujących barier
równości płci.
Standard minimum
• Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn
zawiera dane ilościowe, które wskazują na
brak istniejących nierówności w obszarze
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania
projektu?
□ TAK
□ NIE
Standard minimum
Punkt 3.1
Dane bezpośrednio powiązane ze specyfiką
i/lub zakresem oddziaływania projektu.
Standard minimum
• Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i
mężczyzn dane w podziale na płeć
dotyczą obszaru interwencji i zasięgu
oddziaływania projektu?
□ TAK
□ NIE
Standard minimum
• Czy działania odpowiadają na nierówności
ze względu na płeć istniejące w obszarze
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania
projektu i/lub różnicują działania (formy
wsparcia) dla kobiet i mężczyzn?
□ TAK
□ NIE
Standard minimum
• Czy rezultat(y) są podane w podziale na
płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na
sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania
projektu?
□ TAK
□ NIE
Standard minimum
• Czy projekt wskazuje w jaki sposób
zostanie zapewnione równościowe
zarządzanie projektem?
□ TAK
□ NIE
Wyjątki od standardu minimum
Profil działalności projektodawcy ze względu na
ograniczenia statutowe (np. Stowarzyszenie Samotnych
Ojców lub teren zakładu karnego).
Beneficjent musi podać w treści wniosku informację, że
jego projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze
względu na ograniczenia statutowe.
Wyjątki od standardu minimum
Realizacja działań pozytywnych - wpływają na
niekorzystną sytuację danej płci, wyrównują jej
szanse społeczne i zawodowe.
Beneficjent musi zawrzeć we wniosku o
dofinansowanie projektu analizę sytuacji kobiet i
mężczyzn wskazującą na konieczność realizacji
takich działań.
Wyjątki od standardu minimum
Zamknięta rekrutacja -projekt obejmuje
wsparciem wszystkich pracowników/personel
konkretnego podmiotu, części danego podmiotu
lub grupy podmiotów.
Beneficjent musi podać, że jego projekt należy
do wyjątku od standardu minimum ze względu
na zamkniętą rekrutację wraz z uzasadnieniem.
Analiza pod kątem płci
Uwzględnia społeczno-kulturowe uwarunkowania płci
i specyfikę płci kulturowej i zawiera:
• Liczbowy udziału kobiet i mężczyzn w projekcie,
• Specyficzne kwestie związane z równością szans k i mpomysły na „równościowe” działania,
• Ważne jest to ile kobiet i mężczyzn weźmie udział w
projekcie, ale też to, czego będą się uczyć, jakie
kompetencje rozwijać, nad czym wspólnie pracować.
Równościowa analiza
W gminie X zamieszkuje 3679 kobiet i 3768 mężczyzn. 26%
mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Wyższe wykształcenie
posiada 300 osób w tym aż 200 kobiet. Jednocześnie wśród 468
zarejestrowanych bezrobotnych 58% to kobiety. Poważny problem
stanowi bezrobocie ukryte-agrarne. W znacznej mierze dotyczy
kobiet, które pozostają w domu, opiekując się dziećmi i zajmując
gospodarstwem. Mieszkańcy gminy mają problem z dostępem do
szeroko pojętej edukacji zarówno z powodu utrudnionej komunikacji
między wsią a miastem, a kobiety dodatkowo z powodu w/w
obowiązków. Projekt zakłada objęcie wsparciem 58 mieszkanek i 42
mieszkańców gminy X.
Nierównościowa analiza
• Gminę X zamieszkuje 7447 osób. 26% z nich
zatrudnionych jest w rolnictwie. Prawie 1/3 mieszkańców
stanowią osoby bezrobotne. Wyższe wykształcenie
posiada 305 mieszkańców w tym aż 200 to kobiety. 58%
wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych stanowią
kobiety. Wyniki badan wskazują, że najmniej
zainteresowani udziałem w szkoleniach są rolnicy. Tylko
¼ z nich uważa, że edukacja może przyczynić się do
poprawy ich życia. Projekt zakłada objęcie wsparciem
szkoleniowym 100 mieszkańców gminy X.
Równościowy cel
• Projektuje zmianę oddzielnie dla
kobiet, oddzielnie dla mężczyzn,
• Określa adekwatnie i realistycznie
liczbowy udział k i m w danym
obszarze problemowym,
• Przyczynia
się
do
osłabienia
istniejących nierówności.
Równościowe cele
• Podniesienie poziomu wykształcenia i
umiejętności 58 mieszkanek i 42
mieszkańców Gminy X w 2010.
• Uzyskanie zatrudnienia do końca 2010 r.
przez 18 kobiet i 12 mężczyzn długotrwale
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP,
zamieszkujących teren gminy X.
Równościowe działania
• Zaplanowane z udziałem przedstawicieli grupy
docelowej (kobiet i mężczyzn),
• Adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i
celów,
• Kompleksowe,
• Otwarcie komunikujące równość,
• Realizowane przez zespół, dla którego równość
jest ważna.
Równościowe rezultaty
• Adekwatne do diagnozy i
zidentyfikowanych potrzeb kobiet i
mężczyzn.
• Jeżeli potrzeby są inne w przypadku
kobiet i mężczyzn, rezultaty powinny
zostać określone oddzielnie dla każdej
płci.
Monitoring i ewaluacja
• Dane segregowane z podziałem na płeć
na każdym etapie realizacji – zaplanowane już
na samym początku,
• Wskaźniki z podziałem na płeć powinny
być wykorzystywane we wniosku o płatność,
• Zatrudniając zewnętrzny zespół ewaluacyjny,
zwróć uwagę na jego zróżnicowanie (k i m) oraz
równościowe kompetencje.
Informacja i promocja
•
•
•
•
Niestereotypowy wizerunek k i m,
Zróżnicowane obrazy k i m,
Język wrażliwy na płeć,
Bezpośrednie odniesienie się do grup
tradycyjnie dyskryminowanych lub
wykluczonych,
• Zróżnicowane kanały komunikacji.
Równościowy projekt
• Realizując zasadę równych szans kobiet i
mężczyzn warto odnosić się do barier
równości. Mogą one służyć za punkt
odniesienia przy diagnozowaniu sytuacji kobiet i
mężczyzn, a także planowaniu działań na rzecz
zapewnienia równości szans w projektach,
• Działania muszą odpowiadać na
zdiagnozowane nierówności ze względu na płeć
lub różnicować wsparcie wobec kobiet i
mężczyzn,
Równościowy projekt cd.
•
Rezultaty muszą być spójne z celami i działaniami w
projekcie, adekwatne do zdiagnozowanych problemów,
przyczyniać się do poprawy sytuacji kobiet i mężczyzn,
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grupy
znajdującej się w gorszej sytuacji,
• W procesie podejmowania decyzji w projekcie
zapewnione jest uczestnictwo kobiet i mężczyzn, zespół
projektowy przewiduje poszerzenie swojej wiedzy w
zakresie równości, projekt włącza przedstawicieli i
przedstawicielki grup docelowych w planowanie projektu.
Źródła danych
• Raport GUS „ Kobiety w Polsce” – 2008,
• Raport UNDP „ Polityka równości płci- Polska 2007”,
• Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania
Kobiet i Mężczyzn,
www.monitoring.rownystatus.gov.pl,
• System Informacji Oświatowej,
• www.gendergapp.eu
• [email protected]
Zapraszamy do
Regionalnego Ośrodka EFS
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26 A, pok. 17 i 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (0 41) 263 - 01 – 54
Dziękuję za uwagę…..
Download