Polityka równości szans

advertisement
Zasada równości szans
kobiet i mężczyzn na rynku
pracy
Mikołajki, 25-26 lutego 2010 r.
Bartosz Szurmiński – Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji
1
Konkursy PO KL 2009 r.
8.1.1 Konkurs zamknięty nr Nr I-z/POKL/8.1.1/2009
oceniono merytorycznie 25 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem
12 wniosków, z czego 7 za niespełnienie standardu minimum.
8.1.1 Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2009
oceniono merytorycznie 57 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem
28 wniosków, z czego 14 za niespełnienie standardu minimum.
8.1.2 konkurs otwarty z zastosowaniem procedury
przyspieszonego wyboru projektów Nr II/POKL/8.1.2/2009
oceniono merytorycznie 18 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem
11 wniosków, z czego żaden nie odpadł za niespełnienie standardu
minimum.
Konkurs zamknięty Nr I/POKL/IN/2009
oceniono merytorycznie 2 wnioski, z czego żaden nie odpadł za
niespełnienie standardu minimum.
2
Równość szans 2010
Zgodnie ze stanowiskiem IZ obowiązującymi dokumentami
dotyczącymi standardu minimum są:
- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL,
- Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości
szans płci, znajdująca się w dokumencie Wniosek o dofinansowanie
projektu PO KL. Instrukcja.
W przypadku wydanych dotychczas przez IZ PO KL wszelkich pism
wyjaśniających kwestie związane ze standardem minimum pozostają
one nadal aktualne, o ile ich zapisy nie zostały wykluczone przez
brzmienie obecnych zapisów standardu minimum i instrukcji do
standardu.
3
Standard minimum
1. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i
mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub
zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na
nierówności ze względu na płeć?
Tak □ Nie □
2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera
dane ilościowe, które wskazują na brak
istniejących nierówności w obszarze interwencji
i/lub zasięgu oddziaływania projektu?
Tak □ Nie □
4
Standard minimum
3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn
dane w podziale na płeć dotyczą obszaru
interwencji i zasięgu oddziaływania projektu?
Tak □ Nie □
4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze
względu na płeć istniejące w obszarze interwencji
i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują
działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn?
Tak □ Nie □
5
Standard minimum
5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć
i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację
kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub
zasięgu oddziaływania projektu?
Tak □ Nie □
6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie
zapewnione równościowe zarządzanie projektem?
Tak □ Nie □
7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie
stosuje się standardu minimum?
Tak □ Nie 6□
Standard minimum
WYJĄTKI
1) profil działalności projektodawcy (ograniczenia
statutowe),
2) realizacja działań pozytywnych (działania te
pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej
płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu
oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej
szans społecznych i zawodowych),
3) zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu
na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich
pracowników/personel konkretnego podmiotu,
wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu
lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we
7
wniosku o dofinansowanie.
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (1)
Przygotowując projekty zakładające szkolenia i doradztwo
zawodowe,
a
także
zmianę
kwalifikacji
zawodowych
uczestników/uczestniczek projektu należy zapewnić, że dany
projekt nie utrwala istniejącej segregacji ze względu na płeć na
rynku pracy. W praktyce oznacza to stworzenie sytuacji, w której
zarówno kobiety mają dostęp do zawodów „męskich” (np.
kierowcy autobusów) jak i mężczyźni do zawodów „kobiecych”
(np. opieka nad osobami starszymi).
W
wyborze
kierunków
kształcenia
czy
doskonalenia
zawodowego należy kierować się prognozami dotyczącymi
zapotrzebowania na konkretne zawody na rynku pracy, a nie
zwyczajowym oferowaniem danego typu szkoleń/doradztwa
kobietom czy mężczyznom.
8
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (2)
W przypadku szkoleń zawodowych lub jakiejkolwiek innej formy
kształcenia warto zastanowić się, czy kwalifikacje zawodowe są
jedynymi barierami w zdobyciu zatrudnienia przez daną grupę
(w szczególności kobiet lub inne grupy dyskryminowane na
rynku pracy).
Przy planowaniu konkretnych szkoleń dobrze jest zastanowić
się, czy ze względu na tematykę szkolenia i charakterystykę
grupy, szkolenie powinno odbyć się w grupach jednorodnych
czy zróżnicowanych pod kątem płci.
9
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (3)
W procesie przygotowywania projektu należy bardzo dokładnie
poznać rzeczywistą sytuację osób, do których kierujemy projekt.
O ile na pewno warto korzystać z badań i raportów krajowych,
o tyle główny nacisk powinien być położony na regionalne
warunki i lokalną specyfikę (gminy, powiatu lub województwa,
ale też branży, sektora czy grupy docelowej osób).
Projekt promujący równość płci powinien zakładać stałe
monitorowanie stopnia zaangażowania kobiet i mężczyzn w
działania projektu (podział na liczbę uczestników i
uczestniczek), a także ocenę dostosowania proponowanych
działań i rozwiązań wobec potrzeb kobiet i mężczyzn oraz ich
efektywność.
10
Dziękuję za uwagę!
[email protected]
tel. (89) 522 79 55
11
Download