Gerontologia spo*eczna - Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

advertisement
Gerontologia społeczna
Dr Dorota Niewiedział
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Etymologia i definicja pojęcia „gerontologia”
• (gr. geron – starzec, logos – nauka, słowo) – nauka o starzeniu się i
starości człowieka
• Nauka, która dąży do poznania złożonej istoty starości (w
wymiarze biologicznym, psychicznym, społecznym), analizuje
różne procesy składające się na starzenie się człowieka,
poszukuje przyczyn tych procesów oraz analizuje ich wpływ na
życie jednostki i na społeczeństwo.
• Terminy „gerontologia” i „geriatria” – początek XX w.
• Stosunkowo młoda dyscyplina naukowa – jej właściwy rozwój – 2-ga
połowa XX w.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Gerontologia
Gerontologia
medyczna
Geriatria
Geratohigiena
Psychogeriatria
Gerontologia
społeczna
Geragogika
Psychologia
gerontologiczna
Gerontosocjologia
Gerontologia
doświadczalna
Biologia i
fizjologia
starzenia się
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Gerontologia społeczna
• nauka zajmująca się procesami i zjawiskami
społecznymi, psychologicznymi,
ekonomicznymi i demograficznymi, które są
przyczynami lub następstwami starzenia się
poszczególnych ludzi i całych społeczeństw.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Cechy gerontologii (społecznej)
jako nauki
• nauka empiryczna
• wielodyscyplinarna - czerpie z dorobku: socjologii, psychologii,
demografii, medycyny, biologii, pedagogiki społecznej, filozofii, nauki
o polityce społecznej, ekonomii, antropologii kulturowej, historii
• niejednoznaczność przedmiotu badań: człowiek starszy w aspekcie
jednostkowym (osobowość), społecznym (zbiorowość społeczna) i
demograficznym
• pluralizm teoretyczny – różne interpretacje i teorie starości oraz zjawisk
jej towarzyszących
• pluralizm definicyjny – wielość np. definicji starości
• pluralizm metodologiczny (wielowarsztatowość)
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
•
gerontologia społeczna, dyscyplina naukowa powstała w XX w.,
badająca społeczne przyczyny i skutki procesu starzenia się;
analizuje wzajemne związki zachodzące między występowaniem określonych,
świadczących o starzeniu się społeczeństwa, zjawisk demograficznych a ich
społecznym i ekonomicznym podłożem i konsekwencjami; wraz z medycyną i
służbą zdrowia gerontologia społeczna stara się rozwiązywać problemy masowej
profilaktyki chorób wieku podeszłego, zapobiegać społecznej alienacji osób
starszych — pomóc w wyborze sposobu życia i rodzaju aktywności, zatrudniania ich
wg możliwości; zadaniem gerontologii społecznej jest również współudział w takim
programowaniu systemu zabezpieczenia społecznego, które gwarantowałoby
ludziom starszym możliwość godnej egzystencji.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Podstawowe pojęcia gerontologiczne
STAROŚĆ
„Nieunikniony efekt (końcowy etap) starzenia się, w którym
procesy biologiczne, psychiczne i społeczne zaczynają
oddziaływać na siebie synegretycznie, prowadząc do
naruszenia równowagi biologicznej i psychicznej bez
możliwości przeciwdziałania temu […] Nieuchronnym
końcem starości jest śmierć”.
W aspekcie statycznym ujmowana jest jako okres życia
następujący po wieku dojrzałym
W aspekcie dynamicznym zaś jako proces starzenia się
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Periodyzacja okresu starości (WHO)
• Wiek przedstarczy – 45-59 r. ż.
• Wczesna starość – 60-74 r. ż. – tzw. „młodzi-starzy”
(ang. young-old)
• Wiek starczy – późna starość – 75-89 r. ż. – tzw.
„starzy-starzy” (ang. old-old)
• Długowieczność – 90 lat i wyżej – tzw. długowieczni
(ang. longlife)
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Wiek biologiczny
Wiek demograficzny
← określa stopień utraty ogólnej sprawności i
żywotności organizmu, typowej dla
zaawansowania procesu starzenia
biologicznego
← liczba przeżytych lat
Wiek psychiczny
← funkcje intelektualne, sprawność
zmysłów, zdolności adaptacyjne lub
samoocena
Wiek społeczny
← pełnione role
Wiek ekonomiczny
← społeczny podział pracy – wiek
poprodukcyjny
korzystanie ze świadczeń (akty prawne)
Wiek socjalny
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Typy przystosowania się do starości
Typy postaw przystosowania do starości
wg Suzanne Reichard
1. Postawa konstruktywna - osoby zadowolone
międzyludzkich, zintegrowane wewnętrznie, tolerancyjne
ze
swoich
stosunków
2. Postawa zależności - osoby bierne, oczekujące pomocy, ale pozytywnie
oceniające moment przejścia na emeryturę
3. Postawa obronna - osoby samodzielne, odrzucające wsparcie, nie akceptujące
swojego sędziwego wieku
4. Postawa wrogości - osoby niezadowolone ze swoich kontaktów międzyludzkich,
wrogo nastawione do otoczenia
5. Postawa wrogości skierowanej na samego siebie (autowrogości) - osoby
niesamodzielne, pesymistyczne, pogodzone ze starością, ale bierne i myślące o
śmierci z ulgą
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Starzenie się społeczeństwa polskiego
Przekrój wiekowy ludności Polski w podziale ze
względu na płeć (w roku 2000).
źródło: opracowania dr J. Bugajskiej oraz dr
hab. n. med. Teresy Makowiec-Dąbrowskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Prognoza przekroju wiekowego ludności Polski przewidywanego na rok
2030 w porównaniu z rokiem 2002. (źródło: opracowanie Ireny E.
Kotowskiej /SGH/ na podstawie danych GUS z 14.04.2004 r.)
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• W Polsce, podobnie jak w większości
uprzemysłowionych krajów, obserwuje się
systematyczny wzrost udziału w populacji ogólnej
osób, które ukończyły 60. rok życia. Wzrost liczby osób
starszych w społeczeństwie wynika z dwóch
podstawowych zjawisk: zmniejszania się liczby urodzeń
oraz wzrostu długości życia. Zjawisko to jest określane
jako starzenie się społeczeństwa. Według danych GUS
przeciętne dalsze trwanie życia dla nowonarodzonej
osoby w Polsce w 2003 roku wynosiło 78,9 lat dla
kobiet i 70,5 lat dla mężczyzn (Rocznik Statystyczny RP
2004).
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Feminizacja starości
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dlaczego kobiety żyją dłużej od
mężczyzn ?
• Gen o nazwie Rasgrf1. Gen ten przechodzi na
obie płcie, jednak u samic jest wyciszany.
Dzięki temu mogą one żyć dłużej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Teoria socjobiologiczna
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• Problemy aktywności ludzi starszych coraz częściej
uwzględniane są w polityce państwa, a także w
programach Unii Europejskiej. Starzenie się jest
procesem nieuchronnym dla każdego człowieka, lecz
jego przebieg wykazuje duże różnice indywidualne.
Nie we wszystkich obszarach życia zawodowego
należy spodziewać się wraz z wiekiem ograniczania
możliwości wykonywania pracy w równym stopniu.
Zmniejszająca się z wiekiem wydolność i sprawność
fizyczna oraz niektóre sprawności psychofizyczne
bywają czasem kompensowane u osób starszych,
między innymi dużym doświadczeniem czy wzrostem
odporności emocjonalnej.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• Istotne staje się poznanie czynników środowiska pracy i
cech pracy, które mogą przedwcześnie obniżać zdolność
do pracy. Według Ilmarinena [Aging and Work: the role of
ergonomics for maintaining work ability during aging. W:
Advances in industrial ergonomics and safety pod redakcją
Bittner A., Champney P., Taylor &Francis, 1995 ] czynniki
środowiska pracy z jednej strony wpływają na jakość życia
mierzoną ograniczeniami w codziennej aktywności, a z
drugiej ? jakość życia w tzw. trzecim wieku może być lepsza
przez poprawę warunków pracy w okresie aktywności
zawodowej.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Stan zdrowia osób starych na podstawie danych
GUS 2009
najgorsze oceny
stanu zdrowia występowały w najstarszych
grupach wiekowych
W grupie
70-latkow i starszych 85% (w 2004 r. – 87%)
ankietowanych oceniło swój
stan zdrowia poniżej oceny dobrej, w grupie
60–69 osób tak oceniających
swój stan zdrowia było 72% (w 2004 r. było ich
79%)
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Obraz przeciętnego polskiego seniora wiąże się
wielochorobowością i z wieloma problemami codziennego
funkcjonowania.
Seniorzy radzą sobie w miarę dobrze z tzw. samoobsługą, ale
problemem są już dla nich złożone czynności, jak zakupy,
funkcjonowanie w domu, załatwienie spraw w urzędzie – ( za:
dr med. Elżbieta Kozak-Szkopek z Kliniki Geriatrii WUM)
22 proc. osób powyżej 65. roku życia ma zaburzenia pamięci,
co trzecia ma objawy depresyjne i zaburzenia słuchu, a co
druga zaburzenia wzroku.
Co trzeci senior w ostatnich 12 miesiącach upadł. Osoby
starsze zmagają się z wieloma przewlekłymi chorobami: 75
proc. ma nadciśnienie, 25 proc. cukrzycę.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Bieda i depresja badanie Polsenior 2011
1. Około 10 proc. starszych ludzi żyje w
biedzie.
2. Ten problem jest poważniejszy wśród osób
samotnych – w ubóstwie żyje co ósma.
3. 65 proc. badanych nie ma większych
kłopotów z zaspokajaniem swoich potrzeb,
a dochody wystarczają im na zakup
niezbędnych artykułów i usług.
4. Z braku pieniędzy wynika izolowanie się
czy ograniczanie kontaktów społecznych
tylko do najbliższej rodziny.
5. Starszych nie stać na rozrywkę, zajęcia
sportowe czy kulturalne.
6. często pojawiająca się depresja. Niemal co
trzeci starszy człowiek ma jej objawy, a
wśród 90-latków więcej jest depresji
ciężkiej.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
TEORETCZNY OBSZAR BADAŃ WDOWIEŃSTWA
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej




Proces żałoby ( Kubler- Ross, 1979; Zych, 2006; Wortman i Silver: za
Bee, 2004;)
Okres żałoby postrzega się jako sekwencję występujących po sobie faz.
Można spojrzeń na to jako w sposób zadaniowy- zadanie życiowe, czyli
pogodzenie się z rzeczywistością i z utratą bliskiej osoby,
przeżycie bólu czasu żałoby i przystosowanie się do otoczenia.
Ważne jest wycofanie energii emocjonalnej i ulokowanie jej w
nowym związku (Pawłowska, Jundził, 2003)
Zygmunt Freud Żałoba i melancholia ….„w wypadku żałoby to świat
zubożał i opustoszał – w wypadku melancholii zubożało i opustoszało samo
ja”.
Tłumaczy to intensywny i niedorzeczny samo-krytycyzm melancholika,
który „opisuje nam swoje ja jako niegodne, niezdolne do czegokolwiek,
moralnie podłe” Tak silnych zaburzeń szacunku dla samego siebie nie
obserwujemy u ludzi doświadczających „zwykłej” żałoby.
Klein- Teoria relacji z obiektem
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Problemy w okresie wdowieństwa
•
•
•
•
Psychologia zdrowia
Wdowieństwo szczególnie u mężczyzn naraża na choroby i przedwczesną śmierć (Knoll,
Schwarzer, 2004; Weider, 2000).
Problem adaptacji do wdowieństwa
Samotność i osamotnienie
Samotność obiektywna –
Dubas (2000,s,19),,…pozostawanie samemu ze sobą, często bez jakichkolwiek więzi fizycznych
i styczności z innymi ludźmi…’’
Olearczyk (2008, s. 95): ,,Osamotnienie dotyczy indywidualnych odczuć jednostki, jej
wrażliwości, potrzeb, to niewystarczający kontakt psychiczny z drugą osobą nawet pomimo
obecności fizycznej, który powoduje zachwianie równowagi wewnętrznej, dyskomfort
psychiczny, poczucie marginalizacji w rodzinie czy innej grupie społecznej’’
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• Obraz psychiki i zachowania się człowieka dorosłego oraz
starego charakteryzuje się znacznym indywidualnym
zróżnicowaniem wskutek podlegania wielorakim: historycznokulturowym, pozanormatywnym uwarunkowaniom, oraz
wskutek podstawowej złożoności wzorców zmian
rozwojowych
M.Straś-Romanowska . Późna dorosłość. Wiek starzenia się [w:] Psychologia rozwoju
człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała
2004, Warszawa
Źródło: Senioragency 2007, w.w.w.senioragency,com/news.aspx cyt za: M. Bombol,
T. Słaby, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Warszawa 2011, s. 110.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej



2–3 lata po owdowieniu następuje wzrost częstości i
intensywności partycypowania, w przynajmniej niektórych
typach aktywności społecznej, co wskazywałoby na
występowanie efektu kompensacyjnego.
Kluczowe znaczenie mają jednak w takim wypadku takie
czynniki, jak: wiek i stan zdrowia osoby w momencie zgonu jej
współmałżonka, liczba posiadanego potomstwa i rodzeństwa,
dostęp do zasobów materialnych,
cechy osobowościowe jednostek dotkniętych stratą
towarzysza dotychczasowego życia
S.L. O’Bryant , R.O. Hansson. Widowhood. [w]: Blieszner R., Bedford V.H.
(red.). op.cit, 440–458.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Literatura gender


Badacze interesowali się przede wszystkim starzejącymi się
kobietami tylko wtedy, gdy różniły się one od dominującego wzorca
męskiego
Płeć respondentów była najczęściej traktowana jako zmienna
niezależna w wielu pracach z obszaru gerontologii, szczególnie w
analizach na temat popularnych stereotypów starości i starych
kobiet

D. Gibson, Broken down by age and gender “The Problem of Old
Women” Redefined, „Gender & Society” 1996, vol. 10, no 4, s. 433448.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej


Anne Matthews stwierdziła, że zmiana
osobowościowa wdów związana z późniejszym
życiem może mieć zarówno pozytywne, jak i
negatywne konsekwencje
Deborah Carr i Rebecca Utz stwierdziły, że starsze
kobiety, które były zależne od swoich mężów, miały
niższy poziom samooceny przed żałobą niż po tym
okresie
D. Carr, R. Utz, Late-life Widowhood in the United States: New Directions in
Research and Theory, „Ageing International” 2002, ?? 27, ?? 1, s. 65-88.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej

Kobiety z wieloletnim doświadczeniem w
utrzymywaniu i ustanawianiu więzi
społecznych w rodzinach, stosunkach
towarzyskich, stowarzyszeniach,
wolontariacie itp., są po prostu lepiej
przygotowane do tworzenia sieci
społecznych, mają duże kompetencje
społeczne.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Problem depresji u ludzi starych
•
•
•
•
•
Depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Jest to
jedna z głównych przyczyn, dla których kobiety i mężczyźni po 50. roku życia
trafiają do szpitali.
W latach 1950-2002 liczba osób w wieku 65 lat i więcej wzrosła z 1mln 318tys do
4mln 853tys, czyli niemal 4krotnie a udział ich wzrósł z 5 do 13%.
Wśród osób starych jest wyraźna przewaga kobiet. Na 100 mężczyzn przypadają
162 kobiety.
Szczególnie dynamicznie zwiększa się liczba osób w wieku 80+. W latach 19502002 ich liczba wzrosła z 180tys do ponad 800tys. W tej grupie na 100 mężczyzn
przypada 226 kobiet.
Wśród kobiet w starszym wieku dominują osoby samotne- wdowy stanowią
blisko 60%. Wśród mężczyzn odsetek wdowców wynosi ok. 17%.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• Depresja stanowi tylko pewien konstrukt teoretyczny używany
przez psychiatrów, który zostaje ustalony na podstawie
zmieniających się kryteriów diagnostycznych
• Symptomy:
• obniżenie podstawowego nastroju, odczuwane jako stan
smutku, przygnębienia,
• niemożność przeżywania radości, szczęścia, satysfakcji
• osłabienie tempa procesów psycho-ruchowych
• zaburzenie rytmu snu i czuwania
• występowanie lęku nazwanego lękiem wolno płynącym
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Depresja u ludzi starych
• niepokój wobec własnych banalnych zaburzeń pamięci. „hipochondria pamięciową" czyli przesadny lęk przed chorobą
Alzheimera
• .” koncepcja załamania”- niemożności sprostania i
wykonywania czynności dnia codziennego.
• zwiększa się stopień nasilenia objawów somatycznych
• utrata apetytu,
• utrata wagi,
• odwodnienie.
• choroba alkoholowa w późnym wieku u kobiet
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dwie podstawowe postacie zespołów depresyjnych:
• depresja z urojeniami i podnieceniem ruchowym
duży lęk i niepokój
• nastrój depresyjno-drażliwy, bojaźliwy, często z bogatą ekspresją
emocjonalną (płacz,, rozpacz, niekiedy stan paniki z przerażeniem,
wołaniem o pomoc).
• skargi hipochondryczne, - urojenia o nieuleczalnej chorobie (zespół
Cotarda).
• skargi typu somatycznego (świąd, palenie i pieczenie skóry, bóle mięśni,
tkanek i narządów, poczucie zanikania lub rozrywania narządów, skargi na
całkowity brak wypróżnień).
• urojenia klęski materialnej i ruiny, przekonanie o sytuacji bez wyjścia.,
urojenia winy, grzeszności
• zaburzenia snu,
• silne zaburzenia napędu psychoruchowego
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
zespół asteniczno-depresyjny
• apatia
• utrata zainteresowań
• poczucie zmniejszonej sprawności fizycznej i
psychicznej, zwłaszcza intelektualnej,
• nastrój depresyjny
• obraz kliniczny niekiedy przypomina
otępienie.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Występowanie depresji na
świecie u osób 65+
•
Starzy rolnicy w Chinach – (N=1374 ) w prowincji Anhui, wschodnie Chiny
niższe ryzyko depresji, niż ich rówieśnicy w zachodnich państwach
zła sytuacja społeczno-ekonomiczna
brak socjalnego wsparcia
złe odżywianie (jeden raz na miesiąc mięso)
krytyczne wydarzenia życiowe w ciągu 2 lat
Depression in Older People in Rural China Ruoling Chen, Archives of Internal
Medicine 2005;165:2019-2025., 2005
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• U starych mieszkańców Taiwanu (N= 1500 ) nie występują często
zaburzenia depresyjne, niż u ich rówieśników w Zachodniej Europie (15,3%
depresja neurotyczna i 5,9% duża depresja)
•
depresja wśród wdów
•
niskim poziomem edukacji,
•
•
chorujących na zaburzenia somatyczne
mieszkający w dużych metropoliach.Community study of depression in old age in Taiwan.
Prevalence, life events and socio-demographic correlates
Mian-Yoon Chong, Hin-Yeung Tsang,, Cheng-Shen Chen i Tze-Chun Tang. The British Journal of Psychiatry
(2001) 178: 29-35
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• Raport National Institutes of Health USA
pokazuje, że:
35 milionów Amerykanów jest w wieku 65 lat i
więcej, około 2mln ma objawy pełnej depresji,
5 mln starych mieszkańców Ameryki choruje na
różne jej odmiany i formy
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• USA
• Kobiety- brak więzi z najbliższymi członkami
rodziny
• Mężczyźni- spadek statusu społecznego
• Czarni Amerykanie- dyskryminacja rasowa
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• Rosja
Alkoholizm
Tęsknota za dawnym systemem politycznym
Gorwood, P., Weiller, E., Lemming, O., Katona, C. (2007). Escitalopram
Prevents Relapse in Older Patients in Russian, With Major Depressive
Disorder. AJGP 15: 581-593
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• Afryka
Nadmierne przeciążenie z powodu śmieci
dorosłych dzieci na AIDS
• Opieka nad wnukami
•
AIDS: The ‘Grandmothers' Disease’ in Southern Africa AIDS: The "Grandmothers" Valerie Møller a1 Valerie
Møller
a1 Centre for Social and Development Studies, University of Natal, Durban 4041, South Africa a1 Center for
Social and Development Studies,University of Natal, Durban 4041,
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• Japonia
• Pobyt w szpitalu
• Ograniczenie z powodu niesamodzielności w
aktywności dnia codziennego
• Choroby fizyczne
• Sprawność umysłowa
Haruna SAITO, Kaori ICHIKAWA, Tetsuo NOMIYAMA, Nobuo TATSUMI, Shinsuke
WASHIZUKA, Tokiji HANIHARA, Naoji AMANO (2008) Changes in activities of daily
living during treatment of late-life depression*
Psychogeriatrics 8 (1) , 12–18
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• Polska- Projekt „ Polsenior” (N=5607)
Ubóstwo
Izolacja społeczna
P. Błedowski i in (2012) Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w
Polsce
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Ageizm (wiekizm)
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Ageizm w Polsce
1. W obszarze rynku pracy
2. W obszarze ochrony zdrowia
Przejawy dyskryminacji ze względu na wiek na
polskim rynku pracy
•





•
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi położenie osób starszych na rynku
są:
Konstytucja RP z 1997 r.;
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., nr
99, poz. 1001 z późn. zm.);
Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. z 2000 r., Nr 120, poz. 1268
z późn. zm.);
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z
1998, nr 162 poz. 1118 z późn. zm.);
Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U.
z 2004, nr 120, poz.
1252 z późn. zm.).
W powyższych dokumentach osoby starsze jako osobna kategoria nie występują,
jednakże w przypadku ustaw wielokrotnie występują w nich odwołania do wieku
kalendarzowego jako kryterium uzyskania (bądź rzadziej utracenia) określonych
praw i obowiązków.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
• Dyskryminacja ze względu na wiek na rynku pracy przejawia
się na 4 sposoby poprzez odmienne traktowanie w
zależności od wieku pracowników
w sferze:
1) rekrutacji,
2) inwestowania w ucieleśniony
w nich kapitał ludzki,
3) awansowania,
4) zwalniania
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dyskryminacja ze względu na wiek w obszarze ochrony zdrowia
• Jednym z przykładów dyskryminacji starszych pacjentów jest obszar
profilaktyki onkologicznej: NFZ w ramach specjalnych programów
finansuje profilaktyczne badania przesiewowe dla osób
w
określonych przedziałach wiekowych. Granice wiekowe stosowane w
programach profilaktyki są różne:
o z bezpłatnych badań cytologicznych w ramach wczesnego wykrywania
nowotworów szyjki macicy mogą skorzystać kobiety od 25 do 59 lat;
o natomiast programem profilaktyki i wczesnego wykrywania raka sutka
– mammografia - objęta jest populacja kobiet w wieku od 50 do 69
lat.
o Badanie kolonoskopii, pozwalające wykryć raka jelita grubego,
dostępne jest dla pacjentów w wieku 50-65 lat
o z badania spirometrycznego zalecanego w profilaktyce POCHP mogą
korzystać osoby w wieku 40-65 lat (palący papierosy oraz byli palacze).
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Gerontofobia, czyli chorobliwy lęk przed starością
• Objawia się dyskryminacją osób starszych i zaprzeczeniem
starzenia. Z problemem zaczęto walczyć i już w tej chwili
podejmowane są działania przeciwdziałające temu zjawisku.
• Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Solidaryzmu
Międzypokoleniowego. Celem jest pokazanie modelu rodziny,
w którym jest miejsce dla rodziców, dzieci i dziadków
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Download