Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Bariery równości płci

advertisement
WNIOSEK O
DOFINANSOWANIE
– PROJEKTY SYSTEMOWE W RAMACH
PODDZIAŁANIA 6.1.3
Kraków, 15 marca 2011 r.
Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych
dokumentów potrzebnych do poprawnego przygotowania
i realizacji projektu w ramach PO KL tj.:
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL;
Instrukcja wypełniania wniosku w ramach PO KL (nowy wzór wniosku
– wersja 6.4);
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;
Zasady finansowania PO KL;
Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL;
Zmiany we
wniosku o dofinansowanie
 Pełniejsze dostosowanie wniosku do metodyki PCM – rezygnacja z podawania
rezultatów twardych/miękkich na rzecz wskaźników realizacji celów projektu;
Zmiana sposobu wypełniania wniosku – nazwy zadań nadawane są w części
3.3 wniosku;
Wprowadzono pole 3.5 Oddziaływanie projektu.
Dokumentem zawierającym wskazówki konieczne do prawidłowego
przygotowania wniosku jest Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
w ramach PO KL (wersja 6.4.0) oraz Instrukcja wypełniania wniosku o
dofinansowanie projektu systemowego (Załącznik nr 1 do Projektów
systemowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL)
Pola wypełniania wniosku
3.1
Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
3.2
Grupy docelowe
3.3
Zadania
3.4
Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
3.5
Oddziaływanie projektu
3.6
Potencjał i doświadczenie projektodawcy
3.7
Opis sposobu zarządzania projektem
IV
Budżet projektu
Pola obowiązkowe
dla projektów systemowych w ramach 6.1.3
3.1
Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
3.2
Grupy docelowe
3.3
3.5
IV
Zadania
Oddziaływanie projektu
Budżet projektu
Pola nieuzupełniane
w projektach systemowych w ramach 6.1.3
3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu – nie dotyczy
3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy – nie dotyczy
3.7 Opis sposobu zarządzania projektem – nie dotyczy
Formuła „nie dotyczy” powinna być umieszczona w polu 3.4, nawet
gdy jest ono aktywne (dla wniosków o budżecie powyżej 2 mln. zł.)
3.1 – Uzasadnienie
potrzeby realizacji i cele projektu
• Uzasadnij potrzebę realizacji projektu
• Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu
• Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów
(ustal wskaźniki pomiaru celu)
• Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu)
i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie
uznane za zrealizowanie danego celu)
• Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone
będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal
źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika
oraz częstotliwość pomiaru)
3.1.1 – Uzasadnienie
potrzeby realizacji projektu
• Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny
projektu
• Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi
się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i
mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się
do obszaru realizacji projektu
• Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające
cel główny projektu
• Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na
podmioty inne niż grupa docelowa
3.1.1 – Uzasadnienie
potrzeby realizacji projektu
Co powinna zawierać analiza w kontekście
zasady równości szans płci?
 dane jakościowe dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn
w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania
projektu i/lub
dane ilościowe w podziale na płeć w obszarze
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub
bariery równościowe, jakie występują w obszarze
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu
Bariery równości płci
1. Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy
2. Różnice w płacach kobiet i mężczyzn
3. Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy
4. Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych
5. Niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji
6. Przemoc ze względu na płeć
7. Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia
8. Niewystarczający system opieki przedszkolnej
9. Stereotypy płci we wszystkich obszarach
10. Dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet
starszych, imigrujących, niepełnosprawnych oraz należących do
mniejszości etnicznych.
Zasada 4 kroków
Krok 1 – REPREZENTACJA
• Jaka jest struktura grupy kobiet, a jaka mężczyzn pod kątem m.in.
wieku, wykształcenia, stażu pracy, czasu pozostawania bez pracy,
kwalifikacji, itp.
• Jak kształtuje się popyt na pracę/usługi/branże itp?
Krok 2 – PORTRET UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
• Kto się zajmuje dziećmi i innymi osobami zależnymi? Kto i kiedy ma
wolny czas?
• Kto i w jakim stopniu korzystał z dotychczasowych form wsparcia?
Z jaką efektywnością?
• Kto, czy i gdzie pracuje? Na podstawie jakiej umowy jest zatrudniony?
Kto pracuje „na czarno”? Ile kto przeciętnie zarabia w danej branży?
Zasada 4 kroków
Krok 3 – PRZYCZYNY ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI
•
•
Dlaczego tak jest? Jakie są zależności między położeniem kobiet i mężczyzn
a społecznymi rolami przypisywanymi kobietom i mężczyznom? Jakie
wzorce zachowań możemy zauważyć?
Jakie są bariery równości w danym obszarze? Które z barier są kluczowe?
Krok 4 – POTRZEBY KOBIET I MĘŻCZYZN
•
Jakie są potrzeby kobiet, a jakie mężczyzn w związku z zaistniałą sytuacją w
danym obszarze? Jakie są potrzeby praktyczne, a jakie strategiczne?
•
Jak możemy je uwzględnić w projekcie?
3.1.2 – Cel główny projektu
Cel
główny
Wskaźnik
pomiaru
celu
Wartość
obecna
……………
1.
K/M/O
Źródło
weryfikacji
Wartość
oraz
docelowa częstotliwość
pomiaru
K/M/O
…………..
3.1.3 – Cele szczegółowe projektu
Źródło
Wskaźnik
weryfikacji
Cel
Wartość Wartość
oraz
pomiaru
szczegółowy
obecna docelowa częstotliwość
celu
pomiaru
………………
………..
………….
1.
K/M/O
K/M/O
…………..
2.
K/M/O
K/M/O
………….
3.
K/M/O
K/M/O
…………
3.1.3 – Cele szczegółowe projektu
Wskaźniki realizacji celów projektu:
 wskaźniki opisane w załączniku nr 2 do wniosku
beneficjenta o płatność z listy rozwijanej w Generatorze
Wniosków
 własne wskaźniki pomiaru celu zgodne ze specyfiką
projektu – max. 5
3.1.3 – Cele szczegółowe projektu
Dla każdego wskaźnika należy określić na
podstawie przeprowadzonej analizy problemów jego
wartość obecną, czyli przed rozpoczęciem realizacji
projektu oraz wartość docelową, której osiągnięcie
będzie uznane za zrealizowanie danego celu.
Wartość obecna i docelowa wskaźników powinny
odnosić się do projektu i dotyczyć zakresu
wsparcia w ramach projektu.
3.1.3 – Cele szczegółowe projektu
Założone wskaźniki w podziale na płeć
powinny wynikać z analizy sytuacji kobiet
i mężczyzn i zaplanowanych działań
w projekcie.
Wpływ na inne podmioty
• Podmioty, na które projekt może mieć pozytywny lub
negatywny wpływ
• Aspekt społeczny, ekonomiczny, oczekiwań, barier,
wiedzy, doświadczenia…
Projektodawca nie ma jednak obowiązku określania celów
projektu, ani wskaźników ich realizacji dotyczących grup innych
niż grupa docelowa opisana w pkt. 3.2 wniosku.
3.2 – Grupy docelowe
• Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną
objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla
projektu cech (np. wiek, status zawodowy,
wykształcenie, płeć)
• Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta
zostanie wsparciem
3.2 – Grupy docelowe
• Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek
odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej,
dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów
rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M)
• Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania
uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne
źródła pozyskania danych o skali zainteresowania
potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym
wsparciem projektowym
3.2 – Grupy docelowe
• Jakie są bariery, co zniechęca do udziału w projekcie?
• W jaki sposób Wnioskodawca będzie zapobiegał
rezygnacji uczestników?
• Jakie jest zainteresowanie potencjalnych uczestników,
jakie mają potrzeby i oczekiwania?
• Jakie wiarygodne źródła to potwierdzają?
W przypadku trudności w oszacowaniu, jakie jest zainteresowanie
przed rozpoczęciem realizacji projektu należy opisać to przy
określaniu grupy docelowej.
3.2 – Grupy docelowe
W kontekście zasady równości szans płci szczególną
uwagę należy zwrócić w opisie rekrutacji do projektu,
określając kryteria adekwatne do zdiagnozowanych
nierówności.
Uwaga: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na
automatycznym objęciu wsparciem 50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie.
Przyjęte w projekcie wartości liczbowe/procentowe udziału kobiet i
mężczyzn powinny być adekwatne do zdiagnozowanych nierówności
(barier i potrzeb każdej z płci).
3.2 – Grupy docelowe
W opisie grup docelowych należy uwzględnić
podział na osoby, które kontynuują udział w
projekcie (tzn. rozpoczęły udział w projekcie w
poprzednim roku budżetowym i kontynuują
realizację form wsparcia w 2011 r.) oraz osoby
nowe, które zostaną objęte wsparciem w ramach
projektu w 2011 r.
3.3 – Zadania
• Przyporządkuj poszczególne zadania do
danego celu szczegółowego, do którego
osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania
• Opisz zadania podejmowane w projekcie,
zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie
i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
• Opisz, w jaki sposób i w jakim terminie
zostaną utrzymane produkty, które będą
wytworzone w ramach realizacji zadań
3.3 – Zadania
Nazwa zadania
Opis zadania
i produktów
Cel szczegółowy
…………..
…………..
Wybór z listy
…………..
…………..
Wybór z listy
…………..
…………..
Wybór z listy
3.3 – Zadania
Zaplanowane działania powinny odpowiadać na
nierówności i bariery zdiagnozowane w analizie
i być zróżnicowane pod kątem odmiennych potrzeb
kobiet i mężczyzn.
Projekty, w których nie zdiagnozowano barier ze względu na płeć
powinny także przewidywać działania zmierzające do przestrzegania
zasady równości szans płci, aby na żadnym etapie realizacji projektu
bariery te się nie pojawiły.
3.3 – Zadania

Numeracja
i
nazewnictwo
z pierwotną wersją wniosku.
zadań
–
zgodne
Dopuszcza się zmianę nazwy zadania w przypadku zadania zarządzanie
projektem, aby nie powielać z ostatnim zadaniem, które automatycznie
pojawia się w Generatorze Wniosków.
 W przypadku rezygnacji z realizacji wykazanego zadania
w 2011 r. – „zadanie nie będzie realizowane w 2011 r.”
 Do zadań związanych z obsługą projektu – należy wskazać
wszystkie cele szczegółowe projektu.
3.5 –
Oddziaływanie projektu
• Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu
głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia
oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu
PO KL
• Opisz wartość dodaną projektu
3.5 –
Oddziaływanie projektu
Oczekiwany efekt
realizacji PO KL
Opis wpływu realizacji celu
głównego projektu i planowanych
do osiągnięcia w jego ramach
wskaźników na osiągnięcie
oczekiwanego efektu realizacji
Priorytetu PO KL
Wybór z listy
…………..
Wybór z listy
…………..
Wybór z listy
…………..
3.5 –
Oddziaływanie projektu
Należy wskazać, w jaki sposób realizacja projektu wpisze
się w założenia PO KL i przyczyni się do (w stopniu
zależnym od skali wsparcia przewidzianego w projekcie)
do realizacji jego zakładanych efektów.
We wniosku o dofinansowanie projektu może
znaleźć się informacja, w jaki sposób wskaźniki osiągnięcia celu
przyczyniają się do zmniejszenia istniejących w obszarze
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nierówności ze
względu na płeć.
IV – Budżet projektu
• Współpraca ponadnarodowa – nie dotyczy
• Zarządzanie projektem – nie dotyczy
• Koszty pośrednie – nie dotyczy
• Cross-financing – nie dotyczy
• Uzasadnienie kosztów – nie dotyczy
IV – Budżet projektu
• Kolumna kategoria wydatku – nazwa poszczególnych
zadań + wysokość kosztów w ramach zadania na dany rok
• Zadania dotyczące wsparcia dla osób – liczba osób +
uśredniony koszt na osobę (brak obowiązku wykazywania
szczegółowych kosztów).
• Numeracja i nazewnictwo zgodne z pierwotną wersją
wniosku (nowe zadania – kolejne numery, rezygnacja z zadania –
koszt „0”).
IV – Budżet projektu
Zlecanie zadań
Wydatki związane ze zlecaniem zadań
merytorycznych lub istotnej ich części w ramach
projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowane
pod warunkiem wskazania we wniosku, które
zadania i dlaczego projektodawca zamierza
powierzyć wykonawcom oraz w jaki sposób i
według jakich kryteriów będzie ich wyłaniał.
IV – Budżet projektu
Zlecanie zadań
Zadanie merytoryczne – szereg powiązanych ze
sobą działań zmierzających bezpośrednio do
realizacji celu projektu.
Zadania merytorycznego nie stanowią pojedyncze wydatki, np. usługa
cateringowa, hotelowa i trenerska.
Wydatki związane ze zleceniem zadania merytorycznego
odznacza się w szczegółowym budżecie
(„zadanie zlecone”).
Audyt i badanie ewaluacyjne
• Powiatowe Urzędy Pracy są zwolnione
z obowiązku przeprowadzenia audytu.
• W 2011 r. nie ma obowiązku przeprowadzania
ewaluacji projektu.
Beneficjent zobowiązany jest przygotować wniosek o
dofinansowanie projektu systemowego na 2011 rok z
uwzględnieniem przyjętych rekomendacji z badania
ewaluacyjnego przeprowadzonego w 2010 roku.
Partnerstwo
Projekty systemowe mogą być realizowane
wspólnie przez kilka powiatowych urzędów pracy
(będzie to projekt systemowy realizowany w
partnerstwie), przy czym zasady współpracy
powiatowych urzędów pracy reguluje odrębna
umowa partnerska.
Ocena wniosku o dofinansowanie
OCENA FORMALNA
OCENA MERYTORYCZNA
Ocena formalna
Kryteria oceny formalnej
OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU
Założone w Planie działania na 2011 r. kryteria dostępu
dla projektów systemowych składanych
w ramach Poddziałania 6.1.3 będą weryfikowane na
etapie oceny merytorycznej.
Ocena merytoryczna
Kryteria oceny merytorycznej
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU
OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE
OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE
Ocena merytoryczna
Kryteria horyzontalne
• zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym
właściwym prawodawstwem krajowym;
• zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej;
• zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie
standardu minimum);
• zgodność z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w
tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju);
• zgodność z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.
STANDARD MINIMUM
ANALIZA
1
□ TAK
2.
□ TAK
3
□ TAK
Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą
obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która
wskazuje na nierówności ze względu na płeć?
□ NIE
Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które
wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji
i/lub zasięgu oddziaływania projektu?
□ NIE
Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na
płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania
projektu?
□ NIE
STANDARD MINIMUM
REALIZACJA
4
□ TAK
5.
□ TAK
6.
□ TAK
Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć
istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania
projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i
mężczyzn?
□ NIE
Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują, jak
projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?
□ NIE
Czy projekt wskazuje, w jaki sposób zostanie zapewnione
równościowe zarządzanie projektem?
□ NIE
STANDARD MINIMUM
WYJĄTEK
7.
□ TAK
Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się
standardu minimum?
□ NIE
Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:
1)profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe),
2)realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na
niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu
oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i
zawodowych),
3)zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres
oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego
podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej
grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.
Ocena merytoryczna
Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą:
• jakości projektu:
- uzasadnienie potrzeby realizacji projektu – analiza problemów i potrzeb,
- cele projektu oraz sposób mierzenia ich realizacji,
- opis grupy docelowej, uzasadnienie jej wyboru, sposób rekrutacji/selekcji
- opis potrzeb, barier i oczekiwań grupy docelowej,
- trafność doboru i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych
projektu
- racjonalność harmonogramu zadań
- opis produktów, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań,
- sposób wpływu celu głównego projektu na osiągnięcie oczekiwanych
efektów realizacji Priorytetu PO KL,
- wartość dodana projektu.
Ocena merytoryczna
Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą:
• finansowania projektu:
- niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,
- racjonalność i efektywność wydatków projektu,
- kwalifikowalność wydatków,
- prawidłowość sporządzenia budżetu.
Formularz wniosku
• Dla wniosku o dofinansowanie na 2011 rok
obowiązuje taka sama nazwa projektu (wpisywana w
polu 1.7 Tytuł projektu) jak w latach poprzednich.
• W polu 2.1 – Nazwa projektodawcy należy wpisać:
Powiat X – Powiatowy Urząd Pracy w X.
Pozostałe dane jednostki dotyczą PUP.
• Okres realizacji projektu od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 r.
Załączniki do aneksu do umowy
I
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy - w przypadku, gdy zmieniła
II
Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego zatwierdzająca
projekt do realizacji z EFS. (w przypadku gdy dokumenty nie obejmują Uchwały
się osoba uprawniona do podejmowania wiążących decyzji oraz gdy pełnomocnictwo było
przyznane tylko na rok 2010.
zatwierdzającej projekt systemowy na bieżący rok kalendarzowy).
II
Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych
wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem.
IV Umowy z partnerami – w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z innymi PUP.
V
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego wyodrębnionego dla potrzeb
projektu (w przypadku gdy rachunek jest inny niż w Umowie ramowej).
VI Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
VII Harmonogram płatności.
Terminy
• Nabór wniosków prowadzony jest w dniach od 4 marca do
22 marca 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
16:00.
• Wnioski, które wpłyną po terminie zamknięcia naboru nie
będą rozpatrywane.
• Wniosek o dofinansowanie jest załączany do Umowy ramowej
w formie Aneksu w terminie 15 dni roboczych od daty jego
zatwierdzenia.
Strony internetowe
• www.pokl.wup-krakow.pl
• www.efs.gov.pl
• www.mrr.gov.pl
Pomoc
w przygotowaniu wniosku
ROEFS Kraków
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
Tel: 012 633 51 54, 012 633 98 00
ROEFS Nowy Sącz
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS
w partnerstwie z Fundacją Wiedza i Przyszłość
ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz
Tel: 018 442 01 99
ROEFS Oświęcim
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim
Tel: 033 844 73 44
ROEFS Tarnów
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2, 33-100 Tarnów
Tel: 014 655 69 85, 014 655 68 96
Punkty Informacyjne dla Beneficjentów
Europejskiego Funduszu Społecznego
TARNÓW
KRAKÓW
Al. Solidarności 5-9
tel. (14) 626 95 43
e-mail: [email protected]
Plac Na Stawach 1
tel. (12) 424 07 37
e-mail: [email protected]
NOWY SĄCZ
ul. Węgierska 146
tel. (18) 442 94 32
e-mail: [email protected]
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac na Stawach 1
30-107 Kraków
Download