Perspektywy finansowe edukacji ekonomicznej w Polsce

advertisement
PROJEKT
PROJEKT
Stan edukacji ekonomicznej w Polsce
Teza:
Istnieje silny związek pomiędzy
jakością edukacji ekonomicznej,
a rozwojem gospodarczym Polski
 Obywatele powinni posiadać wiedzę na temat
roli i funkcji Banku Centralnego.
 Poziom wiedzy ekonomicznej sprzyja rozwojowi
przedsiębiorczości i stymuluje wzrost gospodarczy.
PROJEKT
Stan edukacji ekonomicznej w Polsce
Świadomość ekonomiczna Polaków
 Poziom wiedzy społeczeństwa o zasadach
funkcjonowania gospodarki rynkowej
i mechanizmach finansowych jest wysoce
niewystarczający.
 Istnieje konieczność korygowania stereotypów,
mitów i błędnych przekonań dotyczących
zagadnień finansowych.
Warszawa, 29 października 2009 r.
Wizja, misja i cele strategiczne Narodowego Banku Polskiego
Wizja
Narodowy Bank Polski posiada status ważnego ośrodka
edukacji ekonomicznej, kształtującego wiedzę
ekonomiczną społeczeństwa, w tym przede wszystkim
w zakresie roli Narodowego Banku Polskiego jako
centralnego banku państwa i ośrodka prowadzącego
makroekonomiczne badania naukowe.
Warszawa, 29 października 2009 r.
Wizja, misja i cele strategiczne Narodowego Banku Polskiego
Misja
Misją strategii edukacyjnej Narodowego Banku
Polskiego jest prowadzenie skutecznych działań
edukacyjnych dotyczących zjawisk ekonomicznych
oraz roli Narodowego Banku Polskiego
jako centralnego banku państwa.
NBP jest także ośrodkiem inicjującym i prowadzącym
makroekonomiczne badania naukowe wykorzystywane
w realizacji zadań Narodowego Banku Polskiego
i Rady Polityki Pieniężnej w zakresie polityki pieniężnej.
Warszawa, 29 października 2009 r.
Wizja, misja i cele strategiczne Narodowego Banku Polskiego
Cele
 Zwiększenie społecznej wiedzy na temat roli i misji Narodowego
Banku Polskiego jako banku centralnego w życiu gospodarczym.
 Podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa.
 Rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej Unii Gospodarczej i
Walutowej oraz Mechanizmu Kursów Walutowych II (ERM II).
 Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu
ekonomicznego dziedzictwa narodowego na zjawiska ekonomiczne
i rozwój gospodarczy.
Warszawa, 29 października 2009 r.
Zwiększenie nakładów na edukację ekonomiczną
W ostatnich latach NBP zwiększył nakłady na edukowanie środowisk branżowych,
środowisk szkolnych i ogółu społeczeństwa.
Warszawa, 29 października 2009 r.
Priorytety edukacyjne
W ostatnich latach NBP zasadniczo zwiększył nakłady na edukowanie środowisk
wiejskich i środowiska akademickie.
Warszawa, 29 października 2009 r.
Perspektywy finansowe edukacji ekonomicznej w Polsce
Warszawa, 29 października 2009 r.
Perspektywy finansowe edukacji ekonomicznej w Polsce
W sytuacji kryzysowej instytucje komercyjne muszą
partycypować w edukacji ekonomicznej w
interesie kraju i w swoim własnym.
Warszawa, 29 października 2009 r.
Perspektywy finansowe edukacji ekonomicznej w Polsce
Nakłady na edukację to nie wydatki,
lecz inwestycje.
Sławomir Stanisław Skrzypek
Prezes Narodowego Banku Polskiego
Download