Socjologia ekonomiczna i jej problemy

advertisement
Socjologia ekonomiczna i jej
problemy
Anna Piętka
Definicja dyscypliny
Socjologia ekonomiczna jest dyscypliną, która korzysta z analiz
socjologicznych do analizy zjawisk ekonomicznych. Ponieważ jest
wiele typów analiz w ekonomii i socjologii, ważne jest pokazanie
pewnych różnic teoretyczno-analitycznych. Różnice te dotyczą m.in

-
Definicji aktora
Wedle ekonomistów działania jednostek prowadzą do
wyłaniania się systemu jako spontanicznego rezultatu działań
jednostek. Socjologowie w działaniu jednostki dostrzegają
wartości wspólnoty, do której należy jednostka. W socjologii
ekonomicznej widoczne jest dążenie do kompromisu. Wynika
to z działania mechanizmów ciągłości, np. zwyczajów.
Człowiek społeczno-ekonomiczny nie jest w pełni niezależny
ani też całkowicie zależny
2
Definicja dyscypliny cd.

Racjonalność działania
- Socjolog uważa, że racjonalność zależy od czynników
socjologicznych oraz od czynników politycznych i
psychologicznych. Dla ekonomisty zaś działania ekonomiczne są
z założenia racjonalne, gdyż są wynikiem wolnych wyborów w
warunkach rzadkości dóbr, by zyskać przewagi konkurencyjne na
rynku.
w socjologii ekonomicznej uwaga skupiona jest na zasobach
społeczno-kulturowych, np. na ograniczeniach poznawczych, na
aspiracjach ludzi, na trudnościach związanych z kontrolą
dotrzymywania i egzekwowania umów, czyli na czynnikach o
charakterze politycznym
3
Definicja dyscypliny cd.

-

-
Pojmowanie wzajemnych związków ekonomii i
społeczeństwa
Dla socjologów ekonomia jest po prostu częścią społeczeństwa i
formą działania społecznego. Ekonomiści uważają, że
społeczeństwo jest czymś danym-porządek społeczny jako
pochodna gospodarki (rynku).
W socjologii ekonomicznej rynek jest integralnie powiązany ze
społeczeństwem i kulturą, a także z polityką, zwłaszcza z
państwem.
Celów i metod analizy
Socjologów zadowala opisywanie i wyjaśnianie badanego
zjawiska, ekonomiści nastawiają się także na przewidywanie
4
Definicja dyscypliny cd.

-
Stosunku do tradycji
Socjologowie czerpią z niej stale i obficie, ekonomiści zaś kładą
większy nacisk na najnowsze osiągnięcia.
W socjologii ekonomicznej ci wielcy to: Marks, Durkheim,
Weber, Schumpeter, Smelser, Parsons, w ekonomii zaś – Smith,
Ricardo, Mill, Marshall, Keynes.
Za ekonomistów-socjologów można uznać Marksa i
Schumpetera. Także Smith doskonale rozumiał zjawiska
społeczne.
5
Problemy badawcze


Gospodarka rynkowa w perspektywie socjologii ekonomicznej
jest ujmowana bardziej wielowymiarowo niż w ekonomii.
Przykładem takim może być analiza narodzin kapitalizmu.
Wymagane jest tu podjęcie kwestii własności prywatnej i
zysków, jakie może z niej czerpać, zapewnienia kwestii praw i
wolności obywatelskich itd.
Miejsce socjologii ekonomicznej wśród dyscyplin zajmujących się
gospodarką.
Socjologia ekonomiczna sprzyja wzbogacaniu analiz
funkcjonowania jednostek i grup społecznych w organizacjach
ekonomicznych. Dotychczas problematyką tą zajmowała się
socjologia pracy i przemysłu lub socjologia organizacji. Na
gruncie socjologii ekonomicznej może być ona bardziej
zintegrowana.
6
Problemy badawcze cd.

Problem alokacji to forma regulacji w gospodarce.
Rozważania o alokacji i regulacji to przykłady kontekstów
problemowych, w jakich umieszcza się szczegółowe analizy w
socjologii ekonomicznej. Socjologia ekonomiczna stwarza nową
perspektywę patrzenia na stare problemy.
Choć problematyką centralną w socjologii ekonomicznej
pozostaje gospodarka rynkowa, to uwarunkowania jej
funkcjonowania obejmują problemy czasami bardzo odległe od
standardowych analiz ekonomicznych. Rynek jest też kwestią
moralnych fundamentów ustroju gospodarczego.
7
Koncepcje człowieka w gospodarce
1.
Indywidualizm metodologiczny
Stanowisko, w którym zakłada się, że można opisać i wyjaśnić
świat społeczny przez redukcję jego złożoności do analizy
jednostki, nazywa się indywidualizmem metodologicznym.
Twierdzenie, że świat społeczny powinniśmy rekonstruować
przez badanie intencji i działań jednostek, jest w opozycji do
twierdzeń socjologów, którzy uważają, iż fakty społeczne
mogą być opisywane i wyjaśniane niezależnie od jednostek,
że zachowania jednostek kształtują owe fakty społeczne.
8
Koncepcja człowieka w gospodarce
2.
Człowiek ekonomiczny
Bohaterem głównego nurtu analiz ekonomicznych jest
człowiek ekonomiczny. Celem jego działania jest interes
własny, w imię którego potrafi chłodno kalkulować i dbać o
jego maksymalizację, np. o maksymalizację zysków w
przedsiębiorstwie, o karierę zawodową. W kalkulacji dominują
kryteria logiczno-empiryczne, takie jak zysk czy strata.
Osiągnięcie celu wymaga trafnego wykorzystania kapitałówzasobów, które człowiek ekonomiczny ma do dyspozycji:
finansowych, ludzkich, społecznych. Ponieważ kapitały-zasoby
są dobrami rzadkimi, potrzebna jest umiejętność ich
odpowiedniego wykorzystania.
Człowiek ekonomiczny jest nastawiony na efektywność. Nie
zwraca uwagi na ludzką stronę produkcji i wymiany, np. na
sprawiedliwość społeczną.
9
Koncepcje człowieka w gospodarce
3.
Człowiek socjologiczny
Jest to najczęściej bohater zbiorowy (kolektywny): grupa
społeczna, wspólnota, wielka zbiorowość społeczna.
Jednostka w ujęciu socjologicznym jest zwykle częścią
składową względnie zintegrowanych wspólnot, takich jak
naród czy społeczność lokalna (np. gmina). Socjologowie
mają mocne argumenty, by twierdzić, że grupa społeczna
potrafi zdominować jednostkę.
10
Koncepcje człowieka w gospodarce
3. Człowiek socjologiczny cd.
O ile człowiek ekonomiczny maksymalizuje swoją użyteczność
przez kontrolę rzadkich dóbr, np. podporządkowując sobie ludzi w
przedsiębiorstwie za pomocą motywacji ekonomicznych, o tyle
człowiek socjologiczny jest gotów przyczynić się do osiągnięcia
celów wspólnoty zrzekając się kontroli nad swoimi zasobami, np.
poddając się wpływom charyzmatycznego lidera, który przewodzi
wspólnocie: np. żołnierz podziemnej armii, ale też członek sekty.
11
Koncepcja człowieka w gospodarce
4. Człowiek społeczno-ekonomiczny

1.
2.
3.
4.
Analityczny schemat zachowań człowieka społecznegoekonomicznego:
Reguły-wzory instytucjonalne. Mają one charakter zewnętrzny
wobec jednostki, a człowiek jest w nich zakorzeniony. Wzory
te mogą się odnosić do rodziny, szkoły, miejsca pracy.
Wybory indywidualne. Są to decyzje podejmowane na
podstawie posiadanych informacji, uwzględniając jednak
poziom aspiracji człowieka.
Modele mentalne. Chodzi o poznawcze interpretacje
otoczenia, których dokonuje jednostka na podstawie
własnych doświadczeń i obserwacji zewnętrznych wzorów.
Zachowania jednostki. Są to realne działania i doświadczenia
człowieka w gospodarce.
12
Ramy teoretyczne koncepcji
człowieka
W obu modelach (człowieka ekonomicznego i socjologicznego)
Istnieją niezbędne elementy, by budować syntezę zwaną socjo-ekonomią.
Socjologiczno-ekonomiczny model człowieka jest godny rozwijania.
Jest to jednak model mieszany, czyli z natury obarczony pewnymi
nieokreślonościami i niepowodzeniami. Zadaniem nauki jest w tej
sytuacji wypełnianie luk, zachowania ludzkie zależą bowiem od
rozmaitych warunków, które nie zawsze dobrze potrafimy
zidentyfikować i pokazywać ich wpływ na zachowania ludzi, a
następnie ludzi na modyfikację tych warunków.
Colin Crouch zbudował pewien pomocny diagram typów
stosunków wymiany, wykorzystując stopień kalkulacji i oddalenie
się aktorów od siebie.
13
Ramy teoretyczne koncepcji
człowieka cd.
Crouch lokuje człowieka w gospodarce jako element stosunków
rynkowych na szczeblu najwyższym, jeśli chodzi stopień kalkulacji,
ale pośrodku, jeśli chodzi o oddalanie się aktorów od siebie.
Gdy analizujemy człowieka ekonomicznego jako racjonalnego
aktora kalkulującego w kategoriach zysków i strat, to analizujemy
jednostkę jako podmiot, którego zachowania kształtuje w efekcie
to, co nazywa się systemem.System jest widziany jako produkt
uboczny interakcji jednostek. Jednostki najpierw wytwarzają
między sobą reguły gry, które następnie ze skali mikro przenikają
wyżej, aż w skali mikro wyłoni się nowy system, czyli
skonsolidowanie reguły gry.
14
Ramy teoretyczne koncepcji
człowieka cd.
Jeśli zaś analizuje się człowieka socjologicznego jako aktora
kierującego się normatywno-efektywnymi wartościami, to
traktujemy człowieka jako nosiciela ról społecznych, czyli jako
kształtowanego zewnętrznie przez system. Role, które pełni
jednostka wytwarza bowiem system: gospodarka rynkowa,
przedsiębiorstwo przemysłowe, naród polski itd. Można się
zastanawiać nad siłą oddziaływania systemu na ludzi, ale
niepodobna dowodzić, ze system ich kształtuje. Oczywiście nie
znika kwestia, w jakiej mierze system kształtuje ludzi, a w jakiej
oni kształtują system, ale relacje te zależą od wielu czynników, w
tym od czynnika zwanego kulturą.
15
Podsumowanie
O ile przed 1989 rokiem analizy systemowe uniemożliwiały analizę
ówczesnej rzeczywistości, o tyle po 1989 roku wyraźnie wzrosło
zapotrzebowanie na analizy aktywnego aktora działającego w
mikroskali. Niemal powszechnie zakłada się, że od aktywności
jednostek, a nie tylko od systemu zależy, czy zmiana systemowa
będzie przebiegała zgodnie z potrzebami i wartościami ludzi w nich
uczestniczących. Podobne myślenie toruje sobie drogę i znajduje
też bodźce w nowych siłach cywilizacji naukowo-technicznej
16
Download