Podstawy wiedzy ekonomicznej - Wydział Prawa i Administracji UW

advertisement
Podstawy wiedzy ekonomicznej
INTERWENCIONIZM PAŃSTWOWY, polityka
aktywnego oddziaływania państwa na
przebieg procesów gospodarczych.
Przeciwieństwo liberalizmu gospodarczego.
Zwolennicy interwencjonizmu wskazują na trzy
główne jego cele: ograniczenie bezrobocia do
poziomu uznanego za niezbędny, a nawet
korzystny dla gospodarki, pobudzenie popytu
globalnego, którego niedostateczny poziom
uznaje się za jedną z przyczyn wahań
koniunkturalnych oraz podniesienie tempa
wzrostu gospodarczego
.
Podstawy wiedzy ekonomicznej
•
. Do głównych narzędzi pozwalających realizować politykę
interwencjonizmu należą:
1) podejmowanie przez państwo przedsięwzięć inwestycyjnych
pozwalających zwiększyć zatrudnienie bez wzrostu podaży dóbr i
usług (np. roboty publiczne);
2) dotacje do nierentownych przedsiębiorstw lub ich nacjonalizacja;
3) protekcjonizm w zakresie handlu zagranicznego;
4) polityka monetarna;
5) polityka iskalna
Podstawy wiedzy ekonomicznej
• Cena - ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza),
za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się
swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest
gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa. Cena
może dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Według
większości teorii ekonomicznych cena równa się
wartości danego dobra
Podstawy wiedzy ekonomicznej
• Wartość w rozumieniu ekonomii nie jest pojęciem
jednoznacznym. Na przykład: w wycenie
nieruchomości używane jest często jako pojęcie w
powiązaniu z jakimś przymiotnikiem, np. wartość
rynkowa, odtworzeniowa, aktualna, bieżąca,
rzeczywista itp. Zdefiniowana wartość traktowana
jest jako podstawa wyceny mienia
Podstawy wiedzy ekonomicznej
• Dochód jest to miara finansowa pożytków czerpanych z
różnych źródeł.
W praktyce różne podmioty w różny sposób określają
swój dochód. Ponadto wobec niektórych grup
podmiotów obowiązują definicje dochodu określone
przepisami prawa (np. dochód osobisty do
opodatkowania albo dochody obliczane dla potrzeb np.
ustalenia zasiłków, preferencyjnego oprocentowania
niektórych kredytów itp.)
W przypadku jednostek administracji publicznej dochód
jest w praktyce równy sumie wpływów (przychodów) z
różnych tytułów
Podstawy wiedzy ekonomicznej
• Koszt, pieniężny wyraz zużycia czynników
produkcji niezbędnego dla wytworzenia dobra
lub usługi.
Podstawy wiedzy ekonomicznej
• Każdy konsument kupując dane dobro musi
decydować czy jest ono konieczne. Następnie
wybiera, jaki produkt należy kupić jako pierwszy,
kiedy i w jakim czasie należy tego dokonać, jaka ma być
wybrana marka itp. Wyżej opisany jest właśnie proces
podejmowania decyzji przez konsumenta.
Podstawy wiedzy ekonomicznej
• Czynniki produkcji (zwane również nakładami) to
wszelkiego rodzaju dobra lub usługi wykorzystywane
w procesie produkcji.
• Czynnikiem produkcji może być zarówno praca
wykonywana przez pracownika (robocizna), plac
wynajęty pod parking, płaca dla menadżera czy też
energia elektryczna lub Internet.
Podstawy wiedzy ekonomicznej
• W klasycznym podejściu ekonomicznym możemy
wyróżnić podstawowe czynniki produkcji, jakimi są:
• praca – wysiłek ludzki jaki jest wkładany w
wytwarzanie dóbr lub usług
• kapitał - dobra wytworzone uprzednio takie jak
zasoby pieniężne, maszyny, budynki, infrastruktura
czy też wiedza i doświadczenie
• ziemia – dobra pochodzenia naturalnego będące w
posiadaniu ludzi, na przykład grunty, surowce
mineralne, dobra pochodzenia naturalnego
Podstawy wiedzy ekonomicznej
• Środki produkcji to materialne obiekty niezbędne w
procesie produkcji:
• Przedmioty pracy (surowce, materiały)
• Środki pracy (fabryki, zakłady, ziemie, kopalnie,
maszyny, narzędzia)
Download