Polityka równości szans

advertisement
Zasada równości szans
kobiet i mężczyzn w projektach
POKL
Spotkanie informacyjne nt konkursów PO KL
Olsztyn, dn. 26 maja 2010 r.
Bartosz Szurmiński – Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji
w pro
1
Konkursy PO KL 2010 r.
6.1.1 Konkurs otwarty – tzw. szybka ścieżka Nr I/POKL/6.1.1/2010
oceniono merytorycznie 124 wnioski. Odrzuconych zostało ogółem 90
wniosków, z czego 3 za niespełnienie standardu minimum.
6.2 Konkursy otwarte – tzw. szybka ścieżka
Nr I-VII/POKL/6.2/2010
oceniono merytorycznie 27 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem
16 wniosków, z czego żaden nie odpadł za niespełnienie standardu
minimum.
8.1.2 konkurs otwarty z zastosowaniem procedury
przyspieszonego wyboru projektów Nr I/POKL/8.1.2/2010
oceniono merytorycznie 61 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem
56 wniosków, z czego 1 odpadł za niespełnienie standardu minimum.
2
Równość szans 2010
Zgodnie ze stanowiskiem IZ obowiązującymi dokumentami
dotyczącymi standardu minimum są:
- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL,
- Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości
szans płci, znajdująca się w dokumencie Wniosek o dofinansowanie
projektu PO KL. Instrukcja.
W przypadku wydanych dotychczas przez IZ PO KL wszelkich pism
wyjaśniających kwestie związane ze standardem minimum pozostają
one nadal aktualne, o ile ich zapisy nie zostały wykluczone przez
brzmienie obecnych zapisów standardu minimum i instrukcji do
standardu.
3
Zmiany w Poradniku
Aktualizacja poradnika wynikała przede wszystkim z potrzeby
dostosowania jego treści do zmienionych zapisów standardu
minimum realizacji zasady równości szans płci, które obowiązują od
1 stycznia 2010 roku, jak również rocznego doświadczenia we
wdrażaniu standardu minimum.
Zmiany w poradniku w głównej mierze dotyczyły:
- poszerzenia i zmiany prezentowanych w dokumencie przykładów
projektów,
- dodania rozdziału zawierającego przykłady zastosowania zasady
równości szans płci w projektach „problematycznych" tj. projektu
edukacyjne, badawcze itd.,
- dodania informacji w jaki sposób stosować zasadę równości szans
płci w projektach szkoleniowych skierowanych do branży typowo
4
„męskiej" i typowo „kobiecej".
Sprawozdawczość
W 2010 roku zostanie wprowadzony zapis dotyczący uzupełniania
wniosku o płatność informacjami na temat działań zrealizowanych na
rzecz równości płci w okresie sprawozdawczym, jednakże nie będą
wyciągane żadne konsekwencje w stosunku do beneficjentów, którzy
nie umieszczą wymaganych informacji. Wprowadzone zmiany do
instrukcji wniosku o płatność będą mieć w tym roku charakter
informacyjno-edukacyjny,
mający
za
zadanie
stopniowe
przygotowanie beneficjentów do spełniania tego wymogu, który stanie
się obligatoryjny w 2011 r.
Zmiany w instrukcji wniosku o płatność będą odnosić się jedynie do
projektów, które zostały ocenione i skierowane do realizacji po
1 kwietnia 2009 roku, czyli po wejściu w życie standardu minimum
realizacji zasady równości szans płci.
5
Standard minimum w 2011
Dyskusja na temat przyszłości standardu:
- partnerzy społeczno - gospodarczy Komitetu Monitorującego
opowiedzieli się za tym, aby nie rozszerzać w najbliższym czasie
wymogu spełniania standardu minimum realizacji zasady równości
szans płci,
- przedstawiciele IP i IP2 uznali za słuszne, aby od 2011 roku
zwiększyć wymóg uzyskania pozytywnych odpowiedzi w standardzie
minimum lub pozostawić na obecnym poziomie, ale wymagać
uzyskania pozytywnej odpowiedzi na konkretne pytania standardu np.
na pytanie 4 dot. zaplanowania we wniosku o dofinansowanie
konkretnych działań na rzecz równości szans płci.
6
Wniosek o płatność (1)
(5_) Postęp rzeczowy realizacji projektu.
W opisie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie wskazane
(Uwaga: Od stycznia 2011 r. opis działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci będzie obowiązkowy dla wniosków o płatność w
jest
zawarcie syntetycznej informacji o działaniach podjętych w okresie
rozliczeniowym na rzecz równości płci np.:
- Opis przeprowadzonej rekrutacji w kontekście równości szans płci,
- Opis działań informacyjno-promocyjnych w kontekście równości
szans płci,
- Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz zespołu
projektowego,
- Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz grup
docelowych,
- Opis działań równościowych dot. monitorowania projektu – w tym
osiągniętych rezultatów.
7
każdym projekcie złożonym po1.04.2009 r. (nie dotyczy wyjątków od standardu minimum) i będzie weryfikowany przez IP/IP2.)
Wniosek o płatność (2)
Powyższe punkty stanowią jedynie przykład i beneficjent nie jest
zobowiązany do opisywania każdego z nich. Opis podjętych działań
powinien być zgodny z tym, co założono we wniosku o
dofinansowanie projektu, ale nie musi dotyczyć każdego z
realizowanych w projekcie zadań.
Opis należy wskazać tylko przy tym zadaniu, w ramach którego
rzeczywiście działania na rzecz równości płci zostały podjęte i
zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym.
W sytuacji, gdy Beneficjent napotkał problemy w realizacji działań na
rzecz równości płci, informację na ten temat powinien przedstawić
również w punkcie 12 wniosku o płatność.
8
Standard minimum
1. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i
mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub
zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na
nierówności ze względu na płeć?
Tak □ Nie □
2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera
dane ilościowe, które wskazują na brak
istniejących nierówności w obszarze interwencji
i/lub zasięgu oddziaływania projektu?
Tak □ Nie □
9
Standard minimum
3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn
dane w podziale na płeć dotyczą obszaru
interwencji i zasięgu oddziaływania projektu?
Tak □ Nie □
4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze
względu na płeć istniejące w obszarze interwencji
i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują
działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn?
Tak □ Nie □
10
Standard minimum
5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć
i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację
kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub
zasięgu oddziaływania projektu?
Tak □ Nie □
6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie
zapewnione równościowe zarządzanie projektem?
Tak □ Nie □
7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie
stosuje się standardu minimum?
Tak □ Nie11□
Standard minimum
WYJĄTKI
1) profil działalności projektodawcy (ograniczenia
statutowe),
2) realizacja działań pozytywnych (działania te
pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej
płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu
oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej
szans społecznych i zawodowych),
3) zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu
na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich
pracowników/personel konkretnego podmiotu,
wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu
lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we
12
wniosku o dofinansowanie.
Dziękuję za uwagę!
[email protected]
www.up.gov.pl/pokl
tel. (89) 522 79 55 lub 65
13
Download